zondag 7 september 2008

WIJKCOMMUNICATIE EN DE BOB (deel 1)

Door Kees Huizenga

1. Het convenant tussen de gemeente en de wijkorganisaties

Op 14 juli 2008 belde ik met mevrouw Rolinda Ferwerda, coördinator Wijkcommunicatie bij de Bestuursdienst van de gemeente Groningen. Ik gaf haar mijn oprechte complimenten door over een bericht op de nieuwe wijkportalwebsite van de gemeente Groningen. Het gaat over het op 19 juni 2008 in Cultuurcentrum De Oosterpoort ondertekende convenant tussen de gemeente Groningen en de erkende wijkorganisaties. Ik citeer punt 8 van deze overeenkomst ( zie
http://www.groningen.nl/functies/pagfunctie.cfm?parameter=521&method=display&object=21932#article
):
“De wijkorganisaties hebben de inspanningsverplichting aangenomen zoveel mogelijk wijkbewoners bij hun activiteiten te betrekken en met zoveel mogelijk bewoners te communiceren, ook langs digitale weg.
De wijkorganisatie activeert de leden, betrekt nieuwe inwoners uit de wijk bij de activiteiten van de wijkorganisatie en communiceert nadrukkelijk met de achterban.
De wijkorganisatie gebruikt daarbij ook (experimentele) vormen van digitale communicatie en meningsvorming.”
Einde citaat.

Mevrouw Rolinda Ferwerda reageert op het nieuwe wijkportal als volgt:


Communiceren
“Ook Rolinda Ferwerda (…) vindt dat de gemeente er met de feitelijke ondertekening van het wijkconvenant nog niet is. ‘Het is het begin van iets dat we nader moeten invullen: hoe kan het college beter communiceren met de wijkorganisaties en wijkbewoners?’

Tierelier
Maar het convenant schept niet alleen verplichtingen voor de gemeente, benadrukt Ferwerda. ‘De bal ligt ook heel duidelijk bij de wijkorganisaties zelf. Zij moeten met hun achterban communiceren als er in hun wijk iets gaat spelen. En dan liefst met digitale middelen als een wijkwebsite. Want als je moet wachten totdat het wijkkrantje met een frequentie van eens per kwartaal weer op de mat valt, schiet het niet op. Een website communiceert als een tierelier.”
Einde citaat.


2. De Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Groningen

In het bovengenoemde convenant wordt helaas geschreven over een “inspanningsverplichting”. Dit is mijns inziens een zeer groot gebrek. Veel beter was het geweest indien in dit convenant de term resultaatverplichting had gestaan. Een inspanningsverplichting is bestuurlijk gezien een softe uitdrukking, waarop organisaties niet kunnen worden afgerekend (inclusief sancties). Gelukkig heeft de gemeente Groningen sinds 1 januari 2008 een nieuwe Algemene Subsidie Verordening (ASV). In art. 30 lid 2 van deze ASV staat (citaat):
“Het college (van Burgemeester en Wethouders) kan aan een wijkorganisatie subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van:
a. Communicatie en informatieverstrekking;
b. Activering.
Einde citaat.
Dit is duidelijke taal. Het gaat hier over inhoud van beleid. Een verordening is een gemeentelijke wet. Aan deze verordening zijn de betrokken wijkorganisaties gebonden. Op straffe van intrekking van de OCSW-subsidie (na een door de dienst OCSW aanbevolen verbetertraject of leerperiode; zonder zicht op een verandering ten goede na deze reïntegratieperiode). Een verordening geeft resultaatverplichtingen, evenals de statuten van de BOB. In die zin is het convenant logischerwijs in strijd met art. 30 lid 2 ASV.
Communicatie is tweezijdig. Informatieverstrekking is eenzijdig. Wijkactivering heeft te maken met draagvlak verwerven, netwerken door middel van aanwezig zijn bij heerdoverleggen met heerdcomités, wijkschouwen met woningbouwcorporaties en ambtenaren van de dienst RO/EZ, het houden van spreekuren, bindend bezig zijn in plaats van monopoliserend bezig te zijn (zie de overname van de Beijumkrantredactie aan het einde van het jaar 2007), etc. Activeren is vooral communiceren en present zijn. Het heeft te maken met vertrouwen in de heerden en in de eigen wijk. Om effectieve wijkopbouw en actieve wijkbewonersparticipatie.

3. Over de website van de BOB

Op 15 april 2008 stond op de website van de BOB:
“Na maanden, zo niet jaren, is het tijd voor groot onderhoud aan de website. Het voorlopige resultaat kunt u voor u zien. Met name de verdere invulling van, en inhoud geven aan, de website is nu een groot aandachtspunt. Aangezien dit nogal een groot karwei is, zal het dus niet van vandaag-op-morgen geregeld zijn." Einde citaat.
Na het aftreden van de penningmeester/websitebeheerder van de BOB, de heer Noah Hoijtink, omstreeks medio april 2008 is er niets meer gedaan aan de website van de BOB. Althans niet zichtbaar voor bezoekers van deze website. Deze BOB-club krijgt per jaar wel bijna 13.000 euro aan subsidie van de dienst OCSW. In 2007 exact € 12.699,-. Het actief werken aan een wijkwebsite is een onderdeel van de activering, communicatie en informatieverstrekking van art. 30 lid 2 sub a en b ASV en punt 8 van het bovengenoemde convenant met de gemeente Groningen.

In art. 2 sub d van de statuten van de BOB staat:
“De vereniging (= de BOB) tracht haar doel te bereiken door (sub d): het verzorgen van publiciteit en informatie over de situatie in Beijum.” Einde citaat. Hieronder valt in het Internettijdperk onder meer de website van de BOB.
Uit zeer betrouwbare bron vernam ik in augustus j.l. dat vertegenwoordigers van de BOB een stedelijke vergadering van wijkwebsitebeheerders node gemist hebben. Dit tot verbijstering van de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk. Kennelijk vond men bij de BOB het aanwezig zijn bij een wijkwebsite-activerende vergadering niet van wijkbelang.
Nu, op 7 september 2008, staat op http://www.beijum.org: “De BOB bouwt een nieuwe website.” Er staan op dit moment alleen maar contactgegevens op. Niets over de komende BOB-AV van 24 september a.s. De bestuursstukken voor deze AV dienen de leden en de Beijumers op te halen bij De Wegwijzer. Zie pagina 2, bovenaan, van de Beijumkrant van augustus 2008. Op deze wijze wordt een geringe opkomst bij wijkvergaderingen bevorderd. Sinds jaren!

Conclusie: De BOB houdt zich niet aan art. 30 lid 2 ASV; niet aan punt 8 van het in juni 2008 gesloten convenant en niet aan haar eigen statuten.


4. Gedogen?

De vraag is hoe lang de gemeente Groningen de toestanden bij de BOB nog kan gedogen. Een website van een actieve wijkorganisatie moet de eigen wijk in het zonnetje zetten. Moet reclame maken voor de wijk, maar ook wijkproblemen doorzichtig aan de orde stellen. In dit verband is het heel aardig dat de bevlogen stadsdeelcoördinator van Noorddijk, de heer Leo van Gent, op 27 augustus 2008 op Beijumnieuws transparant mededeelde: "maar jouw hele site is toch reclame voor Beijum?”

De website van Beijumnieuws functioneert zichtbaar als “een tierelier”. Zonder subsidie van de gemeente. Wanneer heeft de rijkelijk gesubsidieerde BOB een interactieve website? Aan overeenkomsten moet men zich houden…


Noot: het nieuwe wijkportal is te bereiken via http://www.mijnwijk.groningen.nl/

Geen opmerkingen: