woensdag 19 augustus 2020

OVER DE VERVANGING VAN DE KORREWEGBRUG (Hunze/Starkenborgh)De aloude Korrewegbrug, hoe moet het eigenlijk verder met dit oudje?

Vorig jaar oktober was er nog een informatie-avond.


Een week geleden lag de brug nog (voor de zoveelste keer) preventief in het ziekenhuis.


De wijk(en) Hunze/Starkenborgh hebben er als naastgelegen betrokkenen er het meeste mee te maken.
Deze blogger heeft getracht het 'draadje' aan Twitter-berichten door de BHS (wijkvereniging) weer te geven. Het oogt wat chaotisch,maar verder leesbaar.

Zie beneden.
HunzeVanStarkenborgh @Bewonersorg_BHS · 17 aug. Wat het zo vervelend maakt is dat er geen dialoog met ons is geweest over de Bewonersvariant en dat ons voorstel nu niet serieus is beoordeeld. Dat zullen we op 18 augustus 2020 aan de mensen van rijkswaterstaat en gemeente meedelen. Tot zover dit draadje. /13
HunzeVanStarkenborgh
@Bewonersorg_BHS · 17 aug. Het komt erop neer dat ons voorstel niet past in de uitgangspunten: 1. de brug moet zo hoog mogelijk en 2. de weg moet smal worden uitgevoerd. Ja, dat wisten we al. /12 HunzeVanStarkenborgh

 @Bewonersorg_BHS · 17 aug. Maar de inhoud maakt ons ook niet erg blij. We zijn geschrokken van de eenzijdige nadruk op de belangen van scheepvaart. Ons voorstel wordt afgeserveerd, soms heel inhoudelijk en soms met nogal gezochte en ronduit onnozele argumenten. /11

 Wie te volgen BOB Beijum @BOBBeijum KM en 5 anderen volgen Oosterhamrikzone @aanpakohz Aanpak Oosterhamrikzone werkt aan een betere bereikbaarheid van Groningen. Meer weergeven HunzeVanStarkenborgh @Bewonersorg_BHS · 17 aug. We hebben gemeente, provincie en rijkswaterstaat dringend gevraagd om de Bewonersvariant te laten onderzoeken. Dat is gebeurd. We hebben een dikke week de tijd gekregen om bijna 300 pagina’s rapporten en analyses door te worstelen. /10
HunzeVanStarkenborgh @Bewonersorg_BHS · 17 aug. Verder willen we gescheiden rijbanen voor fietsers en autoverkeer. Gemeente, provincie en rijkswaterstaat hebben dat in 2016 al besloten. We hebben vaak gevraagd waarom dat niet wordt uitgevoerd, maar niemand kan het ons vertellen. Het is ’niet maakbaar’, maar waarom dat zo is?/9
HunzeVanStarkenborgh @Bewonersorg_BHS · 17 aug. We hebben de Bewonersvariant voorgesteld, waarin aan onze bezwaren tegemoet wordt gekomen. De nieuwe Gerrit Krolbrug blijft in ons voorstel op dezelfde hoogte als nu. De vaste fietsbruggen keren ook in de nieuwe situatie terug. De scheepvaart heeft daar geen last van. /8
HunzeVanStarkenborgh @Bewonersorg_BHS · 17 aug. Hoe gaat het met de vervanging van de Gerrit Krolbrug? Op 18 augustus 2020 roepen gemeente en rijkswaterstaat de Participatiegroep Gerrit Krolbrug bijeen. De Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh is erbij, want ons plan voor de nieuwe Gerrit Krolbrug wordt besproken /1
HunzeVanStarkenborgh @Bewonersorg_BHS · 17 aug. Als antwoord op @Bewonersorg_BHS Wat het gaat betekenen voor de bewoners van de Stamstraat kunnen we nog niet overzien. /6 HunzeVanStarkenborgh @Bewonersorg_BHS · 17 aug. Verder wordt de nieuwe brug in de plannen van rijkswaterstaat nog smaller dan nu, een ‘erftoegangsweg'. Er wordt niets gedaan aan de onveilige vermenging van fietsers en auto’s. Wij vinden dit onaanvaardbaar. /7

Vandaag werd een brief geschreven:

Aan de Stuurgroep Groninger Bruggen....
Aan de leden van de Stuurgroep Groningse bruggen. cc: Projectorganisatie vervanging Gerrit Krol brug; Griffie Gemeenteraad Groningen.

Geachte leden van de Stuurgroep, 

Door de gezamenlijke Bewonersorganisaties, die ongeveer 45.000 inwoners van de stad Groningen en omgeving vertegenwoordigen, is er veel energie in gestoken om de Bewonersvariant onderdeel te maken van de planuitwerking voor een nieuwe Gerrit Krol brug. Door inzet van leden van de Stuurgroep is door Royal Haskoning DHV (RH DHV) alsnog een analyse gemaakt van de Bewonersvariant. Wij zijn hier zeer erkentelijk voor. De rapportage met de analyse is ons toegezonden en zal worden toegelicht op de Informatiebijeenkomst van 18 augustus 2020. Helaas moeten wij concluderen dat de uitgebreide analyse en de daaruit getrokken conclusie over de haalbaarheid van de Bewonersvariant, in vergelijking met de beoordeling van beide andere varianten, naar onze mening volstrekt onevenwichtig is.

 In de vergelijking worden nadelen en twijfels bij de Bewonersvariant aangemerkt als onoverkomelijke bezwaren, terwijl bij de beide andere varianten de nadelen en twijfels worden aangemerkt als “oplosbaar” in de vervolgfase. De eindconclusie dat de Bewonersvariant geen realistische variant is voor nadere uitwerking in de MIRT planuitwerking, wordt door ons absoluut niet gedeeld. Hierbij merken wij op dat de Bewonersvariant een eerste schets is, die nader moet worden uitgewerkt. Uit de analyse blijkt dit niet. Wij betreuren het dat ook na een uitvoerig gesprek met RH DHV, waarin door leden van het Gerrit Krolbrug comité een toelichting op de variant is gegeven, en door RH DHV is aangegeven daar flexibel mee om te gaan, te moeten constateren dat dit niet in de analyse is verwerkt. De Bewonersorganisaties De Hunze/Van Starkenborgh, Bewonersorganisatie Beyum en het Wijkoverleg Korreweg doen nogmaals een dringend beroep op u om naast de variant van een brug met een doorvaarthoogte van 4 meter ook de Bewonersvariant in de MIRT planuitwerking op te nemen.

 Uit de overige rapportages blijkt dat de variant van een brug met 5.50 meter doorvaarthoogte vele nadelen oplevert. Een nadere uitwerking van deze variant is door deze vele nadelen niet zinvol. Daarnaast willen wij nogmaals benadrukken dat de gemeenteraad Groningen een door alle partijen, op Student en Stad na, gesteunde motie heeft aangenomen over de maximale doorvaarthoogte van 4 meter van de nieuwe brug. De variant met een doorvaarthoogte van 5,50 meter is politiek gezien onhaalbaar. In plaats van deze variant kan, ook vanuit kostenaspect bezien, de Bewonersvariant worden uitgewerkt. De uitwerking van deze varianten in het toegezegde participatietraject, waarin dan ook de financiële aspecten, de harde gegevens m.b.t. doorvaartopeningen en de geconstateerde nadelen en mogelijke oplossingen zijn verwerkt, geven de Stuurgroep een objectief beeld om in 2021 een afgewogen en daardoor eerder gedragen Voorkeursbesluit over de nieuwe Gerrit Krolbrug te nemen. Ook zijn op dat moment de resultaten en gevolgen van de uitwerking van de Mobiliteitsvisie naar alle waarschijnlijkheid veel beter in beeld dan op 3 september a.s. Mocht worden besloten om op basis van deze, in onze ogen ondermaatse analyse en de daaruit getrokken conclusie, de Bewonersvariant toch niet mee te nemen in de verdere MIRT planuitwerking, zijn wij van mening dat het participatiebeleid van de gezamenlijke overheden enkel voor de bühne wordt beleden. SAMENVATTEND: In de MIRT-planuitwerking voor de nieuwe Gerrit Krol brug moet de Bewonersvariant (brug op ongeveer de huidige doorvaarthoogte, uitgevoerd als Gebiedsontsluitingsweg met een scheiding tussen auto- en fietsverkeer) worden uitgewerkt om tot een optimaal en gedragen besluit voor de nieuwe brug te kunnen komen. 

Het enkel uitwerken van de twee door Rijkswaterstaat en Gemeente Groningen aangedragen varianten voor een nieuwe brug (uitgevoerd als Erftoegangsweg, zonder scheiding tussen auto- en fietsverkeer met een doorvaarthoogte van 4 meter danwel 5,50 meter) is niet acceptabel voor de gebruikers en de omwonenden en past niet in het na te streven participatiebeleid van de gezamenlijke overheden. Ter onderbouwing van deze reactie gaan wij inhoudelijk in op de punten waarop de conclusie, zoals in het rapport “Analyse Bewonersvariant” op blz. 20 is getrokken, is gebaseerd: 1. De doorvaarthoogte van de Bewonersvariant voldoet niet aan de eisen die aan een dergelijke vaarweg worden gesteld. Aanleiding voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug is de functionele opwaardering van de HLD zodat deze toegankelijk is voor klasse Va schepen. Dit heeft in het bijzonder betrekking op de te lage doorvaarthoogte van het beweegbare deel van de brug. De Bewonersvariant staat de toegankelijkheid van klasse Va schepen niet in de weg. Ook wordt de beroepsvaart niet extra gehinderd door een brug met de huidige doorvaarthoogte. Ook de variant met een doorvaarthoogte van 4 meter heeft dezelfde consequenties. Op vragen gesteld aan de bediening van de Verkeersposten Gaarkeuken en Oostersluis Groningen is geantwoord dat de bruggen altijd worden geopend voor de beroepsvaart. Dit gebeurt ook bij de nieuwe bruggen Zuidhorn, Aduard en Dorkwerd. De schippers moeten zich altijd per marifoon aanmelden bij de Verkeerspost als zij een brug willen passeren. Ook KSV Schuttevaer heeft aangegeven dat een brug met een doorvaarthoogte van 4 meter geen voordelen biedt t.o.v. een brug met de huidige doorvaarthoogte. Zij geven een minimale doorvaarthoogte van 5,50 meter aan, maar liever nog 7,20 meter. Bij de Bewonersvariant is gesteld dat de beroepsvaart altijd prioriteit geniet boven het kruisend verkeer. Deze kan ongestoord de brug passeren, ook op de huidige hoogte. Vanuit de beroepsvaart zijn er dus geen harde argumenten voor een hogere brug. Doorvaarthoogte in relatie tot het aantal brugopeningen. Minder brugopeningen bij hogere doorvaarthoogte voor de beroepsvaart is niet aan de orde. Voordelen van een brug met doorvaarthoogte van 4 of 4,5 meter t.o.v. een brug op de huidige doorvaarthoogte zijn er dus niet voor de fietsers en andere gebruikers van de brug. In de analyse wordt gesteld dat er geen actuele cijfers m.b.t. brugopeningen zijn, deze zijn pas later beschikbaar. De conclusie die in de analyse getrokken wordt dat het aantal brugopeningen afneemt met de een hogere doorvaarthoogte t.o.v. de Bewonersvariant is niet gefundeerd. Echter er zijn wel degelijk gegevens beschikbaar. Hieruit blijkt dat in de periode medio november 2019 t.e.m. januari 2020 de nieuwe brug bij Dorkwerd 2049 keer is geopend en de GK brug 2097 keer. De hogere doorvaarthoogte van de brug Dorkwerd leidt dus niet tot een vermindering van het aantal brugopeningen. Recreatievaart. Het Van Starkenborghkanaal heeft, vanaf de kruising met het Reitdiep tot de Oostersluis, geen (belangrijke) functie als recreatievaarroute. 

De recreatievaarroute naar en van de stad Groningen loopt via het Reitdiep. Dit wordt ook op de Vaarkaart Groningen aangegeven. Vanuit veiligheid is het overheidsbeleid de recreatievaart zoveel mogelijk te scheiden van de beroepsvaart en dus te weren van een hoofdvaarweg. Dit beleid kan ook ingezet worden op dit deel van het Van Starkenborghkanaal en daarmee voor de passage van de Gerrit Krol brug. Indien noodzakelijk kan het recreatievaartuig meeliften met de passages van de beroepsvaart, de brug gaat vele keren per dag open. Het belang en voordeel van een enkel recreatievaartuig bij een brug met een hogere doorvaarthoogte weegt in geen enkel opzicht op tegen de nadelen die dit oplevert voor de fietsers en andere gebruikers van de brug. 2. De Bewonersvariant heeft negatieve verkeerskundige, toekomstbestendige, veiligheids- en nautische effecten t.o.v. de varianten uit de variantenstudie. Deze negatieve effecten zijn vrijwel allemaal het gevolg van de doorvaarthoogte van het beweegbare deel en de gescheiden afwikkeling van gemotoriseerd en fietsverkeer. Aangegeven wordt dat het ontwerpproces voor de varianten van 4 meter en 5,50 meter nog voldoende ruimte biedt om passende oplossingen te bedenken voor de gesignaleerde problemen. T.a.v. de Bewonersvariant is dit niet mogelijk omdat die rechtstreeks volgen uit de uitgangspunten van die variant. De Bewonersvariant is een eerste schets en nog nader moet worden uitgewerkt. Het ontwerpproces biedt hiervoor ook voldoende ruimte. Dit is ook aangegeven in het nader toelichtende overleg met RH DHV, maar komt helaas niet terug in het rapport. M.b.t. de verkeerskundige- en veiligheidsaspecten. De onveiligheid van de Bewonersvariant wordt vooral veroorzaakt door de fietsoversteek bij de aanleg van één fiets-/loopbrug. Deze is nodig bij de inrichting van de brug als Gebiedsontsluitingsweg. De locatie van de oversteek, bijv. een rotonde bij de Oosterhamriklaan, maar ook de vraag van één of twee fiets-loopbruggen, moet in het ontwerpproces aan de orde komen. De onveiligheid van de menging van het autoverkeer en fietsverkeer bij beide andere varianten blijft helaas sterk onderbelicht. Als uitgangspunt voor de inrichting van de Gerrit Krolbrug als erftoegangsweg is genomen dat de Korreweg als Fietsstraat wordt ingericht. Er is evenwel nog geen onherroepelijk besluit door de gemeente Groningen genomen dat de Korreweg wordt ingericht als Fietsstraat. In de analyse wordt daarmee dus een voorschot op de Mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen genomen. In de Bewonersvariant worden juist alle opties t.a.v. de uitkomsten van de Mobiliteitsvisie open gelaten. 

Als de Korreweg wordt ingericht als Fietsstraat, en daarmee het autoverkeer zoveel mogelijk wordt geweerd van de Gerrit Krolbrug en de Korreweg, ontstaat er een andere situatie. Dit zal echter verkeerskundige gevolgen hebben voor de uitwerking van alle varianten. M.b.t. de nautische aspecten. Hierop is ingegaan bij het punt doorvaarthoogte. Andere aspecten zijn ons niet duidelijk geworden. M.b.t. de toekomstbestendige aspecten. Ons is ook niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. 3. Fietscomfort. Uit de analyse blijkt dat het fietscomfort bij de Bewonersvariant aanmerkelijk groter is dan bij een brug op hogere doorvaarthoogte. Het gebruik van de brug door veel basisschoolkinderen, ook ouders met bakfietsen en scootmobiels wordt in zijn geheel niet genoemd. Duidelijk mag zijn dat deze extra problemen ondervinden boven het normale fietsverkeer bij een hogere brug. Zij kunnen sowieso geen gebruik maken van de fiets-/loopbruggen. Dit is in strijd met het door de gemeente Groningen, provincie Groningen en Rijk gevoerd fietsbeleid. In dit beleid wordt er juist naar gestreefd het fietsverkeer te stimuleren en niet te ontmoedigen. 4. Ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Uit de analyse blijkt dat de Bewonersvariant veel voordelen oplevert t.o.v. beide andere varianten voor de ruimtelijke en landschappelijke inpassing en de toeleidende infrastructuur. Deze voordelen blijven in de conclusie onderbelicht. De opmerking t.a.v. de doorsnijding van de brugwachterswoning is voorbarig. Dit is o.a. een punt dat in het ontwerpproces aan de orde komt. 5. Financiën. Deze zijn helaas pm en dus niet uitgewerkt. Wij durven de conclusie te trekken dat de bouw van de Bewonersvariant financiële voordelen oplevert t.o.v. beide andere varianten. 

