vrijdag 21 maart 2008

THE DAY AFTER

Een regenachtige ochtend met toch nog even een verwonderde terugblicht mijnerzijds (daarna écht leuker nieuws). Ik zag dat Kees Huizenga nog weer gereageerd heeft op het artikel van gisteren. In de wandelgangen hoorde ik gisteren dat hij gebruikt zou worden door de oude redactie om gram te halen. 

Dit zijn pertinente onwaarheden en tekenen de sfeer van verdachtmakerij en valse beschuldigingen. Je kunt van Kees denken wat je wil maar om met je vinger naar het voorhoofd te wijzen terwijl hij het woord nam in de zaal(van twee BOB-sympathisanten waargenomen),is een brug te ver. En bevestigd mijn idee dat argumenten zinloos zijn, de sfeer is gewoon verziekt. Op één punt was ik het roerend met de woordvoerder en verdediger van het BOB-beleid eens: een door Huizenga gemaakt statuut zou geen enkele kans maken in deze sfeer van roddelderij. Klopt helemaal. De roddels en insinuaties die mij sinds oktober ten gehore zijn gekomen omtrent mijn persoon en houding in deze affaire liegen er niet om. 
De voor mij enige overgebleven integere bestuurslid kon het niet meer aan en is om die reden gisteren opgestapt: "ze gooien alles bij jouw neer Johan en ze willen je niet terug." De zogenaamde handreiking om nog te komen praten krijgt zo wel een hele vieze bijsmaak. Ik snap heel goed dat het verslag van de 28e februari niet naar buiten mag komen,- voor de opgestapte mensen was dit geen probleem geweest.Eén overtredinkje: twee mensen, noemden onafhankelijk van elkaar de sfeer binnen de BOB een "roddelpot." Ondergetekende behoorde niet tot die twee. Nee, een redactiestatuut heeft zo inderdaad geen zin en een propagandagesprek evenmin. Het verwijt al zou ik macht willen hebben ten tijde van het redacteurschap werd m.i. strategisch gemaakt om de eigen machtsdrang te maskeren. De term "burgermeester van Beijum" is door mij niet uitgevonden. De triomfantelijkheid op het einde van de avond vond ik stuitend. M.i. waren er gisteravond alleen maar verliezers. Wat moet je nou blij zijn als je in zo'n marginale splintergroep in de wijk, en binnen zo'n sfeer, je winst haalt en mag blijven zitten? 

Wat heeft het voor waarde als je zo "overeind" blijft? Rest me te zeggen dat ook Machteld Veenker, als ontwerper van de poster, niet is gebruikt. Zij en Kees zijn volwassen mensen met eigen verantwoordelijkheden. En het zeurcirkeltje is weer rond omdat "wij" vinden dat Liesbeth is gebruikt door dit bestuur. Tijd om hier mee op te houden. Ik zal niet meer op de wijkkrant reageren. Hoogstens nog één keer, mocht er een tenenkrommend propagandastukje in de komende editie komen over gisteravond ( "het bestuur heeft een handreiking gedaan en was geschokt over..."). Dat nieuwe medewerkers plezier hebben in hun bezigheden en er een goede sfeer is zij hun gegunt. Het maken van een krant is nu eenmaal een prettige aangelegenheid. En wat mij betreft wordt de opgelopen schade in een jaar(tijdpad, gisteren benoemd)teniet gedaan. Een totale personeelswisseling brengt dat in te halen jaar nu eenmaal met zich mee, het gaat niet om één persoon die is vertrokken maar iedereen.

Ik begreep van Kees Huizenga dat hij de ombudsvrouw gaat inschakelen. Mocht hij wat inzenden dan doet hij dat op eigen titel. Maar het grootste gedeelte van deze site zal vanaf nu weer gevuld worden door positieve dingen uit de wijk. Want zowel de samenkomst in De Kleihorn gisteravond, als ook mijn berichtgeving hierover op Beijumnieuws lopen niet over van "wijkopbouw-gehalte".

1 opmerking:

Anoniem zei

1. Wat ik gisteren waarlijk ontluisterend, onthullend en typerend vond, was de mededeling van (vice)-voorzitter Wim Klein dat er "drie dagen na het bemiddelingsgesprek van 28 februari 2008 onder leiding van opbouwwerker Anja Bos actieposters in de wijk hingen tegen het bestuur van de BOB". Dat is een totaal onjuiste voorstelling van zaken. Ik druk me hierbij parlementair uit. De posters zijn op zaterdag 15 maart en op maandag 17 maart j.l. in de wijk verspreid. Twee A3-posters die maandagmiddag 17 maart door een attente medewerkster van de OB in de gang van De Wegwijzer waren aangebracht, waren op dinsdagochtend 18 maart plotseling verdwenen. Johan Fehrmann deelde mij dit mede. Zeer opmerkelijk. Waarvan melding.

2. Het financieel jaarverslag van de BOB over 2007 lag op maandag 17 maart j.l. niet in de Openbare Bibliotheek of bij de balie van de MJD. Ik was op die dag tegen 14:00 uur in de OB. Het BOB-bestuur, bij monde van Wim Klein, zei gisteren dat dit financieel jaarverslag er toen wel lag. Wederom geheel onjuist.

3. Alle jaarstukken moesten vanaf donderdag 6 maart j.l. openbaar verkrijgbaar zijn. Dit is niet geschied. Er is derhalve in strijd gehandeld met art. 8 lid 2 van de statuten van de BOB, waardoor deze zgn. "jaarvergadering" een nietig karakter heeft gehad. Indien een rechtspersoon in strijd met zijn statuten handelt, is er sprake van NIETIGE besluitvorming. Zie art. 14 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Elke opbouwwerker en ervaren bestuurder dient dit te weten. Zeker notarieel jurist Anna Riemersma; tevens eerste secretaris van de BOB.
Ik citeer art. 8 lid 2 van de BOB-statuten: "De oproep tot de jaarvergadering dient, vergezeld van de agenda en een exemplaar van de rekening en verantwoording, tenminste VEERTIEN DAGEN vóór de dag van de vergadering plaats te vinden, en voorts op zodanige wijze dat alle bewoners van Beijum daarvan kennis kunnen nemen." Einde citaat. De weinige leden (nu ± 160) van de BOB dienen deze stukken lidvriendelijk per post toegestuurd te krijgen. Of via het Internet; ± 70% van de bewoners is immers aangesloten op het Internet! Bovendien kan dit geschieden via de website van de BOB (www.beijum.org), maar deze is al tijden geleden een zachte dood gestorven. Ondanks de forse OCSW-subsidie voor "communicatie, informatieverstrekking en activering". Ik verwijs naar art. 30 lid 2 en art. 34 lid 1, 2, 8 en 9 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Groningen, waaraan de BOB zich niet houdt (zie de toelichting bij art. 30; mede door het niet willen overleggen met heerdcomités, etc.). Wellicht gaat reeds volgende week een nieuwe website van de BOB de lucht in. Bron: penningmeester Noha Hoijtink op de AV van gisteren.

4. Ik ben zeer dankbaar voor het feit dat het financieel jaarverslag over 2007 gisteren niet is behandeld. Dit financieel jaarverslag lag gisteren onverwacht op een inschrijftafel van de BOB. Maar er was zeer opvallend geen verslag van bevindingen van de vorig jaar benoemde kascontrolecommissie! Deze commissie voelde zich gepasseerd! Ondanks dit bestuurlijke en statutaire gebrek (!) wilde het BOB-bestuur dit verslag wel inhoudelijk bespreken (niet formeel). Ik wees de AV met klem op art. 8 lid 1 sub c van de BOB-statuten (citaat): "In de jaarvergadering komen onder meer in behandeling (sub c): het verslag van de commissie tot nazien van de rekening en verantwoording van de penningmeester over het laatst verlopen verenigingsjaar." Einde citaat. Zonder verslag van bevindingen van de kascontrolecommissie kan een financieel jaarverslag van een vereniging niet goedgekeurd worden door de jaarvergadering. Waarvan akte. Besloten werd dat er op 24 april 2008 een nieuwe jaarvergadering wordt gehouden. In de Groninger Gezinsbode en wellicht in de Regiokrant Groningen komt een oproep te staan. Een AV/jaarvergadering kan het bestuur van de BOB wel tot de statutaire orde roepen. Dat is de grote winst van gisteren.