woensdag 9 maart 2022

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN (7; reactie ChristenUnie)

 Graag stuur ik jullie hierbij namens ChristenUnie Groningen (we noemen het dus geen ChristenUnie-stad
omdat ook de dorpen van de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren en de MEER-dorpen onderdeel zijn van onze gemeente) een reactie op het Beijumnieuws. De blog is pas onlangs onder onze aandacht gebracht, we hebben geen vraag ontvangen te reageren. Vandaar dat we eerst nu reageren.

We hopen dat we op deze manier één en ander kunnen verduidelijken. 

Deze blogger daagde ChristenUnie Groningen onlangs een beetje uit. Zie nog eens dit bericht
Want hoezo gezellig op campagne naar Beijum gaan en daar opeens zwerfvuil gaan opruimen?

Bovenstaande tekst werd gemaild door Peter Rebergen, raadslid van de ChristenUnie en derde op de lijst.
Reactie ChristenUnie Groningen hieronder.

Reactie ChristenUnie Groningen op Beijumnieuws

Beijum gaat ons na aan het hart, we vinden het jammer dat onze actie niet goed is overgekomen. Als ChristenUnie doen we regelmatig, en dus niet alleen in campagnetijd, vuilprikacties doen. Daarmee steken we onze handen uit de mouwen om een steentje bij te dragen aan een schonere gemeente en zijn we zichtbaar aanwezig in de buurt. Het is vaak een mooie manier om gesprekken aan te knopen en we krijgen er van veel mensen positieve reacties op. Morgen staat Beijum overigens op het programma, we komen bij de beide winkelcentra langs om bloemzaadjes uit te delen. 

We reageren graag inhoudelijk op een paar punten. 

Het afvaldossier: 

hierover hebben we als gemeenteraad in de afgelopen periode regelmatig gesproken. Onder ander ging het dan over het invoeren van een gedifferentieerd tarief (Diftar), waar we als ChristenUnie tegen hebben gestemd. Daar hebben we ook meegewogen wat in de vorige campagne door de mensen uit Beijum is meegeven namelijk: “voer aub geen diftar in”.  (U kunt hier lezen waarom: 
Voor grof vuil is daarbij besloten dat het brengsysteem gehandhaafd blijft. Wel hebben we gevraagd of de WIJ-teams kunnen ondersteunen als mensen daar niet toe in staat zijn. Ook kunnen mensen een actie met een milieustraat aanvragen om dichtbij en nabij grofvuil af te voeren. Daarnaast is de kwijtschelding verruimd. 

De Gerrit Krolbrug (Korreweg): 

Voor de Gerrit Krolbrug zijn we in gesprek geweest met verschillende omwonenden en organisaties. Uiteindelijk hebben we de afweging gemaakt om voor de hogere variant van de brug te stemmen, onder andere vanwege veiligheidsredenen. (Onze afwegingen hierover kunt u hier lezen: 

Voor Beijum is de wijkvernieuwing belangrijk voor de leefbaarheid van de wijk. Als ChristenUnie leggen we er bij wijkvernieuwingsplannen ook regelmatig nadruk op dat dit samen met inwoners en organisaties in de wijk moet plaatsvinden. Ook spreken we zelf inwoners en als we signalen hebben dat dingen niet goed gaan, leggen we dit aan het college voor. Maar niet alleen de wijkvernieuwing is belangrijk voor Beijum, maar ook heel veel andere besluiten die we in de afgelopen periode hebben genomen of punten waarvoor we aandacht hebben gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het Isolatieprogramma, het werkprogramma, de basisbaan, de ontwikkeling van Kardinge en jongerenactiviteiten. Over de diverse thema’s hebben we gesprekken met inwoners en organisaties gehad. Vervolgens hebben we een afweging gemaakt om tot een standpunt te komen.
We hebben bij de ontwikkelingen van Kardinge nadrukkelijk benoemd dat ook de bewoners betrokken moeten zijn en blijven. En zien daar ook kansen liggen om zorgen en wonen voor de ouderen (een grote wens uit Beijum) evenals jongerenhuisvesting te realiseren.

Bij dat alles hanteren we als ChristenUnie onze slogan: Oog voor elkaar.

2 opmerkingen:

Henk Kamminga zei

Beter ChristenUnie dan GroenLinks. Er zijn de afgelopen jaren ontzettend veel bomen gekapt onder GroenLinks (zij hebben zo ongeveer de absolute macht in de stad als grootste partij). Hopelijk wordt er over een week verstandiger gestemd door de stadjers. Nog belangrijker: ga stemmen!

Kees Huizenga zei

Een citaat uit het bericht van de ChristenUnie over de Korrewegbrug (zie de gegeven link):

"Dan als laatste maar zeker niet minst belangrijke voorzitter, de toegankelijkheid van de brug. De Gerrit Krolbrug moet ook begaanbaar blijven voor mensen die mindervalide zijn. Dit is de reden dat we mede-indiener zijn van de motie van GroenLinks die vraagt om, in samenspraak met de werkgroep toegankelijkheid, te zoeken naar de beste mogelijkheden om de brug toegankelijk te houden voor iedereen en deze mogelijkheden ook toe te passen, zodat mensen voor wie de helling te zwaar is alsnog gebruik kunnen maken van de Gerrit Krolbrug."

Einde citaat.


Wat moeten de mensen met een fysieke handicap zich hierbij concreet voorstellen? Hoe kan iemand met een fiets, wandelstok of rollator, "voor wie de helling te zwaar is", gebruik maken van de Korrewegbrug? Zijn er constant hulptroepen aanwezig of verkeersbegeleiders? Wordt hier extra geld voor uitgetrokken?

Deze motie is enorm wollig van aard. Wat heeft de burger aan zo'n algemene, dempende uitspraak van de gemeenteraad? De toekomstige werkelijkheid wordt dat de nieuwe Korrewegbrug in de barre praktijk minder toegankelijk zal zijn. Waarom geven de huidige collegepartijen dit niet ruiterlijk toe?

Een brug met een steilere helling is per definitie minder bereikbaar en minder toegankelijk. Dat is taallogica en verkeerskundige logica. Een massagemotie helpt hierbij niet!