woensdag 18 juni 2014

BEWONERSCLUB TREKT LIJN 'BEIJUM RUZIEWIJK' DOOR

ZEER KRITISCHE ONDERZOEKSRAPPORT LEDEN WIJKCLUB

Bewonersclub Beijum heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het reeds zeven jaar durende Beijum-verhaal 'verdeel en heers.' De door de gemeente Groningen gesubsidieerde club joeg twee redacties over de kling (2007 en 2010) en meerdere creatieve cq enthousiaste Beijumers keerden zich van de club af. Die moet uiteindelijk de clubkrant, ooit wijkkrant, los laten omdat......er niet genoeg vrijwilligers zijn te vinden.  Afgelopen maandagavond werd een constructieve handreiking uit de wijk afgeslagen.

Het afgelopen half jaar hebben drie kritische leden van de zieltogende wijkclub onderzoek gedaan naar het alsmaar door etterende wijkconflict in Beijum. Conclusies, het 'bestuur' van de club heeft er een potje van gemaakt. Want, hoezo een wijkkrant misbruiken voor eigen politieke doeleinden en voor het ijdele Eigen Gelijk? En hoezo oorlog voeren met wijkbewoners terwijl je verbindend en integer moet zijn (subsidie van de gemeente Groningen!), en hoezo tegenstanders op een laaghartige, manipulerende en schofterige manier de mond willen snoeren?  Lees vooral verder en lees op het einde het vernietigende onderzoeksrapport.

Voorzichtige aanbeveling in het rapport: de voorzitter van de club, die niet verbindt maar afstoot, moet weg.

Hans Koopman van Lijn6 reikte een paar maanden geleden de helpende hand naar de schipbreuk leidende club. Zou hij met z'n ervaring, opmaken, schrijven, fotograferen, etc. er voor kunnen zorgen dat Beijum een krant blijft behouden?

Een ruzieclub ipv een verbindende en integere wijkclub
Eergisteren werd deze mogelijkheid op een ingelaste vergadering van de club door een afgevaardigde van het genoemde drietal onderzoekers ingebracht. Er werd tevoren door een partijdige en manipulerende voorzitter gesteld dat als de zestien(!!!) aanwezige leden voor het voorstel van 'Koopman' zouden stemmen, dat 'het bestuur' dan zou aftreden. Het motto vanuit de club kan derhalve alleen maar zijn: de krant is er niet voor de wijk, maar uitsluitend van en voor ons. Wij willen geen zaken doen met mensen die de krant willen redden.

De scheuring is compleet, vier leden stemden voor 'Koopman' en tien ons-kent-ons-leden tegen. Einde verhaal voor wat ooit een bloeiende Beijumkrant (hoog in de wijkkrantenscan van DvhN) was. De club overweegt nu om vier keer per jaar een blaadje uit te brengen om toch 'met de wijk te communiceren.' Op het 'digitale front' in de wijk lopen ze jaren achter op Lijn6 en Beijumnieuws. Een achterstand die niet meer in te halen valt, temeer omdat creativiteit en onafhankelijk door de club in de kiem wordt gesmoord. Er worden nu geen redacteuren meer gevraagd maar bestuursleden die kunnen schrijven. Het lijkt op wijkcabaret, ware niet dat het serieus is bedoeld.

Om een veel te lang verhaal kort te houden. Lees hier het kritische onderzoeksrapport van de drie leden van de club. Het heet 'Vrede in Beijum, op weg naar een vreedzame wijk.'

Het was een dappere poging van het drietal om orde op zaken te stellen in de wijk. Ze wilden een verbonden wijk waarin respect voor verschillende belanghebbenden in de wijk de boventoon zou moeten voeren (i.p.v. het aanhoudende geruzie). Het mocht niet zo zijn, ze kregen afgelopen maandag de deksel op de neus, evenals ooit twee redacties die kregen, en veel meer afgehaakte vrijwilligers in Beijum. Het naar binnengerichte 'bestuur' ( twee of drie mensen) van de club is niet bezig met het belang van de wijk maar uitsluitend met eigenbelang. De club graaft zich meer en meer in en lijkt alle contact met de realiteit van Beijum te zijn verloren.

Wanneer gaat de gemeente Groningen ein-de-lijk eens ingrijpen in de grootste wijk van de stad Groningen? Hoe lang moet deze geldverspilling, als ondersteuning van alsmaar voortdurende en afbrekende wijk-wanbeleid, nog worden voortgezet?
Zie ook www.lijn6.com
En op OOG staat:
De Beijumkrant gaat stoppen, dat is maandag besloten op de afgelopen ingelaste ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB).
Het bestuur onder leiding van John Veldman wil de nadruk leggen op de digitale editie van de krant. Er lag een voorstel van een club betrokken bewoners voor een onafhankelijke redactie van de buurtkrant, die dan ook als papieren editie zou blijven bestaan. Het bestuur van de BOB dreigde met aftreden als het voorstel zou worden aangenomen. Het bestuur wil een redactie die uit bestuursleden bestaat.
Er zijn de afgelopen jaren diverse redactiewisselingen van de Beijumkrant geweest, uiteindelijk resulterend in de websites lijn6.com en Beijumnieuws.
Berichtgeving afgelopen jaren in DvhN, lees hierhierhierhierhier en hier.
Onderzoeker Evert Sulman is teleurgesteld over de gang van zaken. Via z'n Twitter-account: "We blijven een inclusieve wijk."

56 opmerkingen:

Anoniem zei

De BOB..gaaap, de Beijumkrant...gaaap, ga lekker voetballen kijken vanavond!

Anoniem zei


NOG 10 MINUTEN. DAN DE AFTRAP :-)

VEEL KIJK PLEZIER ALLEN.

GR. THERÈSE

Willem Pauwelussen zei

Het lijkt erop dat er door allerlei mensen die hun betrokkenheid bij de wijk graag in daden willen omzetten, in de confrontatie met elkaar zoveel frustratie is opgedaan dat een onafhankelijke technisch voorzitter misschien het enige is wat nog verkoeling in deze emotionele hitte kan brengen.
Gegeven het feit dat de NLA-subsidie toch bedoeld is voor het versterken van de sociale cohesie in de wijk, lijkt me dit een heel goede besteding ervan.
In 2006 heb ik ooit een inspraakavond meegemaakt rondom de Brugwachter, die werd voorgezeten door Ale Loustra. Ik weet niet of de man nog in (deze) functie is, maar op basis van mijn ervaring van toen lijkt hij me geknipt voor de klus.
Voor de duidelijkheid: ik heb het over een TECHNISCH voorzitter, dat is iemand die de vergaderingen leidt. Het is niet iemand die het beleid van de wijkraad naar buiten toe vertegenwoordigt. Dus ik beweer niet dat hij voor John Veldman in de plaats zou moeten komen.

