maandag 25 februari 2013

BEWONERSCLUB BEIJUM ZET ZICHZELF TE KIJK

Door de Bewonersclub Beijum is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de reeds vijf jaar durende ellende in de wijk. Die conclusie is gerechtvaardigd na een pagina groot ruzie-artikel in hun door de gemeente Groningen gesubsidieerde krant. De strekking van het doorzichtige propagandistische artikel is onderdeel van het aanhoudende zieke wijkkliedje in Beijum: 'wij zijn goed bezig, sluit je bij ons aan. Andersdenkenden deugen niet.' Verdeel en Heers Beijum in optima forma. Lees desgewenst het bericht op Lijn6.

Het kost teveel tijd en energie om alle leugens, verdraaiingen en insinuaties uit het stuk te weerleggen. Maar ter informatie toch een paar correcties: vanaf de jaren 90 hebben afwisselende redacties gezorgd voor een maandelijkse uitgave van de wijkkrant. Vol leefbaarheids- en opbouwberichten. Tot de in de cartoon op Lijn6 afgebeelde persoon in 2007 met z'n meelopers kwam en het anders wilde. De eigen machtsagenda ging boven de inzet van enthousiaste vrijwilligers. De gemeente Groningen als subsidieverstrekker heeft nooit om een switch in het beleid gevraagd. Daarvóór, voor 2007,  heerste er altijd een vanzelfsprekend respect tussen bestuur en vrije redactie(s). De truc om de zwarte piet bij de afgehaakte vrijwilligers neer te leggen is te doorzichtig.

 Sinds twee jaar staat de moderator stand op Beijumnieuws ingesteld, dit om de vele anonieme riool-reacties van...juist, bewoners-clubleden te kunnen onderscheppen. Ik zal de lezer een uitgebreide bloemlezing van anoniem op de man spelen door deze 'wijkopbouwers' besparen. Er zijn een paar hele zieke bij, ze lijken als twee druppels water op de haatdragende  tweets die onlangs op Lijn6 werd gepubliceerd, lees eventueel de opsomming nog even onderaan dit bericht.
Onzin dat Koopman, Riemersma en ondergetekende in het ongelijk zijn gesteld wat betreft klachten over de club en z'n dubieuze hoofdrolspeler. Juist de afgelopen week zijn in hun pogingen om via een WOB-procedure inzage in een onderzoeksrapport te krijgen nieuwe ontwikkelingen te bespeuren. Ook het college van B&W is met de kwestie bezig. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Nog eentje dan, hun krant geniet brede waardering in en buiten de wijk en ze hebben heel veel vrijwilligers. Vinden ze zelf. Het is wel de leukste, geef ik toe. En de minst erge, een beetje fantasie- want niet gestaafd met feitenonderzoek-  is ondergetekende ook niet vreemd.

Eén compliment moet ik de wijk-slachtoffers toegeven, de met intensieve daadkracht samengestelde bloemlezing van citaten van ondergetekende worden prachtig bevestigd door het epistel dat is neergezet. Zelden hebben termen als Verdeel en Heers en Beerput Organisatie Beijum zich zo bewezen. Het propaganda-stuk geeft een ontluisterend inkijkje in de bewonersclub van Beijum. Zie de gesubsidieerde karakter-moordenaars op pagina acht van de door de gemeente Groningen gesubsidieerde krant andersdenkenden kwaadaardig behandelen. En zie hoe ze hun eigen vrome handen in onschuld wassen. Ruziemaken met een schijnheilig sausje er over heen. Het zou voor binding en vertrouwen in de wijk moeten zorgen..

Geen denken aan dat weldenkende Beijumers  zich na het lezen van het eigengereide en naar binnen gerichte stuk aanmelden als lid. Want daar is het de club om te doen. Eigengereid en naar binnen gericht? Wat denkt u, is het pagina grote stuk bedoeld om te communiceren met de wijk, om u te informeren? De laatste zin spreekt boekdelen: Het moest ons even van het hart. U zegt het maar. Eigenbelang? Zelfbevrediging?


Het wil maar niet lukken. Beijum heeft geen trek in de club..
Waar rook is is vuur, dit gegeven geldt overal in de wereld waar conflicten spelen. Maar nooit bij de club uit Beijum. Die zijn alleen maar goed bezig, het ligt nooit aan henzelf. Ze zeggen dat ze willen praten...

De gesubsidieerde ruziemakers uit Beijum worstelen al een jaar of vijf met het lage ledental in de wijk. Beijum lust ze gewoon niet. Staat ook in hun eigen notulen uit augustus 2010:
Volgens de laatste tussenstand van Rita hebben we nu zo’n 300 leden, waarvan 120 nieuwe sinds de nieuwjaarsinloop 2009. Dat blijft al met al natuurlijk nog aan de magere kant. Opvallend is dat er nauwelijks nieuwe leden binnen komen op oproepen of zomaar ergens neergelegde aanmeldingskaarten. Benader je mensen persoonlijk dan blijken er veel mensen wel gemotiveerd om lid te worden. Eigenlijk zouden we in een wijk als de onze toch tenminste 1000 leden moeten hebben van 16 jaar en ouder. 
Nog een compliment van ondergetekende,  wat een realiteitszin: Het is wel erg aan de magere kant. Veranderen ze een wijkkrant in een propaganda-blad, meldt de Beijumer bevolking zich niet aan als lid. Het zelfondermijnende artikel dat nu is verschenen zal er ook niet voor zorgen dat Beijumers de noodlijdende club in hun harten zullen sluiten. Integendeel. Beijumers zijn niet gek. Die hebben het spelletje wel door, die willen niet bij ruziemakers horen. (Afbeelding, de zoveelste kwart pagina aanmeldingsbon in hun clubblad).

Genoeg en eigenlijk teveel aandacht voor het negatieve en gebrek aan integriteit in de wijk. Laat 'politiek Groningen' zich eens achter de oren gaan krabben. Hoe lang houden ze het gesubsidieerde ruziemaken in Beijum nog in stand? Wordt het niet eens tijd om in te grijpen? Moet er in tijden van 'economische crisis' aanhoudend geld (ongeveer 20.000 euro per jaar) voor Beijum over de balk worden gesmeten?

Er waait een gure wind door Beijum. Gauw maar weer terug naar de overvloed aan fris en fruitig nieuws uit de mooiste en gekste wijk van de stad Groningen op Beijumnieuws. Zie komende berichten.
Tot slot, naast de twee complimenten ook nog even een woord van dank. Nog meer Beijumers weten Beijumnieuws en Lijn6 nu te vinden. Beijumers, van harte welkom!
Naschrift, waarom over club praten, en niet over organisatie? Voetbal-CLUB Gvav-Rapiditas heeft 1050 leden.
Update 17.00, de nieuw leven ingeblazen wijkrel heeft de Gezinsbode bereikt. Morgen in de papieren versie. Zie hier.

17 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

1. Gegeven het citaat uit de bijlage "Overzicht lopende zaken", punt 32.d, bij agendapunt 4 voor de bestuursvergadering van de BOB van 23 augustus 2010, waarin over "zo'n 300 leden" wordt geschreven, heeft de BOB vanaf die tijd tot en met heden ± 25 leden verloren, waaronder ondergetekende.

In de BOBWAARHEID van februari 2013 staat op pagina 2 te lezen:
"De BOB kent de laatste jaren zo rond de 275 leden. Dat aantal lijkt wellicht niet hoog, maar steekt gunstig af in vergelijking met de andere wijken waar de bewonersorganisatie ook een vereniging is." Einde citaat.
Gegeven de besloten Nieuwjaarsreceptie van de BOB van dit jaar (zonder vooraankondiging in de BOB-krant!), gedraagt deze club zich als een besloten stichting. De naar binnen gerichte club is er louter voor zichzelf.

2. Uit de wijkkrant van januari 2013 konden de Beijumers vernemen dat de werkgroep Veiligheid van de BOB, die nog niet zo lang bestaat, op "stand by" is gezet. Dat is uiteraard niet erg wervend, gegeven de bemoeienissen van het BOB-bestuur met het Heerdenpad en de Korrewegbrug. Een nadere motivatie over het niet meer actief zijn van de werkgroep Veiligheid werd de Beijumers onthouden.

3. Als de BOB leden wil werven, dienen de werkgroepen van de BOB goed te functioneren. Werkgroepen, die kracht uitstralen en activiteiten ondernemen, kunnen gemakkelijk leden werven. Het probleem van de BOB is dat deze club met zeer weinig heerden goede contacten heeft. Dat blijkt uit de jaarlijkse werkplannen van de BOB en de secretariële jaarverslagen. Heerdcomités zijn het cement van een wijkorganisatie in Beijum. Dus als de BOB leden wil werven, dient deze club met de heerden te communiceren. Daarvoor krijgen ze immers een vette OCSW-subsidie!!! In 2013 een begroot bedrag van € 21.448,-. Op de Beijumkrant/BOB-krant wordt in 2013 een begroot verlies geleden van € 3.250,-. De Beijumer middenstand adverteert voor een zeer groot deel niet in de Beijumkrant. Wel in de jaarlijkse Leander Wijkgids van Beijum/De Hunze. Kijk maar! De middenstand van Beijum verschijnt eveneens niet op de ledenvergaderingen en (besloten) recepties van de BOB.

Anoniem zei

Een gebed zonder einde. Rancuneuse tweets tegen boze berichten. Schiet niet erg op daro.

Anoniem zei

Volgens mij ligt er nu bij de heer Klein een zakelijke samenvatting van het rapport van de heer Abbing. Hij kan binnen 2 weken naar de rechter of dat rapport wordt openbaar gemaakt.

De vraag blijft wel waarom de heer Klein als enige het rapport niet openbaar wilde als hij in het gelijk is gesteld. Wat heeft hij erop tegen.

Ik ben benieuwd of hij naar de rechter stapt.
De gemeente heeft het advies van de Bezwaarcommissie iets aangepast.

Dus de eerste zaak is verloren, er ligt een zakelijke samenvatting. Die alleen door de rechter is terug te halen.

Maar de vraag blijft wat heeft de voorzitter de heer Klein te verbergen.

Waarom is hij tegen openbaarheid?

Waarom mogen burgers niet weten welke woorden de heer Abbing tegen elkaar heeft moeten afwegen om tot zijn conclusie
te komen.
Gelukkig is de gemeente op advies van de commissie na bezwaar bereidt om toe te geven aan datgene wat gevraagd is door 1 van de 2 bezwaarden en wat ook in de wet staat, in ieder geval een samenvatting.

Kees Huizenga zei

De wijkoorlog in Beijum heeft de Groninger Gezinsbode bereikt.

Zie:
http://www.gezinsbode.nl/media-oorlog-beijum-leeft-op-bob-bestuur-en-websites-geven-uiting-aan-woede/

De Gezinsbode schrijft over een "soap". Feit is dat deze wijksoap of wijkopera mede wordt gefaciliteerd door de dienst OCSW van de gemeente Groningen en de Stadsdeelcoördinatie van Noorddijk.

Het is mijn oprechte hoop dat de wethouder van Welzijn, mevrouw Jannie Visscher, spoedig gaat ingrijpen. De Algemene Subsidieverordening van de gemeente Groningen biedt hiervoor het juridisch toetsingskader. Gedogen en grotelijks subsidiëren kan niet meer! Het gaat om het vertrouwen in de gemeentelijke overheid, gegeven de "Gedragscode voor ambtenaren". Om correcte handhaving van wet- en regelgeving. Een langdurige wijkoorlog in de grootste wijk van Groningen is in strijd met de (statutaire) "bevordering van het werk-, woon- en leefklimaat in Beijum".

Anoniem zei

Iedereen moet natuurlijk wel weten dat ze hun mond hielden toen het onderzoek liep . Onderzoek en bezwaarprocedure zijn nu afgerond en hup BOB een pagina vol laster spuien.

Maar zelf te laf om datgene wat de heer Klein tegen de heer Abbing heeft verteld te openbaren.

Is dat dan anders dan dit verhaal?????
Wat is dan de waarheid heer Klein.

Anoniem zei

Het is op z'n zachtst gezegd heel onverstandig van de BOB om dit zo te spelen. Een wijkkrant is ter binding en ter informatie voor een wijk en niet om mensen publiekelijk zwart te maken. Extra dom is het dat ik de indruk hyeb dat het weblog van dhr. Fehrmann in toenemende mate populair is in Beijum. Anders geformuleerd, hij bindt veel lezers aan zich. Ik lees het blog ook dagelijks en merk niks van 'aanhoudende scheldpartijen' zoals wordt gesuggereerd. Dat de BOB citaten over de jaren heen samenperst is een kwalijke zaak, ze trachtten hiermee een populaire wijksite in diskrediet te brengen. Zitten er geen strategen in het bestuur? Elke amateur weet toch dat zo'n artikel in de krant terugslaat? Onvoorstelbaar, wat een flater. Ik ben benieuwd hoe wethouders hierop gaan reageren.

Corrien zei

Weet je wat ik in jouw geval zou doen, wel het artikel meldden, maar erbij zetten dat het zonde van je energie is om te reageren. Geniet van Beijum! Besteed geen aandacht aan dit soort dingen. We zijn toch geen Israel!
En verder, ga zo door, ik lees met veel plezier Beijumnieuws!

Jasper zei

Hoi ik ben nieuw op de site. Verrassend. Waar kan ik het aanhoudende gescheld vinden?

Anoniem zei

Eigenlijk is de Beijumkrant volstrekt overbodig geworden .
Als de gemeente wil bezuinigen laat ze hier dan beginnen .

Anoniem zei

Volledig met voorgaande reactie eens. Het is toch een wijkvereniging onwaardig om een zo laag bij de gronds artikel te plaatsen over wijkbewoners die hun nek durven uit te steken. Het wordt eens tijd om de OCSW-subsidie flink terug te schroeven aan de BOB. Misschien doet Janny Visscher dat wel na het lezen van het artikel in de Gezinsbode.
Het heeft me altijd al gestoord dat de BOB de boventoon voert in de Beijumkrant. Bijna op iedere pagina komt het woord BOB voor. Wat vinden ze zichzelf fantastisch en geweldig en belangrijk, maar strategen zijn het niet. Ze hebben zich met dit hetze-artikel te kijk gezet .
Jan Bakker

Anoniem zei

Wat doet de stadsdeelcoordinator hieraan? Is het niet genant? Wat een vreselijke schorriemorrie om mensen die zich dagelijks inspannen zo neer te zetten. Wethouder Visscher!

Anoniem zei

Bewoners kunnen hier zelf iets aan doen. Gezamenlijk naar de ledenvergadering en met stemmen deze mensen wegstemmen.
Of met een aktie-lijst met handtekeningen dit verzoek bij de gemeente neerleggen.
Want het is natuurlijk absurd dat je eerst lid moet worden om een bestuur dat je niet mag weg te stemmen.

Anoniem zei

Dat is het die mensen zijn zo afstotend dat niemand naar zn avond wil. Bah die lelijke opgeblazen beyumkrant met patatadvertenties en van buiten beyum. Ik doe mee.

Anoniem zei

een handtekeningaktie starten op petitie.nl

margreet roggen zei

ik vind dat de BOB geweldig werk verricht ! Wat mij in deze "discussie" opvalt, is dat iedereen anoniem reageert. Zet dan ook je naam bij je reactie..
vriendelijke groet,
Margreet Roggen

Anoniem zei

Met verbazing de krant gelezen. Harikiri.Dat ik dat anoniem wil melden is mijn zaak. Ben wel benieuwd naar de goede daden van bob.

Anoniem zei

De vraag is ook wie is lid. Waar bestaan de leden uit? Hoeveel per gezin?
Hoeveel kinderen?
Laten ze dat eens openbaar maken.

Ik ken 1 goede daad van de BOB en dat is de werkgroep Groen en Grijs. Maar die functioneert ook zonder naam BOB goed.
Dat team doet fantastisch werk.
Dankzij geweldige mensen!!