donderdag 27 juni 2013

VOLDONGEN FEIT, OMWONENDEN 'FUSIESCHOOL' KRIJGEN NOODLOKALEN ALS UITZICHT

Op de achtergrond komen de noodlokalen
Bovenstaande afbeelding werd begin deze week door een bewoner van het Montessori-plein opgestuurd. Hij schreef erbij: De opties, volgens O2G2, aangaande het plein. Ze staan open voor één meter naar links of naar rechts. Waar gaat dit ook nog maar over? Over dat de samenvoeging van Montessorischool de Dijk en de Doefmat fysieke problemen met zich meebrengt. Beter geformuleerd, er zijn te weinig klaslokalen om in september alle leerlingen te herbergen. Zie nog even hier. Het oranje gedeelte op bovenstaande afbeelding toont de noodlokalen die gebouwd zullen worden. Dit zal in rap tempo moeten gebeuren, in september zullen alle leerlingen van de Dijk en de Doefmat een plek in een klas moeten krijgen.
Gisteren kregen alle omwonenden van de Dijk, de locatie waar de 'Fusieschool' komt, een brief in de bus. 
Een verontruste omwonende schreef erbij: Als te verwachten dendert de O2G2 trein voort.
De bouwaanvraag  is, volgens de wethouder, inmiddels goedgekeurd en bezwaar aantekenen heeft volgens O2G2 geen schorsende werking.
In de raadsvergadering van gister zijn vragen gesteld door de Pvda en de Stadspartij.
 Nla geeft aan veel geld gestoken te hebben in het plein en betreurt het dat O2G2 de bouwaanvraag al heeft ingediend.
Zij zullen een brief sturen naar de gemeente met het verzoek om herziening van het O22G-plan.

I.v.m. oplaadproblemen ziet u de brief hieronder uitgetypt:
Ons kenmerk 13052090, behandeld door J.Oomen

Informatie omwonenden tijdelijke lokalen Dijk

Geachte heer/mevrouw
Geachte omwonenden van obs de Dijk, 
Maandag 24 juni 2013 hebben wij u geïnformeerd over de plaatsing van tijdelijke lokalen bij obs de Dijk aan de Wibenaheerd 24
Samen met u hebben we naar mogelijkheden gezocht om de lokalen zo te plaatsen dat de faciliteiten op het plein zoveel mogelijk beschikbaar blijven. In gezamenlijkheid met de Gemeente Groningen hebben wij vervolgens vier alternatieven onderzocht. Hiervan blijken twee opties niet uitvoerbaar i.v.m. het bestemmingsplan.

Onderzoek van de twee overgebleven alternatieven wijst uit dat het mogelijk is het voorzieningenpijl van het plein op niveau te houden door plaatsing van de units tussen het hoofdgebouw en het basketbalveld, tegen de erfgrens van de achterzijde van het terrein. Dit houdt in dat het basketbalplein en dat de speelheuvel tijdelijk wordt verplaatst naar de groenstrook langs het plein. De waterpartij op op de speelheuvel is tijdelijk niet beschikbaar.
Wanner de units worden verwijderd, wordt de speelheuvel, inclusief de waterpartij, door ons in originele staat hersteld.

Wij zijn inmiddels ook in gesprek met de gemeente Groningen om te zorgen voor een structurele oplossing voor de huisvesting van de Dijk over twee jaar.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u zich richten tot Janneke Oomen, adviseur huisvesting via de mail op janneke.oomen@o2g2.nl Het Ondersteuningsbureau van O2G2 is gesloten van 15 juli t/m 2 augustus 2013.
We gaan er vanuit hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Openbaar Onderwijs Groep Groningen,
T. Wagenaar.
Waarnemend voorzitter College van Bestuur.

Drie jaar geleden werd de speelplaats geopend door Frank de Vries. Het kostte 160.000 euro, waarvan een ton (100.000 euro) aan NLA-geld.
Door de fusie van de Dijk en de Doefmat op deze plek krijgen omwonende i.p.v. het uitzicht waar ze ooit voor kozen te maken met vier noodlokalen voor de deur. Naar verluidt blijven die minstens twee jaar staan.

8 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Bij de dienst RO/EZ heeft men nog niets geleerd van “Operatie Achtertuin” van april 2003 (een OCSW-uitgave).

Zie tip 1: “Plaats omwonenden niet voor voldongen feiten!”

http://www.zonlichtenruimte.nl/Operatie_Achtertuin1.pdf

Bewoners worden niet serieus genomen en door de gemeente (en O2G2) aangezien als onmondige personen. Een informatieavond of voorlichtingsbijeenkomst is per definitie geen vergadering tijdens welke goed geluisterd kan worden naar de omwonenden.

N.B. 1: Dat openbaar plein bij De Dijk is gefinancierd met NLA-geld. Daarom was het een elementaire structuurfout dat alleen omwonenden waren uitgenodigd. De projectleider in kwestie wist dit kenbaar niet. Het gaat wederom over de gesloten en zieke organisatiecultuur van de dienst RO/EZ.

N.B. 2: Uit dit voorval blijkt verder (ik herhaal het) dat er NLA-regelgeving noodzakelijk is. Anders wordt er geen rekening gehouden met door het NLA gefinancierde projecten. Met als gevolgen: kapitaalvernietiging en verspilling van publiek en volkshuisvestelijk geld. Huurdersverenigingen van woningbouwcorporaties dienen dit eigenlijk niet te pikken. Wat doet het NLA-wijkteam Beijum? Protest aantekenen ("treurnis" uitspreken), maar de gemeente gaat gewoon haar eigen gang. Wat deed de SDC Noorddijk?

Deze zaak komt behoorlijk verkokerd over!

Anoniem zei

NLA-geld is geld van de burgers in de probleemwijken in stad. De wijkbewoners mogen zelf beslissen waaraan het geld wordt uitgegeven.
Dit om tegenwicht te bieden tegen betweters van gemeente en corporaties met hun eigen investeringen en verspillingen.
De gemeente en corporaties zijn zes jaar geleden hierop nog 's gewezen en moesten toen 1.2 miljoen leergeld betalen; dit na een Rekenkamer-procedure opgestart door een weldenkende burger uit Beijum.
Waarom kan de nieuwe school voorshands niet van start op twee locaties, nl. de lagere en middenklassen op de Dijk en de hoogste klassen op de Doefmat-plek? Ook de openbare school De Beijumkorf zit op twee locaties in de wijk -de Zwerm en Honingraat. 't Is zonde van het vele geld om de Doefmat leeg te laten stromen en dure noodlokalen op openbare buurtspeelplek te plaatsen. Beijum-Oost heeft het al moeilijk genoeg met sluitende winkel, dreigende sluiting bibliotheek, brandende hulpverlening MJD, knokpartij met Antilliaanse hangjongeren en doodse stenige plein. En ex Beijumer wethouder Schroor van Financien worstelt maar door om de eindjes aan elkaar te knopen. De verspiller!

Anoniem zei

Als de nieuwe fusieschool zich net als de Montessori De Dijkschool met de rug naar de buurt blijft opstellen is er over enkele jaren geen noodgebouw meer nodig. Dan zijn de leerlingen wel verdwenen, en blijft een marginaal schooltje over. Bovendien heeft Beijum als oudere nieuwbouwwijk steeds minder basisschoolkinderen; en daarmee is schoolsluiting onze toekomst.
Kinderen uit Beijum-west gaan in de toekomst wel naar de nabije Beijumkorf basisschool. Een andere categorie kiest voor de centrale Heerdstee.

Anoniem zei

Het Trefpunt lijkt me ook een prima lokatie voor een nood school, deze wordt binnen kort toch gesloten door de bezuiningen van de gemeente Groningen.

Kees Huizenga zei

Een aardig bericht op de website van OOG TV:

http://www.oogtv.nl/2013/06/stadsbestuur-ziet-wijkconferenties-wel-zitten/

"26 juni 2013 14:15 (laatst bewerkt: 26 juni 2013 14:15)

Het stadsbestuur ziet wel iets in het plan van D66 om wijkconferenties te houden. Daarin gaan bewoners met verschillende instellingen om tafel om te kijken hoe de leefbaarheid in de wijk kan worden verbeterd.

Het college van B&W is het met de Democraten eens dat er nu te veel verschillende vormen van overleg zijn, wat voor wijkbewoners verwarrend is. Er is wat het stadsbestuur betreft nog een ander voordeeltje: de wijkconferenties passen in de nieuwe aanpak die er in de gemeente moet komen, de zogenoemde co-creatie. Dat betekent dat de gemeente niet per definitie de voortrekkersrol vervult bij projecten, maar dat er ook ruimte is voor andere initiatieven.

Het stadsbestuur wil kijken of wijkconferenties al ingezet kunnen worden in bijvoorbeeld Groningen West, de Rivierenbuurt en Selwerd, waar op dit moment met de bewoners wordt gesproken." Einde citaat.


Toe te passen op Beijum-Oost. Met De Dijk en het openbaar schoolplein is het tegendeel gebeurd. Dieptriest.

Dit betekent dat "bewoners met verschillende instellingen" gaan communiceren over de eigen wijk. Dus niet primair NLA-clubjes en bewonersorganisaties. Ook betrokken particuliere wijkbewoners buiten de gebruikelijke kaders om. Met als gevolg dat er in feite een nieuwe overlegronde bijkomt, maar de bestaande vertegenwoordigers van bepaalde clubs kunnen zich hier uiteraard wel bij aansluiten.

Ik vermoed dat B&W vertrouwen heeft in andere personen dan de bekende "gestaalde kaders". Buiten het "ons-kent-ons circuit". Ook buiten het verkokerd ambtelijk circuit (het old boys-netwerk van de diensten RO/EZ en OCSW), inclusief de Stadsdeelcoördinatie (SDC) van Noorddijk.

Heel aardig is dat punt van "co-creatie" (= Samen Doen). Dit impliceert dat B&W eindelijk erkent dat zij niet primair weet wat goed is voor de wijk. Het gaat om samenwerken vanuit ideeën die in de wijk leven. Neem dat punt van de sluiting van de videotheek van Beijum: stel dat meerdere ZZP'ers van de club van Dieuke Feenstra een bedrijfsverzamelgebouw willen opstarten. Zij huren van Patrimonium. Zo rolt de bal verder. Het gaat om PI (=Particulier Initiatief) en burgerschapszin. Een "verantwoordelijke samenleving". Afscheid nemen van de oude instrumentalistische opvatting, vooral te vinden bij regenteske sociaaldemocraten, dat de overheid weet wat goed voor de wijk is. Gewoon “vertrouwen hebben in de buurt”, het bekende NLA-credo. “Geen mooie woorden, maar concrete daden!” Dit vereist een cultuuromslag bij het ambtelijk apparaat…

Mark Sierksma zei

Politie, justitie en gemeente hebben de laatste jaren intensief gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in Beijum oost.
Het plein waaraan wij wonen en de huizen zijn onderdeel van een reeks maatregelen om de buurt leefbaarder te maken.
Het plein is voor een groot deel ( €100.000,-) mede gefinancierd door de NLA(1), een samenwerkingsverband tussen oa gemeente en woningbouw coöperaties.
Verder heeft de gemeenteraad in maart 2013 hotspots (2) aangewezen met als een van de speerpunten veilige en leefbare wijken en buurten.
Twee keer per week komt de speelbus/ container(3) van Sociaal buurtbeheer met speelgoed en buitenspeelspul zodat kinderen begeleid buiten kunnen spelen.
Dit heeft een zuigende werking vanuit de gehele wijk.
Allemaal om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten.
De huizen waar wij in wonen waren alleen beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen.. je raad het al.. het vergroten van de leefbaarheid!
De huizen waarin wij wonen hebben grote ramen die uitkijkje op het plein…. Toezicht en leefbaarheid.
Dan is het toch vreemd dat O2G2 een vergunning krijgt om een knalgeel gedrocht van 350 m2 midden op het plein te planten?
Ik heb dan geen zicht meer op delen van het plein waardoor de veiligheid van mijn gezin wordt aangetast en de leefbaarheid daalt.
Teleurstelling overheerst!
Pfffffffffffff, eerst maar een bakkie koffie met een heerlijk beleidsplan verkeer 2013.
Teleurstelling overheerst!

1) http://gemeente.groningen.nl/wijksubsidie/samenwerking-gemeente-en-woningcorporaties
2) http://gemeente.groningen.nl/persberichten/groningen-pakt-hotspots-overlast-aan
3) http://www.buurtbeheer.com/spelcontainers.aspx

Anoniem zei

Kunstpand Pand 49 op Winkelcentrum beijum oost kan ook verhuurd als noodlokaal. De kunstenaars zitten er anti-kraak. Die moeten onmiddellijk weg als er een echte huurder is.

Anoniem zei

Stadsdeelsecretaris Zijlstra is ook voorzitter wijkteam NLA