woensdag 25 maart 2009

BEWONERSCLUBVERGADERING: 17 AANWEZIGEN

Van verschillende kanten ben ik de afgelopen weken benaderd en gevraagd: ga je niet naar de vergadering van de wijkorganisatie op de 24e maart? De wildste (financiële)geruchten kwamen me te hore. Wat er precies aan de hand was en waarom ik er heen moest, dat werd me niet precies verteld. Het tekent wellicht het gebrek aan transparantie en eerlijkheid rondom de club; waarom niet gewoon open en eerlijk zeggen wat er is? Afgezien van beroepsmatige verplichtingen, ik moest werken de afgelopen dinsdagavond, was ik toch zeker niet van plan om te komen. Ik behoor tot de vele Beijumers die de club links laten liggen. Er zijn meer mensen in de wijk die afkerig staan t.o.v. ze dan dat ze zich er mee willen verbinden.Geen uitstraling van vertrouwen in de wijk, geen binding t.o.v. de Beijumer bevolking en geen enkele draagvlak. 17 aanwezigen waarvan 8 bestuursleden!
Hilda Hofstra ging er heen, ze maakte de foto en stuurde onderstaande bevindingen:
Op 24 maart vond in Het Heerdenhoes de voorjaarsvergadering van de BOB plaats.
Inclusief de bestuursleden waren er 17 personen aanwezig. Het blijft moeilijk om de bewoners van Beijum er zo bij te betrekken dat men naar de vergaderingen komt.
“Toch wel veel dezelfde koppen klonk het zelfs”. Maar de mensen die er wel waren zijn in ieder geval betrokken bij de BOB en de acties en plannen voor de wijk. Wat speelde er deze avond en waar had men vragen over? Waar heeft de BOB zich voor ingezet het afgelopen jaar?
Buurtcomités:
Hoe zit het met de contacten met de buurtcomités? Er zijn momenteel 3 comites. Er is wel vaker gepoogd de contacten over en weer aan te halen maar dat was niet levensvatbaar. Over het algemeen redt men zichzelf wel en is er geen extra ondersteuning nodig. Het plan is wel met elk comité een voortgangsgesprek te gaan houden in de toekomst.
Ligplaatsen Boterdiep:
een ander punt was de actie van o.a. de BOB tegen extra ligplaatsen aan het Boterdiep. Die actie was succesvol en de ligplaatsen gaan niet door. Boegbeeld: Dit is de nieuwe naam van de voormalige Wegafarm. De BOB heeft zich ingezet voor het behoud van dit centrum met een duidelijke functie in de wijk. Er is nu een kinderopvang, een zorgcentrum en kinderboerderij in gevestigd.
Golfbaan
Er komt nu een landschapsplan wat het gebied Koningslaagte tot ten Boer omvat. Gemeente en Provincie gaan erover praten. De golfbaan is niet van de agenda, maar het gebied waar de baan dan zou kunnen komen is uitgebreid.
De Brugwachter
dit omstreden gebouw en de voortgang wordt scherp in de gaten gehouden door de BOB. Het is een druk punt met fietsroutes, bedrijven en scholen. Er zijn diverse knelpunten te voorzien als de flat er komt. Verder wordt er deze avond afscheid genomen van bestuurslid Cees Hoekstra en worden 3 nieuwe of herkiesbare bestuursleden gekozen. Ook wordt een nieuw lid voor de kascommissie voorgedragen.
Voorzitter Klein geeft nog even een toelichting op het aantal van 8 bestuursleden.“Men hoeft geen samenstelling van een oneven aantal te hebben in het bestuur. Als er geen meerderheid is wordt een voorstel geacht te zijn verworpen”.Bij de rondvraag komt de situatie bij het winkelcentrum west nog aan de orde. De verkeerssituatie is erg gevaarlijk tijdens het laden en lossen bij de bevoorrading van de winkels. Het is ook een verantwoordelijkheid van de weggebruiker zelf. De verkeersveiligheid daar is al jaren een heikel punt. Kleine verbeteringen zijn gerealiseerd maar het blijkt niet afdoende. Klein stelt voor dat er een verkeerscommissie wordt ingesteld die ermee aan de slag gaat ( en ook met andere knelpunten qua verkeer in de wijk).
De website is nog steeds een zorgenkindje. Er wordt aan gewerkt om de site actueel te houden, maar het blijft vrijwilligerswerk en de mankracht is schaars.
De bereikbaarheid van de BOB is wat gewijzigd de laatste tijd. Het kantoor is niet dagelijks meer open. Dit komt ook omdat het personeel van De Wegwijzer deels veel vragen kunnen oplossen en overnemen. Heeft men de BOB echt nodig dan lukt het altijd wel om met elkaar in contact te komen.
De volgende vergadering komen de financiële zaken aan de orde.

Reacties zijn mogelijk maar er volgt geen verdere berichtgeving omtrent dit onderwerp.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Dag Johan,

Ik begrijp niets van jouw negatieve berichtgeving over de BOB en de ledenvergadering van gisteren.
Het was een goede, transparante en strak voorgezeten vergadering. Alle complimenten daarvoor. Ik vind dat onze bewonersorganisatie (bestaat volledig uit vrijwilligers!) in het algemeen goed functioneert er is een prima wijkkrant. Natuurlijk kun je op details kritiek hebben, dat moet zelfs, maar zo'n intro van jou op een goede verslaggeving van Hilda heeft geen enkel niveau. 'Van verschillende kanten'? 'De wildste geruchten'? Wat dan allemaal?? Ik vind dàt niet transparant.Het was gewoon een degelijke vergadering en er was niets wilds aan.

Vriendelijke groeten,
Menno Fritsma

Anoniem zei

Op maandag 23 maart 2009 om 18:00 uur stuurde ik de volgende e-mail naar de werkgroep Groen en Grijs van de BOB. In deze werkgroep zitten tevens twee bestuursleden van de BOB. Deze door de dienst OCSW gesubsidieerde bewonersclub ligt onder het beslag van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Ik ontving nog geen reactie. Het gemeentebestuur zal deze e-mail eveneens toegestuurd krijgen.
Nu de e-mail:

Onderwerp: vier vragen aan de wg. Groen en Grijs van de BOB


Geachte leden van de werkgroep Groen & Grijs van de BOB,

Ik kom morgen niet op de jaarvergadering van de BOB omdat deze voor de vierde keer (!) in strijd is met art. 8 lid 2 van de BOB-statuten. De jaarstukken lagen pas op dinsdagochtend 10 maart in De Wegwijzer; niet op maandag 9 maart, zoals transparant beloofd in de Beijumkrant van febr. 2009, p. 2. Met als gevolg: wederom van rechtswege nietige besluitvorming (hiervoor is geen rechterlijke uitspraak noodzakelijk). De SDC Noorddijk en de dienst OCSW zijn hiervan op de hoogte gesteld. Binnenkort de wethouder van Welzijn.
Zie verder mijn reacties op: http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/pvda-groningen-komt-zaterdag-naar.html

Ik heb de Voortgangsraportage van de BOB d.d. 3 maart 2009 gelezen (let vooral op wat er niet in staat!).
Naar aanleiding hiervan heb ik de volgende vragen aan de wg. Groen & Grijs ((vroeger een (eigen)machtige werkgroep met een apart werkplan en jaarverslag; daarom is Henk Oostinga in maart 2007 afgetreden als voorzitter van de BOB)):

1. Heeft de werkgroep Groen & Grijs zich beziggehouden met de aanleg van de omstreden N361 door de Koningslaagtepolder? Zo nee, waarom niet? In de Beijumkrant heb ik hieromtrent niets gelezen. Ik betreur dit.
Zie tevens: http://www.noorderhoogebrug.nl/
De Koningslaagtepolder is een goede nabuur van Beijum. Het bestuur van de BOB bemoeit zich wel met de loopbruggen van de Korrewegbrug en de woontoren De Brugwachter (zie de BOB-krant van december 2008, de voorpagina en pagina 2). Buiten Beijum. Waarom dan niet met een omstreden weg in deze cultuurhistorische polder? Deze polder is onderdeel van een vliegroute van beschermde vogelsoorten!

