maandag 17 maart 2008

"NIETS NIEUWS ONDER DE ZON" ( ingezonden)

Ex-eindredacteur en opmaakster Hilda Hofstra over de wijkkrantperikelen:

Ik wil als oud-redactielid (2000-2006) graag even reageren op de perikelen rond de opgestapte redactie en het bestuur. Zo omstreeks 2000 was er een identieke crisis. Het bestuur wilde teveel bemoeienis met de krant en daarom stapten een aantal redactieleden op.
Enfin, er kwam een nieuwe redactie, want net zo snel als een bestuur soms wisselt geldt dit ook voor de redactie.

Tot 2007 was er vervolgens een vaste kern actief met een wijkkrant die steeds maar beter werd. De samenwerking met het bestuur ging prima. Af en toe was er een verzoek om aan een bepaald onderwerp aandacht te besteden. Dit onderwerp had de redactie dan meestal ook zelf al wel in de peiling. Het gaf nooit strubbelingen. Hooguit een keer commentaar op een provocerend stukje van columnist vd Heerd. Ook kon de redactie bepalen hoe de onderwerpen werden benaderd, wie het ging schrijven en waar het artikel geplaatst werd. Alle redactieleden waren goed op de hoogte van wat speelde in de wijk en we zaten nooit verlegen om onderwerpen of thema’s.
Het bestuur liet ons daarin ook volkomen vrij. Het was prettig werken aan de krant en iedereen had er dan ook plezier in. Hooguit werd er wel eens een concessie gedaan over de plek van een advertentie. De krant had van oorsprong een strikte verdeling in redactionele items en advertenties. Hoog in het vaandel stond echter een goed leesbare onafhankelijke wijkkrant met een duidelijke scheiding tussen commercie en wijknieuws. Zo is dit ook beschreven en vastgelegd bij de oprichting van de redactie.

Jammer dat een nieuw bestuur meent het beter te kunnen. Het kan niet zo zijn dat een bestuur een redactie oplegt wat en hoe iets in de krant moet. Door de halsstarrigheid van het bestuur is veel goed werk teniet gedaan en zijn capabele mensen gekrenkt. Ik begrijp niet dat als een totale redactie opstapt dit bejegend wordt met een houding van “ze doen maar” en we gaan over tot de orde van de dag. Vrijwilligers bieden zich altijd wel weer aan immers! Bij gebrek aan beter schrijven nu de bestuursleden zelf en een aantal nieuwelingen de krant vol.
Het niveau van de krant is de laatste tijd zeker niet professioneel te noemen dus als dat de bedoeling was van het ingrijpen is de wens van het bestuur zeker niet uitgekomen.

Hilda Hofstra.

p.s. met betrekking tot de website: het domein beijum.nl is inderdaad een tijdje in handen geweest van de BOB. Er was in de beginfase een samenwerking met dhr. Jaap van Leeuwen. De webredactie ging uiteindelijk zelfstandig verder onder de naam beijum.org. ( nl. was al vergeven)

1 opmerking:

Anoniem zei

1. Rita Arkema

Na de AV van de BOB van 20 maart j.l. kwam een zeer emotionele Rita Arkema op me af. Zij is vanaf 1993 bij het BOB-bestuur met een onderbreking van vier jaren. Zij had zich enorm geërgerd aan punt acht van de overwegingen van de ingediende motie van wantrouwen. Ik citeer punt acht:

"constaterende dat er vanaf oktober/november 2007 t/m heden geen onafhankelijke redactie van de Beijumkrant is (in strijd met de goede traditie van de Beijumkrant);"

Rita Arkema zei dat "de Beijumkrant altijd afhankelijk is geweest van de BOB". Ze maakte daarbij de denkfout dat de uitgever van de Beijumkrant, de BOB, niet op de stoel moet gaan zitten van de redactie. Rita ging zelfs zo ver door aan mij mede te delen dat dit ingezonden bericht van Hilda Hofstra zou zijn geschreven door Johan Fehrmann. Kortom: volgens Rita Arkema heeft Johan Fehrmann dit ingezonden bericht verzonnen. Hieruit blijkt dat de verhoudingen tussen de Bobbers en de oude Beijumkrantredactie onherstelbaar zijn beschadigd. Bij de BOB kan men kennelijk niet meer helder en opbouwend denken. Ik betreur dit.

2. Wim Klein

De reactie van Hilda Hofstra geeft treffend aan hoe het tussen 2000 en 2006 gesteld was met de Beijumkrant:
"Hoog in het vaandel stond echter een goed leesbare onafhankelijke wijkkrant met een duidelijke scheiding tussen commercie en wijknieuws. Zo is dit ook beschreven en vastgelegd bij de oprichting van de redactie.
Jammer dat een nieuw bestuur meent het beter te kunnen. Het kan niet zo zijn dat een bestuur een redactie oplegt wat en hoe iets in de krant moet." Einde citaat.

Vraag aan Hilda: mag ik dit document van de oprichting van de Beijumkrantredactie ontvangen?

Nu is het zo dat de kernredactie van de Beijumkrant wordt gevormd door vice-voorzitter Wim Klein en eerste secretaris Anna Riemersma. Wim Klein leidt de redactievergaderingen; Anna Riemersma is hoofdredacteur en eindredacteur. Het nieuwe AB-lid Regina Weg wordt hier zeer waarschijnlijk aan toegevoegd. Het BOB-bestuur hoeft daarom geen "ongevraagde en gevraagde adviezen" aan de "medewerkers van de Beijumkrant" te geven, omdat deze wijkkrant thans is gelijkgeschakeld met het DB van de BOB. "De lijnen kunnen kort gehouden worden!" De interne bestuursnotitie van Wim Klein van 21 oktober 2007, onder punt 4, is reeds ingehaald en achterhaald door de redactiecoup. Ik citeer punt 4:
"Het bestuur gaat door met het gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de redactie."
Mede daarom is de rest van de Beijumkrantredactie in november 2007 opgestapt. Er was meer sprake van eenzijdig opleggen dan van gezond tweezijdig overleggen. Met respect voor de onderlinge verhoudingen. Het klimaat tussen de redactie en het BOB-bestuur werd door de directieven vanuit de BOB -zo was de ervaring vanuit de redactie- volledig verziekt. In die zin heeft deze notitie haar afbrekend werk gedaan en zichzelf overleefd. De macht over de Beijumkrant is bereikt.
Het wachten is nu op het overnemen van de macht bij de werkgroep Groen & Grijs, die de laatste tijd minder heeft vergaderd.

De bestuursstijl van de BOB wordt gekenmerkt door korte bestuursnotities van Wim Klein, die door het AB van de BOB worden aangenomen. Zo werkte hij vroeger ook als stadsdeelcoördinator van Noordddijk. Wim Klein maakt tevens het "Werkplan" van de BOB en de "Voortgangsrapportages". Hoewel dit de taak is van de eerste secretaris. In feite is Wim Klein nu de wijkcoördinator van Beijum c.q. de BOB-burgemeester van Beijum. Hij maakt zeer voorspelbaar en geheel begrijpelijk gebruik van zijn vroegere ambtelijke connecties in Beijum. Rita Arkema wees hier op 20 maart j.l. volledig terecht op.
De vraag is of deze wijkvertegenwoordigende bestuursfunctie kan worden gerijmd met zijn functie als gemeenteambtenaar bij de dienst RO/EZ. Ik zal me gaan wenden tot het college van B&W, de directie van de dienst RO/EZ en de Gemeentelijke Ombudsman. Het is wenselijk om in Beijum geen dubbele petten op te hebben. Of zelfs meer...