donderdag 26 maart 2009

DE TRAM EN BEIJUM(namens het project Regiotram)Jorien Bakker, Communicatieadviseur Project RegioTram, stuurde onderstaande tekst op naar aanleiding van de vraag wat de komst van de tram voor Beijum zal gaan betekenen.

De eerste tramlijn in de stad Groningen verbindt het Hoofdstation met het Zernike. In februari is het voorkeurstracé bekend gemaakt, dat door de binnenstad en over de Grote Markt gaat. Als het project volgens planning verloopt, kan de eerste tram op lijn 1 in 2014 rijden. Nader onderzoek én discussie hebben geleid tot het plan om meteen na de eerste tramlijn een tweede aan te leggen naar Kardinge, die ook het UMCG aandoet. De bereikbaarheid van het UMCG is problematisch, met dagelijks meer dan 13.000 bezoekers uit de hele regio. Het tracé van deze tweede tramlijn wordt dit jaar onderzocht. Inwoners en betrokken organisaties worden daar nauw bij betrokken. Duidelijk is al wel dat de tram dicht langs, of in de buurt van het Oosterhamriktracé (de busbaan), zal lopen. We onderzoeken nog of het wenselijk is de lijn vanaf Kardinge na 2020 door te trekken naar Lewenborg/Beijum en op termijn naar de nieuwe wijk Meerstad.

Als straks tramlijn 1 gerealiseerd is, gaat er geen enkele bus meer over de Grote Markt. Dat was een van de uitgangspunten van het Project RegioTram. We onderzoeken samen met het OV-bureau de nieuwe routes van de bussen die nu over de Grote Markt gaan. Het uitgangspunt is dat er overal in de stad een tram- of bushalte op loopafstand is en dat iedereen gemakkelijk in het centrum kan komen. Niet altijd rechtstreeks op de Grote Markt, maar wel vlakbij.
De drukke buslijnen 3 en 6 vanuit Beijum en Lewenborg lopen nu via het Oosterhamriktracé over de Grote Markt naar het Hoofdstation. Na aanleg van tramlijn 1 naar Zernike worden de lijnen 3 en 6 langs de oostzijde van de binnenstad geleid. Dat kan langs de Oostersingel en Damsterdiep of via de oostelijke diepenring naar het Zuiderdiep en het Hoofdstation. Om op de Grote Markt te komen, kunnen passagiers uit Beijum op het Zuiderdiep overstappen op de tram of gaan lopen. Zodra ook lijn 2 naar Kardinge gereed is, vervallen de buslijnen 3 en 6. Daarvoor in de plaats komt dan een bus die frequent pendelt tussen Beijum, Kardinge en Lewenborg. Deze dienst sluit direct aan op de vertrektijden van de tram op Kardinge.

Zie voor meer informatie over de plannen
www.regiotram.nl

19 opmerkingen:

Anoniem zei

Is er geen organisatie of vereniging ofzo die opkomt voor de belangen van Beijum?

Het is ronduit belachelijk dat de Beijummers straks 1 of 2 keer moeten overstappen terwijl dat nu 0 keer is.

Dat is toch geen verbetering.

Anoniem zei

Jazeker meneer of mevrouw Zuidema. Er is uiteraard een organisatie die voor de bewoners opkomt. Dat is de BOB, de Bewonersorganisatie Beijum, die ook maandelijks de Beijumkrant uitgeeft. In het februarinummer stond op de voorkant een uitgebreid artikel waarom de BOB tegen de tram is. Er is ook een vergelijkbare reactie naar de gemeente gestuurd in het kader van de inspraak daarover.
Uiteraard valt in komende kranten te lezen hoe dit verder gaat en hoe de BOB de belangen van de Beijumers verder behartigd.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Johan Fehrmann zei

De reactie hierboven is net verwijderd. Op zich een legitieme opmerking en vraag richting mijnheer Veldman: worden mijn belangen als voorstander van de tram ook behartigd door de BOB.MAAR GRAAG MET NAAM ERBIJ, zoals mijnheer Veldman zelf ook open en eerlijk doet! Lezers die niet met naam weten te reageren mogen ook de optie anoniem reageren gebruiken en onderaan de reactie toch de naam vermelden.

Anoniem zei

Beste John Veldman,

I. Over de BOB, de tram, de brievenbussen van TNT Post en goede bewonersparticipatie

A. Blijkens het verslag van Hilda Hofstra van de BOB-AV van 24 maart 2009 (zie Beijumnieuws) is er tijdens deze BOB-bijeenkomst niet over de stadstram gesproken. Of heeft het bestuur hieromtrent mededelingen gedaan? Zo ja, welke?

B. Het secretarieel jaarverslag 2008 van de BOB zwijgt over de tram. In de BOB-Voortgangsrapportage van 3 maart 2009 wordt slechts verwezen naar het hoofdredactioneel (!) artikel van Anna Riemersma over de tram. Uit dit artikel blijkt echter niet dat zij namens het voltallige bestuur van de BOB in de Beijumkrant schrijft. Waarvan akte.
De inspraakreactie van het BOB-bestuur inzake de tram is niet bij de AV-stukken van 24 maart 2009 gevoegd. Een gemiste kans en weinig transparant! De wijk wordt niet serieus genomen! Toch?

C. De BOB heeft geen aparte wijkvergadering over de tram uitgeschreven, VOORDAT deze inspraakreactie werd verstuurd. Geen wijkfeedback en sociaal wijkdraagvlak derhalve. Dat had zeker wel gekund! De BOB had de tram kunnen agenderen, evenals de verdwenen brievenbussen van TNT Post. De hele wijk praat al maanden (een half jaar) over de verdwenen brievenbussen. Met name die bij de bushalte bij het winkelcentrum van Beijum-West. De Beijumkrant heeft hier in het verleden terecht aandacht aan besteed. Er zijn tevens ingezonden artikelen geplaatst. Heel goed!
Kortom: thematiseer een AV! Daar komen wijkbewoners op af! Weet wat er in de wijk Beijum leeft!

D. De vraag is waarom de werkgroep Groen en Grijs van de BOB niet betrokken is geweest bij de stadstram naar Kardinge. Grijs slaat op het vervoer. Wederom een gemiste kans!

E. Waarom kon en kan binnen de BOB kenbaar (geobjectiveerd) niet openlijk worden gesproken over de voordelen en nadelen van een tram naar Kardinge of zelfs door Beijum? Effectieve bewonersparticipatie volgens het WRR-credo "Vertrouwen in de buurt". In het kader van het proces van hoor en wederhoor. Een goed bestuurlijk en journalistiek principe. Niet hovaardig "zonder u, over u"!

II. Over wijkdemocratie in Beijum

Nog drie persoonlijke vragen over wijkdemocratie:

(1) je schrijft in de Beijumkrant van februari 2009 op pagina 7 een artikel over "een Goed Idee voor een beter Beijum". "Namens het bestuur van de BOB". Toen je dit artikel in februari schreef, was je immers nog geen verkozen (!) bestuurslid van de BOB. Waarom schrijf je dan "namens het bestuur van de BOB"? Je had geen bestuurlijk mandaat hiervoor (je zweeg erover). Ook geen volmacht.

(2) In de "Herhaalde uitnodiging" voor de Nieuwjaarsinloop van de BOB in De Kleihorn d.d. 9 januari 2009 stond jouw naam vermeld onder "Bestuur Bewonersorganisatie Beijum" (negen namen van bestuursleden). Ook de naam van Rein v.d. Velde. Waarom, John? Verenigingsrechtelijk kan dit totaal niet door de beugel! Aspirant-bestuursleden zijn nog geen volwaardige bestuursleden, VOORDAT zij benoemd zijn door de ledenvergadering van de BOB! Lees de statuten van de BOB er maar op na. Het staat in art. 10 lid 1 van de BOB-statuten.
Kortom: waarom gedraagt het dagelijks bestuur van de BOB zich als een stichtingsbestuur, John?

(3) Jouw naam ontbrak in de Beijumkrant van februari 2009, pagina 2, bij de te verkiezen bestuursleden (agendapunt 4). Waarom toch? Het is een zeer goede bestuurlijke gewoonte om de namen van kandidaat-bestuursleden in de ledenkrant of wijkkrant te noemen. Dat is democratisch, lidvriendelijk en transparant. Betere voorlichting trekt meer wijkbewoners naar een vergadering.

Conclusie: de BOB is kenbaar in zichzelf gekeerd. Een defensief en introvert bastion. De bewoners worden als onmondig gezien.

N.B.: Ook inzake het ontbreken van het financieel jaarverslag 2008 voor de AV van 24 maart jl. (wat zijn "persoonlijke omstandigheden van de penningmeester"?; is zij ziek?; meld dat dan!; wat is er in rede aan de hand?). Hierdoor stoot de BOB af. In plaats van dat zij bindt en "activeert" volgens art. 30 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening van de dienst OCSW.

Graag jouw bestuurlijke reactie.
Bij voorbaat mijn oprechte dank.

Anoniem zei

reactie op Johan Fehrmann:

als je een anonieme reactie om die reden verwijdert, lijkt me verwijzing naar (een deel van?) de inhoud daarvan volgens mij ook niet op zijn plaats.

reactie op Kees Huizinga:

dat je, zoals blijkbaar gebruikelijk, weer je hele hebben en houden op tafel moet gooien, had ik al verwacht. Ik vind het veel te ver voeren om hier op je tirade in te gaan. Bovendien betwijfel ik je wens naar mijn reactie nu ik in je ogen lid ben van dat 'defensieve en introverte bastion'. Deze woordkeus en ook je overige terminologie over de BOB loopt niet echt over van oprechte geinteresseerdheid, zoals ik het maar eufemistisch vriendelijk uitdruk.

Johan Fehrmann zei

Beste John Veldman, ik ga geen discussie voeren op een soort van reactieforum op mijn eigen weblog.Wel vond ik de opmerking van de anonieme reageerder(ster) dusdanig relevant dat ik die herhaalde. Er zijn zeer veel Beijumers, zie ook de video, die de tram wél zien zitten. Het is maar zeer de vraag of een bewonersorganisatie, die pretendeerd er voor de hele wijk te zitten, de belangen van die mensen in deze ook behartigd. Maar ik snap dat je mij liever kapitteld omtrent het plaatsen van die zinssnede dan het geven van een adequaat antwoord. Discussie gesloten.

Anoniem zei

Ga eens in op de door mij gemelde feiten, John! Die bij elkaar opgetelde feiten leiden tot een conclusie.

Ik doe ook een opbouwend voorstel. Goed lezen, John!

Mijn achternaam schrijf je fout!

Anoniem zei

Hierbij nieuws van het Groninger ondernemersfront met een You Tube-filmpje over lijn 1. Met dank aan de Groninger Internet Courant (GIC) van gisteren. Er is een relatie met Kardinge!

Zie:
http://www.gic.nl/nieuws/bedrijfsleven-groningen-pas-op-de-plaats-met-tram

Anoniem zei

Hierbij mijn tweede e-mail naar de werkgroep Groen en Grijs van de BOB van heden:

Geachte leden van de wg. Groen & Grijs,

Hierbij mijn epistel van gisteren op Beijumnieuws:
Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/de-tram-en-beijumnamens-het-project.html en mijn reactie van 26 maart jl. 16:05 uur.
Tevens opgenomen in bijgevoegde bijlage.

Het was zeer wel mogelijk geweest dat het DB van de BOB een (aparte) thema-AV had gehouden over de tram naar Kardinge (e.o.) tijdens de inspraakperiode over de stadstram. In goede samenwerking met de werkgroep Groen en Grijs. Zo nodig los van een jaarvergadering. Op 24 maart was de (nietige) BOB-jaarvergadering (dus zonder rechtsgevolgen). Op 23 maart 2009 eindigde de inspraaktermijn van de stadstram (niet tot 23 maart 2009, zoals abusievelijk door hoofdredacteur Anna Riemersma in de wijkkrant van februari 2009, p. 1, vermeld).
Zie: http://www.regiotram.nl/nieuws/artikelen/?id=58
De BOB had in krachtige samenwerking met uw werkgroep een wijkhearing over de tram kunnen houden. Zie art. 2 lid 2 sub e van de statuten van de BOB over doel en middelen:
"e. het organiseren van hoorzittingen in de wijkdelen van Beijum, welke zijn gegroepeerd rond de school- en buurtcentra."

De inspraakreactie van de BOB had hierop, op deze hearing of hoorzitting, kunnen worden afgestemd. Ik zal het bestuur van de BOB gaan verzoeken om mij deze inspraakreactie toe te sturen. In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur en art. 2 lid 2 sub d van de BOB-statuten. Citaat art. 2 lid 2 sub d van de BOB-statuten:
"het verzorgen van publiciteit en informatie over de situatie in Beijum."

Deze inspraakreactie was zeer opvallend niet gevoegd bij de bijlagen van de Voortgangsrapportage van de BOB d.d. 3 maart 2009. De BOB heeft in deze Voortgangsrapportage niet haar oprechte excuses aangeboden voor dit PR-gebrek. In deze Voortgangsrapportage staat: "Het bestuur diende een inspraakreactie in." Deze was dus al gereed voor of op 3 maart 2009. De jaarvergadering van de BOB werd gepland op 24 maart 2009. Niet op bv. 10 of 17 maart 2009. Hieruit blijkt dat het DB van de BOB willens en wetens de wijkbewoners en de BOB-leden niet heeft willen betrekken bij haar inspraakreactie over de stadstram. Dit is dus geen activeren volgens art. 30 lid 2 sub b van de ASV van de dienst OCSW en in strijd met art. 2 lid 2 sub b van de BOB-statuten:
"b. het bevorderen dat de bewoners betrokken worden bij het overleg over knelpunten en activiteiten in Beijum."

Conclusie: de BOB is er dus kenbaar (geobjectiveerd) louter voor zichzelf! De wijkbewoners worden zichtbaar als onmondig gezien. De BOB stoot dus af in plaats van dat zij bewoners bindt! De feiten geven het gans transparant aan! De analyserende boodschapper bericht het op grond van deze feiten, mede gegeven de BOB-statuten en bovengenoemde Voortgangsrapportage.

Natuurlijk is het mogelijk om alsnog een hoorzitting over de stadstram te houden. Wellicht in samenwerking met de wijk Lewenborg. Maar de wettige inspraakperiode is voorbij. Wederom een gemiste kans.

P.S. 1: Het blijft mij verbazen dat u, leden van de wg. Groen en Grijs, op onderstaande e-mail van 23 maart 2009 nog geen reactie heeft gegeven. Zie ook de bijlage in Word. Het kan misschien zo zijn dat u inmiddels gedemotiveerd bent.

P.S. 2: Deze e-mail wordt tevens gestuurd naar wethouder J. van Schie en het Projectbureau Regiotram. Ook o.m. naar twee raadsleden die in Beijum woonachtig zijn.

Met verontruste groet over de wijkdemocratie in Beijum en de openbare functie van de wg. Groen & Grijs,

Kees Huizenga

Anoniem zei

Mijn eerste e-mail naar de werkgroep Groen en Grijs van de BOB d.d. 23 maart 2009 staat in mijn reactie van 25 maart jl. op

http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/bewonersclubvergadering-17-aanwezigen.html

Anoniem zei

Kan Kees Huizenga niet eens wat bondiger schrijven zonder al die prietpraat? Er zijn best zinnige dingen die hij te melden heeft, maar ik heb lang niet altijd zin om die eruit te filteren. Ik begin er daarom meestal niet aan. En dat zal niet de bedoeling van Kees zijn!

Kees Huizenga zei

Waaruit blijkt die "prietpraat", Menno? Dat dien je nader te motiveren!
Waarom sabel je mijn beargumenteerde epistels af? Vanwege vooroordelen?

Mijn bondige boodschap is dat de BOB de wijk Beijum niet serieus neemt. De BOB is er louter voor zichzelf; pleegt geen heerdenoverleg. De BOB heeft daarom geen basis in de straten van Beijum.

Ik gaf met citaten uit de BOB-statuten onweerlegbaar aan dat de BOB deze willens en wetens niet toepast. Een inspraakreactie van de BOB over de tram krijgen de BOB-leden niet in de AV-stukken te zien (hopelijk wel in de wijkkrant van maart 2009). De BOB had over de tram een hoorzitting kunnen houden. Idem dito over de verdwenen TNT Post-brievenbussen in de wijk Beijum. In harmonieuze samenwerking met de werkgroep Groen en Grijs. Op deze thematische en doelgerichte wijze krijgt de BOB ook meer sociaal draagvlak in de wijk en meer bezoekers op de ledenvergaderingen. Dat is, zoals je weet, dringend nodig.

P.S.: Als locatiebeheerder van de OB van Beijum kun je toch lezen, Menno? Je verlaagt je door mijn schrijfsel(s) als "prietpraat" te kwalificeren. Dat is geen wijkopbouwende opmerking. Zeker, omdat je tevens lid van de NLA-Kerngroep bent. In welke kwaliteit reageerde je? Als privépersoon, als locatiebeheerder van de OB of als lid van de NLA-Kerngroep?

Kees Huizenga zei

In de Beijumkrant van maart 2009 staat NIET de inspraakreactie van de BOB over de (regio)tram. Wederom een duidelijk bewijs dat de BOB de wijk niet serieus neemt. Ik ben wel erg benieuwd naar de datum van deze inspraakreactie, gegeven de BOB-Voortgangsrapportage van 3 maart 2009.

Het hoofdredactioneel artikel van mr. drs. Anna Riemersma in de Beijumkrant van februari 2009 kan niet als een inspraakreactie gezien worden. Op geen enkele wijze wordt daarin expliciet aangegeven dat zij tevens schrijft namens het voltallige BOB-bestuur.

Lastig, die dubbele petten en "korte lijnen".

Menno fritsma zei

Beste Kees,

Ik reageerde als privé-persoon. Natuurlijk reageerde ik niet vanuit mijn functie als locatiebeheerder van de bibliotheek. Ik reageerde ook niet als lid van de NLA-Kerngroep, want dan had ik die positie wel bij mijn naam gezet. Ik reageer gewoon als iemand die geen zin heeft om van die ellenlange stukken te lezen.

Groeten van Menno

Kees Huizenga zei

Indien je kenbaar te lui ("geen zin") bent om te lezen, Menno, dan kun je beter niet reageren. Toch?

Juist omdat je mijn reacties niet leest, kun je deze uiteraard niet laatdunkend afdoen als "prietpraat". Dat is eenvoudige taallogica.

Sterkte met het lezen in de OB!

Kees Huizenga zei

Vanmiddag kreeg ik op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de inspraakreactie van de BOB inzake de regiotram/stadstram. Gisteren kreeg ik een docx.document van de BOB, dat ik uiteraard niet kon openen.

Wat ik op 29 maart 2009 om 13:56 uur (zie mijn reactie, boven) reeds vreesde, is waarheid geworden. Het DB van de BOB heeft in haar Voortgangsrapportage d.d. 3 maart 2009 geschreven: "Het bestuur diende een inspraakreactie in." "Diende" is verleden tijd. De inspraakreactie is echter gedateerd op 15 maart 2009. Na 3 maart 2009. Toekomstige tijd in relatie met 3 maart 2009.

Pikante noot: daarom was deze inspraakreactie inzake de regiotram ook niet bij de bijlagen van deze Voortgangsrapportage gevoegd (de openbare stukken in De Wegwijzer voor de jaarvergadering van 24 maart 2009, die vanaf 9 maart jl. in De Wegwijzer hadden moeten liggen, gegeven art. 8 lid 2 van de BOB-statuten en het BOB-bericht in de Beijumkrant van februari 2009, pagina 2). Het DB van de BOB was hiermee zichtbaar te laat. Met alle rechtsgevolgen van dien.

Conclusie: het DB van de BOB verstrekt willens en wetens onjuiste informatie in deze Voortgangsrapportage over de verzenddatum van de inspraakreactie. Zonder dat hiervoor een noodzaak aanwezig is.

Het DB van de BOB heeft mij heden niet haar oprechte excuses voor dit PR-gebrek aangeboden. Het DB van de BOB neemt de bewoners van Beijum kenbaar (geobjectiveerd) niet serieus! De slechte bestuurlijke omgangsvormen van deze bewonersclub zijn wederom glashelder bewezen. Meerdere ambtenaren, de wethouders van Verkeer en Welzijn, de Gemeentelijke Ombudsman, de leden van de werkgroep Groen en Grijs, de SDC Noorddijk, de dienst OCSW, etc. worden ingelicht.

Kees Huizenga zei

1. Hierbij de inspraakreactie van het bestuur van de BOB d.d. 15 maart 2009 over de regiotram. De leden van de BOB zijn totaal gepasseerd! Het bestuur van de BOB weet kennelijk wat goed voor de wijk Beijum is. Zonder wijkoverleg, zonder overleg met het NLA-Wijkteam en de NLA-Kerngroep, zonder overleg met de werkgroep Groen en Grijs van de BOB, geen statutaire hoorzittingen rondom de buurtcentra en de scholen, geen proces van hoor en wederhoor.
Kortom: hoogmoedig en eenzaam bestuur, dat geen contact met de heerden heeft.

2. Nu de inspraakreactie (zonder adres van de BOB, zonder een goede afsluiting namens het DB van de BOB, de naam van de auteur, etc.).

"College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Groningen
t.a.v. Project Regiotram
Oosterstraat 56A
9711 NX GRONINGEN

Betreft: inspraakreactie ‘Sporen naar de toekomst’

Groningen, 15 maart 2009

Geacht college,

Bewonersorganisatie Beijum maakt hiermee graag gebruik van de mogelijkheid een reactie te geven op het rapport ‘Sporen naar de toekomst’ en het onderdeel ‘Voorkeurstraject lijn 1’.

Wij juichen het toe dat het hele openbare vervoer in de regio bij de visie wordt betrokken.
Per definitie houdt vervoer niet op bij de gemeentegrens, en daarom is het goed dat de treinenloop naar Assen, naar Leeuwarden en naar Delfzijl wordt gestroomlijnd en dat er nieuwe lijnen worden ontwikkeld naar Heerenveen en Veendam. Hierdoor wordt de stad beter bereikbaar vanuit de regio. Goed openbaar vervoer is ook bittere noodzaak, omdat het autovervoer per definitie aan het vastlopen is, zoals ook in het raamwerk van ‘sporen naar de toekomst’ wordt geschetst.

We vinden het ook positief dat lijn 10 in 2010 weer in ere wordt hersteld, de lijn van Kardinge naar Zernike, want Beijum herbergt veel studenten. Deze lijn is net als vroeger, toen het beginpunt in Beijum lag, een goede aanvulling op het buslijnennet. Dit voorbeeld toont meteen aan dat de bus een flexibeler vervoermiddel is dan de tram. Er hoeven geen straten voor worden opgebroken, er hoeven slechts wat extra haltes geplaatst te worden.

Daarmee zijn we nu op het voorkeurstraject voor tramlijn 1 beland.
Er zijn voor lijn 1 drie varianten onderzocht. De twee varianten die niet de voorkeur van het college hebben, worden niet in de inspraak gebracht, althans die indruk wordt gewekt. Dat is jammer, want beide niet-voorkeursvarianten lijken het reguliere openbare vervoer minder te verdringen dan de binnenstadsvariant. De niet-voorkeursvariant om de West kan zelfs voor een groot deel over bestaand spoor worden geleid, dat zou een extra punt betekenen voor de duurzame stad die Groningen wil zijn.
De niet-voorkeursvariant om de Oost is ook niet mis, want die zal dagelijks 18 duizend passagiers vanuit de regio naar het UMCG kunnen vervoeren.

De binnenstadsvariant van het college zal door de binnenstad worden geleid en daarbij de bussen van de Grote Markt verdrijven, met als consequentie dat het openbaar vervoer vanuit de wijken per definitie slechter wordt. De bussen vanuit de wijken moeten om de stadskern heenrijden, terwijl iedereen toch gewoon naar de Grote Markt wil. Het zal het particuliere vervoer doen toenemen, want als je toch moet lopen, kan dat ook vanuit een parkeergarage. Als tramlijn 2 wordt aangelegd wordt het vanuit de noordelijke stadswijken nog lastiger. Als je dan bijvoorbeeld vanuit Beijum naar het Martiniziekenhuis moet, zul je, waar je nu rustig kan blijven zitten in lijn 6, dan twee maal moeten overstappen, eerst op Kardinge op de tram, dan nog eens op het Hoofdstation op een bus. Het maakt het openbaar vervoer ronduit onaantrekkelijk voor bewoners van de buitenwijken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Verder moet ons van het hart dat er in de rapporten nogal eenzijdig ten faveure van de tram wordt geredeneerd. Een goed en betaalbaar openbaar vervoer zou het onderwerp moeten zijn en de keuze van het beste of de beste vervoermiddelen zou op de tweede plaats moeten komen.
De bus wordt in de rapporten in het verdomhoekje geplaatst: hij veroorzaakt overlast, hij veroorzaakt files en hij stoot uitlaatgassen uit. Wij vinden dat geen fijne beweringen en ze zijn ook te weerleggen. De bus vervoert mensen en neemt daardoor ruimte in, hoe vervelend ook voor voetgangers en fietsers, de bus moet vaak stoppen voor verkeerd geparkeerde auto’s en lossende vrachtwagens en de bus wordt steeds schoner.
Ook een tram zal met andere verkeersdeelnemers te maken krijgen en daarmee van tijd tot tijd in conflict raken. Dat is nu eenmaal een gegeven.

Tenslotte lezen wij in de rapporten dat de tram een kostbaar project is, er moet ieder jaar een paar miljoen bij worden gelegd.
Wij hebben vergeefs gezocht naar een regel of passage in de rapporten die gaat over wat de passagier moet gaan betalen, dus de prijs van het toekomstige tramkaartje. Blijft het eurokaartje, dat is bijvoorbeeld een vraag die ons bezighoudt. Vervoer hoort bij het dagelijkse leven en behoort goed, betrouwbaar en betaalbaar te zijn.

(Hoogachtend, etc)"

Einde citaat van de mij toegezonden inspraakreactie.

Kees Huizenga zei

Over de Regiotram, Beijum en de BOB

Het Dagblad van het Noorden kopt op de stadsvoorpagina d.d. 8 april 2009: “Beijum neemt het op voor de bus” (auteur: Frits Poelman). Op de website van het DvhN van 7 april 2009 staat: “Beijum baalt van de tram” (de vrijheid van de multimediaredactie van het DvhN).
De vraag is of de BewonersOrganisatie Beijum met ongeveer 175 leden namens de wijk Beijum (met ± 13.500 inwoners) kan spreken. Over de inspraakreactie van de BOB d.d. 15 maart 2009 is de wijk immers totaal niet gehoord! Kortom: de BOB neemt de bewoners van Beijum niet serieus. Er is sprake van autoritair bestuur! Tijdens de laatste ledenvergadering van 24 maart jl. is helaas niet over de regiotram gesproken. Zie het verslag van Hilda Hofstra op Beijumnieuws van 25 maart 2009: http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/bewonersclubvergadering-17-aanwezigen.html
De kop in het DvhN moet daarom luiden: Het DB van de BOB (vier leden) neemt het op voor de bus. In de Voortgangsrapportage van 3 maart 2009 voor de ledenvergadering van 24 maart 2009 stond dat het bestuur van de BOB een inspraakreactie had verstuurd (verleden tijd; maar helaas geen bijlage), maar deze werd pas op 15 maart 2009 gemaakt. Deze is waarschijnlijk niet uitgedeeld tijdens de AV van 24 maart 2009. Deze inspraakreactie is opgesteld door de eerste secretaris van de BOB: mevrouw mr. drs. Anna Riemersma.

