zondag 14 april 2019

SOCIALE LONG IS ALLEEN NOG MAAR EEN FACEBOOK-PAGINA


"Vanaf het moment dat er geld en baantjes mee ging spelen, kwam er wantrouwen, sommige mensen gingen helemaal voor hun eigenbelang." 

Sociale Long. Vier jaar geleden een sprankelende opkomende wijk-beweging.
Wat is overgebleven is een Facebookpagina met de wat kleffe naam 'Sociale Long, ontmoetend verbinden.' 

Ze wilden een grote speeltuin in de wijk waar moeders met kinderen elkaar zouden kunnen ontmoeten.
Er werden avonden met wijk opbouwende pitches georganiseerd.

Een jaar geleden was het crisis binnen Sociale Long.
Uit een recent verleden

Bijna vier jaar geleden werd Beijum verrast door de opkomst van de toen nog nieuwe wijkbeweging. Wat een leuk en eerlijk (zonder geheime agenda's of trucjes) stel dames bij elkaar! En wat een verfrissende enthousiaste energie stroomde er vooral de eerste beginmaanden door de wijk. De integriteit en oprechtheid overheersten.


Zelfs het DvhN schreef erover.  En over die ene droom, een grote speelplaats in de wijk. Sociale Long maakte naam met de kerstpakketten-acties in december. Tegenwoordig vanuit De Bron georganiseerd.


De blogger sprak de afgelopen weken een paar ex- kerngroep leden. Die waren en zijn gedesillusioneerd. Zie de openingsquote.

Van het naïeve idealisme over een speelplaats en het 'ontmoetend verbinden' is niks meer over.

Stel nou toch dat de beweging een grote speelplaats in de wijk had gerealiseerd cq toegezegd had gekregen. Kosten? Vier ton? Had de speelplaats nou niet staan te verpieteren? Sociale Long uit elkaar geklapt, kinderen van de moeders groter gegroeid. Daar zit je dan met je uit elkaar gespatte droom.

Mensen kinderen, wat uiteindelijk een kinderlijkheid. Sociale Long. Geen structuur, geen statuten, geen voorzitter, geen penningmeester. Alleen het wollige en zweverige 'ontmoetend verbinden.'

Een wassen neus, achteraf gezien. Net als de ooit op een Sociale Long avond gepitchte en gepromote vuurplaats in de Jensemaheerd, er wordt gepretendeerd dat dit wijkbijeenkomsten zijn, de avonden waarop het vuurtje daar af en toe brandt, maar een opkomst van 35 mensen heeft niks met een wijkbijeenkomst te maken. Een stevig verjaardagsfeestje in de privésfeer in de wijk trekt even zoveel bezoekers.
Net als trouwens de wannebe 'wijkbijeenkomsten' in de Wegwijzer. Praten over plannen voor Beijum door 23 aanwezigen en een paardenkop is geen wijkbijeenkomst. Het getuigt van narcisme en en waanachtigheid als je denkt met zo'n clubje de wijk te vertegenwoordigen.

Hoe goed bedoeld ook in het begin, Sociale Long is een Facebookpagina geworden waar mensen en organisaties  hun mededelingen op kunnen zetten.

Ergens jammer, Beijum kan wel een frisse en integere wijkorganisatie gebruiken. Nu is er helemaal niks in de wijk op dit gebied, er is geen overkoepelende organisatie die de belangen van de Beijumers behartigt.

Ontmoetend Verbinden is Uiteengedreven Verdeeldheid geworden. Wat rest is zoals boven beschreven een advertentie/prikbord op Facebook.

6 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Vorig jaar, in maart 2018, tijdens de jaarvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum, deelde BOB-voorzitter Rein van der Velde mede dat er geld zoek was. Bestemd voor de Sociale Long Beijum, die toen al ter ziele was. De SLB heeft feitelijk nooit een bankrekening gehad.

Ik hoorde van een bron (aanwezig op deze jaarvergadering) dat Rein van der Velde sprak over een bedrag van circa € 35.000. De aanwezige oud-stadsdeelcoördinator van stadsdeel Oost, de heer Ruud van Erp, beweerde tijdens deze vergadering dat het zou gaan om een lager bedrag. Tegen de € 25.000.

