woensdag 6 februari 2013

INFORMATIEAVOND BESTEMMINGSPLAN INNERSDIJK


(Ingezonden)
Namens de gemeente Groningen en Zorggroep Groningen nodigen wij u uit voor een informatieavond over ontwerp-bestemmingsplan Beijum en de nieuwbouw van Innersdijk . De bijeenkomst vindt plaats op 13 februari 2013 tussen 20.00 en 22.00 uur in Buurtcentrum De Kleihorn aan de Fultsemaheerd 87 te Groningen. 
Bestemmingsplan
Locatie Innersdijk
In juni 2012 is een inspraakprocedure over het voorontwerp van het bestemmingsplan gevoerd. Het verslag van deze inspraakprocedure is op 4 december 2012 door het college van b&w vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 11 januari 2013 ter inzage. Iedereen kan nu zienswijzen tegen het ontwerp indienen. U kunt het ontwerp-plan bekijken op internet (gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan) of op papier bij het Loket Bouwen en Wonen aan het Gedempte Zuiderdiep 98 of het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC aan de Kreupelstraat 1. De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen staat open tot en met 21 februari 2013.
Nieuwbouw Innersdijk
Tijdens de informatieavond licht Zorggroep Groningen het ontwerp voor de nieuwbouw voor Innersdijk toe. Hierbij wordt ingegaan op het ontwerp, de gevels, de nieuwe terreininrichting en de planning. Voor de volledigheid is het goed om hierbij op te merken dat deze toelichting voor wat betreft het nieuwe verpleeghuis (het deel tussen de nieuwe doorgang van het plein naar de Bentismaheerd en het park) vrij concreet uitgewerkte plannen betreft. Voor het multifunctionele centrum naast Innersdijk, het gebouw ter afsluiting van het plein, zijn de plannen nog niet zo ver dat ze concreet toegelicht kunnen worden tijdens die avond.  Hiervoor wordt op een nader moment een nieuwe informatieavond georganiseerd.
Uiteraard zijn er op woensdag 13 februari tekeningen en impressies aanwezig en bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens deze, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

Theo Zaal,
Projectmanager

Geen opmerkingen: