vrijdag 14 maart 2008

"DE BOB IS EEN GESLOTEN VESTING; GEEN OPEN WEGWIJZER" (ingezonden)TIEN ZAKELIJKE PUNTEN VAN AANDACHT VOOR ALLE BEIJUMERS


1. In de "Voortgangsrapportage van het bestuur" voor de Algemene Vergadering (AV) van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) van 26 september 2007 staat: "- het bestuur is positief over de kwaliteitsontwikkeling bij de wijkkrant (inhoudelijk en technisch),". Met andere woorden: geen kritiek van de BOB op de Beijumkrantredactie.
In 2004 stond de Beijumkrant(redactie) op de derde plaats als de beste wijkkrant(redactie) van de stad Groningen. In het voorjaar van 2007 kreeg deze redactie de aanmoedigingsprijs voor de Fakkeltrofee in De Kleihorn. Opbouwwerker Anja Bos van STIEL was hierbij aanwezig.

2. In het door de AV van 26 september 2007 aangenomen Werkplan van de BOB staat niets over het punt dat de wijkkrant "professioneler" moet worden. Dat is wat op 11 oktober 2007 door de nieuwe penningmeester van de BOB tegen de redactie is gezegd. Johan Fehrmann stapte toen onmiddellijk op. Het BOB-bestuur heeft vooraf niet kunnen vermoeden dat met Johan de hele redactie in twee etappes op zou stappen. Dit is een forse misrekening van het bestuur van de BOB geweest.

3A. In de notitie van vice-voorzitter Wim Klein, getiteld: "Verantwoordelijkheden wijkkrant en website", d.d. 10 oktober 2007 staat bij punt 7 (over de verhouding tussen het BOB-bestuur en de redactie): "Tot nu toe gaat dat zoals het gaat. Er zijn over en weer wel (eens) meningsverschillen en irritaties, maar op dit moment lijkt er geen aanleiding om op de een of andere wijze in te grijpen: er is sprake van redelijk wederzijds overleg en respect en de kwaliteit van de krant neemt in de ogen van redactie en bestuur toe (en moet overigens wel nog verder toenemen)." Einde citaat.
Waarom is dan binnen 24 uren na het verschijnen van deze notitie, op 11 oktober 2007, wèl ingegrepen door de BOB? Is dit niet innerlijk tegenstrijdig?
Noot: deze interne persoonlijke notitie van Wim Klein was op 11 oktober 2007 nog niet goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de BOB. Deze notitie had op 11 oktober 2007 nog geen bestuurlijke status!

3B. Bij punt 6 van deze notitie staat: "Uiteraard hebben b.v. ALV en bestuur een mening over de kwaliteit van de krant. Dat bleek o.a. op de jongstleden ALV en het bestuur bespreekt maandelijks de jongstleden en de eerstkomende uitgave. De vraag is uiteraard wat de redactie met die meningen van ALV en bestuur doet." Einde citaat. Hieruit spreekt bij voorbaat een groot wantrouwen in de redactie. Op grond waarvan?

3C. Bij punt 5 van deze notitie staat: "De eindverantwoordelijkheid voor de wijkkrant ligt formeel echter bij de BOB (ALV/Bestuur)." Dit standpunt is onjuist, omdat de redactie een eigen verantwoordelijkheid heeft. Waarom was er anders een Beijumkrantredactie?

© Kees Huizenga
(Deel 2 volgt morgen)

Geen opmerkingen: