zaterdag 23 maart 2013

DE ONTWIKKELING VAN HET GROENE HART (1)

Het lijkt wel een mortuarium voor gesneuvelde bomen. U ziet rechts het Innersdijk-terrein, met op de voorgrond het resultaat van tientallen omgehakte bomen uit het Groene Hart van de wijk. Zie ook het blogbericht van een week geleden. Het is voor een gewone burger niet te vatten, de gemeente Groningen wil een 'ecologisch park' in de wijk aanleggen, en daarvoor worden tientallen bomen gesloopt. Ecologie (ook wel met de spelling: oecologie) als wetenschap is een onderdeel van biologie. De ecologie bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismenpopulaties oflevensgemeenschappen (de biotische milieufactoren) en de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen en de niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren)Wiki/Ecologie
Is de term ecologisch in verband met de halve sloop van het Groene Hart een schijnheilig sausje om een bezuinigingsoperatie van de gemeente Groningen te rechtvaardigen, zoals onlangs een lezer op Beijumnieuws suggereerde? Of heeft de gemeente echt hele nobele plannen met de Groene Long, de zuurstofvoorziening van de wijk? Zullen Beijumers in hun nopjes zijn met deze botte bijl-methode in hun aller natuurgebied? Als ecologisten voelen wij ons verbonden met al het leven en met de aarde als geheel. Wij vinden de vernietiging van de natuur verschrikkelijk, de uitroeiing van dier- en plantensoorten, het leegvissen van de oceanen, de vervuiling van lucht en water, het kappen van de regenwouden en talloze andere praktijken waarmee mensen de meer dan menselijke wereld uitbuiten en verminken. Het is een complex verhaal, wij weten het wel, en er zijn geen eenvoudige antwoorden. Maar dat verzacht niet de pijn, het voegt er alleen nog een gevoel van onmacht en uitzichtloosheid aan toe. Lees hier.

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Jammer hoor maar mensen zijn niet meer actiebereid tenzij het om hun portemonnee gaat

Kees Huizenga zei

Ik sprak gistermiddag met een lid van de werkgroep Groen & Grijs van de BOB. Volgens hem is er binnen deze werkgroep niet over de "ecologische" bomenkap in de Groene Long van Beijum gesproken.

Met welke club is deze enorme bomenkap dan voorbesproken en (vertrouwelijk) overlegd? Waarom wisten de omliggende heerden van niets?

Anoniem zei

Groen en Grijs van de BOB?

Kees Huizenga zei

In het secretarieel jaarverslag van de BOB over het jaar 2012 staat niets vermeld over de Groene Long van Beijum.

Wel staat op pagina 10, rechterkolom, van de stukken voor de jaarvergadering van 12 maart 2013 (in dit BOB-jaarverslag 2012) over de werkgroep Groen en Grijs:

"de werkgroep trad in 2011 in overleg met de gemeente over de vraag hoe het verder moet met de op vele plekken in de wijk flink uitdijende bomen en de klachten daarover. Inmiddels is de gemeente bijna klaar met een inventarisatie en een voorstel voor een plan van aanpak. Dat wordt eerst besproken met de werkgroep EN DAARNA AAN DE WIJK VOORGELEGD" (hoofdletters, KBH).

Mijn vraag is: wanneer is de enorme bomenkap in de Groene Long van Beijum expliciet (!) aan de wijk voorgelegd?

De BOB-Voortgangsrapportage 2013 (zie p. 17 van de BOB-jaarvergaderingstukken) vermeldt eveneens niets over de bomenkap in de Groene Long.

Vraag: wanneer is de gemeente begonnen met de forse bomenkap in Beijum? Na deze BOB-jaarvergadering? De bomenkap in de Groene Long was geen afzonderlijk agendapunt van deze AV.

Ik zal mij binnenkort in verbinding stellen met de dienst RO/EZ en/of met de wethouder van Stadsbeheer, de heer mr. Jan Seton (CDA). Dit kan uiteraard niet door de bestuurlijke beugel...!!!

Verder staat bij de actiepunten van de werkgroep Groen en Grijs (p. 10):
"de werkgroep bewaakt de afspraken met Stadsbeheer over het snoeien en vernieuwen van bosschages in de wijk".

P.S.: Vorige week hoorde ik dat er gesnoeid is in het parkje bij de Stoepemaheerdvijver. Locatie Sibrandaheerd.

Anoniem zei

Wat n vervelende overvaltactiek, woon in de Bentismaheerd en wist helemaal niks. Bah mijn groen.

Kees Huizenga zei

Vanmiddag belde ik met de heer Ruud van Erp van de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk.

Dit Plan van Aanpak is gepland in de "Klankbordgroep Groene Long".

Ruud van Erp zal nader onderzoek plegen over het feit dat er geen NLA-wijkvergadering is gewijd aan de bomenkap in de Groene Long. Ook over de PR en de wijkcommunicatie.

Kees Huizenga zei

Wijkpark Groene Long: Plan van Aanpak Fase 2

Gistermiddag had ik een gesprek met de Stadsdeelcoördinator van Noorddijk, de heer Ruud van Erp. Hij was van mening dat er een vergadering was geweest over de aanpak van de Groene Long van Beijum, fase 2. Met dank aan Google kwam ik op dit bericht van de gemeente Groningen (intypen op trefwoord Klankbordgroep Groene Long of Plan van Aanpak Groene Long van Beijum, fase 2):

http://gemeente.groningen.nl/inspraak/beijum-groene-long-fase-2/

Ik citeer:
“Fase 2 van de herinrichting van wijkpark de Groene Long in Beijum

Wat gaat er gebeuren?

Een klankbordgroep van bewoners van Beijum heeft, samen met natuurvrienden en professionals, een kaderplan opgesteld voor de verbetering van het wijkpark. Dat kaderplan bestaat uit 18 grote en kleinere maatregelen. Steeds als er geld beschikbaar komt, kan een deel worden uitgevoerd.
De eerste fase is achter de rug. Inmiddels is er geld beschikbaar voor de uitvoering van de tweede fase, tussen de Amkemaheerd aan de westzijde en de vijver bij Innersdijk.

Enkele hoofdpunten van deze fase zijn:
. aanleg van een waterlint tussen de centrale vijver en de Beijumerweg
. aanleg van ecologisch waardevolle beplanting
. aanleg van een poel voor kikkers en padden ter hoogte van de Bunnemaheerd
. verfraaien van de toegang tot Boerderijum.

Om u een idee te geven, kunt u de tekening bekijken.

Wilt u uw mening geven?

Op woensdag 25 april 2012 werd in de Wegwijzer, Ypemaheerd 42, een inloop inspraakbijeenkomst gehouden en heeft u uw mening kunnen geven. Tot en met 11 mei heeft u ook schriftelijk uw mening over dit plan kunnen geven. De inspraakperiode is inmiddels gesloten. Alle ontvangen inspraakreacties worden verwerkt in een inspraakrapport voor burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Inzage

U heeft het ontwerp en aanvullende informatie kunnen bekijken van 6 april tot en met 11 mei 2012 bij de infobalie van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Ged. Zuiderdiep 98, het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof) en bij het filiaal Beijum van de Openbare Bibliotheek, Ypemaheerd 42.”
Einde citaat van dit gemeentelijk bericht zonder datum.

Zie verder: http://gemeente.groningen.nl/algemeen-nieuws/2012-3/wijkpark-groene-long-in-beijum-aantrekkelijker-na-opknapbeurt
(d.d. 29 maart 2012).

Kees Huizenga zei

Als bewoner van Beijum heb ik geen uitnodiging voor deze inloop-/inspraakbijeenkomst gehad. Wel heeft deze in de Groninger Gezinsbode gestaan bij de Stadsberichten. In de Beijumkrant van maart 2012 stond - vanwege technische redenen - geen aankondiging met een datum (het artikel over de Groene Long, fase 2, stond zeer opvallend niet op een ingekochte NLA-pagina). Deze aanpak van de Groene Long wordt betaald vanuit het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA).

Het bevreemdt mij dat hierover geen NLA-wijkvergadering is geweest. In het kader van “Vertrouwen in de buurt”. Zelfs die inspraakbijeenkomst van 25 april 2012 had binnen het NLA-kader opgezet kunnen worden. Toch? Maar helaas, er is geen NLA-regelgeving.

Het informatief NLA-artikel van de heer Kees van Bohemen, werkzaam bij de afdeling Stadsontwerp van de dienst RO/EZ, in de Beijumkrant van februari 2013, verwees (1) niet naar de Klankbordgroep Groene Long en (2) niet naar de gehouden inspraakavond van 25 april 2012. De grote vraag is waarom er zoveel tijd zit tussen deze inspraakavond van april 2012 en de bomenkap in de Groene Long van maart 2013. Dat zijn elf maanden. Met als gevolg dat de (omliggende) heerdbewoners zich overvallen voelen. Het gaat wederom om goede en effectieve wijkcommunicatie, “Samen Doen” en “Vertrouwen in de Buurt”, het prachtige NLA-credo.
Zeer opvallend is nogmaals dat het jaarverslag 2012 van de BOB over de Groene Long van Beijum zwijgt. Het zou een goede zaak zijn als de Klankbordgroep Groene Long een goede PR-functionaris krijgt.