De grote vraag is hoe geld zoek kan zijn als de SLB nooit een bankrekening heeft gehad.

Wie beheerde dit geld voor de SLB? Zeer waarschijnlijk Wij Beijum. Stond er SLB-geld geparkeerd op een activiteitenbegroting 2018 van Wij Beijum?

Heeft Studio CC geld ontvangen vanuit Wij Beijum?
Is het wijkopbouwwerk van Wij Beijum mede betaald voor haar toenmalige warme ondersteuning van de SLB? Maar dit wijkopbouwwerk is toch onderdeel van Wij Beijum?

De wijk Beijum is nooit over deze financiële zaak geïnformeerd. Zeer opmerkelijk, nietwaar?

Wie weet hier meer vanaf?

Kees Huizenga zei

In de "voortgangsrapportage oktober 2017 - maart 2018", bij agendapunt 8, voor de AV van de BOB d.d. 20 maart 2018, staat op pagina 14:

"Sociale Long

Ondanks een goede samenwerking met de Sociale Long en de vergevorderde plannen om de door de gemeente ter beschikking gestelde gelden te laten beheren door de BOB (een en ander in goed overleg met de subsidieverstrekker), is het fysieke gedeelte van de SLB uiteengevallen. Diverse oorzaken lagen hieraan ten grondslag. Uiteraard betreuren wij dit zeer. Vooral ook omdat de wijk hierdoor aan het kortste eind trekt. De Facebookpagina blijft wel bestaan alsmede de maandelijkse wijkbijeenkomsten in de Wegwijzer. Deze worden opgepakt door de betrokken wijkbewoners en de beheerders van de Wegwijzer." Einde citaat.

Geen enkel woord over de gemiste gelden voor de Sociale Long Beijum. Ik begrijp dit niet. Het gaat om veel geld...

Vraag: wat is "het fysieke gedeelte" van de SLB? Het gaat/ging toch over de personen achter de SLB?

Anoniem zei

Ook in Beijum walmt de kadaverlucht van de achterhaalde sociaal-democratie je recht in het gezicht.

Kees Huizenga zei

In de AV-stukken voor de BOB-ledenvergadering van 25 september 2018 staat bij agendapunt 3 op pagina 2 een "kort verslag" van de jaarvergadering van 20 maart 2018.

Zie: https://www.beijum.org/wp-content/uploads/2018/09/Agenda-van-de-algemene-ledenvergadering-van-dinsdag-25-september-2018.pdf

Niets in dit "kort verslag" over de vermissing van het publieke geld (van Wij Beijum of de gemeente Groningen) voor de Sociale Long Beijum. Terwijl er tijdens deze AV wel over is gesproken. Daarvoor mijn oprechte dank.

Deze SLB-zaak is nu meer dan een jaar bekend bij meerdere ambtenaren, instanties en (bestuurlijke) personen. Ik heb één jaar en één maand gewacht om deze saillante informatie naar buiten te brengen.

Bestaat er een doofpot?

Anoniem zei

De heer Huizenga is een held door de rovers van publieke middelen zo dicht op de huid te zitten !
De vraag of er een doofpot bestaat moet niet alleen bevestigend worden beantwoord, maar er dient tevens bij te worden vermeld dat deze VEEL groter is dan aanvankelijk gedacht. Dat is nl bij uitstek een kenmerk van de schijndemocratie waarin wij leven. In de politiek wordt vrijwel iedereen omgekocht. Politici op alle niveaus worden eerst in een compromitterende situatie gebracht. Dit wordt op beeld- of geluidsdrager vastgelegd. Dan zijn ze . Gek hè dat er nog steeds mensen zijn die denken dat de maffia alleen maar aan de andere kant van de grens bestaat.

Anoniem zei

Sociale Long doet ook iets met mierenhotel, hondenuitlaatservies, multi-culti-eterij bij mekaar en aanpak winkelcentra in de wijk onder paraplu van gemeentelijke Wijkvernieuwing en WIJ welzijnsorganisatie.
Bij gebrek aan representatieve, Beijumers breed vertegenwoordigende organisatie, lijkt gemeente Sociale Long in de Wegwijzer als gesprekspartner te behandelen.