donderdag 10 oktober 2019

OVER HET BOMENPLAN IN BEIJUM"Het doet me zeer aan de ogen om de bomen te zien vallen, anderzijds begrijp ik ook wel dat het onveilig is als je ze laat staan."
Aldus een bewoonster uit de Bottemaheerd vanochtend.

Bomen en Beijum.

Er zijn in het verleden de nodige reuzen (populieren) tegen de vlakte gegaan, oude reuzen die de wijk in zijn begintijd een groen aanzicht moesten bieden.
Dat is goed gelukt. Maar....veiligheid...onderhoud....

In Beijum West ter hoogte van de Bottemaheerd gaan vandaag weer de nodige vertrouwde hoge bomen neer.
Deze blogger ontvangt de nodige berichten uit de wijk van wijkgenoten die zich scheel ergeren aan het bomenbeleid in Beijum.

Miscommunicatie, valse voorlichting en onvrede vechten om voorrang aangaande dit onderwerp.
Over kapvergunningen die maar niet worden afgegeven en klachten over de platanen langs de wijkring die genegeerd worden

Vijf jaar geleden gingen veel bomen in het Groene Hart van de wijk neer
Iets korter geleden, bomenkap langs de Zuidwending, video
Foto links, niet goed te zien maar de middelste boom heeft een groene stip.
Dat betekend: oprotten. We hebben je niet meer nodig.

Foto rechts van hetzelfde laken een pak.

Uit een Pdf van de gemeente Groningen, link helemaal onderaan:

Beijum is een grote wijk in het noorden van de stad Groningen en is gebouwd in de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw. De eerste bewoners van Beijum betrokken hun nieuwbouwwoning in 1978. De wijk bestaat uit overwegend laagbouw en heeft, voor de jaren zeventig en tachtig, kenmerkende woonerven en een wijkring (Emingaheerd en Amkemaheerd). In de wijk wordt veel aandacht besteed aan het leefklimaat. De wijk is ruim opgezet en heeft veel groenvoorzieningen en speelplekken rondom de woningen. Er zijn diverse voorzieningen aanwezig zoals supermarkten en een tweetal winkelcentra met diverse kleinere winkels. Beijum grenst aan de oostzijde aan recreatiepark Noorddijk en aan de zuidzijde aan recreatiepark Kardinge. Aan de westzijde grenst de wijk aan de Beneluxweg (N46). De gemeente Groningen telt meer dan 180.000 bomen. In Beijum staan meer dan 6.800 bomen

Om de wijk na de bouw snel een groen karakter te geven is bij de realisatie gekozen voor de aanplant van relatief veel snel groeiende boomsoorten. De bomen dienden veelal als toekomstige “wijker” voor langzamer groeiende, duurzamere boomsoorten (“blijvers”). Door het in mindere mate handhaven van het “wijker – blijver systeem” en het uitblijven van grootschalig onderhoud zorgen veel niet duurzame boomsoorten nu voor overlast, zowel voor bewoners als voor de overige (duurzame) beplantingen. Het betreft hier voornamelijk populieren en wilgen. Een groot deel van de populieren en wilgen die bij de bouw van de wijk zijn aangeplant verkeren in het najaar van hun levensduur. Hierdoor zorgen zij door hun omvang, standplaats en afnemende vitaliteit voor problemen en overlast in de wijk. In 2012 is door Grontmij een beheerplan voor populieren en wilgen opgesteld voor de wijk Lewenborg in Groningen. De gemeente Groningen heeft Grontmij gevraagd ook voor Beijum een beheerplan op de stellen op de problematiek op vergelijkbare wijze aan te pakken. De grotere groengebieden aan de randen van de wijk en het centraal gelegen gebied “De Groene Long” vallen buiten dit beheerplan. In deze gebieden spelen andere belangen en is het beheer separaat georganiseerd. Onderdeel van dit beheerplan en onderdeel van de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur is de verbindingszone Zuidwending. De impact van dit beheerplan op de populieren langs de Zuidwending is aanzienlijk. Er is daarom door Grontmij aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd. Dit op de ecologische waarde van het gebied vast te stellen, de effecten als gevolg van bomenkap in kaart te brengen en advies uit te brengen ten aanzien van gefaseerde kap en herplant van bomen. Het ecologisch advies is toegevoegd aan dit beheerplan (zie bijlage 1). Daarnaast zijn de adviezen ten aanzien van kap en herplant uit het ecologisch advies in dit beheerplan opgenomen. 1.3 Doelstelling De doelstelling van dit beheerplan is om de problematiek gefaseerd aan te pakken waarbij weloverwogen keuzes worden gemaakt met betrekking tot de toekomst van de niet-duurzame bomen in de wijk. Hiermee wordt voorkomen dat omwille van de afnemende vitaliteit van de bomen een groot deel binnen een korte periode geveld zal moeten worden waardoor drastische beïnvloeding van het beeld door “kaalslag” uit blijft. Het resultaat is een duurzaam en evenwichtig bomenbestand in de wijk.

Lees hier

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Aanstaande maandag 14 oktober begint het Groot Onderhoud aan de Isebrandtsheerd 123 t/m 168. Vele platanen worden gekapt, evenals de zeer hoge populierenbomen, die alhier sinds 1980 staan. Er bestaat een herplantplicht.

Deze oude bomen worden gebruikt als biomassa voor de verwarming van het zwembad in Kardinge. Bron: de Bomenridders van Groningen. Populieren kunnen eveneens worden verkocht om hiermee houtproducten te maken, zoals klompen en zitmeubelen.

Vaak ziet u gestapelde bomen liggen langs de Oostelijke Ringweg. Bij de oprit van Beijum-Zuid. Tegenover Kartracing & Bowling Groningen aan de Kardingerweg 50.


De forse bomenkap van de hoge populieren langs de Zuidwending, een paar jaar geleden, vond ik buitenproportioneel en zeer heftig. De laanachtige sfeer langs het wandelpad van de Zuidwending is hierdoor enorm verpest. Idem dito de te forse bomenkap in de Groene Long van Beijum, met dank aan de voormalige NLA-Klankbordgroep Groene Long, die zeer slecht met de wijk Beijum heeft gecommuniceerd.

Ik citeer het bovengenoemd Bomenbeheerplan van de gemeente Groningen:

"Doelstelling

De doelstelling van dit beheerplan is om de problematiek gefaseerd aan te pakken, waarbij weloverwogen keuzes worden gemaakt met betrekking tot de toekomst van de niet-duurzame bomen in de wijk. Hiermee wordt voorkomen dat omwille van de afnemende vitaliteit van de bomen een groot deel binnen een korte periode geveld zal moeten worden, waardoor drastische beïnvloeding van het beeld door “kaalslag” uit blijft. Het resultaat is een duurzaam en evenwichtig bomenbestand in de wijk." Einde citaat Bomenbeheerplan.


M.b.t. populieren verwijs ik naar:

https://www.houtinfo.nl/node/172