vrijdag 29 mei 2020

ZORGEN BIJ BEWONERS ISEBRANDTSHEERD OM BOUWPLANNEN


"ER IS NOGAL WAT ONRUST BIJ DE OMWONENDEN VAN HET PLEIN. ER GAAT EEN BRIEF UIT NAAR DE GEMEENTERAAD MET DE ZORGEN OVER HET PLAN NAMENS EEN HELEBOEL OMWONENDEN."

Zijn de plannen voor 27 nieuwe appartementen en tien eengezinswoningen aan de Isebrandtsheerd onderdeel van een overval-tactiek tijdens corona-tijden?

Zie het bericht van afgelopen weekend

Bezorgde bewoonster, omwonende; grenzend aan het plein met het rode gebouw.

Zie foto. Omwonende dame vult bovenstaande vetgedrukte quote aan:

"We zijn recent geinformeerd over de plannen van de gemeente Groningen voor het het terrein waar nu het oude gebouw van de Doefmat en het Heerdenhoes staat. Vanwege corona kregen we de info via twee velletjes papier door de deur. Als ik de plannen bekijk zie ik veel woningen op een relatief klein stukje grond met weinig parkeerplaatsen en speelgelegenheid voor de kinderen. We hebben een Whatsapp en een Facebookpagina voor de omwonenden aangemaakt. De meeste omwonenden zijn ongerust over de hoeveelheid woningen en de hoogte van de appartementen. Nagenoeg alle speelruimte voor de kinderen lijkt verloren te gaan."

Het overleg over de nieuwbouw met de gemeenteraad zal op 9 mei gaan plaatsvinden.
meerdere bwoners uit de Isebrandtsheerd gaven bij deze blogger aan dat ze achterdocht voelden. Via internet bezwaar mogen aanbieden? corona-misbruik?

Is de geplande nieuwbouw reeds een gelopen koers? Is er nog wel inspraak mogelijk?

8 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Die vragenlijst op de website www.nijeheerd.nl is ongelijk aan wettelijke inspraak! Er is pas inspraak als er een voorontwerp-stedenbouwkundig van de Doefmat/Heerdenhoes-locatie ligt.

Dat verplicht aardgasvrij wonen lijkt me een belemmering voor met name de kopers van de appartementen. Huurders kunnen op extra kosten gejaagd worden!

Ik kreeg slechts één pagina gemeentelijke post. De brief van 20 mei 2020, zoals eerder afgedrukt op Beijumnieuws. Zonder handtekening.

Dat inperken van de speelmogelijkheden voor kinderen is enorm storend en zeer kwalijk te noemen. Denkt de gemeente nu werkelijk dat ouderenhuisvesting impliceert dat de speelmogelijkheden voor nabij wonende kinderen zomaar - zonder overleg - kunnen verdwijnen? Hoe verhoudt dit mankement zich met "Beijum bruist"?

Kees Huizenga zei

Correctie: ik bedoelde een voorontwerp-stedenbouwkundig plan.

Zie verder:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Het%20gebiedsontwikkelingsproces%20-Bouwplanfase.pdf

Kees Huizenga zei

Zie tevens:

https://www.bureauverkuylen.nl/stedenbouw/stedenbouwkundig-plan/

Citaat:

“Structuur-, voorlopig- en definitief ontwerp

Wij ontwerpen volgens een vaste methodiek. Ieder ontwerpproces begint met een analyse van de bestaande situatie, waarin de locatie zelf en de omgeving van de locatie wordt bestudeerd. De context van een locatie draagt bij aan de identiteit daarvan en is daarom een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe situatie. Op basis van de analyse worden in overleg met de opdrachtgever en andere belanghebbenden de uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Daarna begint het schetsen en ontwerpen, eerst met de hand, daarna in de computer. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt stap voor stap gedetailleerder uitgewerkt: structuurontwerp (SO), voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO). Het stedenbouwkundig ontwerp - het VO of DO - dient vaak als ondergrond voor het bestemmingsplan.”

Einde citaat.


Het enige wat ik nu weet is dat Patrimonium een "haalbaarheidsstudie" van deze locatie heeft uitgevoerd. Met enkele schetsen. Ik ken geen "Stedenbouwkundig Programma van Eisen" (SPvE). Laat staan dat dit SPvE vooraf gedeeld en besproken is met nabije heerdbewoners.

Anoniem zei

Aardgasvrij bouwen is al bijna een jaar verplicht.

Kees Huizenga zei

Over aardgasvrij wonen is er sinds kort een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Ik verwijs naar NRC-H van 26 mei 2020:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/26/scp-tweedeling-dreigt-bij-aardgasvrij-wonen-a4000823

Citaat:

“Hindernissen

Een heel kleine groep huizenbezitters (3 procent) moet niets hebben van aardgasvrij wonen. Een groot deel (46 procent) blijkt wel bereid afscheid te nemen van verwarming op aardgas zodra de cv-ketel aan vervanging toe is, maar voelt ook hindernissen. Zij zijn onzeker over de alternatieven voor aardgas, zoals een warmtepomp of een warmtenet. Ze „wachten totdat de overheid met meer informatie komt”, aldus het SCP. „Daar ligt voor de overheid een duidelijke taak weggelegd.”

Voor weinig wijken bestaan nu al ‘aardgasvrije’ plannen. Gemeenten moeten voor eind 2021 in een zogenoemde Transitievisie Warmte vastleggen welke wijken als eerste van het aardgas afgaan.

(...)

Tweedeling op de loer

De onderzoekers suggereren een alternatieve benadering. De overheid zou zich ook kunnen richten op de burgers die moeite hebben om hun woning te verduurzamen, en juist het meeste baat hebben bij een aardgasvrij huis – zoals door een lagere energierekening. Anders is het „mogelijk dat degenen die nu al minder goed af zijn, er nog verder op achteruitgaan”.

Volgens het SCP ligt een tweedeling in de samenleving op de loer. Mensen met een beperkt vertrouwen in de overheid, met geldzorgen, ouderen en lager opgeleiden zijn minder enthousiast over de energietransitie.”

Einde citaat.


De overheid moet deugdelijke voorlichting geven over de financiële gevolgen van aardgasvrij wonen, waaronder mogelijke subsidies voor duurzaam wonen (inclusief woningisolatie).

Kees Huizenga zei

Hierboven staat:

"Het overleg over de nieuwbouw met de gemeenteraad zal op 9 mei gaan plaatsvinden."

Je bedoelt zeer waarschijnlijk dinsdag 9 juni 2020. Het inspreekrecht van inwoners van de gemeente Groningen bij - in dit geval - de raadscommissie Ruimte & Wonen. De gemeenteraad vergadert meestal op de laatste woensdag van de maand.

Kees Huizenga zei

In de wijkkrant De Beijumer van 27 mei 2020 staat op pagina 5, tweede kolom:

"Maak kennis met de voorlopige plannen/schetsen op de volgende site:

http://www.nijeheerd.nl "

Dit betekent zeer waarschijnlijk dat er een "voorlopig ontwerp" (een VO) is. Dan is die in te vullen vragenlijst wel een vorm van digitale inspraak. Op elk voorstel tijdens de inspraak moet het college van B&W een inhoudelijke reactie geven. Met een deugdelijke motivering.

Mevrouw Annet Witvoet, namens de gemeente Groningen projectleider van het ruimtelijk plan van de Isebrandtsheerd, beloofde mij vanmiddag telefonisch om navraag te doen over deze "inspraak". Zij kon mij geen antwoord geven.

Er wordt ontheffing van het Bestemmingsplan Beijum aangevraagd, zo werd mij medegedeeld. Met het ruimtelijk plan van de Isebrandtsheerd-locatie als ruimtelijke onderbouwing. Maar dan moet er - ik herhaal dit - wel wettelijke inspraak zijn geweest, gegeven de Algemene Inspraakverordening van de gemeente Groningen.

De bouw start reeds "begin 2021". Alsof alles al in kannen en kruiken is...

Kees Huizenga zei

Op woensdag 10 juni 2020 vergadert de raadscommissie Ruimte & Wonen. Daar kunnen verontruste Isebrandtsheerders gaan inspreken.

Wanneer deze raadscommissie vergadert, weet ik nog niet. Dat staat op de website van de gemeente Groningen.