Kees Huizenga zei

@ Willem,

Je bedoelt de heer Ale Woudstra.

Zie: http://nl.linkedin.com/pub/ale-woudstra/43/2b9/a08

Kees Huizenga zei

A. John Veldman had de BOB-AV van 16 juni 2014 niet mogen leiden vanwege deze redenen:

0. JV kon als voorzitter van de BOB per definitie geen onpartijdige en onafhankelijke voorzitter zijn. De BOB was immers zelf onderwerp van discussie;

1. JV is hoofdredacteur van de Beijumkrant (zijn hebbedingetje of speeltje), waarvan het voortbestaan op het spel stond;

2. JV is als voorzitter van de BOB en als hoofdredacteur van de BOBWAARHEID (hoofd)onderwerp van het rapport “Gesprekken over vrede in Beijum”;

3. JV heeft twee moties niet apart in stemming gebracht (dit is een enorm wijkschandaal; zie ook punt 6);

4. JV gaf Evert Sulman van de Commissie van Drie geen spreekrecht, omdat hij sinds kort niet meer in Beijum woont (dit is een onrechtmatige daad; zie art. 9 lid 8 van de BOB-statuten);

5. JV, als voorzitter van de BOB, stelde de vertrouwenskwestie, terwijl hij de AV voorzat; hij belemmerde zodoende vrije besluitvorming zonder last *;

6. het bestuur van de BOB wil de kernleden van de wijkkrant of het wijkbulletin leveren, terwijl de motie Atema het tegendeel voorstond. De motie Atema beviel het bestuur niet en daarom werd met de motie Atema het voorstel van het BOB-bestuur tegelijkertijd in stemming gebracht (ook dit is een onrechtmatige daad);

7. een partijdige, defensieve en bangelijke voorzitter kan hem tegensprekende of onwelgevallige leden gemakkelijk het woord ontnemen.

* Noot: In het algemeen geldt dat leden van een vereniging vrij zijn om hun mening tijdens een ledenvergadering te bepalen. Het stellen van de vertrouwensvraag door het bestuur staat een deugdelijke inhoudelijke discussie in de weg. Er wordt dan geheerst over de mening van de leden. Ergo: wijkdictatuur.


B. Hierbij speelt bovendien het feit dat de BOB willens en wetens het onderzoeksrapport met de aanbevelingen niet heeft voorgelegd aan de SDC Noorddijk en de dienst OCSW. Dit rapport werd onder de pet gehouden om de BOB te beschermen voor interne (!) kritiek. Uit eigen gelederen. De BOB als legerbastion. De BOB is er uitsluitend voor zichzelf. Een introverte en bangelijke club.

Ik doel op dit rapport van de Commissie van Drie, getiteld: "Gesprekken over vrede in Beijum; een weg naar een geweldloze wijk".

Zie pagina 7 over “frisse bestuursleden” (zonder geschiedenis in de wijk), speciaal m.b.t. John Veldman.


Op grond van de BOB-statuten had het bestuur van de BOB dit onderzoeksrapport met goede aanbevelingen tijdig (!) moeten bespreken met de subsidiegever en de SDC Noorddijk. Ik citeer art. 2 lid 2 sub c van deze statuten:

“De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
c. het vervullen van een bemiddelingsfunctie tussen enerzijds organen en personen in de wijk en anderzijds (gemeentelijke) instanties en organisaties.”**

Heel goed lezen! Die "personen in de wijk" omvatten zeker de leden van de Commissie van Drie (drie betrokken en verontruste BOB-leden, waarvan één lid onlangs verhuisd is). De BOB wil geen bemiddelingsfunctie en houdt nota bene zeer belangrijke informatie voor ambtenaren achter! Ik weet dit uit zeer betrouwbare bron!

Heeft dit gevolgen voor de subsidieverlening aan de BOB? De BOB mag toch geen introverte en defensieve Eigenmacht zijn? Louter ten dienste van zichzelf…


** N.B.: De statuten van de BOB gaan vóór een afspraak met de Commissie van Drie om hun onderzoeksrapport geheim te houden. De statuten zijn bepalend, mede vanwege het publieke karakter van de BOB.

Anoniem zei

......

Jan Bakker zei

Het maandelijks uitbrengen van een wijkkrant is toch wel iets anders dan een website met nieuws van de wijk. In het algemeen zijn bewoners eerder geneigd snel een wijkrant mee te pakken uit b.v. een supermarkt. Ook ik lees Beijumnieuws graag (vooral de column van Marjo van Dijk) als bewoner van De Hunze.
Overigens zijn er in de stad niet veel redacties van wijkkranten die onder auspicien staan van de wijkvereniging. Het is wel een feit dat de BOB een te groot stempel drukt op Beijumnieuw. Ik zeg wel eens voor de grap, dat het woord 'BOB' praktisch op elke pagina van de krant staat vermeld. Democratie (persvrijheid) betekent immers vrijheid van schrijven! Vreemd dat er blijkbaar nooit goede afspraken zijn gemaakt tussen de wijkclub en de redactie. Een redelijke tussenoplossing zou kunnen zijn, dat de BOB 1 pagina in de Beijumkrant ter beschikking krijgt, en zich niet bemoeit met de verdere inhoud van de krant.

Willem Pauwelussen zei

Nou, dat is allemaal heel interessant hoor Kees, en ik denk inderdaad dat ik de naam van die meneer verkeerd heb gespeld.
Maar het punt in het hele verhaal, en in de machtsspelletjes die jij omschrijft (of je omschrijvingen kloppen kan ik niet beoordelen want ik was er niet bij) is niet of er wel of niet aan deze of gene reglementen wordt voldaan. Het punt in het hele verhaal is dat mensen niet meer naar elkaar luisteren. In een soort loopgravenoorlog zijn gekomen. Zich door elkaar gekwetst voelen. Van zich afbijten als er ook maar iets in de buurt komt.
Een eenmalige bemiddelingspoging is kennelijk al een gepasseerd station. Een voortdurende bemiddeling komt dan in beeld, en dat is wezenlijk wat ik voorstel met die technisch voorzitter. Iemand die je kan helpen te proberen te begrijpen waarom een ander zo reageert zoals hij/zij reageert want dat is de eerste stap.
Dat is eigenlijk de betekenis van 'de andere wang toekeren'.

Kees Huizenga zei

Dag Willem,

Lees eens het rapport van de Commissie van Drie. Over "geweldloze communicatie". Zie pagina 5 (het voorblad nummer ik niet).

Dit rapport smaakt als zoete honing of als nieuwe haring. De innemende mildheid stroomt je bloemrijk tegemoet. Een streling voor de ziel! Zo is het vanmiddag in ieder geval mij vergaan.

Laat de milde en helende toonzetting van dit rapport op je inwerken!

Beste Beijumers, dit rapport geeft een prachtige weg aan. Het zoekt de verbinding met de wijk. Ik proef inclusief denken. Doordrongen van christelijke aspecten. Maar dit is mijn persoonlijke ervaring.

Willem Pauwelussen zei

Reagerend op de bijdrage van meneer Bakker, zit ik toch nog met een vraag rondom het subsidiebeleid van de gemeente.
Bij het convenant is bepaald dat de wijkorganisatie "nadrukkelijk communiceert met de achterban", waarbij ook "vormen van digitale communicatie en meningsvorming" mogelijk zijn.
Ik lees hieruit dat communicatie van de wijkraad met de wijk een subsidievoorwaarde is, en ik denk dat dit tot consequentie heeft dat wijkcommunicatie-organen slechts voor subsidie in aanmerking komen indien de wijkraad ermee "nadrukkelijk communiceert".
Dat lijkt me in te houden dat de wijkraad de zeggenschap of toch minstens het laatste woord moet hebben over de inhoud van een wijkkrant. Een onafhankelijke wijkkrant zal het zonder gemeentesubsidie moeten doen.
Als deze redenering juist is (en daar zie ik graag reactie over tegemoet) dan heeft de BOB groot gelijk als ze de eindredactie over de Beijumkrant wil voeren.

Maar deze regelneukerij is helemaal niet nodig als de loopgraven verlaten worden. Dan kan vertrouwen in de plaats komen van controle.

En wat blz. 5 betreft van het rapport, men heeft het hier blijkbaar over waarnemingen van gedrag en gedrag kun je inderdaad alleen juist beoordelen als je de achtergrond van de persoon in kwestie daarin betrekt. Inderdaad: het gaat om 'vragen naar de behoeftes van de ander'. Dat is wat ik eerder 'de andere wang toekeren' heb genoemd.

Kees Huizenga zei

In het DvhN van vandaag staat:

"In het rapport doen de Beijumers (de Commissie van Drie, KBH) de suggestie dat voorzitter Veldman misschien beter een andere plek binnen de BOB kan zoeken en dat de krant voorgezet kan worden door Koopman. Tijdens de ledenvergadering heeft het BOB-bestuur gezegd dat het zou opstappen als dit laatste voorstel in stemming werd gebracht. Dat durfde de ledenvergadering niet aan. Einde Beijumkrant.

Veldman plaatst kanttekeningen bij het rapport: ,,Als het beter voor de wijk is dat ik opstap, dan stap ik op. Ik zit er niet voor mezelf. Maar ik zit er ook niet om de Beijumkrant in handen van Hans Koopman te geven.” Einde citaat.

Let op de laatste zin. Vol historische rancune en persoonlijke wrok jegens Hans Koopman. John Veldman op persoonlijke titel (hij spreekt in de ik-vorm) kan de zaak niet scheiden van de persoon. JV is de enige redacteur van de Beijumkrant. Nu deze krant op sterven ligt, vanwege de chronische bloedarmoede bij de BOB, kan en wil hij deze krant niet overdragen aan een burgerlijke redactie, die de wijkkrant ziet als "voor de wijk, van de wijk en door wijkbewoners geschreven". De Beijumkrant van JV was een propagandakrant van de BOB. De BOBWAARHEID! Met zo weinig aantrekkingskracht, uitstraling en binding met de wijk Beijum dat deze krant kenbaar een zachte en eenzame dood moet sterven.

In deze hernieuwde Beijumkrant is er uiteraard plaats voor de bestuursmededelingen van de BOB. Daarover kunnen zakelijke afspraken gemaakt worden, toch?

Heel belangrijk is "wederzijds vertrouwen". Dat vertrouwen of respect heeft JV niet. Dus kan hij beter opstappen. Gegeven zijn eigen woorden in het DvhN. Einde oefening.

Willem Pauwelussen zei

Ik meen te zien dat het niet alleen van JV komt maar wederzijds is tussen de verschillende 'fracties', 'richtingen' of 'partijen' of hoe je ze ook moet noemen in Beijum.

Kijk, om alle misverstand bij voorbaat weg te nemen, ik had het ook beter gevonden als JV had gezegd: "als Hans daar gelukkig van wordt mag hij de wijkkrant wel hebben van me" en daarmee de eer aan zichzelf had gehouden. Maar in een sfeer van historisch gegroeide (inderdaad) rancunes kun moeilijk van iedereen cool, calm en collected gedrag verwachten, om de Stones maar eens te parafraseren. Trouwens, zo lang ik niet van JV zelf heb gehoord waarom hij de krant niet in handen van HK wenst te geven wil ik in DEZE reactie niet a priori rancune of wrok zien.

Afgezien daarvan heeft de ALV het laatste woord, dat heeft ze uitgesproken en je kunt vinden dat dit door manipulatie tot stand is gekomen, maar dat verandert niks aan het feit dat een beslissing een beslissing is. Of de ledenvergadering iets wel of niet durfde is een subjectieve interpretatie van de journalist van het DvhN. Misschien is het juist, maar dit is geen objectieve berichtgeving, het is interpretatie. Zo hoort een krant dat niet te doen, vind ik.

Anoniem zei


Ik snap het niet en ik ben vast en zeker lang niet de enige.
Waarom lijkt het onmogelijk, de papieren Beijumkrant te behouden.
Ik, en met mij veel andere mensen willen, zoals meneer Bakker ook al zei, deze krant manueel door bladeren/lezen.

gr. Therèse

Anoniem zei

Poes wil Beijumkrant onderin de kattenbak. Anders poept ze in de tuin van de buurman, zegt ze.
Een van de redenen waarom er een papieren wijkkrant nodig is.
Je haalt zelfs het stedenbouwkundig begrip wijk als aanduiding voor Beijum weg met het opheffen van een papieren, bij een ieder bezorgde wijkkrant weg.
Digitaal is completering, aanvulling; geen vervanging.

Willem Pauwelussen zei

Nou Thèrese, dat kun je toch wel op je vingers natellen. Die hebben al zo vaak vechtend met elkaar over de straat gerold, de frustraties werden breed in de plaatselijke pers uitgemeten, de ene na de andere redactie hield het voor gezien, als iemand van de ene 'partij' ook maar een vinger uitsteekt staat de andere 'partij' al in de aanslag om die eraf te bijten.
Zou jij je dan nog voor de redactie ervan willen opgeven?
Het oud zeer moet eerst uit de weg en ik denk nog steeds dat een bezoldigde door de wol geverfde technisch voorzitter daar het begin van een oplossing voor kan zijn.

Anoniem zei


Ja Willem, ik begrijp dat.
Ik begreep dat ook.
Er is de afgelopen periode meer dan genoeg over en weer geuit, oa hier.
Wat ik probeer te doen maar vooral te zijn is, neutraal in deze zaak/kwestie.
Hoewel verre van, stel ik me een beetje als een "dom blondje"op.
De hoop koesterend dat BEIDE partijen over hun schaduwen willen stappen, richting elkaar.
Ik zou zo graag willen kunnen zeggen...zie je wel, waar een wil is is een weg.

Op zoek dan maar naar een onpartijdige/neutrale bemiddelaar?
Diegene die jij noemde, Ale?
meneer Kees H, zou jij het daar mee eens zijn?
En jij Johan? Jij?
Hoe denk jij over dit alles, Willemien?
Praat eens met John aub.

gr. Therèse

Kees Huizenga zei

Beste Willem en Therèse (en andere betrokkenen),

Die Ale Woudstra is enorm duur. Ik schat zo'n 200-250 euro per uur.

Ik heb het volgende voorstel: laat oud-wethouder mr. Jan Seton en drs. Jaap Ekhart (kunsthistoricus) bemiddelen! Zij kennen Beijum heel goed. Jan Seton was als CDA-raadslid voorzitter van Heel de Buurt Beijum en Jaap Ekhart kent Beijum op zijn duimpje.

Zie: http://www.jaapekhart.nl/

Jaap Ekhart werkte ook mee aan het Beijumboek van Leander Media.

Zij kunnen op basis van het rapport van de Commissie van Drie verder.

Beijum heeft fris bloed nodig! Conform het voorstel van Jonker, Sulman en Atema. Wellicht kunnen zij (Seton en Ekhart) ook een nieuw bestuur van de BOB gaan formeren, zonder "oud zeer". Op basis van brainstormsessies en gesprekken.

Het rapport van de Commissie van Drie kan de vitale en vruchtbare basis zijn om aan de langdurige veenbrand in Beijum een einde te maken.

De SDC Noorddijk kan de heren Seton en Ekhart gaan benaderen. Dit voorstel zal ik morgen voorleggen aan de heer Ruud van Erp, de Stadsdeelcoördinator van Noorddijk.

Met opbouwende groet,

Kees Huizenga

Anoniem zei


Goeiemorgen,

Ik lees net je reactie, Kees.
Willem, ik ben benieuwd naar jouw mening hier over.
Zelf lijkt me dit voorstel niet slecht.
Wel heb ik moeite met het feit dat er voor de kop gestoten gaat worden.
Dat dit gaat gebeuren is niet te voorkomen, denk ik?
JV, een wil en een weg.
Misschien geen autoweg maar zeker wel een fietsweg.
Hoe mooi zou het zijn om gezamelijk een win win situatie te creëren.

gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Zoals gezegd ben ik geen voorstander van een eenmalige bemiddeling, ik ken de kwaliteiten van de voorgestelde heren niet, maar ik opteer voor een (of meerdere) gepokt en gemazelde technisch voorzitter(s), met bijna therapeutische kwaliteiten, om in die al jaren durende loopgravenoorlog in deze wijk nog te redden wat er mogelijkerwijs te redden valt. Meneer Woudstra lijkt me wel te betalen vanuit het NLA, maar of hij of iemand anders het doet, voor mijn part een commissie van drie, is me worst.
Het is de vraag of dat rapport een uitgangspunt moet zijn aangezien minstens één van de partijen dit ernstig afwijst. Dan begin je al met ruzie. Het lijkt me beter om vanuit bijdragen van ALLE (dus ook de blogbeheerders) 'partijen' een stuk te produceren, en dit als uitgangspunt te gebruiken voor een eerste oriënterende bijeenkomst.

Anoniem zei

Jullie moeten beter nadenken B.S.'jes (Beijumer Sukkeltjes).De firma List & Bedrog op het stadhuis, en Bea Bilderberg's Mind Control hebben bepaald dat al die papieren rommel binnen 2 jaar weg moet zijn., omdat ze op die manier niet na kunnen gaan Wie Wat leest. En daar moet natuurlijk controle en toezicht op zijn. En dat kan prima via internet. Dus stop met je druk te maken over papieren bokkenbladen, want die zijn binnenkort allemaal weg.

Willem Pauwelussen zei

Tja,complottheorieën.
Leuk hoor.
Een grapje moet kunnen.
Toch?
Vooral als het anoniem wordt geplaatst, natuurlijk.

Anoniem zei

Dat is inderdaad fase 1 Willem. Na deze zo te lezen humorvolle Complottheoriefase ga je ontdekken dat veel complotten ook gewoon waar zijn. Dan krijg je Ongeloof en daarna kom je in de Ontkenning terecht. Zoals ik al zei. over 2 à 3 jaar ga je 't echt allemaal snappen. (Zelf heb ik deze fasen al achter de rug gelukkig.)

Kees Huizenga zei

JV is zichzelf aan het ondermijnen. Hij maakt zichzelf volledig belachelijk.

Zie deze malle en maffe tweet van hem van vandaag:

· 3 uur

"Heb het gedegen onderzoeksrapport #CommissievanDrie herlezen en ben het nog steeds met de opstellers eens: Bernard zat fout"

JV doelt op het rapport van de Commissie van Drie (1976) inzake de Lockheed-affaire. Over prins Bernhard (met een h).

Zie:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Commissie_van_Drie

De grote vraag is waarom JV naar deze "Commissie van Drie" verwijst. Ik weet het niet. In ieder geval reageert JV zeer laconiek. Heeft hij de ernst van de zaak niet door? Zit hij in de fase van de ontkenning?

Willem Pauwelussen zei

Kees,
Het lijkt me wat voorbarig om iemand voor belachelijk uit te maken op basis van gissingen.
Want hoe weet jij zo zeker dat hij naar dit rapport verwijst? Er is helemaal geen Bernard die bij deze zaak betrokken is?
Ben je niet verheugd dat John het met de opstellers eens is van het rapport waar jij toch ook zo lyrisch over schrijft?

En complottheorieën zijn klinkklare nonsens, omdat ze van kwaadwillende mensen uitgaan en die bestaan niet, hooguit angstige mensen.
Er zijn veel zaken die mensen (nog) niet weten, bijvoorbeeld door de eenzijdige berichtgeving in de media, maar dat gebeurt zeker niet opzettelijk, en soms meent het bevoegd gezag goede redenen te hebben bepaalde zaken eerst nog onder de pet te houden, maar het feit dát ze dat doen zijn ze open over dus ook dat is geen stiekeme samenzwering.
Ik zou eerder iemand van een complot verdenken om deze discussie te vervuilen die anoniem over complotten begint.

Anoniem zei

Het gaat inderdaad niet over Bernhard, alhoewel indirekt misschien ook weer wel. Dat was natuurlijk ook een complotboef achter de schermen. Maar Willem gaat wel erg snel; hij is nu al aan het ontkennen lees ik. Nu nog even een beetje scherper de leugens en manipulaties van de Main Stream Media tegen het licht houden Willem, en wie weet gaat het kwartje bij jou dan ook wel vallen. Vergeet niet dat het feit dat je de waarheid nog wat geneigd bent weg te willen wuiven, ook een gevolg van mind control is.

Kees Huizenga zei

Dag Willem,

Je spreekt jezelf hinderlijk tegen.

Vanmorgen schreef je:
"Het is de vraag of dat rapport een uitgangspunt moet zijn aangezien minstens één van de partijen dit ernstig afwijst. Dan begin je al met ruzie. Het lijkt me beter om vanuit bijdragen van ALLE (dus ook de blogbeheerders) 'partijen' een stuk te produceren, en dit als uitgangspunt te gebruiken voor een eerste oriënterende bijeenkomst." Einde citaat WP.

Vanmiddag, in strijd hiermee, schrijf je:
"Ben je niet verheugd dat John het met de opstellers eens is van het rapport waar jij toch ook zo lyrisch over schrijft?" Einde citaat WP.

Kun je dit nader verklaren, Willem?

Volgens mij maakt JV een laatdunkend grapje over de "Commissie van Drie" (een bekend begrip binnen de parlementaire geschiedenis van Nederland). Dit begrip past hij toe op de Commissie van Drie uit Beijum.

Anoniem zei


Beste mensen,

Tot mijn grote spijt moet ik concluderen dat er géén oplossing lijkt te zijn.
Hoe ik tot deze conclusie gekomen ben, doet er niet toe.
(achter de schermen e.d.).
Er kan nog hoog en breed verder gediscuteerd worden maar geloof me, het is als water naar de zee dragen!!!
Hoe dan verder...?
Geen idee!


gr. Therèse

Willem Pauwelussen zei

Och, ik heb me misschien vergist. Mijn indruk was dat John zich niet met het rapport kon verenigen omdat erin werd geadviseerd dat hij het veld zou moeten ruimen. Eerlijk gezegd ben ik ook verrast als nu blijkt dat hij het toch positief kan waarderen. Dan is er toch in ieder geval één die over zijn schaduw heen springt.
En dat zou een heel goed begin kunnen zijn.
Maar waar dat 'laatdunkende grapje' uit zou moeten bestaan is mij verder een raadsel.

Anoniem zei

Het is toch wat met die opgeblazen ego'tjes en geknakte narcistjes. En dan te bedenken dat de echte beslissingen hier helemaal niet worden genomen.
liefs van Gretha

Anoniem zei

Toch blijf ik het een verkeerde invalshoek vinden om via de regels, of het nou statuten of iets anders betreft, op de persoon te spelen.
Het werkt splijtend, is mijn indruk.
Wat deze wijk nodig heeft is verbinding. Dat bereik je volgens mij alleen als je, zoals ik als eerder over blz. 5 opmerkte, die ook door Kees met instemming werd begroet, de moeite neemt om te 'vragen naar de behoeftes van de ander'. Daar hoort vergelijken met de voormalige directeur van de ANWB niet bij, lijkt me. En ook niet het interpreteren van tweets die de man misschien zelf heel anders heeft bedoeld.
Tenslotte vind ik het de verantwoordelijkheid van de ALV om een bestuur weg te sturen dat kennelijk niet naar behoren functioneert. Zolang dat niet is gebeurd stemt men blijkbaar in met de handelwijze van dit bestuur, en wie ben ik dan om daar van buitenaf met een opgeheven vinger donder en geweld over af te roepen?
JV heeft blijkbaar duidelijk gesteld hoe hij het wel en hoe hij het niet wil, alternatief is dat hij opstapt. Dat zijn zijn grenzen die hij stelt en die grenzen zijn zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Daar heeft niemand iets mee nodig. Een andere vraag is of je op zijn voorwaarden met hem wilt samenwerken, maar dat is JOUW probleem (in dit geval het probleem van de ALV en NIET het probleem van JV!
Dan zeg je toch iets van: zoek jij het maar lekker uit met die grenzen van je, ik zoek wel iemand anders waar ik wel mee uit de voeten kan?

Anoniem zei


Zo langzamerhand is het hier als een amateur klucht geworden.
De regiseur mag wat mij betreft eens gaan ingrijpen.

Vraagje voor jouw, Gretha,
waar worden de echte beslissingen dan wél genomen?
Ben er als Beijumse best benieuwd naar en ik denk met mij een stuk of wat andere Beijumers ook.

mvg, Therèse

Willem Pauwelussen zei

Nog even dit: het is natuurlijk wel degelijk zo dat het nieuws wordt gemanipuleerd door de 'Main Stream Media'. Voorbeelden zijn de vorige parlementaire verkiezingen waar Samson telkens tegenover een opponent gezet werd met een thema waar hij zich scherp in kon profileren en Roemer tegenover een opponent met een thema waar ze het vrijwel over eens waren; de verkiezingen dáárvoor waar sterk de nadruk op de debatten werd gelegd zodat Rutte goed uit de verf kwam en niet op de rustige uitleg waarmee Cohen uit de verf had kunnen komen; de breed uitgemeten schandaaltjes van de ouderenpartij (en niet van andere partijen), en in het verre verleden Aantjes die opeens een verleden bleek te hebben toen het gevaar opdoemde dat hij een te progressieve voorzitter van het CDA zou worden. En zo is er nog wel meer.
Maar dit complotten te noemen gaat me te ver, het is eerder een manier van berichtgeving die erop is gericht om de bestaande politieke situatie zoveel mogelijk te stabiliseren vanuit een overtuigd geloof in de leidende moraal in ons land. En dus de angst dat dit ondergraven zou kunnen worden.

