zaterdag 26 februari 2011

EEN KAT IN HET NAUW MAAKT RARE SPRONGEN


Normaal gesproken zou ik niet reageren op de jongste aantijgingen vanuit de bewonersclub in hun lijfblad richting mijn persoon en naar Anna Riemersma. Hoeveel aandacht moet je het negatieve in de wijk schenken?
De reden om het wél te doen wordt ingegeven door het feit dat ik van mening ben dat deze vorm van liegen in het kwadraat, en het vals voorlichten van Beijumers, aan de kaak moet worden gesteld. Niet dat bewoners van Beijumers zich op het verkeerde been laten zetten door valse berichtgeving, maar een beetje extra helderheid kan geen kwaad. Links ziet u de nieuwste tragische actie van de club, klik de flyer groter.
Nee, hier wordt weer niet de hand in eigen boezem gestoken of het eigen falen onderzocht, de pijlen worden zoals altijd naar buiten gericht.
Niet inhoudelijk ingaan op de te onderzoeken klachten, nee, de boodschappers richting de Ombudsvrouw aan de schandpaal willen nagelen. Boodschappers? Dat behoeft een nuance, en daarom nu de feiten:

Ondergetekende heeft op geen enkele manier de klachten van Anna Riemersma richting de Ombudsvrouw ondersteund. Tijdens een gesprek met de Ombudsvrouw heeft Riemersma wel aangekaart dat er nog een affaire in Beijum speelde, en wel de zaak rond de subsidie voor Beijumnieuws. En dat daarbij overeenkomstige misstanden kunnen hebben plaatsgevonden. De ombudsvrouw heeft me in november telefonisch benaderd met de vraag of mailverkeer tussen mij en SDC-Noorddijk gebruikt mochten worden voor haar eindrapport. In verband met haar onafhankelijkheid en integriteit heb ik daar in toegestemd. Op dat moment van toestemmen was onduidelijk waar het onderzoek van de Ombudsvrouw naar toe zou gaan. Gegrond? Ongegrond? Het zal de bewonersclub niet zijn als mijn toestemming aan de Ombudsvrouw om mijn informatie te gebuiken niet zou worden uitgelegd als een steunbetuiging richting Riemersma. Ik snap dat het beter uitkomt om het verzoek van de Ombudsvrouw aan mij zo te labelen, echter de pijl richting ondergetekende is een zoveelste tragische en meelijwekkende afleidingsmanouvre van waar het écht om gaat: integriteit en eerlijk communiceren met Beijum i.p.v. de aanhoudende gedragingen van list, leugen en bedrog.

Om even bij de leugens te blijven: "Het is zonneklaar dat Johan Fehrmann heer X is." U leest het zwart op wit. Navraag bij Hans Koopman van lijn6 leert echter dat hij deze X is.
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar om dan leugenachtig met de wijk te gaan zitten 'communiceren...' Nog één uitsmijter. Volgens het bericht heeft Riemersma persoonlijke klachten tegen de voorzitter van de club ingediend. Ook dit is weer helemaal bezijden de waarheid. Riemersma heeft een klacht ingediend tegen twee districtsmanagers omdat die in gebreke zouden zijn gebleven. Die klacht is zoals bekend gegrond verklaard.

Wat moet je er verder van zeggen? Eén ding dan nog. De zich als 'goods guys' profilerende (althans, dat wordt geprobeerd) mensen die verantwoordelijk zijn voor deze zoveelste miskleum, zie artikel, proberen op alle mogelijke manieren de anderen af te schilderen als 'bad guys.' Lees ook de passage over 'waarheidsbevinding' en let daarbij vooral ook op de toonhoogte.
Ik kan alleen voor mezelf spreken: ik ben ooit drie keer op gesprek geweest met afgevaardigden van de bewonersclub. Een vierde keer lijkt me een overbodige herhaling van zetten. Vooral ook omdat aan de manipulaties, verdraaiingen en het verkondigen van hele onwaarheden maar geen eind lijkt te komen.

Reacties worden eerst gecontroleerd.
Naschrift: er komen mails binnen met vragen over 'heer X' en hoe het kan dat dit Hans Koopman van Lijn6 is. Daarom een verduidelijking: Anna Riemersma is niet de hoofdklaagster zoals ik eerst abusievelijk vermeldde maar heeft namens en in overleg met vijf ex-redactieleden van de Beijumkrant een klacht ingediend bij RO/EZ, OCSW en vervolgens bij de ombudsman. Echter een 'opgestapte redacteur van de krant' heeft haar meegeholpen de klachten te ondersteunen en hij heeft ook mails naar de Ombudsvrouw gestuurd. De Ombudsvrouw heeft er niet voor gekozen om Hans Koopman, want hij is deze persoon, met naam en toenaam in het rapport te benoemen maar om hem aan te duiden als heer X. Ik word door haar geciteerd als 'betrokken derde' nadat op haar verzoek mails tussen SDC en mij zijn gebruikt.

14 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

1. Anna Riemersma klaagde over de toezichthouders van de BOB

Nog preciezer uitgedrukt: Anna Riemersma heeft de heer Wim Klein niet direct persoonlijk aangeklaagd, maar ze heeft Ruud van Erp van OCSW en Leo van Gent van de SDC Noorddijk aangeklaagd vanwege hun ambtelijke nalatigheid om actie te ondernemen tegen Wim Klein als voorzitter van de BOB. Zij doelde derhalve primair op gedogende en wegkijkende ambtenaren, die niet handelden conform de Gedragscode voor ambtenaren, § 1.
De klachten van de oude Beijumkrantredactie zijn ingediend bij de Gemeentelijke Ombudsman, nadat deze redactie was opgestapt. En nadat Anna Riemersma had bedankt voor het bestuurslidmaatschap van de BOB (vlak voor 23 maart 2010, de datum van de AV van de BOB).


2. Wijze woorden van Jochem Atema (voorzitter van de wg. Groen & Grijs van de BOB)

De BOB gaat in haar eigen lijfblad en propagandablad fel ten strijde. Voert een wijkoorlog tegen enkele Beijumers. De BOB is dus VOORWERP van negatief wijknieuws. Ik citeer nu de wijze woorden van de heer Jochem Atema tijdens de jaarvergadering van de BOB van 23 maart 2010:

“Een wijkkrant dient de BRENGER van het nieuws te zijn en niet n.a.v. verschillende incidenten ONDERDEEL VAN HET NIEUWS.
Ook dienen de lezers van een krant te weten of het een onafhankelijk blad betreft, of niet.
Bij “De Waarheid” wist je in het verleden dat het de spreekbuis van de CPN was; bij de Beijumkrant weet je nu niet of het de mening van de BOB is of een onafhankelijke krant.

Voor zover ik kan bekijken zijn alle drie ontstane geschillen mede veroorzaakt door het niet hebben van een deugdelijk redactiestatuut. Een redactiestatuut, dat door alle betrokkenen wordt gedragen. Dat moet veranderen.” Einde citaat.


3. Verzoening door zwartmaken?

De BOB maakt wijkpersonen wederom zwart. Zie tevens de BOB-krant van juni 2010, pagina 2: die bekende oproep aan drie met name genoemde personen. Nadat deze mensen voor de tweede keer publiekelijk zwart zijn gemaakt, is de BOB best bereid om “een punt te zetten achter het hele gedoe”. Eerst wordt het gespreksklimaat grondig verpest en verstierd; daarna wil de BOB een “Waarheidsgesprek”! Hoe naïef wil men zijn? Kan men deze introverte en defensieve BOB nog serieus nemen? Het is “gesubsidieerd ruziemaken”, met grote dank aan Jaap van Leeuwen van Leander Media.

Gerda zei

Waarom zou Hans Koopman mr.X zijn?
Als ik het goed heb begrepen heeft Anna toch de klacht mede namens hem ingediend.

