vrijdag 27 maart 2009

'OPRIT BEIJUM BLIJFT OP HUIDIGE PLEK'

www.dvhn.nl bericht:
De provincie gaat de noordelijke oprit vanaf de Amkemaheerd naar de oostelijke ringweg in Groningen niet verplaatsen. Dat is een overwinning voor bewoners van de Sijgersmaheerd. Zij protesteerden tegen de aanleg van een kwart klaverblad achter hun huis. De provincie zei aanvankelijk dat het niet anders kon, maar herziet de plannen alsnog. De oprit blijft nu op de huidige plek.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

De BewonersOrganisatie Beijum (BOB) claimt MEDE het inspraaksucces van de bewoners van de Sijgersmaheerd e.o. De vraag is of dit terecht en juist is.

1. In de Voortgangsrapportage van de BOB d.d. 3 maart 2009 voor de jaarvergadering van 24 maart 2009 staat:
"Het schrappen van de extra ligplaatsen voor woonboten in het Boterdiep en het inspraaksucces van de Sijgersmaheerdbewoners rond de plannen van de Oostelijke Ringweg tonen aan dat een goede bewonersinbreng wel degelijk mee kan tellen en dat een goede wijkbewonersorganisatie daar aan kan bijdragen." Einde citaat.

2. Blijkens het Werkplan 2009 van de BOB (zie de stukken voor de BOB-AV van 24 september 2008, p. 27) heeft deze bewonersclub geen mening over de aanpak van de Oostelijke Ringweg. Ik citeer uit dit Werkplan 2009:
"Inmiddels zijn een aantal varianten gepresenteerd voor de aanpak van de Oostelijke Ringweg. Het BOB-bestuur heeft tot nu toe geen aanleiding gezien daar stelling in te nemen. Nog dit jaar volgen opnieuw platformbijeenkomsten en openbare bijeenkomsten voor alle belangstellenden. De Beijumkrant blijft de ontwikkelingen volgen." Einde citaat.

3. Het secretarieel jaarverslag 2008 van de BOB gaat niet concreet in op de aanpak van de Oostelijke Ringweg. Een gemiste kans.

4. Conclusie n.a.v. de punten 1, 2 en 3:
Het bestuur van de BOB heeft niet actief bijgedragen aan het inspraaksucces van de bewoners van de Sijgersmaheerd e.o., maar claimt wel MEDE het resultaat.

Mijn vraag is: wat is de concrete "bijdrage" van de BOB geweest aan het inspraaksucces rondom de afslag Beijum Noord van de Oostelijke Ringweg? Heeft het BOB-bestuur één keer overleg gehad met de Sijgersmaheerd? Zo ja, is dat een actieve bijdrage te noemen? Of is er sprake van meeliftgedrag (gemakkelijk delen in de overwinning)?

Waarom heeft de BOB geen mening over de aanpak van de Oostelijke Ringweg? Gebrek aan kennis, bestuurskracht, prioriteit of tijd?