woensdag 6 maart 2024

PRESENTATIE ONTWERP AANPAK BEIJUMERWEG

Gisteravond was er een inloopbijeenkomst in het Heerdenhoes, waarbij het definitieve ontwerp voor de aanpak Beijumerweg aan bewoners werd gepresenteerd. 

Door Lottie Herfkens

Ongeveer 30-35 bewoners kwamen op de avond af. De reacties op het ontwerp waren positief; er waren vooral vragen over het soort groen dat extra wordt aangelegd en het onderhoud van de bermen. Daarnaast waren er vragen over de inrichting. Het deel van de Beijumerweg waar nu auto’s mogen rijden, wordt ingericht als fietsstraat. Auto’s zijn hier te gast en worden daar met borden op gewezen. De zijstroken worden verhard, waarbij de weg een rode kleur krijgt en de zijstroken een contrasterende lichte kleur. De paaltjes aan het begin en eind van het fietspad worden weer teruggeplaatst.

Vanuit de wijkvernieuwing Beijum is de afgelopen periode gewerkt aan een ontwerp om de verkeersveiligheid van de Beijumerweg te vergroten en de cultuurhistorische waarde te versterken. Deze aanpassing van de Beijumerweg geldt voor het deel van de weg vanaf de Amkemaheerd tot aan de Emingaheerd. Op een klein stuk van dit traject mogen ook auto’s rijden, behalve tussen Beijumerweg 21 en het Pedaalpad. Het stuk van de Beijumerweg vanaf de onderdoorgang bij Ring Oost is ingericht als fietspad en kent al een eenduidige inrichting.

In 2022 zijn mede op verzoek van de organisaties die zijn gevestigd aan de Beijumerweg de mogelijkheden van het autovrij maken van de route onderzocht. Daarbij is gekeken of het autoverkeer via de Jataldaheerd kon worden ontsloten. Dit bleek helaas geen goede oplossing. De verkeersveiligheidsproblematiek zou zich dan verplaatsen naar de Jataldaheerd. Hierna is besloten om aan een verkeersveilige inrichting van de Beijumerweg voor zowel auto’s, fietsers als wandelaars te werken. Tegelijkertijd wordt gestreefd de cultuurhistorische waarde van de Beijumerweg nieuw leven in te blazen met aandacht voor het landschap, historie, inrichting en veiligheid.

De planning is om de werkzaamheden aan de weg in de zomerperiode uit te voeren. Dit gebeurt in fases, zodat omwonenden en verkeer hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Met bewoners vindt hierover apart afstemming plaats. Met het inzaaien van de bermen en het planten wordt vanaf dit voorjaar een aanzet gemaakt. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in het najaar afgerond.

Eerdere berichten over de aanpak van de Beijumerweg lees je hier en hier

Geen opmerkingen: