maandag 22 september 2008

WIJKCOMMUNICATIE EN DE BOB (deel 2)


Door Kees Huizenga


1. De BOB BESTAAT 25 JAAR

Op vrijdag 12 september j.l. belde ik met notaris A.N. Harms. Deze notaris heeft op 6 december 2006 de meest recente statuten van de Bewonersorganisatie Beijum gepasseerd. Ik benaderde mr. A.N. Harms vanwege een onvolledigheid in de statuten van de BOB (zie de punten 2 en 3, onder). Tijdens dit gesprek vernam ik dat de notariële oprichting van de BOB is geschied op 8 juli 1983. Dit feit, het 25-jarig bestaan van de BOB, is niet medegedeeld in de Beijumkrant van augustus 2008. Bij de BOB is er kenbaar niemand die het archief van de BOB bijhoudt of weet heeft van dit historisch rechtsfeit. Dit jaar bestaat de wijk Beijum dertig jaar. Bij dezen wil ik de BOB hartelijk feliciteren met haar zilveren jubileum. Wellicht volgt er dit jaar nog een feestelijk gebeuren. Op zondag 5 oktober aanstaande wordt Kleurrijk Bruisend Beijum gevierd! Een mooie kans…

2. DE STATUTEN VAN DE BOB ZIJN ONVOLLEDIG

Nu volgt een juridisch verhaal. Ik hoop het eenvoudig te houden. Daarom citeer ik eerst twee artikelen van de BOB-statuten. Helaas staan deze statuten niet op de website van de BOB. Deze is nu in aanbouw.

Art. 8 lid 2 luidt: “De oproep tot de jaarvergadering dient, vergezeld van de agenda en een exemplaar van de rekening en verantwoording, tenminste veertien dagen vóór de dag van de vergadering plaats te vinden, en voorts op zodanige wijze dat alle bewoners van Beijum daarvan kennis kunnen nemen.”

Art. 14 lid 3 luidt: “De vastgestelde ontwerpbegroting dient te worden behandeld en de begroting dient te worden vastgesteld in de voor één oktober te houden algemene ledenvergadering.”

De oproep voor deze voorjaarsvergadering van art. 8 lid 2 dient 14 + 1 = 15 dagen vanaf de datum van deze AV te zijn gedaan (dus 14 dagen naar voren tellen; te beginnen bij de dag voorafgaande aan de AV).
“De vastgestelde ontwerpbegroting” in de eerste zin van art. 14 lid 3 is fout, omdat alleen de AV hiertoe bevoegd is, zoals verderop uit deze volzin blijkt. Gedoeld wordt op de door het BOB-bestuur ingediende ontwerpbegroting.
Over de najaarsvergadering bevat artikel 14 van de BOB-statuten geen artikellid dat vergelijkbaar is met artikel 8 lid 2 of daarnaar verwijst.
Heel belangrijk is de openbaarheid en de toegankelijkheid van de stukken voor de ledenvergaderingen van de BOB. Omdat de BOB fors door de gemeente Groningen wordt gesubsidieerd. De openbare jaarstukken voor de eerste jaarvergadering van 20 maart 2008 en de tweede, mede op mijn verzoek, ingelaste jaarvergadering van 24 april 2008 lagen helaas te laat bij De Wegwijzer. De besluiten van deze twee ledenvergaderingen zijn daarom niet rechtsgeldig (= nietig) van aard. Ze missen alle rechtskracht. Dit is bekend bij de dienst OCSW en de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk.

In de Beijumkrant van augustus 2008, op pagina 2, is de begrotings-AV van woensdag 24 september 2008 aangekondigd met een (concept)-agenda. Dat is heel goed! Prachtig! Het gebrek is echter dat de openbare stukken voor de najaars-AV pas op donderdagochtend 11 september 2008 bij de MJD-balie en de OB van Beijum lagen. Ik heb dit vernomen uit zeer betrouwbare bron. Dit is mijns inziens één dag te laat. De stukken hadden er formeel en feitelijk vanaf woensdag 10 september j.l. moeten liggen.

3. ANALOGE REDENERING

De vraag is nu of de termijn van artikel 8 lid 2 toepasbaar is op de najaars-AV. Om te voorkomen dat met name vanuit de BOB-gelederen wordt gezegd dat ik statutaire onzin zit te verkondigen, heb ik op vrijdagmiddag 12 september gebeld met bovengenoemde notaris A.N. Harms. Hij had onmiddellijk tijd voor mij en was zeer klantvriendelijk. Ik bracht hem op de hoogte van het statutaire gebrek van artikel 14 van de BOB-statuten. Ik deelde hem mede dat mijns inziens de termijn van art. 8 lid 2 analoog toepasbaar was op artikel 14. Na bestudering van de statuten van de BOB beaamde hij het gebrek van art. 14. Dit artikel stond ook reeds in de eerste notariële statuten van 8 juli 1983! Mijn analoge redenering was volgens mr. A.N. Harms juridisch correct. Het gebrek van art. 14 mag ingevuld worden door art. 8 lid 2. De statuten van de BOB moeten wat dit punt betreft gewijzigd c.q. aangepast worden (na 25 jaar). Op woensdag 17 september 2008 ontving ik om 15:10 uur per e-mail de formele bevestiging van zijn zienswijze. Ik mocht de naam van notaris Harms in dit verband noemen. Citaat:
“Hierbij bevestig ik u dat ik na herlezing van de stukken niet tot een andere conclusie ben gekomen dan hetgeen vorige week telefonisch besproken. Indien u dat wenst mag u een en ander vermelden, zoals door u verzocht.” Einde citaat. Zie desgewenst http://www.lambeckharms.nl/

4. NIETIGE BESLUITVORMING

Het gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van de openbare stukken voor de najaars-AV van de BOB heeft tot gevolg dat ook deze AV geen rechtsgeldige besluiten kan en mag nemen. Mede omdat in de Beijumkrant van augustus 2008 niet tijdig samenvattingen van de geagendeerde AV-stukken staan, zoals de begroting 2009, de voortgangsrapportage 2008, het werkplan 2009, etc. Als lid van de BOB mag men tevens verwachten dat deze informatie tijdig naar de leden per TNT-post wordt opgestuurd. Of per e-mail. Dat doet de BOB niet. Dit is een zeer foute gewoonte, mede gegeven artikel 30 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening (ASV), waarover ik op 7 september 2008 op Beijumnieuws schreef. Bovendien heeft de BOB geen activerende, communicerende en informatieve website, waarop deze AV-stukken staan vermeld.
Met andere woorden: de bestuurders van de BOB kunnen wederom niet goed communiceren. Beijumers en leden van de BOB worden niet serieus genomen. Met alle negatieve (rechts)gevolgen van dien!

5. SLOT

Ik spreek de hoop uit dat de juridische boodschapper niet de schuld krijgt van de inhoud van deze boodschap. De BOB dient zich gewoon wijkvriendelijk en lidvriendelijk aan haar eigen regelgeving te houden. En de analoge toepassing hiervan. De BOB is er immers voor de wijk; niet voor zichzelf…

(zie ook 7 september, deel 1)

3 opmerkingen:

Chris zei

Oh nee, niet weer de BoB op Bruisend Beijum!
Was de vorige keer ook al niet zo'n succes met de sleutelbloemetjes van ROEZ.

Anoniem zei

Wat is dat "de BOB?" Wat betekend die afkorting?

Anoniem zei

1. Kriskras doelt in zijn reactie op Kleurrijk Bruisend Beijum van 14 januari 2007. BOB-voorzitter Henk Oostinga benaderde op die datum met andere bestuursleden van de BOB Beijumers in meerdere buurthuizen om lid te worden van de BOB. Met plantjes van de gemeente Groningen.

2. Wat betreft de nietigheid, waarover ik schrijf, het volgende: ik ontleen dit aan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het rechtspersonenrecht.
Besluiten van ledenvergaderingen van verenigingen, welke in strijd zijn genomen met de eigen statuten, zijn "van rechtswege" nietig.
Artikel 14 lid 1 Boek 2 BW luidt:
"Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon, dat in strijd is met de wet of de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit."
Dit betreft de (automatische) nietigheid "van rechtswege". Men hoeft dus niet naar de kantonrechter te stappen om zo'n besluit niet rechtsgeldig (= nietig) te doen zijn.
Indien er statutaire fouten kleven aan de oproeping voor een AV of jaarvergadering; in dit geval de ontijdigheid van de vergaderstukken, dan dient het betrokken bestuur opnieuw een algemene ledenvergadering uit te schrijven. Zo niet, dan zijn alle besluiten van de reeds uitgeschreven en aangekondigde AV of jaarvergadering totaal ongeldig. Zo'n foute vergadering wordt geacht niet te zijn gehouden.

Heel concreet: de penningmeester van de BOB heeft op 24 april 2008 geen decharge (vrijwaring/ontheffing) gekregen voor de jaarrekening 2007. Morgen kan onder meer de begroting 2009 van de BOB niet vastgesteld worden. Omdat de BOB zich niet heeft gehouden aan haar eigen statuten. De BOB kan zich niet boven de wet of boven haar statuten stellen! Toch?

Het objectief waarneembare feit dat de BOB andere media NIET heeft gebruikt voor de publicatie van de AV-stukken, dient haar zwaar te worden aangerekend. Ik noem hierbij de Beijumkrant en de BOB-website in aanbouw.