Natuurlijk is het weer pure laster in de Beijumkrant. Ik wil hem niet meer in mijn bus. Ik vind zoiets kunnen ze niet gedwongen in je bus gooien.
En ook nog van ons wijkgeld betaald.

Ze zijn vergeten dat ze Anna, Hans en Johan openlijk in de Beijmkrant hebben aangevallen.
En dan nu zeggen ze wisten niets van de problemen?
Ze hebben zelfs hier op de weblog gereageerd, dat was voordat de klacht bij de Ombudsvrouw lag.
Anna kreeg een brief toegestuurd dat ze niet meer welkom in het bestuur was.

Lieve BOB-leden, misschien zijn jullie kort van geheugen en de draad een beetje kwijt. Maar wij niet. Hou eens op onzin te publiceren van ons eigen wijkgeld.

Gerda zei

De heer Klein is een ambtenaar met een nevenfunctie die verbonden is aan de gemeente, en dan ook nog wel voorzitter.
Je mag van een ambtenaar verwachten dat hij burgers met respect behandeld en bejegend.

Deze publicatie is weer echt een bewijs dat hij zijn functie niet waardig is.
Ook nog eens strijd met eigen statuten.

De gemeente heeft denk ik nu wel de plicht om in te grijpen.
Of de toestemming om voorzitter te mogen zijn van de BOB in te trekken.

Menno Fritsma zei

In het artikel in de Beijumkrant wordt de hand wel degelijk ook in eigen boezem gestoken ('ongetwijfeld deden en doen wij ook niet alles goed') en er wordt weer (!) een uitgestoken hand aangereikt in de vorm van het aanbod tot een gesprek.
Ik snap er niets van dat de mensen van lijn6 en van Beijumnieuws niet gewoon tevreden zijn met wat zij nu aan het doen zijn, maar in wrok blijven achteromkijken. Ik schrijf nu ongeveer een jaar voor de Beijumkrant. En ik moet zeggen dat de samenwerking naar mijn volledige tevredenheid is. Ik vind de Beijumkrant een geweldig goede wijkkrant waar zowel rechts als links Beijum zijn vingers bij af mag likken. En de BOB is een goede club met goede mensen. Vrij naar de woorden van Kennedy zeg ik vol trots: 'Ich bin ein BOB-er!'

Groeten van Menno

Kees Huizenga zei

Dag Menno,

Aardig dat je nu onder je eigen naam reageert. Vorig jaar deelde je op Beijumnieuws mede om nooit meer op dit medium te reageren.
Als de Klein-nood erg groot is, wil je kenbaar graag voor je eigen club en BOB-propagandablad opkomen. Waarvan akte.

Ik constateer dat het bestuur van de BOB steeds het conflict zoekt. Zie onder meer de BOB-kranten van juni 2010, jan. 2011 en febr. 2011. Er vallen harde woorden. Kun je mij aangeven waaruit specifiek blijkt dat de BOB haar hand in eigen boezem steekt? Waaruit blijkt het lerend vermogen van de BOB? Waarom moet Wim Klein de Beijumkrant gebruiken om zich gedurig te verdedigen?

Menno, je bent kernredacteur van de BOBWAARHEID. Vorig jaar februari en maart (tijdens de AV) steunde je de opgestapte redactie van de Beijumkrant.
Nu schrijf je geheel partijdig, niet onafhankelijk, vol eigen tevredenheid en geheel narcistisch:
"Ik vind de Beijumkrant een geweldig goede wijkkrant waar zowel rechts als links Beijum zijn vingers bij af mag likken. En de BOB is een goede club met goede mensen. Vrij naar de woorden van Kennedy zeg ik vol trots: 'Ich bin ein BOB-er!'"

Het pikante is dat ik ook nog steeds kritisch lid van de BOB ben. Waarom moet je zulke groteske en superverheven wartaal uitslaan, verwijzend naar USA-president J.F. Kennedy in Berlijn tijdens de Koude Oorlog? Ben je werkelijk zo trots op die oorlogzoekende BOB met haar openbare BOBWAARHEID-oproepen, waarbij ze eerst de hoofdbetrokkenen zwart afschildert en voor leugenaar uitmaakt?

Is dit wijkopbouw, Menno? Of is dit wijkafbraak?
Moet een wijkkrant gebruikt worden om Wim Klein vrij te pleiten? Of om dolkstoten uit te delen?
De wijkkrant moet er voor de wijk zijn; niet voor, door en van de eigendunkende BOB en haar weinige meelifters! Ik verwijs naar de statuten van de BOB, art. 2 lid 2 sub c: “het verzorgen van publiciteit en informatie over de situatie in Beijum”. Dat is iets anders dan zeer veel informatie over de BOB. Toch?

Kees Huizenga zei

Correctie

Het moet zijn: art. 2 lid 2 sub d van de BOB-statuten.

Op de website van de BOB staan deze statuten. Maar deze website is “i.v.m. werkzaamheden tijdelijk niet beschikbaar”. Geen informatie dus.

Joshua zei

Menno Fritsma die zelf schrijft in de Beijumkrant is van mening dat het een krant is waar links en rechts Beijum zich de vingers aan aflikt. Ich bin een Bobber zegt hij ook nog.Mensen....!

Kees Huizenga zei

Voor de welwillende lezers

1. Hierbij het weblogbericht van Beijumnieuws over de jaarvergadering van de BOB d.d. 23 maart 2010 met 58 reacties.

Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2010/03/33-mensen-en-een-wijkvergadering.html

De bovengenoemde redevoering van Jochem Atema heb ik integraal in een reactie geciteerd. Deze fraaie voordracht heeft in het geheel niet in de gelijkgeschakelde BOBWAARHEID van maart 2010 en april 2010 gestaan. Ook niet op de website van de BOB. Zelfs de naam van Jochem Atema werd niet in het superkorte Beijumkrantverslag van maart 2010, pagina 2, genoemd. Tevens niet de prachtige, kritische en retorische kernvraag van Menno Fritsma van 23 maart 2010: “Hoe wordt een redactie een Tegenpartij?” Wim Klein (zeer fel van toon en hoofdschuddend) verkeerde tijdens deze BOB-AV zelfs in de foute veronderstelling dat Menno in eerste instantie sprak namens de opgestapte redactie. Dat bleek niet waar te zijn. Hij voerde het woord namens zichzelf!
Menno Fritsma (“ietwat aangeschoten”) en John Veldman roeren zich ook als reageerders op Beijumnieuws. Ik citeer meerdere stukken integraal.

2. Zie verder het prachtig ingezonden weblogbericht van Machteld Veenker, oud-lid van de eerste opgestapte Beijumkrantredactie (oktober 2007), op Beijumnieuws d.d. 25 maart 2010:

http://beijumnieuws.blogspot.com/2010/03/machteld-veenker-over-de-vergadering.html

Ik deel haar bewogen mening. Zie mijn reactie aldaar.

Anoniem zei

Ik vind dat stuk op pagina 2 even ongeloofwaardig als een redevoering van Kadafi.

(René)

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Johan Fehrmann zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees K. zei

Hoe lang moet een oude koe eigenljik in de sloot liggen om dood te zijn en hoe vaak kun je hem er dan vrolijk uithalen om nieuw leven in te blazen?

Beijumkrant. Dat is toch dat stadsdeel-reclameblaadje wat in de bus valt voor de kattebak maar zelfs daar nog te weinig inhoud voor heeft?

Maar het lokale nieuws is dus weer een oude vete.

Ik geloof wel dat mw Riemersma terwijl ze bobber was, de bob heeft aangeklaagd bij de ombudsvrouw. Dat is de kern van het stukje in de Beijumkrant. Dat lijkt me nogal vals. Als je brood eet uit een hand, moet je er ook direct in durven bijten en niet de bakker straffen terwijl je het meel aan je sloofje afveegt.

Johan Fehrmann zei

Graag persoonlijke vetes of ruzies op een andere manier uitvechten, niet via dit onderwerp of via dit medium.