donderdag 8 november 2018

BEIJUM NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GRONINGEN 21 NOVEMBER (7)Door Inge Jongman, Fractievoorzitter ChristenUnie Groningen

Mooie campagnetijd in Beijum!

Een dagdeel flyeren bij de winkelcentra leverde veel positieve reacties op. Mensen die erg tevreden zijn over de wijk Beijum en er met plezier wonen. We mochten later in de week als ChristenUnie mee-eten bij Bij Bosshardt aan de Amkemaheerd. Een prachtige plek om mensen in contact met elkaar te brengen en vreugde en verdriet met elkaar te delen en met heerlijk eten. Maar ook hier tevreden mensen die blij zijn met de wijk en er al lang wonen. 

Iemand van de aanwezigen had nog gewoond op één van de boerderijen die er destijds nog stonden en ging lopend naar de lagere school in Zuidwolde, zonder straatverlichting.. Dat waren nog eens tijden! Vorige week mochten we aanschuiven bij het politiek eetcafé in het Heerdenhoes (daar is de foto gemaakt; JF). In plaats van een debat is hier gekozen voor per tafel praten met kandidaat-raadsleden. Dat leverde naast heerlijk eten een prachtig gesprek op waaruit dé uitdagingen voor Beijum naar voren zijn gekomen. En niet alleen uitdagingen, ook iets om in de komende raadsperiode hard voor aan de slag te gaan.

Ik heb genoteerd:

1. Meer geld voor onderhoud. Nou goed nieuws, de ChristenUnie pleit daar al een hele tijd voor en heeft dat ook als wens voor de komende periode. Iemand gaf aan aan dat het BORG-niveau voor Beijum gemiddeld is maar per saldo slecht door de weging van meerdere factoren. Daardoor komt het in de raadsstukken positiever over dan het in werkelijkheid is.

2. Er leven zorgen over de Korreweg als fietsstraat. Deze zorgen delen wij als ChristenUnie en hebben in de raad op aangeven van de PvdA samen een motie ingediend om de verkeersveiligheid en de zorgen die er leven eerst goed te onderzoeken zie: https://groningen.raadsinformatie.nl/document/6659108/1#search=%22motie%20pvda%20korreweg%22 Goed als mensen uit Beijum ook bij deze expertmeeting aanwezig zijn omdat er veel Beijumers langs fietsen en ook voor Beijumers het een fietsveilige route moet zijn.

3. Meer woningen voor ouderen in Beijum Ouderen in Beijum willen graag langer blijven wonen in de wijk. Dat is ook heel goed voor te stellen want als je hier al lange tijd woont, ben je gehecht aan je (groene) omgeving, je hebt een netwerk en omdat je er al zo lang woont, een fijne wijk om te blijven. Als raad hebben wij twee keer per jaar een gesprek met de woningbouwcorporaties. Een thema wat wij als ChristenUnie in het eerstvolgende overleg willen oppakken!

4. Vraag om ondergrondse bakken in plaats van vuilcontainers door een VVE In de gemeenteraad hebben we veel discussies gehad over wel of niet betalen per kilo afval. Wij willen dat alleen invoeren als de gemeente zorgt voor voldoende faciliteiten voor het scheiden van afval; vooral als je (chronisch) ziekt bent, op een lastige plek woont of alleen een klein balkonnetje hebt. Wij hebben de wethouder ruimte gegeven om pilots uit te voeren. Daarom bevreemdt het ons dat als een groep mensen in Beijum dan graag een ondergrondse bak wil, dit niet als pilot is opgepakt.

5. Diftar niet in Beijum Omdat het in Beijum niet goed gefaciliteerd kan worden, was de grote meerderheid op deze avond tegen het invoeren van betalen per kilo afval. De ChristenUnie is er ook alleen voor als gegarandeerd kan worden dat er goede faciliteiten geboden worden en iedereen dezelfde faciliteiten heeft en mensen met chronische ziekten/beperkingen geen (financieel) nadeel ondervinden van deze manier van betalen. Duidelijk signaal vanuit Beijum!

6. Gratis ophalen van grofvuil Beijumers willen dat dat graag weer terugkomt. Mocht dat 5 euro per Beijumer/Stadjer gaan kosten, dan heeft het merendeel dat er graag voor over. De ChristenUnie is daar voor en heeft meerdere moties met andere partijen ingediend; tot op heden was daar geen meerderheid voor. Daarnaast ruimen de buurtconciërges ruimen wel 3 tot 4 keer per week afval in de wijk op; hun functie is helaas onmisbaar!

7. Buitenfitness In het kader van gezondheid en bewegen is er een wens voor een buitenfitness à la OERRR achter/bij de huidige voetbalkooi. Als ChristenUnie juichen wij dat van harte toe. In je eigen wijk, in de gezonde buitenlucht kunnen sporten is supergezond!

Het staat alle politieke partijen in Groningen vrij om informatie op te ssuren in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Beijumnieuws@Hotmail.com

Geen opmerkingen: