dinsdag 14 april 2009

TRAM EN WIJKBELANGEN

Bijna 70 mensen hebben al gereageerd op de poll hier links. De mensen die me mailen in plaats van dat ze de poll invullen wil ik vragen: vul uw voorkeur gewoon hier in. Kijk ook nog even naar de reacties op het artikel " Hoezo baalt Beijum van de tram" van 7 april. Met Jaap van Leeuwen van de Regiokrant, uitgeverij Leander en van http://www.beijum.nl/ , voer ik overleg over de kwestie: hoe kun je naar de gemeente Groningen laten doorschemeren dat Beijum niet goed, breed gedragen en representatief wordt vertegenwoordigd naar de gemeentelijke instanties toe? Hoe doorbreek je de vicieuse cirkel? De circel of paststelling: Mensen willen niet naar wijkbijeenkomsten komen i.v.m. de afstotende uitstraling van de club, met als consequentie dat een groepje van omstreeks 15 mensen de touwtjes in handen blijft houden t.o.v. de gemeente. Neem het artikel in het Dagblad van het Noorden van vorige week waarin werd gesuggereerd dat Beijum tegen de tram is en de bus wil houden. De poll hiernaast zegt toch iets totaal anders, de club liep voor de eigen wijkmuziek uit. Het is natuurlijk nog lang niet de hele Beijumer bevolking die heeft gereageerd maar toch in elk geval al het viervoudige van wat er op een wijkbijeenkomst afkomt. Vandaag kreeg ik als (nog) lid- morgen zeg ik mijn lidmaatschap op- een programma voor de volgende wijkvergadering. Er stond o.a. in dat er gepraat kan worden over de tram en over een bezoek van burgemeester Wallage aan stadsdeel Noorddijk/Beijum in mei. Totaal zinloos, zit je met z'n tienen, op een wijk van ruim 13.000 inwoners, te praten over al of niet een tram en andere onderwerpen. Behalve zinloos is het ook nog eens mosterd na de maaltijd: de houding t.o.v. de tram is al door eigen agenda's voor de neus van de wijk weggekaapt. Er wil toch geen mens(Beijumer) naar zo'n avond toe? Criticasters krijgen het verwijt dat ze op zo'n avond juist hun verhaal moeten doen i.p.v. gemakkelijk vanaf de zijlijn kritiek uit te oefenen. Maar er wil geen zinnig mens naar zo'n dorre club toe. (En gelijk hebben ze, blijf lekker thuis, ga je niet ergeren) Omdat niemand er heen wil blijft de situatie in stand, de gemeente Groningen of bijvoorbeeld Stichting Stiel kunnen of willen niet ingrijpen en de wijk van dit probleem verlossen. Om niet in negativiteit te blijven hangen("begint ie er toch weer over te zeuren") bij deze een voorzetje tot een betere vertegenwoordiging voor en vanuit Beijum: Weet iemand hoe deze negatieve vicieuse wijkcirkel te doorbreken is? Moet er een nieuwe wijkbeweging komen, een gezondere organisatie met nieuw elan, vertrouwen en positieve uitstraling naar de wijk en de gemeente Groningen toe? Laten we ons nog langer gijzelen door een select minuscuul groepje? De grootste wijk van de stad Groningen verdient beter.Suggesties of voorstellen naar Beijumnieuws@online.nl

46 opmerkingen:

Anoniem zei

Waar zijn al die capabele mensen gebleven zoals Henk Oostinga, Trea Pestman,Hein Folkers, Marian Nijlunsing, en nog veel meer.Alice Meins en André Hoogenberg. Dat zijn geen Beijumers maar zaten jaren geleden, namens Winkelcentrum West, wel in de BOB.Ik ben het met Johan eens, het is tijd voor een frisse wind in Beijum. Ik ben een paar jaar geleden actief geweest rondom de BOB maar wil mijn naam hier liever niet kwijt. En dat spreekt al boekdelen.

Kees Huizenga zei

Ik hoorde gisteren uit betrouwbare bron dat de penningmeester van de BOB reeds is afgetreden. De stukken voor de jaarvergadering van de BOB op 28 april a.s. zwijgen hierover. Waarom toch?

Kees Huizenga zei

Tijdens de laatste AV van de BOB, op 24 maart 2009 in Het Heerdenhoes, is blijkens het gemaakte verslag van deze vergadering totaal niet over de regiotram gesproken! De BOB heeft haar inspraakreactie van 15 maart 2009 NIET lidvriendelijk uitgedeeld aan de slechts 17 aanwezige leden (inclusief 8 bestuursleden; de penningmeester was op 24 maart opvallend afwezig!). Het DB van de BOB heeft op eigen non-initiatief (!) deze inspraakreactie eveneens niet nader duidelijk uitgelegd (tijdens deze AV). De leden van de BOB, inclusief de werkgroep Groen & Grijs, werden op 24 maart 2009 aldus willens en wetens dom gehouden.

In de BOB-Voortgangsrapportage van 3 maart 2009 stond dat de BOB een inspraakreactie over de regiotram had verstuurd. Citaat: "Het bestuur diende een inspraakreactie in" (verleden tijd). Maar op 15 maart 2009 is deze BOB-solo-regiotramreactie pas gemaakt! Daarom ontbrak de belangrijke bijlage van deze inspraakreactie bij deze BOB-Voortgangsrapportage. Geheel logisch. Niemand had dit op 24 maart in de gaten, behoudens enkele bestuursleden. Deze inspraakreactie over de tram is derhalve niet NAMENS de wijk Beijum geschreven, maar namens enkele BOB-bestuurders, die kenbaar niet met de wijk kunnen communiceren (hoewel dit statutair verplicht is; ook op grond van art. 30 lid 2 van de Alg. Subsidieverordening van de dienst OCSW). De wethouder van verkeer & vervoer, mevrouw Karin Dekker, is gisteren door mij geïnformeerd. Eveneens de projectsecretaris van de Regiotram, de heer mr. Hans Broekhuizen. Hij bedankte mij voor de toegestuurde informatie en mijn adviezen over toekomstige bewonersparticipatie inzake tramlijn 2 (Hoofdstation - UMCG -Kardinge).

Agendapunt 7 van de jaarvergadering van 28 april 2009 ("actuele wijkpunten") maakt het mogelijk dat over de regiotram kan worden gesproken. Wat ontbreekt echter bij de BOB-vergaderstukken? De inspraakreactie van de BOB van 15 maart 2009 over de regiotram! Zo onzorgvuldig en slordig gaat de BOB met haar leden en de Beijumers om...

Conclusie: de BOB neemt noch haar leden, noch de wijk Beijum serieus. Waarvan melding.

Kees Huizenga zei

De inspraakreactie van de BOB over de regiotram d.d. 15 maart 2009 staat in mijn reactie (nr. 18, onderaan) van 31 maart 2009 bij het weblogbericht van Beijumnieuws, getiteld: "De tram en Beijum (namens het project Regiotram)". Dit weblogbericht van Beijumnieuws is gemaakt op 26 maart 2009.

Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/de-tram-en-beijumnamens-het-project.html

louis_56 zei

Af en toe lees ik op deze site de verhalen over die "club" zoals door twee vaste schrijvers op deze de BOB word omschreven. Al eerder heb ik een reactie hierop gegeven echter deze is door de beheerder, Johan Fehrman, weer verwijdert gezien deze anoniem was.(waarom is deze mogelijkheid er dan?)
Zoals ik een en ander kan volgen wordt er met twee maten gemeten: of je bent voor deze lastersite, dan kun je anoniem je verhaal plaatsen, of je bent tegen en je reactie verwijdert cq niet geplaatst.
Slecht beleid en niet van deze tijd. Vrijwilligers, die het goed menen, zwart maken en constant dwars te zitten met deze onzin, om je eigen ik omhoog proberen te krikken.
Informatie halen via via. Niet aanwezig zijn op de ledenvergadering en toch afgeven op deze vrijwiligers
Meneer Fehrman is journalist in opleiding? Volgens mij is de eerste les: Haal je informatie uit betrouwbare bronnen en verifieer deze. Dan pas plaats je een stuk.
De heer Huizinga kan voor een paar euro bij Intertoys een telraam kopen om leren te tellen. Misschien dat hij dan ook eens bij zich zelf denkt": waar ben ik nog meer de fout in gegaan.
Rest mij nog te vermelden dat het grootste gedeelte van het huidige bestuur ook verantwoordelijk was voor de realisering van de fietspaden in onze wijk terwijl de heer Huizinga toen der tijd de boel aan het verzieken was in Lewenborg. Toch meneer Huizinga?
Geachte lezer, Google eens dan komt u er achter wat u leest, nl. zuiver en alleen onrust zaaien.

Een bezorgde Beijumer

Johan Fehrmann zei

Beste "bezorgde" Beijumer. Het is vermakelijk vast te stellen dat dit ineens een lastersite is, laat er op de 100 berichten gemiddeld 1 kritische staan.Ik heb dat af en toe nodig om mijn eigen ik op te krikken? Geweldige analyse.Ik laat deze reactie staan ook al is hij eigenlijk nog steeds anoniem. Waarom de anonieme reactiemogelijkheid er is? Net als dat je een anonieme brief bij iemand door de deur kunt gooien, die mogelijkheid is er ook. Maar iemand met stijl zou dat niet doen. Ik hoef me niet te verdedigen, maar de honderden vrijwilligers in de wijk, van Zonnebloem tot Innersdijk, zullen niet zwart gemaakt worden. Kritiek op "bestuurders" moet kunnen,even als op wat hier geschreven wordt. Beste mijnheer, het bestuur van deze wijkclub( het woord club is gebaseerd op het gering aantal leden)zit er ongeveer anderhalf jaar. Alle fietspaden lagen er toen toch al lang. Niet alleen voor een journalist in opleiding geldt de les: haal je informatie uit betrouwbare bron...
Maar reageer gerust vaker. Het is verfrissend om niet alleen maar mails en reacties te krijgen van mensen die het met me eens zijn. Maar wat is er nou op tegen om je echte naam erbij te zetten?(geen discussie verder). Verder weet ik niet precies wat je op een lastersite te zoeken hebt. Die bezoek ik niet en ik zou ze mijden als ik jouw was.

Kees Huizenga zei

Hierbij goed nieuws over de BOB op de website van OOG TV / OOG Radio. Het gaat over de verdwijning van de TNT Post-brievenbus in Beijum-West (bij de Stoepemaheerd).

Nu het citaat van www.oogtv.nl :

"BOB wil brievenbus terug

GRONINGEN - Bewonersorganisatie Beijum, BOB, wil dat de brievenbus bij Winkelcentrum Beijum-West terugkomt.

De organisatie heeft namens een groot aantal wijkbewoners TNT-Post tot tweemaal toe verzocht de bus weer te plaatsen, maar daar kwam geen reactie op. BOB hoopt dat de gemeente wel in staat is om TNT-Post te bereiken.

Vooral ouderen missen de brievenbus, en ook de ondernemers in het winkelcentrum willen hem graag terug.

16 Apr 2009 16:38"
Einde citaat.

Mijn commentaar

1. Er zijn meer brievenbussen in de wijk Beijum die helaas verdwenen zijn. Ik denk aan de verdwenen brievenbus aan de Isebrandtsheerd langs de wijkring.
Het lijkt me een goed idee toe om te gaan inventariseren, welke verdwenen brievenbussen weer in ere hersteld kunnen worden en welke mogelijk kunnen verdwijnen, gegeven de kwantitatieve normen van TNT Post. Mijn mening is dat de brievenbus aan de Doornbosheerd kan verdwijnen ten gunste van de brievenbus bij de bushalte bij het winkelcentrum van Beijum-West. Deze oude centrale brievenbus lag op de busroute en de loopgang naar de winkels van Beijum-West. De brievenbus aan de Fossemaheerd kan m.i. verdwijnen ten gunste van de brievenbus aan de Isebrandtsheerd (hier zijn meer stopparkeerplaatsen voor auto's).

2. De BOB zou kunnen overwegen de werkgroep Groen & Grijs met deze inventarisatie te belasten dan wel een aparte werkgroep op te richten. Overleg met de heerden, ondernemers, basisscholen, buurtcentra en ouderen is hierbij essentieel. Het gaat om een plankaart met gewenste brievenbussen. Met draagkracht en sociaal draagvlak vanuit de wijk (de heerden en de heerdcomités; het cement van de wijk). Vervolgens kan gesproken worden met de regiomanager van TNT Post, waarbij de stadsdeelcoördinator van Noorddijk, de heer Leo van Gent, betrokken kan worden.

3. De BOB moet niet moedeloos en passief de bal terugspelen naar het college van B&W, maar zelf een concreet voorstel laten maken. De wijk aan het woord laten. Delegeren aan een actieve werkgroep. Activeren en netwerken! Volgens het credo van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): "Vertrouwen in de buurt". STIEL, het opbouwwerk van Beijum, kan eveneens bij deze zaak betrokken worden. Er kan geschoten worden in een open doel! Toch?

Graag een reactie op dit voorstel.

John Veldman zei

Beste Johan,

Ik heb een paar dagen gewacht met het reageren op je laatste tramstukjes omdat ik je de kans wilde geven er zelf op terug te komen. Want het gaat zo niet goed met je, als ik die stukjes lees. Ik maak me dan ook in toenemende mate zorgen om je.

Zoals je weet ben ik inmiddels een dik half jaar bij de BOB betrokken. Maar ik heb me al eerder verdiept in zaken rond de wijk en weet dus ook dat jij niet alleen tot deze week lid van de BOB was, maar tot een dik jaar geleden ook enorm actief binnen die club. Je was zelfs hoofdredacteur van de Beijumkrant. In die hoedanigheid kreeg je echter een conflict met het bestuur. Ondanks alle propaganda die je in de hele wijk met een paar medestanders maakte, bleek op de ledenvergadering dat je verder geen enkele steun kreeg. Behalve de indieners steunde verder helemaal niemand de motie tegen het bestuur.

Lang leek het dat je deze smadelijke nederlaag wel een plekje had gegeven in je nieuwe bestaan. Vol energie had je je op deze blog gestort. Twee, drie nieuwe berichten per dag, een cursus tot journalist, wat bijscholing als filmer, je vulde de dagen met ‘nieuwtjes, wetenswaardigheden, columns en ontwikkelingen binnen de groenste wijk van de gemeente’. Met genoegen las ik je verhalen over vrouwengroep Orchidee, de schooltuintjes, ijscomannetjes en –wagentjes, opbloeiend voorjaar en al de leuke en bijzondere dingen die de wijk herbergt, zoals je schreef op 25 maart 2008. Maar af en toe sloeg de verleiding toe. Dan werd je iets over de BOB gevraagd, of over een standpunt van de BOB. Meestal reageerde je sterk, zoals in augustus. Toen schreef je: “zoals beloofd laat ik de hele ontwikkeling rond de bewonersclub rusten. Ik schrijf er niet meer over, dat hoofdstuk is voor mij voorbij”.

Maar nu maak ik me zorgen over je.
Want dat hoofdstuk is helemaal niet voorbij. De laatste weken ben je behoorlijk op het oorlogspad; het zit blijkbaar dieper dan je zelf dacht. Het is ook direct te zien en te lezen. Ik heb het niet nagekeken, maar in zo ongeveer elk stukje dat over de BOB gaat, weet je die naam te vermijden. Dan gaat het over ‘die club’ of ‘die bewonersclub’, vaak ook vergezeld van wat negatieve bijvoeglijke naamwoorden. En er staan ook meer spelfouten dan anders in deze stukjes. Maar OK, dat zal wel de adrenaline zijn. Minder is het echter met de inhoud. Je hebt nu blijkbaar ook al foute informatie nodig om je gram te halen, valse voorstellingen van zaken te geven waarmee je mensen doelbewust op het verkeerde been zet. En het is niet best met je gesteld als je dat nodig hebt, is me altijd geleerd.

Neem alleen al je tramenquête. Naast één mogelijkheid tegen de tram presenteert je 3 varianten voor: gewoon voor, voor als de tram naar Beijum gaat en voor als bus 6 blijft. Je weet, want je zal de stukken wel hebben gelezen, dat die laatste twee helemaal niet aan de orde zijn. En in het geval van de bus is juist het tegendeel waar. Zodra zo rond 2018/2019 de tram naar Kardinge gereed is, verdwijnt lijn 6 gewoon. In plaats daarvan komt er een pendelbus van Beijum naar Kardinge en weer terug. Als je dan met het openbaar vervoer naar de stad wil, kan dat alleen met pendelbus én overstap op de tram.
En komt de tram naar Beijum? Als lijn 2 wordt aangelegd, gaat deze tot Kardinge en geen meter verder. Pas als alle andere tramlijnen zijn gerealiseerd (naar het Martiniziekenhuis en vliegveld Eelde, naar Meerstad, naar het Europapark, ja, zelfs na het doortrekken van lijn 2 naar Lewenborg (en eventueel ook zo naar Meerstad) zou de tram misschien kunnen worden doorgetrokken naar Beijum. Maar dan zitten we al ver na 2030. Dat verzin ik niet, dat staat zo in de stukken. En als je de stukken niet hebt gelezen, is je bemoeienis met dit onderwerp nog opruiender. Dan weet je niet eens waar het over gaat en gaat het je blijkbaar alleen maar om stennis te maken tegen de BOB.

Voor de tram als bus 6 blijft, of voor de tram als deze naar Beijum gaat, zijn dus helemaal geen serieuze opties. Je houdt met deze twee zogenaamde varianten de mensen voor de gek. Het is voor de tram zoals gepresenteerd, of tegen de tram. Of je weet het niet of hebt geen voorkeur. Meer smaken zijn er niet.
Hoe zit het overigens verder met de betrouwbaarheid van je zogenaamde enquete? Je kan gewoon zonder problemen vaker stemmen, heb ik proefondervindelijk vastgesteld.

In je stukje van 14 april, maak je het overigens wel helemaal bont. Ik pik er maar één zin uit, anders wordt deze reactie nog wel drie keer langer. De ledenvergadering van de BOB typeer je als ‘totaal zinloos. Zit je met z’n tienen, op een wijk van ruim 13.000 inwoners, te praten over al dan niet een tram en andere onderwerpen’. Nee, dat was in de periode dat jij binnen de BOB actief was, vast hééél anders. Dus als je er zelf actief bent is, is het zeer zinvol, en als je dat niet of niet meer bent, totaal zinloos. Een volstrekt logische redenering, hééél begrijpelijk.

Het is duidelijk. Ik maak me terecht zorgen over je. Alle redelijkheid wat nog in je zat, is inmiddels verdwenen. En heeft plaatsgemaakt voor iets wat ik niet anders kan omschrijven als doodordinaire rancune. Dat zat er natuurlijk al, maar komt nu in volle omvang te voorschijn. Beste Johan, kom tot inkeer voor het te laat is. Zoek hulp in deze blijkbaar moeilijke tijden voor je.

John Veldman,
bestuurslid van de BOB

Johan Fehrmann zei

Beste John en lezers, ik heb bovenstaande reactie met een glimlach gelezen. Geweldig hoe meningen die niet in het straatje van..vallen worden afgedaan als opruiend. In bepaalde dictaturen speelt dat mechanisme ook, degene met een andere mening wordt als ziek afgeschilderd en in psychiatrische centra gestopt. Wat dat betreft ben je goed op je plaats. En speel nou niet dat je bezorgd om me bent, je bent gewoon boos, misbruik de liefde en zorg voor de medemens nou niet zo! Ik heb het geprobeerd maar ik kan niet vaker stemmen. Vreemd dat tegenstanders van de tram niet vaker tegen stemmen, heel vreemd.Ach, beste John, oorlogspad, wees gerust ik geniet 100% van de pracht en praal in de mooie wijk Beijum.De wijk is op zijn mooist. Lees eens wat meer de wijkpromotiestukken zou ik zeggen. Maar ik snap heel goed dat de dingen die ik schrijf aankomen bij je. Onzin negeer je toch? Je uitgebreide reactie spreekt boekdelen. Ik snap ook heel goed dat de enquete niet goed uit komt, de houding is al lang bepaalt. Ik zou zeggen, stop met het minachten van de lezers en het geven van hun mening. Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten...Beste John, ook al zou ik 10 tramvarianten bedenken, al of niet realiseerbaar: laat mensen hun mening kenbaar maken, stem eventueel 10 keer voor (mij lukt dat niet en ik wil het ook niet).Beste John, de affaire van anderhalf jaar geleden heb ik al lang achter me gelaten, ik ben blij met de breuk want het heeft me een wijksite opgeleverd die maandelijks door vele duizenden mensen met plezier wordt gelezen. Ik schrijf echter ook niet meer over de affaire van toen maar over de misstanden van nu. Als de "pers" de waakhond van de democratie is dan is Beijumnieuws dat heel bescheiden op wijkniveau. Als tegenhanger van het propagandistische( wat doen we het goed)eigen lijfblad lijkt me dat uitstekend. Maar nogmaals, ik snap heel goed dat mijn mening, de enquete, en alles wat niet goed uitkomt, geproblematiseerd moet worden door je.Je laat je lekker in de kaart kijken, een gezonde en écht opbouwende en democratische wijkclub kan wel tegen een stootje. Maar goed John, ik ga nu in therapie, op jouw aanraden.Denk ook nog eens terug aan je WING-tijd...

Nynke Venema zei

Volgens mij spoort die mijnheer Veldman niet helemaal. Gaat ie als voorzitter van de BOB proberen vaker te stemmen!Dan ben je toch niet in orde! Het lijkt alsof je vaker kunt stemmen maar dat is niet zo. Het aantal stemmen vermeerderd niét als je vaker wil stemmen, elk ip-adres kan maar een keer zijn stem uitbrengen. Maar dat hij het probeerd! En wat een toonzetting, de intolerantie ten top! Ik maak me ernstig zorgen om dit bestuurslid van de Bewonersorganisatie Beijum.

Kees Huizenga zei

A. Ik heb, gegeven de bovenstaande reactie van de boze BOB-Bromsnor, geprobeerd wederom te stemmen. De stand was zojuist 95. Deze bleef op 95 staan. Ook na de entertoets van dit weblog. Ik heb dit een paar keren herhaald, maar de stand veranderde niet. Wat John Veldman hierboven beweert, klopt dus niet. Waarvan akte.

B. Er zijn drie categorieën voorstanders van de tram:
1. de voorstanders zonder voorwaarden;
2. de voorstanders, mits buslijn 6 wordt gehandhaafd;
3. de voorstanders, mits tramlijn 2 door Beijum wordt aangelegd.

Deze drie categorieën mag men bij elkaar optellen. In die zin dat blijkens de poll van Beijumnieuws circa tweederde van de stemmers voorstander is van de regiotram (al of niet met voorwaarden omkleed). Ik begrijp dat deze uitslag de BOB niet bevalt. Het is hierbij wel wijs om niet onder de gordel te stoten, John! Het gaat om valide argumenten, nietwaar?
Ik ben het volledig eens met Nynke Venema.

C. Morgen volgt een pikant bericht op Beijumnieuws. Ik citeer daarin het SP-raadslid Michel Marion tijdens de Nieuwjaarsinloop van de BOB d.d. 9 januari 2009 in De Kleihorn. Zie de Beijumkrant van januari 2009, pp. 5 en 15. Hij "steekt de loftrompet over de tram". Op 4 maart 2009 zei hij in de raadscommissie Beheer & Verkeer het tegendeel. Namelijk het politiek verhaal van de Beijumkrant van februari 2009. Het anti-regiotrambetoog van Anna Riemersma als hoofdredacteur / eindredacteur van de Beijumkrant/BOB-krant. Tot morgen...

John Veldman zei

Johan toch,

Als ik zeg dat ik me zorgen maak, mag je van me aannemen dat dit zo is. Als ik boos zou zijn, zou ik dat ook gewoon zeggen. Ik twijfel er dan ook helemaal niet aan dat je mijn reactie met een glimlach hebt gelezen. Dat pleit nog weer een beetje voor je, dat je je gevoel voor humor niet helemaal hebt verloren.

Ik betwist – en dat heb je door die glimlach waarschijnlijk toch niet goed gezien - je goede trouw. En net zoals Louis 56 hier een eindje boven, betwist ik je journalistieke pretenties en kwaliteiten. Niet omdat ik die van je verlang, maar omdat je zelf meermalen hebt aangegeven die te willen hebben. En het zijn echt niet alleen de taalfouten – ook in je reactie op mij staan er weer een paar – waar je dan aan moet gaan werken.

Misschien ben je dan eindelijk in staat om goed te lezen en in te gaan op gefundeerde en beargumenteerde kritiek. En kun je die opgeblazen dwarsstraten die helemaal niets zeggen over mijn reactie, maar waarschijnlijk iets meer over je gemoedstoestand, achterwege laten.

John Veldman

PS 1. Ik neem mijn opmerking over het meerdere keren kunnen stemmen terug. Dat lukt inderdaad niet. Ik heb de eerste keer blijkbaar de tellerstand niet goed gelezen.

PS 2. Ik ben wel benieuwd of Johan nu direct al zijn standaarddooddoener ‘discussie gesloten’ van stal haalt of daar nog even mee wacht.

John Veldman zei

@ Kees,

dat van die BOB-bromsnor vind ik wel leuk. Heb ik dat te danken aan het feit dat ik laatst je achternaam per ongeluk verkeerd heb gespeld?

Je logica klopt wel, maar deugt niet. Natuurlijk zijn alle 3 de categorieën voor de tram bij elkaar op te tellen en is een ruime meerderheid op dit moment voorstander, al dan niet onder voorwaarden. Dat is de rekenkundige benadering. Maar dan had ik ook graag categorieën gezien als "ik ben tegen als hij groen wordt", of "ik ben voor als hij door rood licht mag rijden", om maar een paar te noemen. Ik wil er nog wel een paar bedenken. Het gaat natuurlijk om reëele varianten. Zoals ik al eerder heb aangegeven is de busvariant helemaal niet reëel (lijn 6 verdwijnt echt) en de doortrekvariant zou wellicht door kunnen gaan, maar dan ver na 2030. Omdat aan die voorwaarden nu niet wordt voldaan bij de aanleg van lijn 2, zijn dit dus fake-keuzes.

Johan Fehrmann zei

Wat mij betreft ligt deze discussie helemaal open. Ik blijf het een interessant gegeven vinden John dat je probeert mijn gemoedstoestand te berde te brengen.Beste man, je mag blijven volharden in het feit dat ik rancuneus mag zijn en je eigen mening gefundeerd en beargumenteerd mag neerzetten. Laat ik op een ding ingaan. Je hebt het over een "nederlaag" van anderhalf jaar geleden. Heb je gevraagd of ik dat een nederlaag vind? Of wordt dat alweer heel bevoogdend en belerend ingevuld? Tientallen mensen in de wijk zijn toentertijd door jouw voorzitter gemobliliseerd om te komen en om de "opstandelingen" weg te stemmen. In plaats van de gebruikelijke 19 aanwezigen waren er toen 50. Een trieste strategie om dse eigen machtsagenda te kunnen behouden. Veel van de opgetrommelden hebben me kenbaar gemaakt dat ze zich hebben laten gebruiken, 2 bestuursleden hebben vlak daarna gedisillusioneerd( schrijf ik dat goed?)hun zetel en lidmaatschap opgezegt. Ik was na 7 jaar wijkkrant wel toe aan iets anders en vond het sowiso wel welletjes ( het was het 2e achtereenvolgende jaar dat ik na lang hangen en wurgen besloot er nog een periode aan vast te plakken). Ik ben zeer content met mijn activiteiten nu. De groep waar jij inzit zou het eigenlijk toe moeten juichen dat een wijkgenoot zich zo prettig uit de naad werkt om Beijum te verslaan. Maar ik snap dat het onwelgevallige niet welkom? Beste John, zou jij jouw gemoedsstemming nou een willen vertellen? En dan niet iemand anders doorzichtig op zijn nummer willen zetten(al geniet ik er wel van hoe je uit de kast komt)maar even eerlijk zeggen hoe het toch komt dat je je zo druk maakt om wat ik schrijf. En liever geen opzichtig gezeur en gebazel over dat je wijkopbouwend bent en zo goed bezig. En alles wat daar van afwijkt niet.Neem toch lekker een pilsje en drink op het goeie leven. Een vraag nog: mag jij dit allemaal wel schrijven van jouw voorzitter? Ik moet nu weg maar reageer gerust!

Nynke Venema zei

De bek valt me toch open hier. Ik ken zowel Johan Fehrmann niet en ook John Veldman ken ik niet. Van de eerste lees ik al tijden met veel plezier zijn weblog. Het enthousiasme, levenslust en liefde voor Beijum druipt er van af. En dan wordt hij hier door iemand van de BOB afgeschilderd als een probleemgeval en als iemand die hulp nodig heeft. Ongehoord, vooral ook omdat Veldman zegt zich "bezorgd" te maken. Kan mijnheer Veldman niet beter naar zichzelf en naar zijn eigen problemen kijken? Er moet toch iets met je mis zijn als je zo reageerd?

Kees Huizenga zei

@ John Veldman: jouw excuus in P.S. 1, hierboven om 19:55 uur, aanvaard ik met grote dank. Mijn oprechte waardering hiervoor.

Wil je concreet ingaan op mijn voorstel inzake de TNT Post-brievenbussen? Lijkt het jou verstandig toe om dit te delegeren aan een werkgroep? Gewoon netwerken; niet monopoliseren of passief berusten! Draagvlak verkrijgen! Luisteren naar de wijk! De statuten van de BOB toepassen! Vertrouwen in de Beijumers hebben! Doen!
Niet: de zaken van de grote wijk Beijum naar B&W verschuiven.

Ik pleit voor een andere, open bestuurscultuur van de BOB. Zie de wijkgenoten als prachtige partners; niet als onmondige wezens. Niet: "over u, zonder u"!!!

Beijum wordt een prachtwijk of krachtwijk als we elkaar kunnen stimuleren en activeren. Denk inclusief! Mede met het oog op onze medelanders (nieuwe Nederlanders). Wees transparant!

John Veldman zei

Beste Johan,

het bijzondere van je laatste reactie is dat je het eigenlijk met me eens bent; het moet toch wel diep zitten omdat je er zo omstandig over uitwijdt. Dat is overigens een constatering, geen verwijt. Als het mij zou zijn overkomen zou ik misschien ook wel gedesillusioneerd (met een e, niet met een i) zijn. Dat je het geen ‘nederlaag’ wilt noemen, maakt mij niet uit, maar ik vind het frappant dat je omstandig probeert aan te geven hoe ‘mijn’ voorzitter wel niet heeft gehandeld met dat mobiliseren en optrommelen, je noemt het zelfs een trieste strategie. Of dat nu wel of niet gebeurd is, maakt helemaal niet uit, maar hoe kun je iemand een bepaalde strategie verwijten als je dezelfde hebt toegepast? Ik zie nog de posters in de wijk hangen waarop iedereen werd opgeroepen om naar die ledenvergadering te komen met als doel om het bestuur van de BOB weg te stemmen. En als ik het me goed herinner stond op deze site zelfs een foto van een met die poster poserende Kees Huizenga. Alleen op jullie oproep kwam niemand…

Het gekke is natuurlijk dat die voorzitter van mij tot een paar dagen geleden ook jouw voorzitter was. Hoe komt het overigens dat je nu pas je lidmaatschap hebt opgezegd? Gewoon op het boodschappenlijstje gezet maar steeds vergeten? Of zocht je een dramatisch moment om een statement te maken? En mocht jij in de tijd dat jij bij de BOB zat niet reageren zonder toestemming van de voorzitter? Rare verhoudingen hadden jullie dan.

Johan Fehrmann zei

Beste John, je ontpopt je zo langzamerhand als de intensiefste lezer van Beijumnieuws, dat doet deugd. Net als dat ik weet dat jouw groepsgenoten de blog op de voet volgen. Je mag doorgaan met mij een probleem aan te praten en verkondigen dat het bij mij dieper zit, een beetje eigengereide psychologie, natuurlijk in het eigen voordeel, komt bij de besten voor. Maar je draait er weer behoorlijk in om. Beste man, die posteractie was helemaal niet door mij georganiseerd, ik heb er zelfs niet aan meegedaan behalve een poster op deze site te zetten. En ook is deze voorzitter nooit mijn voorzitter geweest, hoe kom je er toch bij.En dit is een dramatisch moment om mijn lidmaatschap op te zeggen? Ach, beste man, wat geef je toch steeds een inkijkje in je psyche, er is toch niks dramatisch aan om dat op een woensdag in april te doen. Ik zal het wat kort houden anders speel je het spelletje'het zit hem diep' weer.
Het houdt je behoorlijk bezig beste man, prachtige lange reacties. En volhardend zijn in het eigen gelijk en de ander als een soort van patient willen blijven afschilderen.Maar ik ben werkzaam in dit vakgebied en kom dagelijks mensen in de knel tegen die anderen problemen willen aanpraten. Maar het is wel gezellig met je zo!

John Veldman zei

Dag Johan,

Wat de lengte van mijn stukjes betreft dacht ik dat ik je grote vriend nog niet was voorbijgestoken, maar wat geeft het. Ik heb een paar keer gereageerd omdat ik benieuwd was hoe een aantal zaken er bij jou aan toe gaan. En wat dat betreft ben ik niet teleurgesteld. Er staat natuurlijk nergens op deze site dat je consequent moet zijn en in je reacties heb je daar tot nu toe ook flink blijk van gegeven. Eerst zeg je dat je niet schrijft over oude zaken, dat was allemaal passé, maar een volgende reactie van je bestaat daar voor meer dan driekwart uit. En uiteraard onvolledig en subjectief. Als dat de norm voor en het niveau van deze discussie moet zijn, lees ik toch liever je stukjes over klankschalen, lentebloesems en schooltuintjes. En voor de rol van dorpsnar, hoe eervol ook, bedank ik. De huidige doet dat overigens veel leuker.

Kees Huizenga zei

Hierbij een bericht van het weblog van de provinciale en stedelijke PvdA:
http://www.pvdagroningen.nl/artikel/2795.htm

Een Politiek Café van de PvdA over de regiotram. Openbaar en gratis.

"Politiek Café - De Regiotram

Een pittig debat over nut en noodzaak van het aanleggen van de regiotram. Met o.a. Bert-Jan Hakvoort (Groningen City Club), Arjan de Rooij (PvdA-raadsfractie) en Sjak Rijploeg (PvdA-Statenfractie).

Datum: dinsdag 21 fefruari 2009

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Café Wolthoorn & Co" (aan de Turftorenstraat)

Noot: Arjan de Rooij woont in Beijum en was op 9 januari 2009 gastspreker ("columnist") bij de Nieuwjaarsinloop van de BOB. Zie de Beijumkrant van januari 2009, de pagina's 5 en 15.

Johan Fehrmann zei

Mijn laatste reactie in deze, ik vind het wel vermakelijk maar er zijn leukere dingen te doen. Komisch om te stellen dat het inconsequent is en een reactie aan te zien voor een volwaaredig nieuwsbericht op deze site. Beste man, je bent zo eenzijdig iongelicht over die ouwe affaire dat het me verstandig leek om je hier wat bij te scholen. Het is toch wat dat je daar inconsequentie aan verbind. Je bent wat onduidelijk maar volgens mij noem je Kees H. "mijn grote vriend" en "dorpsnar." Dat vecht je maar met hem uit. Maar het is weer tekenend hoe je anderen in een bedenkelijk daglicht wil stellen, de een als hulpbehoevende en de ander als dorpsnar. Echt John, je bent goed op je plek. Gek toch eigenlijk dat een bewonersvereniging, die er voor de hele wijk zou moeten zijn, bepaalde wijkbewoners als hulpbehoevend en als dorpsgek af moet schilderen. Gaat de club in gevecht met de eigen bewoners? De reden waarom jouw club geen aanhang heeft in de wijk blijkt uit je reacties. ( die geweldig hoog van niveau zijn en zeer consequent...).Je hebt je aardig te kijk gezet. Een bestuurslid van de bewonersclub die hakketakkend op de reactiemogelijkheid van deze wijkblog tekeer gaat tegen de beheerder.Je bent een goeie representant van jouw groep, verdeel en heers, moreel boven anderen verheven voelen en lesjes uitdelen. Je tiereliert nog maar even verder. En leg al hetgene wat niet deugt en inconsequent is etc. buiten je zelf..Beste lezers, John Veldman is een bestuurslid... Zou verbindend en sociaal moeten zijn..

louis_56@live.nl zei

Er zijn volgens mij 3 mogelijkheden:
1/ de heer Fehrman kan niet lezen
2/ ik kan niet schrijven
3/ het geschrevene is verkeerd begrepen ( in dit geval zou 2 het juiste antwoord zijn ).

Dat het huidige bestuur er pas anderhalf jaar zit weet ik en dat de fietspaden er al langer liggen ook.
Heb aangegeven dat het grootste gedeelte van het huidige bestuur verantwoordelijk was voor de realisatie van deze, niets meer en niets minder.
Welke les bedoelt U??

Nynke Venema zei

Is het gedoe nou afgelopen? Terwijl veel mensen in Beijum genieten van de dagelijkse berichten uit de wijk krijgt de hardwerkende vrijwilliger die dit allemaal doet opgeheven vingertjes en preken van iemand van de BOB.Geen wonder dat deze organisatie zo'n slechte naam heeft.

Kees Huizenga zei

De SP-raadsfractie en de regiotram

Tijdens de Nieuwjaarsinloop van de BOB d.d. 9 januari 2009 sprak het SP-raadslid Michel Marion volgens de Beijumkrant van januari 2009 de volgende lovende woorden over de regiotram (citaat pp. 5 en 15)):
“Steekt de loftrompet over de tram. Geen uitlaatgassen, snel en betrouwbaar. De tram gaat niet ten koste van bestaand openbaar vervoer. De wethouder heeft die toezegging gedaan. Lijn 6 blijft dus gewoon rijden. BOB moet goed blijven samenwerken met de gemeente.” Einde citaat uit de Beijumkrant van januari 2009.

In de raadscommissie Beheer & Verkeer van 4 maart 2009 gebruikte Michel Marion totaal andere woorden. Kennelijk is hij volledig van mening veranderd. Er is een groot wonder geschied binnen de SP-fractie! Het is in dit verband zeer pikant en opmerkelijk dat zijn verhaal bij de raadscommissie Beheer & Verkeer erg veel lijkt op het voorpagina-artikel van hoofdredacteur Anna Riemersma in de Beijumkrant/BOB-krant van februari 2009. Leest u maar na.
Ik citeer nu pagina 3 van het verslag van de vergadering van deze raadscommissievergadering van 4 maart 2009. Te vinden in het digitaal RaadsInformatieSysteem (RIS) van de gemeente Groningen. Zie: http://stadsbron.groningen.nl
In een volgende reactie citeer ik de Beijumkrant van februari 2009. Anders wordt deze reactie te lang.

“De heer Marion (SP) vraagt of de wethouder nog steeds van mening is dat de komst van de tram geen negatieve gevolgen heeft voor het openbaar vervoer. Het draagvlak voor de komst van de tram is dalende, omdat de komst van de tram een verslechtering voor bepaalde buslijnen zou betekenen. Ouderen en minder validen moeten grotere afstanden lopen om bij een openbaar-vervoerhalte te komen. Zolang de tweede tramlijn nog niet is aangelegd, heeft de Grote Markt geen verbinding met de wijken Lewenborg en Beijum. De SP vindt dat de tweede lijn er eerst moet komen (de tramlijn Hoofdstation – Grote Markt – UMCG – Kardinge, KBH).
De heer Luhoff (D66): Geldt dit dan ook voor de andere wijken in de stad?
De heer Marion (SP) stelt dat het daar ook voor geldt.
De heer De Rooij (PvdA): Bent u van mening dat de binnenstad beperkt blijft tot de Grote Markt of mag een halte ook vlakbij de Grote Markt zijn gelegen en mag de route in de buurt van de Grote Markt lopen?
De heer Marion (SP): Natuurlijk mag een route langs de DIA (de Prefectenhof aan de Kreupelstraat, KBH) ook, maar 300 meter er van af is te ver. Er worden risico’s ingeboekt, waarbij de fractie grote vraagtekens heeft. Bijvoorbeeld de verkoop van Essent-aandelen. Wil graag alternatieve dekking.
De heer De Rooij (PvdA): Vraagt of hij goed verstaat dat de SP zegt dat de dekking onvoldoende is en dat de SP niet akkoord gaat en dat er een alternatief moet komen.
De heer Marion (SP) zegt inderdaad dat de dekking niet voldoende is.”
Einde citaat uit dit raadscommissieverslag.

Let wel: de SP is in de stad Groningen collegepartij! Het is hierbij erg belangrijk om op te merken dat de regiotram een kernpunt van het collegebeleid is. De SP-fractie is vanaf 9 januari 2009 100% van mening veranderd. Waarvan melding.

R. van der Voort zei

Johan, het is knap hoe je die Veldman in je tent gelokt hebt en hem alle hoeken liet zien. Maar je kunt dit beter niet weer doen, het vervuilt je weblog. Ik ben het er wel mee eens dat je die man, die wil vernederen en kleineren, een lesje gaf. Goeie raad nogmaals, niet meer doen!

machteld veenker zei

Johan Fehrman heeft een frisse, kleurrijke weblog over Beijum dat met veel plezier door veel mensen gelezen wordt. Geweldig! Positieve berichten met goede foto's en daarnaast ook leuke filmpjes.
Zelfs ik, als digibeet, lees ze af en toe met veel plezier en blijf daardoor op de Beijumhoogte.
Vandaag open ik de weblogkrant weer een keer en wat zie ik? Een heuse discussie (tussen Johan, de weblogbeheerder en leden van de BOB)!
Ik lees met rode oortjes, maar tevens overvalt me wederom de enorme triestheid over het nivo van reageren van een BOB-lid naar een enthousiaste Beijumer die aan goede, leuke, dagelijkse buurtberichtgeving doet.

