donderdag 18 januari 2024

IS ER ECHT WOEDE OM SLOOP BOERDERIJ?

Vandaag in Dagblad van het Noorden. Zie afbeelding, Er zou woede in de wijk heersen over de komende sloop van een oude boerderij die tussen de vijver bij Winkelcentrum Beijum ligt en de Bottemaheerd. Langs de daar lopende Beijumerweg.

De journalistiek moet het vaak hebben van overdrijvingen, bepaalde zaken uitvergroten terwijl dit eigenlijk niet nodig is.

Ter illustratie, in 2009 zag deze blogger een keer een reportage op OOG waarin Beijumers voor Winkelcentrum Beijum werden geïnterviewd. Het ging over het thema honden en katten. Een of twee geïnterviewden suggereerden dat het niet gek zou zijn als er kattenbelasting zou worden ingevoerd.

Kop bij OOG: Beijum wil invoering kattenbelasting. Het slaat en het sloeg werkelijk nergens op. Maar het bekte lekker.

Terug naar de te slopen boerderij. Reeds op 13 december berichtte Beijumnieuws daarover.
Twee dagen later, is dat wel zo erg?

Via Facebook Beijumnieuws kwamen reacties binnen als sloop dat asbesthoudende gedrocht maar. En, bouw er studentenhuisvesting. Kop in het Dagblad had vandaag derhalve ook kunnen luiden, afgaande op twee meningen: Instemming met sloop boerderij.

Waar komt die zogenaamde woede nou dan opeens vandaan?
Niet onbegrijpelijk, twee Beijumers die zich bezig houden met de geschiedenis van de wijk ageren tegen de sloop. Terecht, dat is hun ding, cultureel erfgoed intact willen houden. Maar beste journaliste van het Dagblad, dag Marijke, er is geen woede in Beijum over de toekomstige sloop.

Het stuk Bijumerweg tussen de Emingaheerd en de Amkemaheerd, daar staan boerderijen, waaronder de Wiershoeck, die Beijumers in hun hart hebben gesloten. Hoe spijtig ook voor de twee opgevoerde Japen vandaag in het Dagblad, de wijk zal niet rouwen of razend worden om de sloop van...Maar klasse dat ze voor hun corebusiness, het cultureel erfgoed van de wijk, opkomen. 

En over de journalistieke invalshoek, het zal het verschil zijn tussen afstand hebben (Marijke Brouwer) en deze hyperlokaal gerichte Beijumer...die een beetje pretendeert 'zijn wijk' te kennen.

Zie nogmaals het bericht op Beijumnieuws over de sloop van het perceel, er kan geen bezwaar tegen worden aangetekend...

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Hierbij § 3.2.1 en § 3.2.2 van het Bestemmingsplan Beijum 2013:

Bestemmingsplan Beijum: 3.2 Archeologische en cultuurhistorische waarden in Beijum (planviewer.nl)

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0014.BP505Beijum-vg01/t_NL.IMRO.0014.BP505Beijum-vg01_3.2.html


Zie met name de cultuurhistorische waardenkaart van Beijum in § 3.2.1. Valt de boerderij van G. Guikema aan de Beijumerweg 24 onder “archeologie 2”? Het paarse gebied. Vlakbij de Atensheerd en omgeving.


Citaat m.b.t. “archeologie 2”:

“De terreinen met de aanduiding 'Waarde - Archeologie 2' betreffen verwachtingsgebieden, waarin zich nog archeologische resten vanaf de ijzertijd zouden kunnen bevinden, maar waar dat (nog) niet aangetoond is. De gebieden, die zijn aangewezen, betreffen voornamelijk de groengebieden, waar het meeste kans is op intacte aanwezigheid van archeologische resten. Mochten zich in deze gebieden grotere ingrepen voordoen, dan dient –alvorens een omgevingsvergunning kan worden verkregen- archeologisch onderzoek te worden verricht. Ingrepen onder de 200 vierkante meter worden hiervan echter vrijgesteld.” Einde citaat.


Heeft de voormalige boerderij van G. Guikema, inclusief de tuin, een oppervlakte onder de 200 vierkante meter? Zo niet, dan moet er op deze locatie eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden, voordat de sloop een aanvang kan nemen. Ik lees hier niets over.


Ik deel de mening van de heer drs. Jaap van Leeuwen en de heer drs. Jaap Ekhart. De boeskoolwijk Beijum heeft zich in de jaren zeventig en de beginjaren tachtig aangepast aan de boerderijen langs de Beijumerweg. Niet andersom! De Beijumerweg is cultuurhistorisch erfgoed. Waarom moet deze boerderij uit 1935 dan wijken voor huurwoningen of appartementen? Mogelijk hoogbouw voor senioren.

Waarom is renovatie en verduurzaming onmogelijk? Waaruit blijkt dit?

Kees Huizenga zei

Natuurlijk kan archeologisch onderzoek plaatsvinden na de sloop, waar ik - ik herhaal dit - tegen ben. Dan is er immers meer ruimte voor grondonderzoek. Ik doelde gisteravond op onderzoek onder de tuin van het pand Beijumerweg 24, hoewel deze tuin niet erg groot is.

Tegenwoordig zijn gemeenten gedwongen om archeologisch onderzoek te laten verrichten, gegeven erfgoedparagrafen in bestemmingsplannen. Ik weet niet of in 1934 of 1935, voor de bouw van de boerderij van G. Guikema en zijn mogelijke voorgangers, archeologisch onderzoek op deze locatie is verricht. Misschien is dit bekend bij de Groninger Archieven.

Chris zei

Je kunt niet alles bewaren en gebouwen zijn niet gemaakt voor de eeuwigheid. Wat dat betreft is het gewoon goed dat gebouwen die niet meer aan de eisen voldoen verdwijnen.

Een selectie van belangrijke monumenten beschermen we door er rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten van te maken. Deze voormalige boerderij valt daar niet onder, dus de eigenaar kan zonder meer besluiten deze af te breken. En zeg nou zelf, zo fraai is dit exemplaar ook niet.

Wat betreft archeologisch onderzoek, daar moet je niet teveel van voorstellen. Het is niet zo dat overal opgravingen plaatsvinden. Vaak kan worden volstaan met een beperkt bureauonderzoekje. Als daaruit blijkt dat er in het verleden al behoorlijke grondroeringen hebben plaatsgevonden, dan is de conclusie dat er weinig kans is op interessante vondsten en kan verder onderzoek achterwege blijven.

En dat is maar goed ook, want Nijestee moet haar geld uitgeven aan het bieden van goede huisvesting en niet aan andere randzaken.


Kees Huizenga zei

Ik verwijs graag naar dit artikel in De Beijumer van januari 2024, geschreven door de heer Jaap van Leeuwen. Tevens uitgever en redacteur van het befaamde Beijumboek van 2012 en 2014. Eveneens lid van het bestuur van de Stichting Historische Werkgroep Beijum (St. HWB). Deze stichting is direct-belanghebbende inzake het behoud van de voormalige boerderij van Gerrit Guikema, maar met deze privaatrechtelijke rechtspersoon (de Stichting HWB) is geen overleg geweest, hetgeen een onrechtmatige daad oplevert. Gepleegd door Woningstichting Nijestee (de eigenaar) en de gemeente Groningen (de verlener van de sloopvergunning).

Zie:

https://www.beijum.nl/wp-content/uploads/2024/01/DeBeijumer-jan2024_BoerderijGuikema.pdf


Uit zijn artikel blijkt dat de Bewonersorganisatie Beijum in deze zaak passief en lijdelijk is geweest. Zonder enig cultuurhistorisch besef. Dieptriest!