dinsdag 18 februari 2020

UIT DE OUDE DOOS (448)


Betreffende een perceel bouwterrein met de daarop in aanbouw zijnde woning in het plan Beijum, deelplan 11 te Groningen.

De linker afbeelding stond bij mijn weten al een keer in de Oude Doos van Beijum.


De nieuwe wijk Beijum werd in de beginjaren van de wijk opgedeeld in deelplannen.


Maar de bovenste afbeelding nog niet.

Een Beijumer kocht een huis in 1984 en verhuisde vanuit de Barmaheerd naar de Froukemaheerd.

Deze blogger neusde in het notariële document en las dat de overeenkomst, de koop, 21.000 gulden heeft gekost. Zou het echt?
De wijk werd opgedeeld in 13 subwijkjes, die elk door een eigen architect werden ontworpen en elk uit 4 buurtjes bestaan. Deze werden ingericht volgens het principe van de bloemkoolwijk: Wijken met kronkelige straten en met maar 1 toegangsweg voor auto's (wel meerdere toegangen voor fietsers en voetgangers) en onduidelijke overgangen tussen de openbare ruimte en de tuinen van bewoners. Om de nodige variatie te verkrijgen werden rechte lijnen zoveel mogelijk geweerd door de kronkelige wegenstructuur en door dak- en rooilijnen te laten verspringen. Deze opzet leidde niet alleen maar tot lovende reacties. Hoogleraar Ed Taverne sprak in 1995 van "Dat godvergeten labyrint van huisjes en dingen". Om het door bewoners (in eerder gerealiseerde wijken) verafschuwde 'koude' beton buiten het zicht te houden werd dit in Beijum overal achter 'warme' bakstenen muren verborgen. Ook de straten werden uitgevoerd met klinkers; alleen de wijkring werd voorzien van asfalt. Deze toepassing van traditionele bouwmaterialen, klinkers en veel groen moesten Beijum het aanzien geven van een plattelandsdorp. Deelplan Fossemaheerd is de buurt waarin deze oorspronkelijke wijkgedachte het best terug te zien is.
In 1978, 1 jaar na de start van de bouw, trad echter Ypke Gietema aan als nieuwe wethouder, die niks moest hebben van de onder Van der Berg ingezette 'plattelandstijl', maar juist pleitte voor meer stedelijk bouwen, hetgeen ook goedkoper was. Onder zijn leiding werden de Wibenaheerd en Froukemaheerd aangelegd met overzichtelijkere rechte straten en duidelijkere (erf)scheidingen tussen openbare ruimte en privéruimte om zo een meer heldere structuur te genereren. Initieel zou de verhouding van de wijk voor 2/3e bestaan uit huurwoningen en 1/3e uit koopwoningen. Omdat er meer vraag was ontstaan naar koopwoningen werden in de tweede fase van de wijk meer van dit soort woningen gerealiseerd. De eerste bewoners kwamen met name uit het noordelijke deel van de stad Groningen. In latere jaren kwamen er ook niet-westerse allochtonen te wonen. Tegenwoordig bestaat ongeveer 10% van de bevolking uit mensen uit de vroegere Nederlandse koloniën de Nederlandse Antillen, Suriname en Nederlands-Indië.

Geen opmerkingen: