vrijdag 7 maart 2008

" BOB LEEFT EIGEN STATUTEN NIET NA!" (ingezonden)

Vanmiddag stuurde Kees Huizenga een brandbrief naar het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum. Dit, aldus Kees Huizenga, in verband met de onzorgvuldige voorbereiding van de jaarvergadering, die gepland staat op 20 maart. Kees noemt zich een bezorgde jurist die graag wil dat bewonersorganisaties zich aan hun eigen regels houden. Hij klom in de pen omdat hij van mening is dat de "wijkdemocratie" in Beijum met voeten wordt getreden. Een soortgelijke situatie heeft hij in 2003/2004 met de Scheepsraad in Lewenborg meegemaakt. Deze open brief is voor alle Beijumers belangrijk vanwege het feit dat eind 2007 de redactie van de Beijumkrant in zijn geheel is afgetreden. Dit zonder dat de wijk hierover in de Beijumkrant werd geïnformeerd. "De wijkdemocratie wordt in Beijum ontdoken!"

Open brief aan het BOB-bestuur 1. Het bestuur van de BOB handelt in strijd met art. 8 lid 2 van de BOB-statuten Wat betreft de statutair-correcte oproeping voor de jaarvergadering van 20 maart a.s. heeft u zich niet gehouden aan art. 8 lid 2 van de BOB-statuten. Ik citeer art. 8 lid 2 van de statuten van de BOB: "De oproep tot de jaarvergadering dient, vergezeld van de agenda en een exemplaar van de rekening en verantwoording, tenminste veertien dagen vóór de dag van de vergadering plaats te vinden, en voorts op zodanige wijze dat alle bewoners van Beijum daarvan kennis kunnen nemen." Einde citaat. Ik heb geen stukken van de BOB per post gekregen. Geen rekening en verantwoording over 2007 (ook niet in de Beijumkrant; geen gepubliceerd secretarieel jaarverslag). U heeft alleen een niet opvallende mededeling in de Beijumkrant/BOB-krant van februari 2008 gedaan. Bij: "Van de bestuurstafel" in de eerste kolom. Niet in een groot rechthoekig kader met grote letters op de voorpagina. U schrijft over een "algemene ledenvergadering". Dit moet eigenlijk zijn: een jaarvergadering van de BOB volgens art. 8 lid 1 van de BOB-statuten (gegeven het goed te keuren financieel - en secretarieel jaarverslag over het jaar 2007). Vanwaar deze grote PR-fouten, waarvoor het bestuur volledig verantwoordelijk is?

De BOB verwacht dat men de (jaar)stukken voor de jaarvergadering bij De Wegwijzer kan afhalen. Vanaf 6 maart 2008. En dan nog alleen in de ochtend! Dat doet bijna niemand. Dat is uw ervaring; dat weet u. De BOB heeft er kenbaar veel belang bij dat er zo weinig mogelijk Beijumers naar die jaarvergadering komen. Dat zo weinig mogelijk Beijumers de bestuursstukken lezen. Of: snel voor de vergadering even doorlezen. Is dat wijkdemocratie? Is dit bewonersparticipatie en wijkopbouw? Kortom: de BOB is er voor zichzelf. De leden worden als onmondig gezien. 2. Een vergelijking met de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van 18 januari 2008 in De Kleihorn Bij de uitnodiging voor de matig bezochte nieuwjaarsreceptie van 18 januari 2008 deed u hetzelfde. U nodigde ambtenaren, schoolleiders, personen van semi-publieke instellingen, vertegenwoordigers van woningcorporaties, ondernemersverenigingen van Beijum-Oost en Beijum-West, het medisch veld, het groene veld rondom de Groene Long en de Heerden erom, sportclubs, mensen rondom Kardinge, de Wiershoeck, heerdcomités, Beijumer vrijwilligersorganisaties, De Rode Pimpernel, de leiding van Innersdijk, etc. niet schriftelijk uit. U verdedigde zich door te verwijzen naar een korte mededeling in de wijkkrant van december 2007. De BOB krijgt toch een grote OCSW-subsidie om Beijumers etc. per post te bereiken? Dat heet netwerken. Zelfs uw eigen website

http://www.beijum.org/ vermeldde niets over deze nieuwjaarsreceptie en vermeldt thans niets over de jaarvergadering van 20 maart 2008 (vanaf september 2006 ligt deze website van de BOB plat; u doet er niets mee). Op mijn verzoek d.d. 5 maart j.l. heeft http://www.beijum.nl/ van Jaap van Leeuwen wel een aankondiging gedaan van deze komende jaarvergadering van de BOB. En wel binnen een paar uren na mijn verzoek. Het maatschappelijk, privaat en publiek middenveld weet zich kenbaar niet goed vertegenwoordigd door de BOB. Niemand van het Beijumer georganiseerd achterland van de BOB kwam op 18 januari 2008 opdagen. Slechts 25-30 leden van de circa 120 BOB-leden waren in De Kleihorn. Minder dan 1% van de wijkbevolking van Beijum is lid van de BOB. Dat komt door uw PR-beleid en bestuurlijke gerichtheid naar binnen. Daarom nam u ook de redactie van de Beijumkrant over, zonder dat dit in de Beijumkranten vanaf oktober 2007 tot en met heden goed aan de Beijumers werd uitgelegd (vijf keren achter elkaar informeerde u de wijk niet inhoudelijk!). Alleen het DvhN van 29 december 2007 heeft hierover geschreven!!! De wijk heeft hieromtrent niets van de BOB vernomen. Waarvan akte. Waarom neemt u uw eigen wijk niet serieus, bestuursleden van de BOB? De BOB is er toch voor de wijk? Zie art. 2 van de BOB-statuten. Vanwaar anders die OCSW-subsidie? Vanwege die subsidie bent u gehouden de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) te eerbiedigen. Of wilt u dat de dienst OCSW deze wijksubsidie gaat stopzetten? 3. Verzoek tot het houden van een nieuwe jaarvergadering Indien de oproeping voor een jaarvergadering in strijd met de statuten is gedaan, moet er een nieuwe jaarvergadering worden gehouden. In ieder geval kan de jaarvergadering van 20 maart geen rechtsgeldige besluiten nemen. Die besluiten zijn van rechtswege nietig van aard. Wel is het mogelijk dat het bestuur zich kan verantwoorden over haar beleid. Bijvoorbeeld over de coup van de Beijumkrantredactie. Waarom weet u dit niet? Zijn deze statuten zo moeilijk te begrijpen? Als u dit niet weet, kunt u dit toch navragen bij de dienst OCSW? De heer Wim Klein behoort als oud-stadsdeelcoördinator van Noorddijk dit uitstekend te weten, dunkt me. Bent u bereid een nieuwe jaarvergadering uit te schrijven? Voor uiterlijk 30 april 2008, gegeven art. 8 lid 1 van de BOB-statuten. Zo nee, waarom niet?

4. Het voorzitterschap van de jaarvergadering: gevraagd - een onafhankelijke voorzitter van buiten Wat betreft het voorzitterschap van deze jaarvergadering (mocht deze onverhoopt alsnog worden gehouden): het (dagelijks) bestuur van de BOB is rechtstreeks bij de machtsovername van de redactie van de Beijumkrant betrokken. Is dus partij in dit wijkconflict. Daarom kan (vice)-voorzitter Wim Klein deze vergadering per definitie niet voorzitten. Mijn zeer ernstig verzoek aan u is derhalve om een onafhankelijke voorzitter te benaderen. Misschien de heer Leo van Gent, de stadsdeelcoördinator van Noorddijk. Of dure particuliere voorzitters op verzoek, bijvoorbeeld Ale Woudstra of Ferry Willemse. Die leiden vaak gemeentelijke (inspraak)bijeenkomsten. Uiteraard gaat deze brandbrief CC naar meerdere ambtenaren, wethouder J. van Schie, politici in de gemeenteraad, Beijumers, instellingen, buurtcentra, scholen, de media, etc. Vanwege de ontdoken wijkdemocratie in Beijum en het niet naleven van de statuten van de BOB door het bestuur van de BOB. Ik wacht uw nadere zakelijke reactie in dezen af.

Met gevoelens van bestuurskundige verbijstering en verenigingsrechtelijke bezorgdheid, Kees Huizenga

(Noot van de beheerder van Beijumnieuws: De jaarvergadering van de BOB vindt plaats op 20 maart in buurtcentrum De Kleihorn aan de Fultsemaheerd. Aanvang 20.00 uur)

Geen opmerkingen: