dinsdag 6 oktober 2020

GEEN 5,5 HOGE KORREWEGBRUG GEWENST


PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, D'66, SP, Stadspartij, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie willen dat het gemeentebestuur van Groningen inzake de Korrewegbrug kiest voor een vier meter hoge brug of een lage variant. 

Zie ook nog eens dit bericht uit de dichtsbijzijnde wijken De Hunze en van Starkenborg.

Motie vreemd “Voorkom appels en peren” 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 7 oktober 2020 spreekt het volgende uit over de beoordeling van de drie varianten nieuwe Gerrit Krolbrug: Constaterende dat:

- Volgens het memo dd 22/05/2020 van wethouder Broeksma de raad in november 20 de voorkeursvariant nieuwe Gerrit Krolbrug kan vaststellen;

 - Er op dit moment drie varianten de ronde doen: de zgn. bewonersvariant, de 4 meter en de 5,5 meter doorvaarhoogte variant 

- In de motie “Praten als Brugman” (20/01/20) de raad heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor een lage brug (max. 4 meter) met vrij liggende fietspaden en de voorwaarde stelt dat de te kiezen variant de raad niet beperkt in andere verkeerstechnische keuzes aan de oostkant van de stad; 

Overwegend dat:

 - De nieuwe Gerrit Krolbrug een essentiële verbinding is tussen de oostelijke wijken, de rest van de gemeente en daarbuiten voor alle soorten verkeer (ook ov) en met name fietsers en voetgangers;

 - De nieuwe brug veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het Van Starkenborghkanaal niet in de weg moet staan;

 - De nieuwe brug ingepast moet worden in een dicht bewoond gebied ten zuiden van het Van Starkenborghkanaal;

 - De raad rekening houdend met deze diverse belangen een afweging wil kunnen maken tussen de bewonersvariant en de 4 meter variant die beoordeeld zijn op gelijke criteria zoals inpasbaarheid, gebruiksgemak voor de verschillende vervoersvormen, kosten, technische realiseerbaarheid, natuur- en milieueffecten, etc.;

 - Een voorbeeld daarin is de presentatie van de drie varianten van het Oosterhamriktrace toentertijd;

 - Draagvlak onder de bewoners van het betreffende deel van de stad voor de te maken keuze belangrijk is. Verzoekt het college:

 - De aan de raad voor te leggen bewonersvariant en 4 meter variant te baseren op een gelijk niveau van uitwerking en op gelijke beoordelingscriteria;

- De samenwerkende bewonersorganisaties in dat deel van de stad in de gelegenheid te stellen hun oordeel over de varianten op te stellen en kenbaar te maken voordat raadsbesluitvorming plaats vindt. 

En gaat over tot de orde van de dag. SP, Stadspartij, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, Wim Koks, Rene Stayen, Rene Bolle, Rik van Niejenhuis, Kirsten de Wrede, VVD, Christen Unie, Groen Links, PVV, D66

Geen opmerkingen: