dinsdag 27 januari 2009

BUSBAAN BEIJUM/ REACTIE ROEZ GRONINGEN

De busbaan/sluis houdt de gemoederen rondom Winkelcentrum Beijum behoorlijk bezig. Ooit is de sluis idealistisch opgezet in de beginjaren van de wijk om autoluwte te creëren en uitlaatgassen te voorkomen. Deze motieven zijn volstrekt achterhaald omdat de bussluis juist méér autokilometers met zich meebrengt. Als je eens grote boodschappen wil doen ga je met de auto, simpel zat. Over de wijkring rijdt je vanaf de Bunnemaheerd bijvoorbeeld een rondje van 3 of 4 kilometer om bij het Winkelcentrum te komen. Over de rondweg, van Beijum Noord naar Beijum Zuid, rij je ook weer ruim 2 kilometer om met de auto te kunnen winkelen. Zou het opheffen van de busbaan geen autoluwte creëeren? En zou de verstopping rond het parkeerplein op zaterdagmiddag dan juist niet afnemen? Bekijk de video en zie een verdwaalde automobilist zich lopend naar zijn plek van bestemming spoeden. Luister ook naar André Hoogenberg, penningmeester van de winkeliersvereniging, en van Aroen( bloemen en plantenzaak). Froukje Bouma, persvoorlichter van de dienst ROEZ, stuurde onderstaande reactie n.a.v. vragen over de busbaan: Bij de opzet van Beijum is gekozen voor twee wijkontsluitingswegen (Amkemaheerd en Emingaheerd) die achter in Beijum met elkaar zijn verbonden. Beide wegen en daarmee beide delen van Beijum (noord en zuid) hebben een eigen aansluiting op de ringweg. Om te komen tot een goede lijnvoering van het openbaar vervoer en omdat daardoor het winkelcentrum goed wordt bediend, rijdt de bus door het winkelcentrum. Om te voorkomen dat ook autoverkeer van deze route gebruik maakt en om een vlotte doorstroming van het busverkeer te bewerkstelligen, waarbij de wijk gebaat is, zijn twee bussluizen aangelegd.Zonder bussluis zou de route door het winkelcentrum deel uit gaan maken van de wijkontsluitingsstructuur, terwijl deze niet berekend is op grotere hoeveelheden autoverkeer.Op termijn (2010-2015) zullen de kruispunten in de oostelijke ringweg naar verwachting ongelijkvloers zijn. De consequenties daarvan voor de verkeersafwikkeling vanuit de wijk moeten tegen die tijd beoordeeld worden. Dan kan ook vastgesteld worden of ruimte is voor aanpassing van de verkeersmaatregelen in de wijk. Wij merken verder nog op dat sinds de renovatie van het winkelcentrum parkeerplaatsen aldaar aan de zuidzijde zijn geconcentreerd. Tijdens de planvorming is voorgesteld het centrale plein aan de zuid-westkant van het winkelcentrum bereikbaar te maken vanaf het noorden, waarmee een verbeterdebereikbaarheid van de parkeerplaatsen gerealiseerd zou zijn. Vanwege bezwaren van bewoners is echter besloten hiervan af te zien.Als bewoners of winkeliers overigens wensen hebben dan neemt de gemeente daar uiteraard graag kennis van. Bijvoorbeeld via de reguliere overleggen met de gemeente.Wij kunnen de geruchten met betrekking tot het busverkeer die u zegt op te vangen niet met feiten staven. (Deze laatste opmerking slaat op mijn suggestie dat "Beijum" wel van de bussluis af zou willen, JF)

4 opmerkingen:

Anoniem zei

weg met die bussluis !!!
beter voor het mileu beter voor de winkeliers

Anoniem zei

De tijd is volgens mij rijp om een openbare wijkvergadering te beleggen over het (openbaar) vervoer in Beijum en de bussluis van Beijum-West in het bijzonder.
Een wijkenquête over dit onderwerp kan eveneens gehouden worden. Al dan niet in samenwerking met de dienst RO/EZ.

Meer dan tien jaren geleden is vanuit Beijum een voorstel gelanceerd over een cirkelverbinding van het busvervoer. Mede langs de Emingaheerd: het Gezondheidscentrum Beijum en De Heerdstee/De Bron. Zonder bussluizen! Mede in relatie met de ontsluiting van de wijk De Hunze.
In de wijk Lewenborg is wel sprake van een cirkelverbinding van het busvervoer. Waarom dan niet in Beijum/De Hunze?

De zonder wijkoverleg verdwenen brievenbussen door TNT-Post kunnen ook onderwerp van gesprek zijn. Zeker de brievenbus bij de bushalte van het winkelcentrum van Beijum-West. En de situatie op Plein-Oost!

Reacties zijn welkom! Ook via beijumnieuws@online.nl

Anoniem zei

Hierboven schreef ik over "bussluizen". Dat doet Froukje Bouma van de dienst RO/EZ eveneens. De bussluis bij het winkelcentrum van Beijum-West is namelijk een dubbele bussluis. Voor het busverkeer in noordelijke richting en voor het busverkeer in zuidelijke richting. De bus van lijn 6 rijdt heen en weer (een halve cirkel) in plaats van in een cirkel.

Mevrouw Bouma schrijft hierboven het volgende:
"Als bewoners of winkeliers overigens wensen hebben, dan neemt de gemeente daar uiteraard graag kennis van. Bijvoorbeeld via de reguliere overleggen met de gemeente. Wij kunnen de geruchten met betrekking tot het busverkeer die u zegt op te vangen niet met feiten staven." Einde citaat.

Feit is dat bij de renovatie van het winkelcentrum van Beijum-Oost de betrokken ondernemers RO/EZ-projectleider Theo Zaal stevig hebben gewaarschuwd voor omzetdalingen, etc. als de stadsbus niet meer door de Claremaheerd zou rijden (via de bussluis van Beijum-Oost; deze sluis is bij de renovatie van Plein-Oost juist opgeheven!).
Wat stellen die "reguliere overleggen" met de dienst RO/EZ en Stadsbeheer eigenlijk voor? De gemeente trekt zich kenbaar niets aan van waarschuwingen vanuit het beleidsveld en de woonomgeving.
Daarom is een openbare wijkvergadering noodzakelijk. Dan weten de dienst RO/EZ, de gemeenteraad en het college van B&W hoe er in Beijum wordt gedacht over de nijpende omstandigheden in Beijum. Geen "geruchten", maar openbare meningsvorming in Beijum. Er zal actief worden samengewerkt met de twee ondernemersverenigingen van Beijum en het MKB-Noord.

Op Beijumnieuws kan misschien een poll komen over de dubbele bussluis in Beijum-West.

Kees Huizenga zei

De laatste twee reacties heb ik geschreven. Ik weet niet meer waarom ik "anoniem" heb gereageerd. Waarschijnlijk door een storing op mijn PC.