dinsdag 18 april 2023

PRESENTATIE LANDSCHAPSONTWERP KARDINGE GROEIT (Natuurbegraafplaats)

Gisteravond vond in Rietland een presentatie plaats over het plan om natuurbegraafplaatsen tussen Beijum te bewerkstelligen. Er  waren ca 50 mensen aanwezig.

De communicatie tussen Natuurmonumenten en omwonenden (Beijum/Zuidwolde) verloopt optimaal. Immers, zonder bewonersparticipatie geen natuurbegraafplaats. Draagvlak creëren.

Deze blogger was aanwezig en trof een gemoedelijke feer. Tegenstanders van een natuurplaats boven Beijum waren in geen velden of  wegen te bekennen. Wel is het zo dat fervente tegenstanders in het verdere verloop van het proces altijd nog bezwaar kunnen indienen.

Voor of tegen, het was een mooi staaltje bewonersparticipatie dat gisteravond in Rietland werd tentoongespreid. Dertig betrokken omwonenden kwamen met schetsen op de proppen, uiteindelijk resulterend in een voorkeursontwerp.

Natuurmonumenten stuurde onderstaande persbericht. 

38 hectare nieuwe natuur in combinatie met natuurbegraven tussen Beijum en Zuidwolde: dat is Kardinge Groeit. Vorig jaar maakten Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland bekend plannen te willen ontwikkelen voor natuuruitbreiding met ruimte voor natuurbegraven in Kardinge. Samen met omwonenden uit Beijum, Zuidwolde en de Oosterseweg is gewerkt aan een landschapsontwerp. Dit voorkeursontwerp is afgelopen maandag 17 april gepresenteerd aan de omgeving.

Voorkeursontwerp

Het voorkeursontwerp laat een landschap zien met bloemrijke velden, groepjes struiken en een beperkt aantal bomen, doorsneden door een watergang die in breedte varieert. Om de privacy van bewoners van huizen die grenzen aan het gebied te respecteren, is aan de zuidzijde een brede buffer van water omzoomd met riet voorzien. Door het gebied zal een doorgaand wandelpad van oost naar west aangelegd worden, met smallere zijpaden zodat er ook een kort rondje gelopen kan worden.

Samen schetsen

Een gevarieerde groep van 30 inwoners is onder leiding van landschapsontwerpster Heilien Tonckens aan de slag gegaan met schetsen. Tijdens informatieavonden, excursies en persoonlijke gesprekken hadden Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland al veel wensen en aandachtpunten verzameld. Zo was bekend dat mensen het open landschap, met weids uitzicht erg waarderen en dat omwonenden hechten aan privacy. Deze wensen en aandachtspunten zijn, samen met een aantal randvoorwaarden, vooraf meegegeven aan de groep. Op basis hiervan zijn zij gaan schetsen en heeft Heilien het samengebracht in het voorkeursontwerp. 

Samen plan uitwerken

Bart Zwiers, boswachter bij Natuurmonumenten: “We vinden het belangrijk om omwonenden bij het natuurgebied te betrekken. Dat hebben we gedaan bij de inrichting van wijkrand Beijum-zuid, waaronder het plukbos, de OERRR-speelplek en de begrazingsgebieden.  Het is voor ons vanzelfsprekend om ook bij de planvorming voor deze uitbreiding de omgeving te betrekken. Door de gemengde samenstelling van de groep, kwamen de verschillende meningen en belangen goed op tafel. Ik denk dat er een voorkeursontwerp ligt waarin zo goed mogelijk rekening is gehouden met alle wensen, zorgen, randvoorwaarden en de natuur.”  

Vervolg

De volgende stap is het toetsen van de haalbaarheid van dit voorkeursontwerp. Daarvoor worden enkele onderzoeken uitgevoerd, zoals een verkeersonderzoek, een  natuurtoets, een hydrologisch onderzoek . Zo wordt beoordeeld of de bestaande wegen de verwachte verkeerstoename aankan. Er wordt onderzocht of er in het uitbreidingsgebied beschermde soorten aanwezig zijn waarvoor extra maatregelen genomen moeten worden. En tot slot wordt de grondwaterstand en bodemopbouw verder in kaart gebracht. Dit is belangrijk voor de inrichting van het gebied. De onderzoeksresultaten worden samen met het landschapsontwerp vertaald naar een ontwerpbestemmingsplan. Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland streven ernaar dat de gemeente Het Hogeland hierover dit najaar een besluit kunnen nemen. 

Foto rechtsonder, deze blogger reed na bijna afloop naar huis. De zon was net denkbeeldig neergedaald onder de plek waar de natuurbegraafplaats tussen Beijum en Kardinge zal komen.

Foto linksboven, betrokken Beijumer Kees Huizenga en boswachter Bart Zwiers.

Lees ook de komende wijkkrant.

https://www.kardingegroeit.nl/

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Zie verder:

https://www.kardingegroeit.nl/nieuws/landschapsontwerp-kardinge-groeit-gepresenteerd/

Van vandaag.

Kees Huizenga zei

Hierboven schrijft Natuurmonumenten:

"Om de privacy van bewoners van huizen die grenzen aan het gebied te respecteren, is aan de zuidzijde een brede buffer van water omzoomd met riet voorzien."


Er komt boven Beijum-Noord, langs de gehele breedte, een grote strook van ± 75 meter groengebied met planten, struiken, etc. In dit gebied komen geen natuurbegraafplaatsen. Om de bewoners van Beijum-Noord van dienst te zijn. Zij krijgen een veel mooier uitzicht op een natuurgebied/cultuurgebied met veel biodiversiteit. Met een weelderige flora en fauna.


In het midden van het plangebied van 38 hectares komt een meanderende Oost-West-verbinding (een voetpad van bijna twee meter breed) met een eveneens krommend kanaal (rekening houdend met een historische dieptekaart met een oude waterloop). Deze waterpartij met rietkragen heeft een maximale breedte van 25 meter en een diepte van ongeveer 1,5 meter. Dit centraal polderkanaal wordt onderhouden door Natuurbegraven Nederland BV. Niet door het waterschap Noorderzijlvest.

Het plangebied wordt opgehoogd met zandgrond en specifieke grond waarin/waarop bomen kunnen groeien. Verhoudingsgewijs komen in het plangebied zeer weinig bomen. Een gehonoreerde wens van de bewoners.

Chris zei

"Het plangebied wordt opgehoogd met zandgrond en specifieke grond waarin/waarop bomen kunnen groeien."

Ik ben wel benieuwd wat er onder "specifieke grond waarin/waarop bomen kunnen groeien" wordt verstaan. Is dat grond in dezelfde trant als het verontreinigde slib dat Natuurmonumenten tot voor kort in haar waterplassen pleegde te storten?

Ze omschrijven het in ieder geval heel cryptisch, iets om in de gaten te houden. Natuurbegraven Nederland BV is niets anders dan een vennootschap van Natuurmonumenten om opbrengsten mee te genereren.

oftewel eerst opbrengsten genereren met een begraafplaats en gronddepot en daarna natuur erop zetten.