zondag 31 maart 2013

RIETKRAGEN ROND ZUIDRAND BEIJUM

 Tijdens een koude paaswandeling viel het ondergetekende vanmiddag op dat er de nodige rietkragen langs de sloten en in de buurt van het grensgebied Kardinge/Beijum te vinden zijn. Waarom zijn die er eigenlijk? De kragen van riet. Een rietkraag is een korte of lange, maar altijd smalle, maximaal twee tot drie meter brede strook riet staand op een plasberm langs of drijvend op het wateroppervlak van een niet te smalle watergang. Ook op plaatsen met kwel staat vaak riet. Doelstellingen
- relatief soortenarme rietvegetatie
- broedplaats voor riet- en moerasvogels
- voedselgebied en verplaatsingsroute voor zoogdieren en insecten
- middel tegen oeverafslag
Winst voor de natuur 
In een rietkraag van enkele meters breed komen relatief weinig plantensoorten voor, maar wel meer dan in intensief grasland. Vaak gaat het om soorten als riet, grote lisdodde, harig wilgeroosje en koninginnenkruid. In rietkragen broeden vogels als kleine karekiet – ook in jaarlijks
gemaaid riet- en rietzanger – alleen in niet gemaaid riet. Er nestelen ook watervogels, zoals meerkoet, wilde eend en waterhoen. Bunzing en hermelijn zoeken in rietkragen graag naar voedsel en gebruiken deze als verplaatsingsroute. Tot slot draagt een goed onderhouden rietkraag
bij aan een aantrekkelijk landschap. Landschapsbeheer.nl.

Geen opmerkingen: