maandag 3 december 2012

VRAGEN OVER BESTEDING NLA GEMEENSCHAPSGELD

De Stadspartij heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gestuurd omtrent de besteding van geld uit de pot van het Nieuw Lokaal Akkoord. Hieronder ziet u het persbercht dat hierover is uitgegaan, inclusief de vragen die er bij die partij over de NLA-gelden leven. Het gaat niet alleen over de besteding van het geld, het gaat er ook over hoe de besluitvorming gaat om al of geen subsidie toe te kennen. Wie bepaalt dat? Wat zijn de criteria? Wie komen er in zo'n wijkteam? Waarom wordt iemand afgewezen of toegelaten? Wat is de reden dat er geen verslag of notulen van vergaderingen openbaar worden gemaakt? Waarom is er geen transparantie? Is een cultuur van ons-kent-ons, zoals in Beijum het geval, wel bevorderlijk voor een eerlijke verdeling? Een Beijumer die afgelopen jaar solliciteerde omdat hij in het team wilde: "Ik werd afgewezen, maar ik kreeg geen gegronde reden te horen waarom."
Zijn er ook mensen of groepen in een wijk als Beijum die aanspraak kunnen maken op NLA-geld, maar dit mislopen omdat de plannen het NLA-team onwelgevallig zijn? Wat is de reden dat er geen controle is op de besluitvorming, toekenning en uitgave?
Het zijn nogal wat vragen, dames en heren. Ondergetekende plaatst zijn persoonlijke vraagtekens bij de ruim 300.000 euro die merendeels is uitgegeven voor hekken langs de wijkring die meer groen zouden moeten creëren. Zie de afbeeldingen hieronder, foto's drie dagen geleden gemaakt. Wat een geld heeft dit gekost! Is het de moeite waard geweest? Wordt dit ook geëvalueerd, en zo ja, komt dit dan ook open en eerlijk naar buiten?

Aanleg der hekken, lees hier. Anderhalf jaar geleden stond dit blogbericht op Beijumnieuws over een NLA-avond. Meer lezen? Vul de zoekterm NLA in op de zoekbalk linksboven.
Vraagtekens bij de besteding van gemeenschapsgeld

De Stadspartij heeft vragen gesteld over de besteding van geld uit Nieuw Lokaal Akkoord, waarvoor de gemeente 5 miljoen euro heeft gestort voor de jaren 2011-2014.
Vijftien wijken kunnen hiervan profiteren om de leefbaarheid van hun wijk op een hoger plan te brengen.
Hekken + planten: 350.000 euro?
In verschillende wijken valt te beluisteren dat dit niet altijd goed verloopt. Geld komt terecht bij instellingen die al op een andere manier worden gesubsidieeerd en bewoners hebben weinig inspraak in de projecten. Besluitvorming is niet eenduidig, en er is geen bezwaar mogelijk bij afgewezen projecten.
De Stadspartij wil hier graag helderheid in brengen, temeer daar het gaat om veel geld en omdat de Stadspartij betrokkenheid van de burgers bij hun wijk hoog in het vaandel heeft staan.

Geacht College,

De laatste tijd bereiken ons signalen uit diverse wijken over het functioneren van de wijkteams. Idealiter zijn wijkteams samengesteld uit bewoners en professionals, die het Nieuw Lokaal akkoord dienen uit te voeren.
Van bewoners hoorden wij dat zij als lid van het wijkteam worden overruled door professionals en hun ideeën niet gehonoreerd krijgen.
Er zijn klachten dat het NLA geld bedoeld voor bewonersprojecten naar instellingen gaan die reeds subsidie ontvangen. Ook over de samenstelling van de wijkteams zijn bedenkingen.


In de meeste wijkteams zijn geen bewoners vertegenwoordigd. In de andere vormen zij een minderheid. Bovendien zijn er weinig hurende bewoners vertegenwoordigd, terwijl er toch door de woningbouwcorporaties de helft wordt bijgedragen aan de NLA gelden, n.l. € 5 miljoen; de gemeente draagt ook € 5 miljoen bij.


De besluitvorming in verschillende wijkteams is niet transparant. Er worden verslagen gemaakt maar die zijn niet openbaar. Hiervoor wordt geen reden gegeven.
Omdat het hier gaat om veel gemeenschapsgeld en omdat hier een kans ligt voor reële burgerparticipatie hebben wij de volgende vragen:


1. Er zijn 15 wijken betrokken bij het NLA. Is er een organisatiestructuur die deze wijken verbindt of werken ze los van elkaar? Hoeveel ‘gewone’ bewoners en hoeveel professionals zijn er betrokken? Fungeren er nog raadsleden als voorzitter? Is er een soort van voorzittersoverleg?
2. Wordt er een reglement voor besluitvorming gehanteerd? Zijn er bezwaarmogelijkheden voor afgewezen projecten? Zo ja, is dit bekend bij de wijkteamleden? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u ervan op de hoogte dat er geheimhoudingsverklaringen worden gehanteerd?
Keurt u het hanteren van geheimhoudingsverklaringen goed? Zo ja, waarom?
Meer onkruid-groen dan plantengroei
4. Hoe komt het dat er zo weinig berichtgeving is over de wijkteams NLA? Waarom zijn de verslagen van overleggen bijvoorbeeld niet openbaar?
5. Hoe ligt de getalsverhouding ‘huurders’ en ‘kopers’ in de wijkteams en hoe worden nieuwe leden voor het wijkteam geworven?
6 Volgens onze informatie wordt de directeur van Stiel gevraagd is om met projecten te komen. Bent u hiervan op de hoogte? Bent u het met ons eens dat dit oneigenlijk gebruik van NLA geld is?
7. Volgens onze informatie kunnen de “professionals” urendeclaraties indienen. Op deze wijze worden de werkzaamheden voor het wijkteam vergoed. Bewoners kunnen geen uren declareren. Bent u het met ons eens dat dit tegenstellingen en ongelijkheid creëert?
8. Volgens onze informatie worden uitgevoerde projecten niet goed geëvalueerd. Er wordt niet systematisch nagegaan of hetgeen aanvankelijk toegezegd is ook daadwerkelijk gedaan wordt. Bent u met ons van mening, dat het ontbreken van een deugdelijke evaluatie weinig professioneel is? Indien ja, bent u bereid de procedures aan te passen?

Hoogachtend,
namens de fractie van de Stadspartij Groningen,
Anna Riemersma
Hekken langs de wijkring ter hoogte van de Fossemaheerd.

8 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Zie verder dit bericht van OOG TV van 24 februari 2011:

http://www.oogtv.nl/2011/02/opknapbeurt-voor-beijum/

Met in de hoofdrol John Veldman van de BOB, die kennelijk weet wat goed voor Beijum is. Hij is de anonieme reaguurder op de website van OOG TV.

JV zit namens de BOB in het NLA-wijkteam Beijum.

Kees Huizenga zei

Op 18 januari 2012 kreeg ik de notitie "Taakstelling Wijkteams" d.d. 30 mei 2011 toegestuurd door de programmaleider van het stedelijk NLA, de heer Kees van der Helm. Het een A4-tje met tien taakstellingen.

Op dezelfde datum reageerde ik op deze notitie. Het zijn acht punten van overweging (zaken die ik mis).

Ik citeer deze:

"Ik noem enkele eenvoudige, maar wel belangrijke aspecten:

1. de openbaarheid van de vergaderingen van de NLA-wijkteams (wie zijn welkom naast de wijkteamleden; ook de media, zoals Beijumnieuws, lijn6.com, de GIC, OOG TV en het DvhN?);

2. de besluitvorming binnen de NLA-wijkteams (hoe wordt gestemd?);

3. de openbare verantwoording van de NLA-wijkteams in de wijkkranten en aan de gemeenteraad (lees de SAMEN Doen-pagina's in de Beijumkrant en huiver!);

4. de interne verslaglegging binnen de wijkteams (inclusief de stemmingen);

5. zijn de verslagen van de NLA-wijkteams openbaar? Vallen deze onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)?

6. hoe worden de NLA-voorstellen gemaakt? Wanneer worden de bewoners betrokken bij de NLA-planvorming ((aan het begin of aan het einde (d.m.v. "huisbezoeken"))?

7. welke rol heeft STIEL bij het opzetten van de bewonersparticipatie?

8. op welke wijze worden NLA-projecten geselecteerd?"

Einde citaat uit mijn e-mail aan de heer Kees van der Helm.

De heer Van der Helm heeft geheel voorspelbaar niet op mijn opmerkingen en vragen gereageerd. Daarom wendde ik mij op 19 jan. 2012 tot de heer Jaap Diepeveen van de concerndirectie van de dienst RO/EZ. Hij hield zich toen bezig met de befaamde "cultuurverandering" bij deze omstreden dienst.

Niet de heer J. Diepeveen, maar de bazin van de stadsdeelcoördinaties, mevrouw W. van Geffen, reageerde op mijn ongerustheid over de uitvoering van het NLA in de woeste dreven van Beijum. Op 20 februari 2012 deelde ze mij per e-mail o.a. mede:

"Op 6 november 2011 ontving de heer Van der Helm van u een mail, waarin u melding maakt van een 'grote PR-fout in de RO/EZ-informatiefolder voor de Heel-de-Buurt-bijeenkomst van 31 mei 2011'. Naar aanleiding van uw mail heeft de heer Van der Helm zich laten informeren door de voorzitter van het wijkteam Beijum (Leo van Gent, KBH). Uw mail is gezien als een signalering waarvan wij nota hebben genomen.

In dezelfde mail heeft u aangeboden mee te werken aan nadere regelgeving voor het NLA. Gegeven de succesvolle praktijk in vijftien wijken in Groningen met het NLA en de verschillende evaluaties die door de samenwerkende partijen in NLA zijn uitgevoerd, is er momenteel geen behoefte an nadere regelgeving. Wij beoordelen het als positief dat verschillende wijkteams op hun eigen wijze, afgestemd op de wijk, invulling geven aan het NLA." Einde citaat van W. van Geffen.

Conclusie: de gemeente Groningen vindt dat het NLA in de stad uitstekend ("succesvol") draait. Nadere regelgeving is volgens haar overbodig. De praktijk in onder meer Beijum bewijst evenwel het tegendeel...

Heel goed dat het raadslid mr. drs. Anna Riemersma nadere vragen aan B&W van Groningen heeft gesteld. Mijn oprechte dank hiervoor.

Martin zei

Sorry hoor, ik kan me niet voordstellen dat de gem groningen de uitgaven van miljoenen door verschillende wijken niet controleert en zomaar oordeelt dat het goed gaat en alle wijkteams op geheel eigen wijze geld laten spenderen. Zo naief zijn ze toch niet?

Anoniem zei

Dat de Wiershoeck opnieuw geld heeft ontvangen van het NLA vindt ik persoonlijk erg jammer .
Marjan de Boer , projectleider van de Wiershoeck schrijft ieder jaar veel subsidie gevers aan .
Het Oranjefonds , Mammamini , enz.
Het gaat hier voornamelijk om het geld en de mensen doen er niet toe .
Dus NLA :"Hou je hand op de knip ".

Anoniem zei

Die hekken met klimop doen wel erg aan een gevangenis denken .

Kees Huizenga zei

Zie tevens dit bericht op Beijumnieuws van 6 juni 2012 en de reacties:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2012/06/ijzeren-hekwerk-voor-schuttingen.html

Het gaat om de NLA-hekken aan de Emingaheerd, achter de Barmaheerd.

Die gevelschilderijen in Beijum zijn helaas zonder overleg met de bewoners geplaatst. Veel gevelbeschilderingen zijn gemaakt door de kunstenaars rondom Pand49, dat op haar beurt eveneens een forse huisvestingssubsidie vanuit het Beijumer NLA krijgt.

Ik weet niet of die gevelschilderijen zijn betaald uit de pot voor de heerdenaanpak of de pot voor de aanpak van de wijkring. Sommige gevelschilderijen grenzen aan de wijkring. Onder andere het kunstwerk aan de Fossemaheerd.

N.B.: Ik sluit niet uit dat er over enige tijd een digitaal informatiescherm bij het Winkelcentrum van Beijum komt (bij AH Meins), dat mede wordt gefinancierd uit het NLA-Beijum. Burgemeester J.P. Rehwinkel wil dat in alle wijken wijkinformatieschermen komen, waarbij erkende (!) wijkorganisaties een zeer belangrijke rol gaan vervullen. In de wijk Kostverloren is hiermee reeds gestart. Medio dit jaar, geloof ik. Op deze informatieschermen kan uiteraard ook gemeentelijke informatie komen. Naast wijknieuws. Commerciële - en semi-publieke partijen (zoals woningcorporaties) kunnen sponsors worden met eigen reclameteksten of -beelden. Op zich een goed PR-idee, maar voorkomen moet worden dat er wederom verkokerde toestanden gaan ontstaan... Geen dubbele petten a.u.b.!

Kees Huizenga zei

Hierbij de taakstelling van de NLA-wijkteams d.d. 30 mei 2011.

"Taakstelling wijkteams.

De taakstelling van het wijkteam luidt als volgt:

1. Het wijkteam draagt er zorg voor dat zij goed bereikbaar zijn voor bewoners met ideeën en initiatieven voor de leefbaarheid in hun wijk. Namen en telefoonnummers worden bekend gemaakt, bijvoorbeeld via publicatie in de wijkkrant.

2. De belangrijkste opdracht aan het wijkteam is het organiseren van betrokkenheid van bewoners bij de leefbaarheid in de wijk volgens de uitgangspunten van Vertrouwen in de Buurt.

3. Het wijkteam draagt actief zorg voor het inzamelen van ideeën van bewoners door het gesprek in de wijk te organiseren over onderwerpen die voor de wijk van belang zijn. Dit kan door algemene buurtvergaderingen, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen, allochtonen, enz.), voor delen van de wijk (straten, blokken) of rond specifieke thema’s.

4. Naast het ophalen van bewonersideeën kan het wijkteam ook in overleg met bewoners thema’s aan de orde stellen uit het wijkperspectief. En daarmee de actiepunten in de wijk agenderen.

5. Op basis van het gesprek met bewoners neemt het wijkteam beslissingen in de aanwending van het wijkbudget. Op deze manier dragen zij zorg voor investeringen in de leefbaarheid (fysiek en sociaal) die liggen in de lijn van het wijkperspectief.

6. Het wijkteam geeft voorrang aan projecten waarbij bewoners zelf een actieve rol voor de wijk kunnen en willen spelen.

7. Per aanvraag wordt beoordeeld of er voldoende draagvlak is onder bewoners en of het past binnen het wijkperspectief. Wijkteams hebben de vrijheid om zelf nadere richtlijnen of voorwaarden in te vullen. Belangrijk is dat bewoners dingen voor elkaar krijgen die regulier niet gebeuren. Dat dit hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de wijk vergroot.

8. Leden van het wijkteam houden zoveel mogelijk zicht op aanvragen bij andere leefbaarheidspotjes (Goed Idee, fondsen van corporaties, etc.). Zij kunnen bewoners doorverwijzen.

9. Het wijkteam bespreekt haar werkzaamheden periodiek in het reguliere overleg met bewoners, zoals het Heel de Buurt overleg.

10. Het wijkteam draagt zorg voor een verantwoording van de werkzaamheden aan het Bestuurlijk Overleg Nieuw Lokaal Akkoord. Dit omvat een verantwoording van de investeringen (aanwending wijkbudget) én de wijze waarop hierover met bewoners is gesproken (het draagvlak).

Vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg van 30 mei 2011."

Einde citaat.

Uiteraard vallen de NLA-wijkteams onder de jurisdictie van de Wet Openbaarheid van de Bestuur (WOB). Omdat er immers gemeentelijk geld (voor 50%) in het NLA-fonds zit. Het is zeer opmerkelijk dat mevrouw W. van Geffen mij dit niet op 20 februari 2012 kon mededelen. Dat is uitermate onprofessioneel, onzorgvuldig, onvolledig, niet correct en in strijd met de "Gedragscode voor Ambtenaren", § 1.

Anoniem zei

Is het niet zo dat mensen die in aanmerking willen komen voor NLA geld hun boekhouding openbaar moeten maken zoals bij fondsen werving het geval is ?
Zou misbruik kunnen voorkomen .