Anoniem zei

Je hoeft het van mij ook geen complotten te noemen hoor Willem. Laten we de dingen waar jij en ik het over hebben gewoon bij de naam noemen; het gaat over corruptie en machtsmisbruik.
En Therèse, verdiep je eens wat meer in de Nieuwe Media zou ik zeggen, want Willem zegt ook al met zoveel woorden dat de Main Stream Media alles aan elkaar liegen en manipuleren. Als je de Nieuwe of Alternatieve Media wat meer zou volgen dan zou je weten dat de echte beslissingen worden genomen door de Illuminati, De Bilderbergkliek, de Jezuïeten die de bankwereld in een wurggreep hebben, Vrijmetselarij Loges, andere genootschappen zoals Octopus. Allemaal dingen die jij nooit leest Therèse omdat je (nog) onder mind control staat.
liefs van Gretha

Willem Pauwelussen zei

Correctie: ik beweer ABSOLUUT NIET " dat de Main Stream Media alles aan elkaar liegen en manipuleren". Dat zou betekenen dat ik in kwaadwillige mensen geloof en dat is zeer zeker niet het geval.
Kwaadwilligheid is een ziekte.
Vraag: wat is mind control en hoe is Gretha erin geslaagd daar onderuit te komen?

Anoniem zei

Je moet ook niet in kwaadwillige mensen zoals van de Main Stream Media en de marionetten van lobbygroepen oftewel de politici geloven maar in de mensen die het beste met jou voor hebben. Geloof die mensen die vinden dat jij als bejaarde maar voor jezelf moet zorgen toch niet door er een moestuin op na te moeten gaan houden (Klijnsma vandaag), maar zie dat ze je voor de gek houden en ze je uitzuigen (met de graaiende en stelende bankiers als lachende 3-e groepering op de achtergrond) "Willem wordt wakker" bezingt het liedje van vroeger. Ik doorzie dit spel inmiddels waarin je op dinsdag wordt verteld dat het consumentenvertrouwen is gestegen, waarna je op woensdag wordt gezegd dat er tienduizenden ontslagen in de zorg zullen vallen, op donderdag dat er 2 huizen meer dan in dezelfde maand van het jaar ervoor zijn verkocht, om op vrijdag te moeten vernemen dat economische groei toch nog weer anderhalf jaar uit zal blijven. Breng toch 's wat beweging in die turfmolm daar onder jullie schedeldak. Mind control; mind control; mind control mensen. Haal jezelf toch uit die geestelijke slavernij en verdoving waarin je je bevindt. Word (weer van) jezelf en weiger nog langer lijfeigene van leugenaars en querulanten aan de top te zijn. Stap uit die Matrix en voel/maak je weer VRIJ !!
Toch weer liefs van Gretha

Anoniem zei


goeiemorgen mensen,

heb net 1 x de laatste paar commentaren gelezen.
zal het nog minstens 1 x gaan doen.
Gretha, hoe rijm je je denkwijze met je leven hier in Beijum?
ik neem aan dat je in Beijum woont?
je hebt je toch, net als iedereen, aan bepaalde regels te houden?
regels die, als ik het goed heb, tegen alles indruisen bij je?

Therèse groet,

Anoniem zei

Therèse gezond verstand is van alle plaatsen en oorden. Internet heeft de wereld tot 1 virtueel dorp gemaakt. Begrijp ik je goed dat jij vindt dat mensen die zèlf nadenken eigenlijk anarchisten zijn ? Sorry maar dat is toch wel een beetje erg simpel gedacht hoor. Je wilt toch niet dat we het tegenwoordige zombiecoma van de meeste landgenoten als uitgangspunt nemen voor een verfrissende maatschappijkritische houding ? (Ach ja wat een sobere huisvrouw als ik toch allemaal voor hersenspinsels tussen stofzuigen en afwas door kan hebben hè ? :-) :-)
liefs van Gretha

Anoniem zei


oké, ik was nog niet goed wakker, toen ik 9.30 uur schreef.
als ik kon, zou ik het verwijderen.

Therèse

Willem Pauwelussen zei

Het lied ‘Willem word wakker’ is een vertaling van ‘Wake up little Suzy’. De naam klinkt heel schattig, en kan later misschien in Gretha omgezet zijn geworden. Daar heeft hier in ieder geval alle schijn van. Die lieden die de bejaarden zouden uitzuigen doen dat met het volste geloof in de heilzame werking van het huidige economische systeem, waarin er nu eenmaal bezuinigd moet worden om de winstmarges van de ‘stelende bankiers’ in stand te houden. Iemand die een ander inzicht (geloof, overtuiging) heeft dan jou van kwade wil betichten is alleen maar je eigen maatschappelijk ongenoegen projecteren op anderen. Tienduizend ontslagen kunnen heel best samengaan met stijgend consumentenvertrouwen, let wel in HUN visie. Die zegt iets van: okay, nu vallen er nog ontslagen maar straks wordt er weer zoveel geconsumeerd dat die mensen vanzelf weer aan het werk komen. Dat kan inderdaad nog anderhalf jaar duren, en elk lichtpuntje in de stijgende huizenverkoop is de moeite waard want de crisis begon juist toen er 2 huizen minder werden verkocht dan in dezelfde maand van het jaar daarvoor.
Beweging brengen in je schedeldak betekent voor mij allereerst dat je probeert de uitgangspunten en de daaruit volgende logica van de ander te begrijpen. Dat is werkelijke mind control omdat je dan vanuit je mentale niveau reageert en niet vanuit je emotionele (astrale) niveau. En het mentale is een stap hoger dan het astrale, het is cool, calm en collected, en vooral intuïtief geïnspireerd. Ik zou zeggen: haal jezelf uit de emotionele slavernij waarin je je bevindt, kijk verder dan je boterham lang is, ken jezelf als de ziel die met alle andere mensen en eigenlijk het hele bestaan verbonden is, stop jezelf te zien al slachtoffer (‘lijfeigene’) van wie dan ook en voel je vrij in verbinding met de schepping.

Anoniem zei

Zo te lezen stemt Willem nog steeds op de Partij van de Aardbei om de Aalmoestuin van Klijnsma voor onze dierbare senioren verder te cultiveren, zodat deze staatssecretaris de bankiers nog meer bonussen in de schoot kan werpen. Nou Willem laat jij je maar lekker belazeren door de Main Stream Media. Dan hoef je je ook niet af te vragen waardoor er gisteren maar liefst 50.000 mensen in Londen op de been waren om tegen het misbruik, de corruptie van de staat te protesteren. Geen enkele radio- of t.v-zender of reguliere krant die er over heeft bericht ! Hoezo censuur ? Staaltje van mind control? Je mag zelf het antwoord bedenken.
Toch weer liefs van Gretha

Willem Pauwelussen zei

Ik zeg niet dat er geen corruptie is, ik zeg ook niet dat er geen corruptie is, en ik stem zeker niet op de partij van de ambtenaren. Ik zeg alleen maar dat dit soort zaken plaatsvindt door mensen die net als anderen menen dat dit het beste is wat ze kunnen doen.
Ik zie niet overal tegenstanders, maar ik zie overal goedwillende mensen die vaak niet in staat zijn om van andere dan hun eigen opvattingen kennis te nemen.

Willem Pauwelussen zei

rectificatie: ik zeg niet dat er geen corruptie is, ik zeg ook niet dat er geen censuur is.

Anoniem zei


Laat ik nou net dát betwijfelen, mijn beste Gretha ;-) ;-)

KOPIE: (Ach ja wat een sobere huisvrouw als ik toch allemaal voor hersenspinsels tussen stofzuigen en afwas door kan hebben hè ? :-) :-)
liefs van Gretha

Ik kom zo weer...

Therèse

Anoniem zei


Het is om te húilen!!!
Dat is wat ik hier dan ook bijna aan het doen ben.
Waarom?

Hoé in gods en vredesnaam kan het ooit anders/beter worden in onze wereld.
2 mensen zeggen hun mening hierboven.
2 mensen die beide als het erop aan komt, hetzelfde willen...een meer aangename en er graag in willen levende wereld.
TOCH?
Of zie ik het nu helemaal verkeert?

Wat léés ik vervolgens....

Terwijl beide als het er dus op aan komt hetzelfde willen...geen millimeter dichter tot elkaar komen in hun berichten naar elkaar.

IK BEN MOE!!! moe van dit gedoe!

gr, Therèse

Anoniem zei

Mijn zoon kwam daarnet even langs, leest de rubriek en die gaf mevr Gretha groot gelijk. De democratie is dood.Goedwillende en helaas ook goedgelovige mensen aan de onderkant van de samenleving betalen het gelag voor de graaiers aan de top en achter de schermen. Optimisten zoals meneer Pauwelussen krijgen dreun op dreun, pessimisten (zijn realisten) worden heel af en toe aangenaam verrast. Waar zou U het liefste bij horen ?
MvG., Berend.

Willem Pauwelussen zei

Ik denk dat elk mens toch op een of andere manier het idee wil hebben geslaagd te zijn in het leven. In onze samenleving betekent dit succes en dit succes drukt zich uit in een goedbetaalde baan. Een stapje verder en je denkt dat je mate van succes recht evenredig is met de hoogte van je inkomen. En dat dankzij jouw geweldige kwaliteiten er zoveel andere mensen zijn die ook een boterham weten te bemachtigen. Dus dat geweldige salaris vind je volkomen terecht.
En daar komt nog de groep rijkeluiskinderen bij die altijd in luxe heeft geleefd en die luxe minstens moet handhaven om uit de angst voor onveiligheid te blijven. Dus ook zij vinden die geweldige rijkdom volkomen terecht.
Ziehier de achtergrond van de graaiers. Peuter die maar eens aan het verstand dat ze echt op de verkeerde weg zijn (áls ze dat zijn).

Kees Huizenga zei

Hier kunt u OOG Forum Radio van vrijdagmiddag 20 juni 2014 beluisteren:

http://www.oogtv.nl/uitzending-gemist/?pageid=1&category=61
(20 juni 2014 aanklikken).

Jouw naam werd ook enkele keren genoemd, Johan.

Evert Sulman van de Commissie van Drie (voor mij: de Wijzen uit Beijum) en Hans Koopman van lijn6.com kwamen na ongeveer 20 minuten uitgebreid aan het woord.

John Veldman was eveneens uitgenodigd, maar kwam niet. Hij verzaakte zijn taak als BOB-bestuurder. John Veldman is kenbaar niet in staat om Hans Koopman te zien. Zo fysiek en zenuwslopend is de derde Beijumkrantcrisis!


N.B.: Burgemeester Ruud Vreeman was ook aanwezig. Hij sprak over de profielschets van de nieuwe burgemeester van Groningen.

Anoniem zei

Interessant Willem deze invalshoek van je; het klopt wel denk ik. Punt is alleen dat we sedert een paar jaar in een nieuw tijdperk zijn beland waarin we "geslaagd zijn" niet meer af kunnen en zouden moeten meten aan het hebben van een (goedbetaalde)baan. Arbeidsplaatsen verdwijnen en komen ook niet meer terug als gevolg van automatisering, vertechnologisering e.d., ook al draait de regering zich nog steeds in allerlei bochten om ons anders te willen doen geloven. Iedereen een basisinkomen is de oplossing; wie daar niet genoeg aan heeft, moet maar bij gaan verdienen. Wat een rechtvaardiger verdeling van bestaand werk zou dat geven.
Laten we als de sodemieter dat idee van "geslaagd door het hebben van een baan" achter ons laten en ons richten op ZINGEVING; dan kom je tot een veel realistischer invulling van waartoe je anno 2014 op aarde bent. En over 5 à 10 jaar zijn de banken gelukkig toch weg en/of hebben ze in ieder geval hun macht verloren. Iedereen aan de Bitcoins ! Maar die toekomstontwikkeling is bij de meeste mensen nog niet geland. Ach nou ja, 20 jaar geleden had ook nog niemand van e-mail of gsm gehoord....
liefs van dominee Gretha

Anoniem zei


...en op deze manier kunnen er nog jaren meningen over en weer geschreven worden.

wat precies het bericht van Kees hieraan toevoegt...?
geen idee maar dat wil je zelf misschien wat verduidelijken, Kees?

nogmaals, zoveel mensen zoveel meningen.
het een beetje op 1 lijn krijgen=naar mijn idee ondoenlijk!

gr. van een pessimistische realist
namens Therèse ;-).

Willem Pauwelussen zei

Kijk, je zult mij nooit horen zeggen dat ik me kan verenigen met het motto dat zegt dat je meer bent naarmate je meer hebt. Mijn overtuiging is dat echte, blijvende rijkdom van binnen zit. Die zingeving waar je het over hebt zou in ieder geval moeten beginnen met het aanpakken van de mondiale verdeling van welvaart. Want als je het over een basisinkomen hebt dan heb je het toch ook over bijvoorbeeld de vluchtelingen uit Ethiopië en al die berooide mensen die op leven en dood de oversteek over de Middellandse zee maken. Ten tweede met de opwarming van de aarde, als we niet willen dat het poolijs zover afsmelt dat Nederland binnen 20 jaar is ondergelopen. Voor de implementatie daarvan moet ik verwijzen naar http://info.sharenl.org/.
En die bitcoins, dat weet ik niet hoor, begin jaren '80 was er ook iets dergelijks en dat werd groen geld genoemd, en dat is ook niks geworden.
Geld is een ruilmiddel, en het bestaat in een wereld waar goederen voor de ruil, ofwel voor de verkoop worden gemaakt. Daarbinnen kan geld zelf een van die artikelen worden, wat verzameld wordt en zo de ongelijkheid in bezit (wederom) veroorzaakt.
Dát is het probleem, en ik doe echt niks anders dan de eerste beginselen van Marx hier uitleggen.
We moeten af van de bezitsdrang, want eigendom is diefstal, we moeten naar een wereld waarin de mens niet consumeert naar prestatie maar consumeert naar behoefte.
Daar is vertrouwen voor nodig, en dat ontstaat pas als mondiaal het inzicht doorbreekt dat wantrouwen ons in de rotzooi brengt waar we nu in leven.
De bedoeling is dat Verklaringsdag ons die overtuiging bijbrengt. Zie de genoemde site.

Anoniem zei

Laten we het niet direkt te groot maken door ons als wereldverbeteraars op te werpen; Beijum en Nederland is al heel wat. We gaan zonder meer naar een systeem van virtuele coins als ruilmiddel. Of dat de bitcoin of een andere crypto currency gaat worden is nog niet helemaal zeker. Het westen en daarmee de wereld, is in ieder geval failliet oftewel BLUT beste mensen. Wie nu nog op de beurs op neergaande koersen speculeert teneinde een graantje mee te willen pikken, zit te wedden op een dood paard. Naast de massademonstraties van gisteren in Londen, zijn ze ook vandaag in Berlijn massaal de straat op gegaan om te demonstreren tegen de Federal Reserve, de particuliere bank die momentaal alles op aarde bezit. Tuurlijk zie of hoor je er niets over op de Main Stream Media. Maar daarvan wisten we al dat ze alles aan elkaar liegen, bedriegen en geheim houden. Word even stil.....luister naar de waarheid in je hart....en je weet waar ik het over heb.
liefs van Gretha

Anoniem zei


...En zoals meestal gebeurt over de hele wereld, bloedde ook deze discussie langzaam dood.
Ging uit, als een kaarsje zonder kaarsvet.
Wat het gebracht heeft?
Voor míj de bevestiging dat er niks door veranderd is.

gr. Therèse

Anoniem zei

Mensen moeten te ver terugbladeren naar een zinnige discussie en daardoor alleen al stoppen ze op een gegeven moment met het van gedachten wisselen over dingen die er echt toe doen. Dat is erg jammer. Kan de blogger een item waar erg veel op gereageerd wordt en dat erg bij de mensen leeft, niet updaten ?
Het zou jammer zijn dat men samen met Therèse op die manier ten onrechte in de waan blijft hangen dat er niets aan de hand is in de wereld.

Anoniem zei


Nee ano 10.46 uur.
Dát zeg ik niet.
Natuurlijk is er heel veel, veel te veel aan de hand in de wereld.
Ik zei dat er uiteindelijk na bovenstaande lange discussie niks veránderd in de wereld.
Da's heel iets anders, toch?

En ja, ik vraag me ook af waarom Johan dit item bijv. niet update.
Hij zal zijn redenen hebben? maar zou leuk zijn die te weten...

gr. Therèse

Anoniem zei

Roerend mee eens.
liefs van Gretha

Kees Huizenga zei

John Veldman voelt zich de Koning van Beijum!

John Veldman van de BOB lijdt zeer waarschijnlijk aan het Hubris- of Hybris-syndroom:

http://plazilla.com/page/4294998682/wat-gebeurd-er-als-je-trots-doorslaat-naar-hoogmoed-het-hybrissyndroom (met storende taalfouten)

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6227/Marcel-van-Dam/article/detail/3683242/2014/07/03/Samsom-houdt-de-oordoppen-in-want-hij-is-druk-met-het-Grote-Project.dhtml


Bewijsvoering

A. John Veldman voelt zich de Koning van Beijum! Op pagina 2, “Bij het juni-nummer” van de Beijumkrant, wordt verwezen naar “onze hoffotografen”, waaronder de vrouw van de zgn. Koning zonder krant vanaf 1 november 2014. Vanwege gebrek aan wijkkader!!! Een eenzame wijkgeneraal zonder leger! Een groteske wijkhofnar, die zichzelf lokaal totaal belachelijk maakt. Inderdaad: dit hovaardig gedrag stoot mensen af. De BOB deactiveert en sluit mensen uit!


B. Iets over de inhoud van de Beijumkrant/BOB-krant van juni 2014, door mij ontvangen op dinsdagmiddag 1 juli 2014:

Enkele opmerkingen:

1. op pp. 1 en 2 wordt niet de Commissie van drie Wijzen genoemd, inclusief de goede aanbevelingen inzake John Veldman. Dit is een grof wijkschandaal!;

2. de heer Jochem Atema, lid van de Commissie van Drie, wordt niet genoemd; wat hij zei tijdens de ledenvergadering van de BOB op 16 juni 2014, mogen de Beijumers niet weten;

3. idem dito dat de heer Evert Sulman, eveneens lid van de Commissie van Drie, het spreekrecht is ontnomen (in strijd met de eigen BOB-statuten);

4. er wordt gezwegen over de persoon, die de extra AV partijdig voorzat, namelijk John Veldman;

5. het zeer gering aantal aanwezige leden (14) tijdens de BOB-AV van 16 juni 2014 wordt niet genoemd. Ook niet de stemverhouding 4 tegen en 10 voor.


C. Conclusie: ja, het is goed dat “deze Beijumkrant c.q. de BOBWAARHEID” verdwijnt. De Beijumkrant is er niet om zieke mensen nog behaagzieker en narcistischer te maken, toch? Een goede wijkkrant is er voor de wijk (de wijkbewoners); niet voor de wijkorganisatie en haar zgn. hofhouding ter meerdere zelfstreling.


P.S.: de werkgroep Communicatie van de BOB wordt reeds gepasseerd, nadat deze werkgroep op 16 juni 2014 “nieuw leven is ingeblazen" (zie p. 1 van deze Beijumkrant van juni 2014).