2. Heeft de werkgroep Groen & Grijs zich beziggehouden met de aanpak van de Oostelijke Ringweg (O.R.)? Ook grijs! Het Werkplan 2008 van de BOB gaf aan dat de BOB in dezen geen mening had. Het Werkplan 2009 van de BOB (zie de stukken van de AV van 24 sept. 2008 op p. 27, bovenaan) was hieromtrent wederom nietszeggend. Zie ook de superkorte paragraaf over uw werkgroep in het secretarieel jaarverslag 2008 (laatste pagina). Maar wat doet de wg. Groen & Grijs inzake de O.R.? Heeft u contact met de alerte bewoners van de Fossemaheerd?
Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/fossemaheerders-willen-woongenot.html

3. Is de werkgroep Groen & Grijs betrokken bij de stedelijke discussie over de tram naar Kardinge? De tram gaat toch over grijs; over openbare wegen? Ik constateer dat de hoofdredacteur / eindredacteur van de Beijumkrant, tevens eerste secretaris van de BOB, hierover een nogal persoonlijke en geprofileerde mening heeft. Het privédomein wordt verward met het publieke domein! Zie de voorpagina van de Beijumkrant/de BOB-krant van februari 2009 (het is kenbaar moeilijk om bescheiden te blijven als hoofdredacteur / eindredacteur). Annar verwijst niet naar uw werkgroep G & G. Wordt u in dezen gepasseerd? Is sprake van monopolisering of een nieuwe taakverdeling? Is er goed overleg met uw werkgroep geweest? Wat vindt u van deze eenzijdige handelwijze? Los van de inhoud, maar over de manier van handelen. Zonder hoor & wederhoor. Over u, maar ook zonder u?

Op 4 maart 2009 vertolkte het SP-raadslid Michel Marion binnen de raadscommissie Beheer & Verkeer dezelfde mening als Anna Riemersma. Michel Marion krijgt ook de Beijumkrant op zijn deurmat...

Zie OOG Tekst van 3 maart 2009:

SP: tram niet ten koste van bus

GRONINGEN - De tram die over vijf jaar door de stad rijdt, mag niet ten koste gaan van het bestaande openbaar vervoer. Dat vindt de fractie van de SP.

Er is sprake van het uitkleden van de routes van een aantal buslijnen. De SP vindt dat de lijnen 3 en 6 wel de Grote Markt moeten aandoen. Bovendien dreigt een flink aantal haltes van lijn 5 geschrapt te worden.

De SP vindt dat er teveel onzekerheid is over de financiering van de tram. Ze is tegen de verkoop van Essent-aandelen om de tram te bekostigen.
03 Mar 2009 15:58
Einde citaat.

4. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 18 januari 2008 sprak ik met de heer Jochum Atema. Bij de bar in De Kleihorn. Ik vroeg hem of de werkgroep Groen & Grijs zich bezig wilde houden met het onderwerp hoe gehandicapten heb vervoer in Beijum ervaren. Langs de wegen of de trottoirs. Met vele hindernissen. Zie ook Plein-Oost aan de noordzijde (bij de OB en Innersdijk). Met een rollator of een rijdende zitwagen. Of een voertuig dat met de hand aangedreven wordt. Jochum verwees mij vorig jaar vriendelijk naar het Ouderenplatform Beijum van Rita Arkema, maar er was en is wat dit punt betreft geen enkele vooruitgang te bespeuren. Steeds verschijnen dezelfde nietszeggende teksten in de BOB-krant en in de werkplannen van de BOB over het zgn. Ouderenplatform Beijum. Idem dito in de voortgangsrapportages van de BOB.
Mijn herhaalde vraag is derhalve: wil u iets doen aan het vervoer, zoals mensen met een handicap dat beleven? U kunt dit in kaart brengen. Zelf doen; niet uitbesteden!
De heer J. Atema nodigde mij vorig jaar 18 januari uit om een vergadering van de wg. Groen & Grijs te bezoeken, maar ik ben nimmer per e-mail of schriftelijk uitgenodigd. Mijn vragen zijn echter gebleven. Ik wil geen lid (meer) worden van uw werkgroep, omdat u mij kenbaar / objectiveerbaar genegeerd heeft (afstoten is immers ongelijk aan binden). Ondanks mijn opbouwende houding in jan. 2008. Dit is geen activering volgens art. 30 lid 2 van de Alg. Subsidieverordening van de dienst OCSW. Zie ook de BOB-statuten aangaande doel en middelen.

Ik wacht uw antwoorden met belangstelling af.

Met verontruste groet,

Kees Huizenga

Anoniem zei

Mijn tweede e-mail naar de werkgroep Groen en Grijs d.d. 27 maart 2009 staat in mijn reactie, nr. 10, op

http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/de-tram-en-beijumnamens-het-project.html