Feit is dat de toonaanzetting gegeven wordt vanuit in het verleden opgedane ervaringen, die niet leuk waren.
Ik kan het weten, want ik was erbij (heb ook de beruchte affiches destijds helpen verspreiden); het was oorlog, beide partijen waren furieus.
Het is nu geen oorlog meer. Goede raad: Johan, ga er niet op in, blijf bij je leest. Ik ben het met de hr. van der Voort eens: het vervuilt je weblog!
Ook ik vind dat de BOB nog steeds, ondanks dat er heus wel goede mensen in zullen werken, in z'n geheel geleid wordt door een slechte spreekbuis voor de Beijummers.
Maar ik heb besloten me er niet meer mee te bemoeien, omdat ik uit ervaring nu weet dat ik er helaas op spreeknivo niet tegen opgewassen ben en dus bij mijn leest blijf. Maar een mening hebben kan gelukkig altijd.

Laat een ieder toch doen wat hij denkt te moeten doen. En als dat dan vol verve en met hart en ziel gedaan wordt, wees dan blij dat er mensen zijn die het ook graag willen doen en het ook goed doen.
Bedenk dat ieder een stukje van de puzzel doet.
Ik doe het Johan niet na, noch Kees Huizinga, noch de Hr.J.Veldman en dat hoeft ook niet, want ik voel me er niet toe geroepen. Maar ik vind het wel knap zoals eerste beide (de derde ken ik niet persoonlijk)in Beijum werken. Je kunt dan namen noemen ('dorpsnar'), maar dat dekt de lading niet van het eerlijke enthousiasme en de liefde waarin gewerkt wordt. Waarom zouden we elkaar bespotten omdat onze tenen zo kort zijn? Laten we dan, figuulijk gesproken 'op grotere voet' leven.

Wat hebben we er aan een beschamende publiekelijke woordenwisseling, behalve dat we nu openlijk kunnen meemaken dat er een schijnbaar onoverbrugbare onenigheid ligt? Wie kan dat wat schelen, behalve de betrokkenen zelf? Een volwassen discussie, zonder onzinnig wijzen naar elkaar, zou misschien wel meer mensen kunnen boeien.
Johan geeft een aanzet met z'n 'tramenquête'. Val dan niet over onprofessionaliteit, want dat hoeft helmaal niet bij het zoeken naar een eerste mening onder de Beijumers, dat is een goed begin en het halve werk ter ondersteuning van de BOB en de gemeente. Wees er blij mee BOB-leden!

Het heeft gelukkig één voordeel: dat het voor iedereen duidelijk zal zijn wat hier ligt: een konflikt dat het venijn maar niet van zich af wil schudden. Laten we hopen dat dit eens wel zal gebeuren, want dit is in- en intriest. Ik vind dat Johan -en dat is hem toevertrouwd, want zelf ook niet op z'n mondje gevallen- zich goed weert tegen de, helaas ook weer hooghartige, hardnekkig denigrerende toon van een van de BOB-leden.
Johan, wees verstandig en laat je niet meer verleiden tot zo'n verlokkelijke, want leuk is het ook wel weer omdat de onzin zo duidelijk naar voren komt, discussie die die naam niet verdient.

machteld veenker

Kees Huizenga zei

Wat betreft een tramlijn door Lewenborg en Beijum: zie "Sporen naar de toekomst - Raamwerk Regiorail", 1-ste druk, december 2008, hoofdstuk 5, pp. 36-38, de figuren 16, 17 en 18.

In het "Raamwerk RegioRail 2020 Stad Groningen", figuur 18, staat een lichtbruine mogelijke doortrekking vanuit Kardinge naar Lewenborg en Beijum. De mogelijke aftakking door Lewenborg kan doorijden naar - en aansluiten op de Sontwegtramlijn naar MEERSTAD (met een station in het Europapark als beginpunt).

Kees Huizenga zei

Hierbij, zoals op 18 april 2009 beloofd, enkele citaten over de regiotram uit de Beijumkrant van februari 2009. Deze reactie van 9 april 2009, 18:21 uur, staat tevens bij het weblogbericht op Beijumnieuws van 7 april 2009, getiteld: “Hoezo baalt Beijum van de tram?”.

Zie:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/04/hoezo-baalt-beijum-van-de-tram.html

Over de Regiotram, Beijum en de BOB

Het Dagblad van het Noorden kopt op de stadsvoorpagina d.d. 8 april 2009: “Beijum neemt het op voor de bus” (auteur: Frits Poelman). Op de website van het DvhN van 7 april 2009 staat: “Beijum baalt van de tram” (de vrijheid van de multimediaredactie van het DvhN).
De vraag is of de BewonersOrganisatie Beijum met ongeveer 175 leden namens de wijk Beijum (met ± 13.500 inwoners) kan spreken. Over de inspraakreactie van de BOB d.d. 15 maart 2009 is de wijk immers totaal niet gehoord! Kortom: de BOB neemt de bewoners van Beijum niet serieus. Er is sprake van autoritair bestuur! Tijdens de laatste ledenvergadering van 24 maart jl. is helaas niet over de regiotram gesproken. Zie het verslag van Hilda Hofstra op Beijumnieuws van 25 maart 2009: http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/bewonersclubvergadering-17-aanwezigen.html
De kop in het DvhN moet daarom luiden: Het DB van de BOB (vier leden) neemt het op voor de bus. In de Voortgangsrapportage van 3 maart 2009 voor de ledenvergadering van 24 maart 2009 stond dat het bestuur van de BOB een inspraakreactie had verstuurd (verleden tijd; maar helaas geen bijlage), maar deze werd pas op 15 maart 2009 gemaakt. Deze is waarschijnlijk niet uitgedeeld tijdens de AV van 24 maart 2009. Deze inspraakreactie is opgesteld door de eerste secretaris van de BOB: mevrouw mr. drs. Anna Riemersma.

De BOB had, gegeven haar statuten, een hoorzitting of hoorzittingen over de regiotram kunnen houden. Hierbij past echter wel een formele en inhoudelijke kanttekening. In de Stadsberichten van de Groninger Gezinsbode van 18 februari 2009 staat: “Inspraak voorkeurstracé Lijn 1 Hoofdstation - Zernike”. Met andere woorden: geen inspraak over Tramlijn 2 met de route: Hoofdstation - UMCG - Kardinge, welke volgend jaar plaatsvindt (bron: de projectsecretaris van de Regiotram, de heer mr. J.C.F. Broekhuizen, tegen ondergetekende op maandag 6 april in het Regiotramkantoor aan de Oosterstraat 56A). Tramlijn 1 gaat dus niet over Beijum, Kardinge en Lewenborg. Zie verder: “Sporen naar de toekomst, Tram en trein in de regio Groningen – Assen”, tweede druk, februari 2009, pp. 39-40.
In mei 2008 verscheen de eerste Tramkrant. Op 5, 6 en 7 juni 2008 is er in en rondom de Martinikerk de Regiotram Manifestatie geweest. In maart 2009 verscheen de tweede Tramkrant. Vanwege de inspraak over tramlijn 1.

In de Beijumkrant van februari 2009 stond een geprononceerd en politiek getint voorpagina-artikel van hoofdredacteur/eindredacteur Anna Riemersma (AR). Veel wat reeds in de Beijumkrant van februari 2009 werd vermeld, stond geheel voorspelbaar tevens in deze inspraakreactie. “Korte lijnen” en “dubbele petten”, geheel in lijn met de introverte traditie van de Socialistische Partij. Hierbij werd de indruk gewekt dat Tramlijn 2 eveneens onderdeel van de inspraak was. Citaat uit deze Beijumkrant/BOB-krant, vierde kolom, bovenaan, over de rit Beijum - Martiniziekenhuis:
“Kom daar straks eens om als tramlijn 2 er ligt: eerst mag je met een pendelbusje naar Kardinge, daar moet je overstappen op de tram, die je naar het hoofdstation brengt; daar mag je voor de tweede keer overstappen op een bus(je) naar het ziekenhuis” (het Martiniziekenhuis, KBH). Nu kan men voor één euro met buslijn 6 vanuit Beijum klantvriendelijk naar het Martiniziekenhuis, zonder over te moeten stappen. Mevrouw Riemersma heeft hier wel een punt. Het openbaar vervoer moet wel goedkoop en betaalbaar blijven!

Wat betreft Tramlijn 1 schrijft AR in de Beijumkrant van februari 2009, derde kolom, bovenaan:
“Stel dat het college haar zin krijgt en er komt een route over de Grote Markt, dan wacht de (regio)reiziger echter niet een glorieuze uitstapplek op de Grote Markt met uitzicht op Stadhuis en nieuwe Oostwand, nee, men mag de benen weer strekken op tramhalte Kreupelstraat, want op de Grote Markt is geen ruimte voor een halte (zie figuur 21, pagina 55, Voorkeurstracé 1e lijn).”
Dit is Variant D, dubbel door de Oosterstraat. Welnu: of je nu uitstapt op de Grote Markt of bij de Kreupelstraat (bij de pin-automaten); je bent vlakbij het Stadhuis, V & D, de Herestraat, het Waagplein en het toekomstig Groninger Forum.

Ik vind het best dat de het DB van de BOB of Anna Riemersma het opneemt voor de bus. Wat echter niet door de bestuurlijke beugel kan, is dat de BOB geen hoor en wederhoor in de wijk Beijum gepleegd heeft, gegeven haar statuten. Omdat de BOB de wijk niet heeft betrokken bij haar inspraakreactie, kan en mag niemand concluderen dat deze inspraakreactie de mening van de grote wijk Beijum vertolkt. Niet namens de wijk Beijum!

Volgend jaar kan de projectleiding van de Regiotram inzake de beoogde tramlijn 2 informatiebijeenkomsten of inspraakbijeenkomsten gaan organiseren. In goed overleg met de bewonersorganisaties van onder meer Beijum, De Hunze/Van Starkenborgh en Lewenborg. Dit heb ik op 6 april 2009 aan de heer Hans Broekhuizen geadviseerd. Hij was het met mij eens. Het gaat om goede informatieverschaffing en draagvlakverbreding voor de regiotram. Om goede procedures, waarbij de bevolking serieus wordt genomen. Niet solistisch: “over u, zonder u”.

Wat betreft buslijn 10, de (oude) route tussen Beijum en Zernike, is de BOB in haar inspraakreactie “voorbarig” geweest (citaat van de BOB: “We vinden het ook positief dat lijn 10 in 2010 weer in ere wordt hersteld”). Het Openbaar Vervoer-Bureau Groningen – Drenthe gaf in het DvhN van 8 april jl. te kennen, dat Beijum “een redelijk snelle verbinding met Zernike heeft via een overstap op de Grote Markt”.

Kees Huizenga zei

Over de wijkbelangen van Beijum, de BOB en de omstreden N361 door de Koningslaagtepolder, de groene en verkeerskundige nabuur van Beijum en Noorderhoogebrug e.o., verwijs ik naar mijn reacties op het weblog van Drewes de Haan van GroenLinks.

Zie: http://groenlinks.dsg.nl/?p=962 (mijn reacties van 9, 13 en 14 februari 2009)

Zie tevens de Regiokrant Groningen van 2 februari 2009: "N361 dendert door oude Statenzaal; Stad tegen Ommeland: wie zoekt het conflict?"
http://www.regiokrantgroningen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=320:n361-dendert-door-oude-statenzaal&catid=61:regiokrant-2-februari-2009&Itemid=114

Tot slot: de website van de Digitale Wijk Beijum van Leander Media over de N361:
http://www.noorderhoogebrug.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=0

Kees Huizenga zei

Aanvullende opmerkingen

1. Op 15 april jl. schreef ik hierboven ten onrechte dat tijdens de AV van de BOB van 24 maart 2009 “8 bestuursleden” van de BOB aanwezig waren. Dat is fout. Mijn excuses hiervoor. De heer Cees Hoekstra is vanaf 9 januari 2009, de datum van de BOB-Nieuwjaarsinloop, namelijk geen bestuurslid meer van de BOB. Dit staat in de Voortgangsrapportage van de BOB d.d. 3 maart 2009 (bij de AV-stukken van 24 maart 2009).
Het tussentijds aftreden van Cees Hoekstra d.d. 9 januari 2009 heeft echter niet in de Beijumkranten van januari 2009, februari 2009 en maart 2009 gestaan. Waarvan melding. In het januarinummer stond wel een uitgebreid verslag van de BOB-Nieuwjaarsinloop van 9 januari 2009 in De Kleihorn. Zie hier het gevaar van een gelijkgeschakelde en geannexeerde Beijumkrant/BOB-krant. Er is geen sprake meer van onafhankelijke verslaglegging. Geen bestuurlijke openheid.

2. Op 14 april jl. hoorde ik dat Regina Weg op dat moment reeds was afgetreden als penningmeester van de BOB. Dit is nadien door niemand tegengesproken. Ook niet door BOB-bestuurslid John Veldman. Ik ben benieuwd of dit voortijdig aftreden van Regina Weg in de Beijumkrant van april 2009 staat. Deze wijkkrant heb ik nog niet ontvangen. Ik wacht af. Dit benieuwd zijn betreft overigens ook de inspraakreactie van de BOB d.d. 15 maart 2009 over de regiotram. Hoe serieus neemt de BOB de lezers van de wijkkrant?

3. Op dit moment zijn er zeven bestuursleden van de BOB, waarvan minstens twee op statutair onjuiste wijze verkozen (John Veldman en Rein v.d. Velde). Op 24 maart 2009 waren tijdens de nietige BOB-AV maximaal zeven bestuursleden van de BOB aanwezig, omdat Regina Weg op dat moment reeds niet op deze vergadering aanwezig was. Blijkens het verslag van deze AV was ze op 24 maart 2009 nog wel bestuurslid! Zelf was ik niet op deze AV van de BOB. Vanwege het te laat beschikbaar zijn van de onvolledige AV-stukken (geen financieel jaarverslag van de BOB over het jaar 2008) en de formele nietigheid van deze AV.

4. Hierbij een lijst van afgetreden bestuursleden van de BOB vanaf maart 2007 t/m april 2009:
Henk Oostinga;
Trea Pestman;
Hein Folkers;
Liesbeth Kuiper;
Noha Hoijtink;
Germen Weesssies;
Cees Hoekstra;
Regina Weg.

De BOB is een club van “gesubsidieerd ruziemaken”, zoals de Regiokrant Groningen vorig jaar reeds treffend uitdrukte. Het is een komen en gaan van BOB-bestuursleden. Zelfs van een aspirant-bestuurslid, zoals mevrouw Roely de Vries. Met als gevolg dat de BOB nog steeds geen actieve en actuele website heeft! Sinds meer dan één jaar is deze website in aanbouw. Hoe lang gedoogt de dienst OCSW deze PR-wantoestand, gegeven art. 30 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening van de dienst OCSW?

Zie verder:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/09/wijkcommunicatie-en-de-bob.html van 7 september 2008.

John Veldman zei

Dag Kees,

In zowel de nota ‘Raamwerk Regiorail’ en de inspraaknotitie ‘Sporen naar de toekomst’ staat inderdaad een kaartje waarop je kunt zien dat in 2040(!) de tram doorloopt van Kardinge naar Beijum. Op hetzelfde kaartje zie je bijvoorbeeld ook dat de lijn vanaf Zernike is doorgetrokken naar Vinkhuizen. Maar in beide nota’s wordt met geen woord gerept over de aanleg van deze beide stukjes! In de nota ‘Raamwerk Regiorail’ wordt Beijum maar 5 keer genoemd, in de inspraaknotitie slechts 1 keer; alle keren in verband met busverkeer zoals het opheffen van bus 6 als de tram naar Kardinge gereed is.

In de Raamwerknota staat op pagina 5 de planning voor de trams tussen 2020 en 2040:
Bij de uitbouw van het RegioRail-concept denken we aan RegioTrams op de volgende lijnen, in volgorde van prioriteitstelling:
1. Sappemeer-Oost – tussenliggende stations – Europapark – Hoofdstation – binnenstad – Zernike;
2. De Punt – Eelde – Paterswolde – Martiniziekenhuis – Martinihal – Hoofdstation – binnenstad – UMCG – Kardinge – Lewenborg – Meerstad;
3. Europapark – UMCG – binnenstad – Noorderstation – Adorp - Sauwerd – Winsum/Bedum;
4. Leek – Hoogkerk – Suikerunie/Peizerweg – Hoofdstation – Kardinge – Meerstad.

Bij géén van deze 4 lijnen wordt Beijum genoemd. Alles na 2020 heet in de stukken overigens een schets, maar het is denk ik niet toevallig dat Beijum in de tekst niet genoemd wordt als bestemming. Gezien alle cijfers over de aantallen passagiers ligt dat ook niet voor de hand.

In bijlage 4 van het “Raamwerkstuk” staat op pagina 57 en 58 een enorme opsomming aan maatregelen rond het busvervoer. In ongeveer de 12e maatregel van onderen op pagina 58 staat dat in 2010 er overdag een nieuwe busdienst komt van Kardinge naar Zernike.

De stukken zijn volgens mij duidelijk en glashelder, redenen tot misverstanden zijn er dus niet. De tram naar Beijum? Géén sprake van! En bus 10 gaat rijden, wat die meneer van dat bureau jou ook zegt.

groet,
John Veldman

Nynke Venema zei

Ik slaak een zucht van oplichting. Die mijnheer Veldman kan blijkbaar wél beschaafd en met respect reageren. Hij zet zelfs een vriendelijke groet onder bovenstaande reactie. De inhoud interesseerd me niet zo, ook niet wat mensen van een tram vinden, het is belangrijker hoé mensen met elkaar om gaan.Ditmaal gelukkig geen badinerend toontje, geen denigrerende opmerkingen en geen sarcastische of cynische vuilspuiterij. Ik ben het met Machteld Veenker eens, de BOB zou blij mogen zijn met de enquete en berichtgeving hier. Het maakt Beijum pluriform en veelzijdig.Door defensief en ook aanvallend te reageren op de beheerder van Beijumnieuws toonde u zich een respectloze gast. En er werd eigenlijk mee aangegeven dat andersdenkenden aangepakt en belachelijk gemaakt moeten worden, de mening van de BOB moet ahw superieur zijn.Het blijft voor mij onvoorstelbaar dat een bestuurslid van de Bewonersorganisatie Beijum zo'n lelijke toon durft aan te slaan tegen iemand die veel Beijumers plezierig, informatief en kritisch nieuws voorschoteld. Het zou u sieren als u ecxuses zou maken voor de eerder verspreidde lelijkheid.Vriendelijke groeten,

Kees Huizenga zei

Dag John,

Die meneer van het OV-bureau Groningen-Drenthe vertelde dat “voorbarig” verhaal over lijn 10 richting Frits Poelman van het DvhN. Niet tegen mij. Lees het artikel van 8 april 2009 goed!

Deze pikante volzin van jou getuigt van een zeer autoritaire en introverte bestuurscultuur van de BOB: "En bus 10 gaat rijden, wat die meneer van dat bureau jou ook zegt." Einde citaat.
Een uitspraak van een deskundige van het OV-bureau Groningen-Drenthe is kenbaar niet relevant. Wat de BOB wil, is wet. Punt uit!

Advies: communiceer met het projectbureau van de Regiotram!

Actuele noot: de financiering van het project Regiotram staat op losse schroeven vanwege het mogelijk niet doorgaan van de verkoop van de Essent-aandelen. Michel Marion van de SP-fractie ging op 4 maart 2009 binnen de raadscommissie Beheer & Verkeer niet akkoord met de financiële onderbouwing van dit project.
Ik ben eveneens tegen de verkoop van de Essent-aandelen. Het wachten is nu op een besluit van GS van Noord-Brabant op 12 mei 2009. Daarna moet de gemeente Groningen de financiële basis van het project Regiotram mogelijk gaan bijstellen. Een herschikking van de middelen van de Zuiderzeelijn (ZZL-gelden)? Nieuw bestuurlijk overleg van de overheden binnen de Regio Groningen – Assen?

Doei, Kees

John Veldman zei

Dag Nynke,

Omdat deze discussie al lang van de ‘voorpagina’ is verdwenen, vind ik het wel leuk dat niet alleen Kees en ik er nog op kijken, maar dat ook jij nieuwsgierig blijft. Maar ik vind het wel jammer dat je niet zo in de inhoud bent geïnteresseerd, maar vooral op de toon let. Ik zal het daar tegenover jou op deze plek dan ook niet over hebben. (Als je toch wat meer van de inhoud wilt weten, lijkt het me goed dat we op een andere plek dat gesprek voorzetten. Als jij een mail stuurt naar de BOB, zal ik daar persoonlijk op antwoorden; niet iedereen hoeft onze mailadressen te weten.)

Ik lees dit blog ook al wat langer; ben daar al mee begonnen voor ik in de BOB actief werd. En meestal lees ik dit ook met veel genoegen. Maar af en toe slaat bij Johan de gif toe. Dan is ook de toon van zijn stukjes een heel andere. Dan wordt het opeens persoonlijk en gekleurd, zoals hij zelf al eens heeft toegegeven. Dan kan hij het woord ‘BOB’ niet tikken, maar wordt het ‘die club’ al dan niet vergezeld van wat grievende bijvoeglijke naamwoorden. Dan wordt op elke slak zout gelegd en wordt het draagvlak in twijfel getrokken. Als Johan zegt dat iets een aanwinst voor Beijum is, ga jij hem ook toch niet vragen of hij daarover iedereen heeft benaderd? En of hij dan ieders mening vertolkt? En ook namens jou spreekt?
Maar blijkbaar hanteert hij voor de BOB een andere maatstaf. Maar dan mag ik, of iemand anders van de BOB, daar toch wel eens een keer op ingaan? We hoeven toch niet elke keer die ‘stront’ maar te accepteren? Al was het alleen maar om ook eens de andere kant te horen. Dat jij en anderen denken dat er maar één waarheid is, de waarheid van Johan.

En over mijn toon? Als je nog eens wat van die oude stukjes van Johan opzoekt en ook die reacties op mij nog eens naleest, dan kan hij er ook wat van, dunkt me. Dus verwijt me dat niet alleen.

Groet,
John Veldman

John Veldman zei

Dag Kees,

Volgens mij maak je weer een paar eenvoudige zaken nodeloos ingewikkeld waardoor je bepaalde dingen weer eens compleet uit het verband rukt en de BOB onnodig en onterecht beschuldigt van malafide praktijken.

1. In tegenstelling tot wat je in veel stukjes van je schrijft, heeft de BOB géén DB (Dagelijks Bestuur). De BOB heeft een bestuur wat je van mij ook wel een algemeen bestuur mag noemen.
2. Je kan wel een lijst maken van alle bestuursleden die ooit zijn afgetreden, maar daarmee zeg je niets meer dan dat die mensen ooit zijn afgetreden.
3. Sinds het optrekken van het stof rond de perikelen van voorjaar 2008 (zoals ik het hier maar even zal noemen) zijn er 2 bestuursleden afgetreden: Cees Hoekstra en Regina Weg. Cees heeft dat in januari gemeld, maar is in functie gebleven tot de ledenvergadering van maart. Hij was aftredend en terstond herkiesbaar, maar gezien zijn nieuwe drukke baan wilde hij niet herkozen worden. Wel blijft hij beschikbaar voor BOB-actriviteiten, zoals hij ook die avond meedeelde. Regina is nog maar net om persoonlijke redenen afgetreden. Juist om die reden is speculeren enorm aantrekkelijk, maar ook zeer ongebruikelijk en ongepast. Overigens was ook Rita Arkema op de ledenvergadering van maart aftredend en direct herkiesbaar; zij werd bij acclamatie herkozen.
4. In september zijn 3 mensen begonnen als aspirant-bestuurslid. Rein van de Velde en ondergetekende zijn inmiddels ook bij acclamatie gekozen tot bestuurslid, Roely de Vries heeft om dezelfde reden als Cees Hoekstra (nieuwe drukke baan) afgezien van een verder bestuurslidmaatschap maar is nog steeds volop betrokken bij het weer opstarten van de BOB-site. En natuurlijk is die drukke baan ook mede debet aan het wat traag opstarten van die site. Ook wij hadden graag gezien dat deze al in de lucht was.
5. De beide ledenvergaderingen van maart en april zijn statutair en reglementair juist verlopen. Misschien moet je echt een telraam gaan kopen.

Als BOB-lid mag je uiteraard kritiek hebben op zaken die je niet aanstaan. En uit veel stukjes van je blijkt ook dat je denkt te weten hoe zaken dienen te verlopen (De BOB moet dit, moet dat ..). Kom gewoon langs op ledenvergaderingen, stel je kandidaat, steek ook eens de handen uit de mouwen.

Groet,
John Veldman

Nynke Venema zei

Beste mijnheer Veldman, ik volg, zoals veel mensen, deze weblog al anderhalf jaar. Eerlijk gezegd vind ik de toon richting de BOB van Johan Fehrman behoorlijk meevallen. De BOB heeft zo'n slechte naam in de wijk dat het goed is dat die stem hier een spreekbuis krijgt. Ik was altijd een fan van zijn schrijfwijze, hij schreef met zijn redactiegenoten altijd een prima krant vol. Ik begrijp dat er altijd een onafhankelijke redactie aan de ene kant was en het BOB bestuur aan de andere kant. Wat er in het najaar is gebeurd kan niet door de beugel. Een paar weken zat er een bestuur en de hele redactie stapte op. Dat deden ze vast niet zo maar. Weg prettige verhalen in de wijkkrant, weg een column die ik schaterlachend doorlas en weg een onafhankelijk en fris geluid uit de wijk. De krant is nu doods en zielloos, gewoon geen bal meer aan. En ik ben niet de enige die dit vind.Johan is scherp van toon maar hij heeft zich m.i.keurig beheerst. Hij is journalist i.o. en hij mag natuurlijk best over iets schrijven dat hij iets een aanwinst voor de wijk vind. Zijn naam staat nota bene onder elk artikel.Onbegrijpelijk dat de BOB hem heeft laten gaan, elke maand weer in de Beijumkrant: journalisten gezocht.Ik heb geen behoefte aan persoonlijk contact maar stel nog wel een vraag, en volgens mij heeft Johan die ook al gesteld: waarom zo opgefokt reageren op wat hij schrijft? Wat raakt u wat hij schrijft? Onzin?
Vriendelijke groeten,

machteld veenker zei

Laatste reaktie van mijn kant: De maker van deze weblog mag ik graag maar is me niet heilig. Zijn pen is fris en vrolijk en af en toe ook scherp. In mijn ogen soms gein in venijn. Daar ben ik geen fan van. Maar natuurlijk kun je er zeker ook dubbel van liggen. Dat is het leuke van verschil. Ik heb bewondering voor en plezier in zijn onafhankelijke weblog.
Hoofd- en eindredakteur, blijf alstjeblieft kritisch onafhankelijk en onpartijdig: je kunt je niet in je eigen weblogdiscussies mengen. Je kunt ze slechts een stem geven.

Wat hier aan discussie verschijnt lijkt te lang te duren. Zijn we in elkaar geïnteresseerd? Zo ja, dan gaan we met z'n allen een borrel drinken. Ik ga niet mee. Willen we met elkaar in discussie?
Zo ja dan zetten we dit ergens anders voort. Zo nee, dan heeft verder discussiëren hier geen zin meer. Persoonlijk vind ik dat ieder interessant kan zijn; van dit Beijumbestuur als geheel blijf ik graag verre.
Johan wees verstandig en dat ben je natuurlijk, laat een ieder kunnen reageren, maar laat je weblog geen podium zijn voor eindeloos onverwerkte of ingefluisterde wrok, langdradige betogen en evenzo discussies.


Machteld Veenker

Kees Huizenga zei

@ John Veldman,

1. Op 28 april jl. noemde ik hierboven de namen van acht afgetreden bestuursleden van de BOB. De eerste zes zijn vanwege een intern conflict binnen de BOB vertrokken.
Liesbeth Kuiper, Noha Hoijtink en Germen Weessies zijn na elkaar vertrokken als hoofdgevolg van de Beijumkrant-affaire van het najaar van 2007. Misschien wist je dat nog niet.

2. Op Koninginnedag verwijt je mij op stellende wijze (!) dat ik "de BOB onnodig en onterecht beschuldig van malafide praktijken". Dat is een zeer forse beschuldiging, John. Een enorme stoot onder de gordel. Schrijf jij deze volzin namens het bestuur van de BOB? Waaruit blijkt dat ik de BOB beschuldig van "malafide praktijken"? Kun je dit nader bewijzen? Waar schrijf ik dit op Beijumnieuws?
Ik weet niet waarom Regina Weg plotseling is afgetreden als penningmeester van de BOB. Ik ben niet verantwoordelijk voor het feit dat de stukken voor de jaarvergadering van de BOB van 28 april 2009 hierover zwegen.
"Malafide" duidt op te kwader trouw en onbetrouwbaarheid.
Als ik met e-mails naar de BOB en reacties op Beijumnieuws beargumenteerd aantoon dat de BOB haar statuten niet goed toepast, heeft dit te maken met onrechtmatig gedrag van de BOB.
"Malafide praktijken" in combinatie met het penningmeesterschap duidt in veel gevallen op frauduleus handelen. Dit heb ik nergens geschreven, John! Graag wil ik jouw oprechte excuses in dezen vernemen. Anders ga ik naar mijn advocaat.

3. Wat betreft het aftreden van Cees Hoekstra: in de Voortgangsrapportage van de BOB van 3 maart 2009 staat letterlijk: "Roely de Vries deelde in november (2008) mee haar aspirant-bestuurslidmaatschap niet langer te kunnen combineren met haar werk, 9 januari jl. gold dat ook voor bestuurslid Cees Hoekstra." Einde citaat.

4. Wat betreft "de handen uit de mouwen steken": in het voorjaar van 2008 maakte ik, gesteund door STIEL (het wijkopbouwwerk), een redactiestatuut voor de Beijumkrant en de BOB. Dit redactiestatuut heeft het bestuur van de BOB in meerderheid verworpen. Waarom? Omdat ik pleitte voor een redactie van de wijkkrant, die democratisch door de leden wordt verkozen. Om een redactiecoup in de toekomst te voorkomen.
Zie ook mijn hint inzake de verdwenen brievenbussen van TNT Post. Je gaat hier niet op in.

5. Je vraagt mij om actief te worden binnen de BOB. Tegelijkertijd verwijt je mij dat ik de BOB onterecht beschuldig van "malafide praktijken". Dit is innerlijk tegenstrijdig, John. Je geeft mij een harde kaakslag en vervolgens moet ik actief worden bij de aanvaller (en de aanvallende club?). Neem dan eerst die onnodige mokerslag terug!

6. Je houdt je zichtbaar niet aan de Nettiquette van het Internet. Denk goed na, voordat je iets (mede namens de BOB?) op Beijumnieuws zet! O.K.? Door deze manier van reageren stoot je wijkgenoten af. Je activeert niet, maar spuit vuilnis op Beijumnieuws. De vraag is hoe lang de beheerder van dit weblog jou nog toestaat om zo negatief en afbrekend te reageren.

Met verontruste groet,

Kees

John Veldman zei

@ Kees,

Op het moment dat je een lijst maakt van afgetreden bestuursleden, dat ‘een komen en gaan van bestuursleden’ noemt en in verband brengt met een club van ‘gesubsidieerd ruziemaken’ suggereer je dat al deze mensen om die reden zijn afgetreden. In de BOB-stukken heb je gelezen dat Cees wegens een nieuwe drukke baan is gestopt en dat dit ook opgaat voor het stoppen van Roely als aspirant-bestuurslid. Niks ruzie dus. Je brengt deze beide mensen daardoor in diskrediet. En je neemt niet alleen maar aan dat Cees op 9 januari is afgetreden (dat staat er niet en was ook niet zo) maar noemt het niet melden daarvan in de Beijumkrant “het gevaar van een gelijkgeschakelde en geannexeerde Beijumkrant/BOB-krant. Er is geen sprake meer van onafhankelijke verslaglegging. Geen bestuurlijke openheid.” (citaat uit je stukje van 28 april; 19.36 uur).
Kortom, je hebt al een zeer negatief oordeel klaar voor je de feiten hebt gecontroleerd. Je leest half en/of selectief, insinueert en beticht anderen (i.c. het BOB-Bestuur) daarmee van kwader trouw. Waarvan akte.

Met laatste groet,
John

John Veldman zei

Dag Nynke,

Ik wil je wel geloven dat je het jammer vind dat Johan niet meer bij de Beijumkrant betrokken is. Maar als ik Johans verslag van 17 april (20.19 uur) lees mag je blij zijn dat hij het nog zo lang heeft volgehouden en denkt geen haar op zijn hoofd er aan om het weer op te pakken. Uiteraard zijn goed recht.

Wat me tegenstaat? Ik heb niet alle Beijumkranten bewaard, maar in mijn herinnering was er drie jaar geleden een fikse ruzie tussen Johan en de toenmalige voorzitter. In een bepaald nummer stond een oproep van het bestuur voor het bijwonen van een ledenvergadering. Vlak daarnaast stond een stuk van Johan om dat maar vooral niet te doen: "Totaal zinloos, zit je met z'n tienen, op een wijk van ruim 13.000 inwoners, te praten. Er wil toch geen mens (Beijumer) naar zo'n avond toe? Criticasters krijgen het verwijt dat ze op zo'n avond juist hun verhaal moeten doen i.p.v. gemakkelijk vanaf de zijlijn kritiek uit te oefenen. Maar er wil geen zinnig mens naar zo'n dorre club toe. (En gelijk hebben ze, blijf lekker thuis, ga je niet ergeren).”
Gek hè, wat de tijd met een mens kan doen?

Met – ook hier maar – een laatste groet,
John Veldman

Nynke Venema zei

Mijnheer Veldman, ook mijn laatste reactie in deze. Ik heb het angstige vermoeden dat u uw reacties onder invloed van alcohol of andere middelen heb geschreven, het wemelt van de fouten! Dat gedoe tussen de BOB en de redactie van de wijkkrant speelde toch echt in de herfst van 2007, ik herinner me een verslag hierover in het Dagblad van het Noorden. Hoezo 3 jaar geleden!? En daarin staat toch ook dat het een conflict was tussen die redactie en de BOB? Waarom maakt u daar in Godsnaam een conflict van tussen J.Fehrman en de voorzitter van de BOB? Dat stuk van Johan wat u in uw laatste reactie opdreunt stond toch hier op Beijumnieuws en niet in de wijkkrant? Of schreef hij dat toen ook al? Dan is hij niks veranderd. Wat is er toch in u gevaren dat u hier mensen vals beschuldigd en u zichzelf eenzijdig laat inlichten? Ik vind het best dat u de beheerder van deze weblog beschuldigd van eenzijdigheid. Maar wees nou eerlijk, is de Beijumkrant dan zo veelzijdig en pluriform? Mijn heer Veldman, ga in een hoekje zitten om u te schamen voor al uw bedenkelijke reacties. Groeten,

Kees Huizenga zei

John Veldman citeert inderdaad bovenstaand weblogbericht van Beijumnieuws van 14 april 2009. Met weglating van enkele zinnen. Hij is wat in de war. Ik reageer eveneens niet meer op hem. Gisteren heb ik aan de BOB een e-mail gestuurd (bob@beijum.org).

Formeel is John Veldman geen lid van het bestuur van de BOB. Alle besluiten van de BOB-AV van 24 maart 2009 zijn van rechtswege nietig van aard. Daarvoor is geen rechterlijke uitspraak nodig. Ze bestaan niet; hebben geen rechtskracht. Zie mijn twee reacties bij onderstaand weblogbericht van Beijumnieuws van 18 maart 2009:

http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/pvda-groningen-komt-zaterdag-naar.html van 18 maart 2009.

Binnenkort heb ik een gesprek over de BOB met twee leden van de PvdA-raadsfractie. Conform een gemaakte afspraak van 21 april 2009 tijdens een Politiek Café van de PvdA over de regiotram.

Henk zei

Als ex-Beijumer (bijna 4 jaar Wibenaheerd, ruim 7 jaar Jaltadaheerd) kom ik zo af en toe op deze site. Ik heb me vandaag heerlijk vermaakt met bovenstaande discussie. Als ik het allemaal goed begrijp dan is de grootste kritiek van een aantal mensen op de BOB dat die BOB-lui gewoon een avondje over die tram hadden moeten organiseren. Dan was er niet alleen namens die 6 bestuursleden, maar liefst namens zo’n zeventien leden waaronder een stuk of 6 bestuursleden, een verklaring uitgegaan dat de komst van de tram voor Beijum een achteruitgang betekent voor het openbaar vervoer van de wijk. Want daar zijn die stukken volgens mij wel helder over. En als ik dan naar die poll kijk is op dit moment 32% voor de tram, 8% weet het niet en is dan 60% tegen (want de tram gaat niet naar Beijum en die buslijn 6 verdwijnt). Of er door de tegenstanders aktie is gevoerd weet ik niet, maar ene Karin heeft wel allerlei voorstemmers gemobiliseerd, zoals ze zelf zegt. Wel lief dat ze dat gewoon toegeeft. Ik snap wel dat die Veldman de verstandigste is om zelf een eind aan de discussie te maken, maar dat is wel jammer. Ik wil graag weten hoe het met die advocaat gaat aflopen, al denk ik dat ik de uitkomst wel weet. Toch wel een heel erg zwaktebod van die Huizenga om in één stukje het te hebben over een advocaat, de etiquette van het internet én een IP-bandreiging. Wie even ‘googled’ op de naam Huizenga ziet dat hij met dat laatste ervaring heeft en door zijn hinderlijke en lasterlijke gedrag dat al eens aan zijn broek heeft gehad. En hoewel hij niet zo heel moeilijk was, tuint die Venema er met open ogen in. Natuurlijk ging dat helemaal niet over 3 jaar geleden, maar is het illustratief voor de elasticiteit van sommige medemensen.

Groetjes van Henk.

Nynke Venema zei

Denk je het dieptepunt aan reacties te hebben gehad meldt zich daar ene Anoniem die zich Henk noemt. Die wil op de valreep hier nog even de baas zijn op de apenrots. Links en rechts geeft hij een sneer, doet laatdunkend en geeft even zijn Goddelijk eindoordeel over alles.Ik zou er ook ingetuid zijn, waarin vertelt hij niet, maar dat past ook wel bij deze dappere "Henk." Heel openhartig vertelt hij in welke heerden hij gewoond heeft. Iemand die een verschil maakt tussen anderhalf en drie jaar is niet flexibel volgens deze laffe reageerder. Karin krijgt een schouderklopje, die is wel lief. Ik ken alle betrokkenen niet maar deze zielige Henk is voor mij het dieptepunt. Afgeven op iedereen die hun volle naam hier neerzetten en vervolgens met een dappere voornaam eindigen. Een beetje anoniem en goedkoop vanaf de zijlijn en vol minachting uit de heup schieten naar mensen die zich met naam en al kwetsbaar opstellen. Bah.Ik zal ook heel verstandig zijn en de 'discussie' met deze lafaard nu stoppen.

Henk van der Meer zei

Ik zie op deze site allemaal Alies, Karins, Dienekes, Evelines, Annemarieën en weet ik hoe ze allemaal mogen heten, reageren. Gewoon alleen met hun voornaam. Als het je oplucht, het is Henk van der Meer, ook aangenaam.

Kees Huizenga zei

Hierbij de link van de Regiokrant Groningen van 23 juni 2008, waarover ik hierboven op 28 april 2009 om 19:36 uur onder punt 4 schreef.

http://www.regiokrantgroningen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=161:convenant-tussen-wijkraden-en-gemeente&catid=44:regiokrant-23juni-2008&Itemid=68

Zie met name het laatste, vierde deel van het leeskader: over “gesubsidieerd ruzie maken”. Dat slaat op de BOB. Met dank aan Jaap van Leeuwen van Leander Media.

“Wie vertegenwoordigen jullie eigenlijk?

Waren wijkbewoners eerst veelal breed vertegenwoordigd in hun wijkraden, nu zie je veel wijkraden inkrimpen tot een vast groepje mensen. De laatste tien jaar laten trouwens heel verschillende beelden zien: sommige wijkraden doen het gewoon erg goed. Maar in één van de wijken vochten twee concurrerende wijkraden (met elk hun eigen wijkkrant) elkaar de tent uit. Je ziet ook dat nieuwe bewoners de oude eruit werken of dat de wijkraad juist stevig in handen blijft van de oude kern. In weer een andere wijk is het al jaren een komen en gaan van bestuurders die vooral gesubsidieerd ruzie maken. De 'significante' personen in die wijk organiseren zich – ongesubsidieerd – buiten de wijkraad om. Vandaar de vraag aan de wijkraden die uiteindelijk leidde tot het Convenant: wie vertegenwoordigen jullie eigenlijk?”
Einde citaat Regiokrant Groningen.

Leander Media beheert tevens:
www.beijum.nl

Hieronder volgt de meervoudige link naar het convenant van de gemeente Groningen met de wijkorganisaties; op 19 juni 2008 ondertekend in Cultuurcentrum De Oosterpoort:

http://gemeente.groningen.nl/algemeen-nieuws/21932

http://gemeente.groningen.nl/assets/pdf/convenant%20wijken.pdf

De BOB houdt zich kenbaar niet aan punt 8 van dit convenant. Waarvan melding. De BOB heeft immers nog steeds geen activerende en actieve website.
Zie: www.beijum.org

Actuele noten

1. In de Beijumkrant van april 2009 staat geen uitgebreid verslag van de AV van de BOB van 24 maart 2009. Het is een goede gewoonte dat de redactie van een wijkkrant op deugdelijke wijze verslag doet van een AV of jaarvergadering van de wijkorganisatie. In de Beijumkrant van maart 2009 stond op pagina 2 een superkort verslag. Hilda Hofstra maakte op 25 maart jl. een goed verslag voor Beijumnieuws.
Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/bewonersclubvergadering-17-aanwezigen.html

2. Tevens staat in de Beijumkrant van april 2009 niet vermeld waarom Regina Weg begin april 2009 is afgetreden als penningmeester van de BOB. Zie hier wederom het bewijs van het gevaar van een door de BOB gelijkgeschakelde en geannexeerde wijkkrant. Geen onafhankelijk wijknieuws. Of bewust geen nieuws! Worden zaken onder de pet gehouden?

3. In de wijkkrant van april 2009 staat wederom niet de inspraakreactie van de BOB over de regiotram d.d. 15 maart 2009. Wijkbewoners worden aldus dom en onmondig gehouden!