Omdat er o.a. geen noodzaak is om taluds aan te leggen en weinig aanpassingen nodig zijn voor de aanlandingen/infrastructuur aan beide zijden van de brug. Omdat het budget voor de Groningse bruggen is vastgelegd en de toekenning van extra budget, gezien de lopende financiële discussie over de actuele infrastructuurprojecten, kansloos wordt geacht is de financiële uitwerking van varianten een belangrijk punt bij de definitieve besluitvorming over een nieuwe brug.


3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Zie verder:

https://www.oogtv.nl/2020/08/rijkswaterstaat-neemt-tegenstanders-nieuwe-gerrit-krolbrug-niet-serieus/


De brief op poten van de drie bewonersorganisaties, gericht aan de “Stuurgroep Groningse Bruggen”, is veel beter te lezen op:

https://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/wp-content/uploads/2020/08/200818-Reactie-BHS-BOB-en-WOK-op-Analyse-en-conclusie-Bewonersvariant.pdf

Vier pagina’s.


Dit is de samenvatting:

“SAMENVATTEND:

In de MIRT-planuitwerking voor de nieuwe Gerrit Krol brug moet de Bewonersvariant (brug op ongeveer de huidige doorvaarthoogte, uitgevoerd als Gebiedsontsluitingsweg met een scheiding tussen auto- en fietsverkeer) worden uitgewerkt om tot een optimaal en gedragen besluit voor de nieuwe brug te kunnen komen. Het enkel uitwerken van de twee door Rijkswaterstaat en Gemeente Groningen aangedragen varianten voor een nieuwe brug (uitgevoerd als Erftoegangsweg, zonder scheiding tussen auto- en fietsverkeer met een doorvaarthoogte van 4 meter dan wel 5,50 meter) is niet acceptabel voor de gebruikers en de omwonenden en past niet in het na te streven participatiebeleid van de gezamenlijke overheden.”

Einde citaat.


De derde alinea van pagina 1 is heel belangrijk voor de gemeenteraad van Groningen:

“De Bewonersorganisaties De Hunze/Van Starkenborgh, Bewonersorganisatie Beijum en het Wijkoverleg Korreweg doen nogmaals een dringend beroep op u om naast de variant van een brug met een doorvaarthoogte van 4 meter ook de Bewonersvariant in de MIRT-planuitwerking op te nemen. Uit de overige rapportages blijkt dat de variant van een brug met 5.50 meter doorvaarthoogte vele nadelen oplevert. Een nadere uitwerking van deze variant is door deze vele nadelen niet zinvol. Daarnaast willen wij nogmaals benadrukken dat de gemeenteraad Groningen een door alle partijen, op Student en Stad na, gesteunde motie heeft aangenomen over de maximale doorvaarthoogte van 4 meter van de nieuwe brug. De variant met een doorvaarthoogte van 5,50 meter is politiek gezien onhaalbaar. In plaats van deze variant kan, ook vanuit kostenaspect bezien, de Bewonersvariant worden uitgewerkt.”


En dit citaat van pp. 3-4:

“Als uitgangspunt voor de inrichting van de Gerrit Krolbrug als erftoegangsweg is genomen dat de Korreweg als Fietsstraat wordt ingericht. Er is evenwel nog geen onherroepelijk besluit door de gemeente Groningen genomen dat de Korreweg wordt ingericht als Fietsstraat. In de analyse wordt daarmee dus een voorschot op de Mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen genomen. In de Bewonersvariant worden juist alle opties t.a.v. de uitkomsten van de Mobiliteitsvisie opengelaten. Als de Korreweg wordt ingericht als Fietsstraat, en daarmee het autoverkeer zoveel mogelijk wordt geweerd van de Gerrit Krolbrug en de Korreweg, ontstaat er een andere situatie. Dit zal echter verkeerskundige gevolgen hebben voor de uitwerking van alle varianten.”

Kees Huizenga zei

RTV Noord berichtte gisteren over de noodkreet van de bewonersorganisaties van De Hunze/Van Starkenborgh, Beijum en de Korrewegwijk inzake de vervanging van de Korrewegbrug:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/734945/Bewonerszorgen-rondom-nieuwe-Gerrit-Krolbrug-zijn-nog-niet-weggenomen


Ik citeer dit bericht volledig.

Citaat:


“Bewonerszorgen rondom nieuwe Gerrit Krolbrug zijn nog niet weggenomen

De zorgen van bewonersorganisaties in de stadswijken De Hunze, Van Starkenborgh, Beijum en de Korrewegwijk over de vervanging van de Gerrit Krolbrug zijn nog niet weggenomen na de meest recente informatieavond.
De brug is aan vervanging toe omdat de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl wordt aangepakt. De brug maakt onderdeel uit van die vaarroute.


Varianten

De afgelopen tijd heeft Rijkswaterstaat tijd meerdere nieuwe brugvarianten onderzocht. Eén van die varianten is een bewonersontwerp. Omwonenden willen een lagere brug aanleggen dan Rijkswaterstaat voor ogen heeft.

De ideale brug van Rijkswaterstaat heeft een hoogte van 5,5 meter, die van de omwonenden gaat uit van 2,18 meter. Dat is dezelfde hoogte als de huidige Gerrit Krolbrug. Volgens de bewonersorganisaties is een te hoge brug niet wenselijk voor fietsers. Daarnaast willen ze graag een scheiding tussen het fiets- en autoverkeer.


Onvrede

De drie bewonersorganisaties hebben eerder deze week aan onder meer de gemeente Groningen laten weten dat ze vinden dat hun brugplan in vergelijking met de andere twee plannen onevenwichtig is beoordeeld.

'Helaas moeten wij concluderen dat de uitgebreide en de daaruit getrokken conclusie over de haalbaarheid van de Bewonersvariant, in vergelijking met de beoordeling van de beide andere varianten, naar onze mening volstrekt onevenwichtig is', aldus de organisaties in een brief.


Raad

De gemeenteraad heeft zich eerder dit jaar ook uitgesproken over de maximale hoogte van de burg. Bijna de voltallige raad wil niet dat de brug hoger wordt dan 4 meter. Een woordvoerder wil op dit moment niet verder ingaan op de situatie rondom de brug. Ze laat weten dat er begin september meer duidelijkheid komt vanuit Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat laat desgevraagd weten dat ze voorlopig geen mededelingen doen over de nieuwe Gerrit Krolbrug. Op 3 september is een overleg, met onder meer de gemeente Groningen, daarna zal er meer duidelijkheid komen.”

Einde citaat.Zie verder dit RTV Noord-bericht van 30 januari 2020:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/218258/Gerrit-Krol-brug-mag-niet-hoger-worden-dan-vier-meter


Opmerking 1: als de nieuwe Korrewegbrug een doorvaarthoogte heeft van 4 meter of 5,5 meter, heeft dit gevolgen voor de aanleg van de twee fietsbruggen aan weerszijden van de Korrewegbrug. Die fietsbruggen moeten dan een grotere opstijglengte of langere aanlooproute hebben. De raadsfractie van D66 gaat hierop niet in. Ton Rustebiel van de raadsfractie van D66 rept op 30 januari 2020 alleen over een langere aanlooproute van de nieuwe Korrewegbrug (excl. de fietsbruggen).

Opmerking 2: in het verleden was de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) voorstander van de ondertunneling van de verbinding tussen het Heerdenpad en de Korreweg. Dus een dure fietsroute onder het Van Starkenborghkanaal. In 2014 wilde de BOB, onder leiding van John Veldman, dat er geen autoverkeer over de Korrewegbrug zou rijden. Dus ook geen vrachtverkeer richting de Ulgersmaweg (met vele bedrijven). Dit standpunt lijkt de BOB thans te hebben verlaten. Dat is winst.

Kees Huizenga zei

Graag verwijs ik naar dit bericht van Beijumnieuws van 15 maart 2014, tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014:

"Probeert GroenLinks te scoren bij Korreweg?"

https://beijumnieuws.blogspot.com/2014/03/probeert-groen-links-te-scoren-bij.html


Met vele reacties, waaronder van de voormalige voorzitter van de BOB, de heer John Veldman.

Willem Pauwelussen maakt deugdelijke opmerkingen over de fietsbruggen bij de Korrewegbrug.