donderdag 18 juni 2020

ISEBRANDTSHEERDERS KRIJGEN ALSNOG INSPRAAK


"Er komt donderdag een  besluitenlijstje, die zal meer in overeenstemming zijn met de wensen van de omwonenden."

Aldus een bewoner uit de Isebrandtsheerd gisteravond over de plannen voor het Doefmat-terrein

Dit als gevolg van de gistermiddag gehouden extra raadsvergadering omtrent de bouw van appartementen en woningen gistermiddag.

"Ik kreeg het idee dat we alsnog met onze voorstellen kunnen komen, daar ben ik en zijn we blij mee want we hebben ons behoorlijk overvallen gevoeld." 

Meer groen, een ontmoetingsplek, niet alleen stenen en een geblokkeerde uitzicht i.v.m. te hoge bewoning, daar kwamen veel klachten op neer, althans wat deze blogger begreep van enkele omwonenden.

De omstreden woningbouwplannen aan de Isebrandtsheerd gaan mogelijk alsnog op de helling. De gemeente Groningen gaat de komende maanden in gesprek met omwonenden over aanpassingen.

De gemeente heeft het boetekleed niet aangetrokken, wel is het zo dat wethouder van der Schaaf toezegde alsnog met omwonenden in gesprek gaat en dat er nieuwe schetsen komen van de nieuwbouw.

Ondergetekende was er niet bij, maar aanwezige omwonenden spraken van een goede sfeer en nieuwe kansen. 

"Na de zomer komen er voorstellen voor definitieve plannen, het kan zijn dat er aanpassingen komen dan wel dat de hele plannen fundamenteel gaan veranderen. Ik denk dat de wethouder en de gemeente zich vertild hebben aan de buurtkracht in onze woonheerd. Er is behoefte aan appartementen in de wijk en aan woningen, maar we willen wel erg graag meebeslissen over hoe alles eruit komt te zien. Dat had zo niet gemoeten, corona of niet, de geemte moet voor draagkracht zorgen en een buurt niet overvallen." 

Kees Huizenga, ook Isebrandtsheerd, vult aan: "De wethouder erkende dat er communicatiefouten zijn gemaakt. Hij maakte echter geen excuses. Dat viel me zwaar van hem tegen. Na de zomervakantie komt er een “fysieke vergadering” met de buurt. Het aantal te bouwen woningen “zal nader worden bekeken” (dit is ambtelijke mist). Een speelplaats voor kinderen is toegezegd."

De SP en 100% GRONINGEN steunen de mensen uit de Isebrandtsheerd in hun poging om mee te kunnen beslissen.

Update, wethouder Roeland van der Schaaf: 
6 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Op de website www.nijeheerd.nl komt het woord inspraak niet voor. Waarvan melding.

Citaat:


"Fase 1:

Omgevingsonderzoek & haalbaarheidsstudie

Voorlopige ontwerpen architect presenteren aan omwonenden & verzamelen ideeën omwonenden en toekomstige bewoners voor openbare ruimte


Fase 2:

Aanvraag omgevingsvergunning (hiervan worden de omwonenden op de hoogte gebracht)

Stedenbouwkundig bureau maakt voorlopig ontwerp openbare ruimte

Plan openbare ruimte presenteren aan omwonenden

Plan openbare ruimte uitwerken tot definitief ontwerp (ingebrachte ideeën worden waar mogelijk verwerkt)

Uitvoering


Nadere informatie over traject/procedure m.b.t. omgevingsvergunning volgt op deze site."

Einde citaat.


Ik merk op dat het huidige Wijkvernieuwingsplan van Beijum nooit in de noodzakelijke inspraak is geweest. Er waren "inloopavonden" in De Wegwijzer en bepaalde heerdbezoeken. Leden van de gemeenteraad hadden dit niet in de gaten. Ik verwijs naar de zeer korte communicatieparagraaf van dit wijkvernieuwingsplan.

Kees Huizenga zei

Dit staat in de "Besluitenlijst" van de extra raadscommissievergadering van gistermiddag:


"AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN


Zorgen bewoners Isebrandtsheerd over gemeentelijke bouwplannen (Ingekomen brief Bewonersbelangengroep Isebrandtsheerd + bespreekpunten SP en 100% Groningen)


TOEZEGGINGEN

Zorgen bewoners Isebrandtsheerd over gemeentelijke bouwplannen (Ingekomen brief Bewonersbelangengroep Isebrandtsheerd + bespreekpunten SP en 100% Groningen)

Wethouder Van der Schaaf zegt toe:

De raad de mogelijkheid te geven door middel van een collegebrief om nog iets te vinden van de te verstrekken omgevingsvergunning."

Einde citaat.


Er staat niet in de toezegging dat de gemeenteraad een inspraakverslag van B&W krijgt n.a.v. gehouden inspraak voor het maken van een definitief "Plan openbare ruimte", gegeven een eerder ingediend voorlopig "Plan openbare ruimte" (dat in de wettelijke inspraak is geweest).

Waarom wordt niet geschreven over een voorontwerp-stedenbouwkundig plan ouderenhuisvesting Isebrandtsheerd en een dito definitief ontwerp?

Volgens mij moet de gemeenteraad dit definitieve stedenbouwkundig plan goedkeuren, dat als ruimtelijke onderbouwing dient om vrijstelling of ontheffing te mogen krijgen van het huidige Bestemmingsplan Beijum.


De gemeenteambtenaren en de wethouder van VRO spreken steeds over een "omgevingsvergunning", afgegeven door het college van B&W. Alsof de raad in formele zin niets te vertellen heeft...

De raad mag wel iets "vinden van de te verstrekken omgevingsvergunning" (een bevoegdheid van het college van B&W)...

Mag de raad niets vinden van dat "Plan openbare ruimte"? Hoeft de gemeenteraad dit plan niet goed te keuren?

Kees Huizenga zei

Ik sprak van vanmiddag met een ambtenaar van de gemeente. Mij werd medegedeeld dat er geen specifieke parkeernormen voor oudere personen bestaan. Dat wist ik niet.

Op het Internet kreeg ik deze link te zien:

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/Images/Groningen%20(Gr)/i94697.pdf

Uit het jaar 2009 of 2010.


Citaat pagina 3:

“Mobiliteit van jonge en oude senioren (advies 9)

Het adviesbureau adviseerde om verschil te maken tussen de mobiliteit van jonge (en mobiele) senioren en oudere (en minder mobiele) senioren. Wij hebben dit niet direct overgenomen omdat het normeren op basis van (bewoning door) doelgroepen niet ‘bestemmingsplanproof’ is. Ons uitgangspunt is dat normen gekoppeld moeten zijn aan een ruimtelijk object en niet aan een sociaal-demografische doelgroep.

Het is ook geen oplossing om de parkeernorm te koppelen aan seniorenwoningen. Deze mogen immers bewoond worden door mensen vanaf 55 jaar. Vooral onder deze jonge senioren is de mobiliteit nog hoog. Zie ook het artikel in bijlage 1 van deel I over autogebruik en autobezit onder 65-plussers. Een lagere parkeernorm past hier niet bij.

De parkeernormen voor woningen (tabel A1) zijn daarom niet aangepast op seniorenwoningen. Maar: als een initiatiefnemer aannemelijk kan maken dat woningen door minder mobiele ouderen bewoond gaan worden, mag er wél gebruik worden gemaakt van de parkeernormen voor beschermd wonen (tabel A5: Zorgvoorzieningen).”

Einde citaat.


Bij 27 + 10 huurwoningen komen er volgens de huidige planning in totaal 26 parkeerplaatsen.

37 keer de norm van 0,79 parkeerplaatsen per woning in naoorlogse wijken (zie het schema op pagina 1) = 29,23 parkeerplaatsen.

Er zijn dus zeker 3 parkeerplaatsen te weinig. Waarvan melding.

Bovendien kan er mogelijk gekeken worden naar parkeernormen voor “Beschermd Wonen”. Is dit mogelijk gemeente Groningen en Patrimonium?


Het punt is dat rondom minder mobiele ouderen er veel autoverkeer komt uit het medische en sociale zorgveld, om nog maar te zwijgen over de vele deeltaxi's en de ambulances.

Pieter zei

Even wakker worden. Inspraak is een wassen neus. Alles is al bepaald. Zo werkt de politiek. E.e.a. is al getoetst aan het bestemmingsplan.

Anoniem zei

Zoals gewoonlijk bouwen mag maar niet in mijn buurt ,windmolens nee wil wel stroom ,cv aan kost aardgas maar goed ik zit warm ,hebben een auto dus karren maar geen nieuwe weg voor mijn deur ,Een voetbalkooi nee geeft lawaai,etc etc etc ,de Ned mentaliteit ten voeten uit .

Anoniem zei

In bericht Recreatie park Kardinge 154 ,een voorstel voor een rodelbaan op de Kardigerbult,de bewoners van de Fossemaheerd weer in opstand bang voor overlast en lawaai ,dat bedoel ik dus in bericht van 12:46 ,men wil alles maar niet in mijn buurt zeuren om te zeuren.