woensdag 9 september 2020

WORDT HET DIFTAR-BESLUIT UITGESTELD?


DIFTAR-motie van VVD, D66, GL en PvdD; waarschijnlijk uitstel van besluitvorming over DIFTAR.

Dat mailde Beijumer Kees Huizenga, die de besluitvorming over al of niet Diftar invoeren in de gemeente Groningen op de voet volgt, vanavond.


Hij vervolgde met: "Deze motie wordt zeer waarschijnlijk vandaag aangenomen: zie motie 16 bij discussiestuk 9a:


https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/09-september/17:00


Huizenga mailde verder:MOTIE Van frequentie naar gewicht?
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 9 september 2020, besprekende de herijking van het afval- en grondstoffenbeleid,
Constaterende dat:
− het raadsvoorstel onder meer behelst om in 2022 over te gaan op een gedifferentieerd tarief (diftar) op basis van frequentie van aanbieding;
− uit juridisch advies blijkt dat het in principe mogelijk is dit tarief te heffen op basis van verschillende ophaalsystemen, meer in het bijzonder een combinatie van frequentie in hoogbouw met gebruik van collectieve ondergrondse containers en op gewicht in laagbouw met gebruik van huishouden gebonden minicontainers (‘kliko’).
Overwegende dat:


− uit onderzoek blijkt dat diftar op gewicht resulteert in een lager volume restafval;
− de ervaring met diftar op gewicht in Haren als positief wordt ervaren door haar inwoners;
− inzameling op gewicht met name in laagbouw inwoners iets meer mogelijkheden geeft de hoeveelheid afval die zij aanbieden te beïnvloeden. Zij hoeven niet tweewekelijks te overwegen of ze de volgende twee weken zullen halen met dezelfde minicontainer. Inwoners zonder minicontainer kunnen hun afval zodra de afvalzak vol is, bij een ondergrondse container aanbieden;

− de invoering van diftar op gewicht voor alle laagbouw, consequenties heeft voor de benodigde technische voorzieningen en logistiek.

Verzoekt het college:
1. De mogelijkheden voor gemeentebrede invoering van diftar op gewicht voor gebieden waar minicontainers worden gebruikt te onderzoeken;
2. daarbij in beeld te brengen wat de extra investeringskosten, kapitaallasten en exploitatiekosten zijn evenals de gevolgen voor de bedrijfsvoering en dit te vertalen in de gevolgen voor de hoogte van de afvalstoffenheffing;
3. in beeld te brengen wat de verwachte effecten zijn op de hoeveelheid restafval en te hergebruiken materiaal, in vergelijking met vasthouden aan diftar op basis van frequentie;
4. met de raad te delen wat een mogelijke invoeringsdatum zou kunnen zijn;

5. over bovenstaande dit kalenderjaar een voorstel te doen aan de raad.
En gaat over tot de orde van de dag.
VVD GroenLinks D66 Partij voor de Dieren
Jasper Boter Martijn van der Glas Jim Lo-A-Njoe Kirsten de Wrede

JF, afbeeldingen van de afgelopen dagen. Smijt maar in de bossen, links naast een wandel-fietspad, of naast een container. 

1.10 uur, punt 5, 6 en 7 schrappen?
Jimmy Dijk: SP, "Stop met dit amateurisme!'
Marjet Woldhuis, 100% Groningen:"Als dit zo door gaat ga ik weg, ik moet morgenvroeg om acht uur weer werken."
01.55 uur: De motie die uit gaat zoeken of DIFTAR op gewicht mogelijk is, is met 22 stemmen tegen 21 stemmen aangenomen.1 opmerking:

Henk Kamminga zei

Ja, ook ik heb de raadsvergadering woensdag op de voet gevolgd. Er zijn nog geen definitieve knopen doorgehakt, maar het ziet er wél naar uit dat Diftar komt. Inderdaad, dat wordt een regelrechte ramp voor het noorden van de stad.