De BOB had, gegeven haar statuten, een hoorzitting of hoorzittingen over de regiotram kunnen houden. Hierbij past echter wel een formele en inhoudelijke kanttekening. In de Stadsberichten van de Groninger Gezinsbode van 18 februari 2009 staat: “Inspraak voorkeurstracé Lijn 1 Hoofdstation - Zernike”. Met andere woorden: geen inspraak over Tramlijn 2 met de route: Hoofdstation - UMCG - Kardinge, welke volgend jaar plaatsvindt (bron: de projectsecretaris van de Regiotram, de heer mr. J.C.F. Broekhuizen, tegen ondergetekende op maandag 6 april in het Regiotramkantoor aan de Oosterstraat 56A). Tramlijn 1 gaat dus niet over Beijum, Kardinge en Lewenborg. Zie verder: “Sporen naar de toekomst, Tram en trein in de regio Groningen – Assen”, tweede druk, februari 2009, pp. 39-40.
In mei 2008 verscheen de eerste Tramkrant. Op 5, 6 en 7 juni 2008 is er in en rondom de Martinikerk de Regiotram Manifestatie geweest. In maart 2009 verscheen de tweede Tramkrant. Vanwege de inspraak over tramlijn 1.

In de Beijumkrant van februari 2009 stond een geprononceerd en politiek getint voorpagina-artikel van hoofdredacteur/eindredacteur Anna Riemersma (AR). Veel wat reeds in de Beijumkrant van februari 2009 werd vermeld, stond geheel voorspelbaar tevens in deze inspraakreactie. “Korte lijnen” en “dubbele petten”, geheel in lijn met de introverte traditie van de Socialistische Partij. Hierbij werd de indruk gewekt dat Tramlijn 2 eveneens onderdeel van de inspraak was. Citaat uit deze Beijumkrant/BOB-krant, vierde kolom, bovenaan, over de rit Beijum - Martiniziekenhuis:
“Kom daar straks eens om als tramlijn 2 er ligt: eerst mag je met een pendelbusje naar Kardinge, daar moet je overstappen op de tram, die je naar het hoofdstation brengt; daar mag je voor de tweede keer overstappen op een bus(je) naar het ziekenhuis” (het Martiniziekenhuis, KBH). Nu kan men voor één euro met buslijn 6 vanuit Beijum klantvriendelijk naar het Martiniziekenhuis, zonder over te moeten stappen. Mevrouw Riemersma heeft hier wel een punt. Het openbaar vervoer moet wel goedkoop en betaalbaar blijven!

Wat betreft Tramlijn 1 schrijft AR in de Beijumkrant van februari 2009, derde kolom, bovenaan:
“Stel dat het college haar zin krijgt en er komt een route over de Grote Markt, dan wacht de (regio)reiziger echter niet een glorieuze uitstapplek op de Grote Markt met uitzicht op Stadhuis en nieuwe Oostwand, nee, men mag de benen weer strekken op tramhalte Kreupelstraat, want op de Grote Markt is geen ruimte voor een halte (zie figuur 21, pagina 55, Voorkeurstracé 1e lijn).”
Dit is Variant D, dubbel door de Oosterstraat. Welnu: of je nu uitstapt op de Grote Markt of bij de Kreupelstraat (bij de pin-automaten); je bent vlakbij het Stadhuis, V & D, de Herestraat, het Waagplein en het toekomstig Groninger Forum.

Ik vind het best dat de het DB van de BOB of Anna Riemersma het opneemt voor de bus. Wat echter niet door de bestuurlijke beugel kan, is dat de BOB geen hoor en wederhoor in de wijk Beijum gepleegd heeft, gegeven haar statuten. Omdat de BOB de wijk niet heeft betrokken bij haar inspraakreactie, kan en mag niemand concluderen dat deze inspraakreactie de mening van de grote wijk Beijum vertolkt. Niet namens de wijk Beijum!

Volgend jaar kan de projectleiding van de Regiotram inzake de beoogde tramlijn 2 informatiebijeenkomsten of inspraakbijeenkomsten gaan organiseren. In goed overleg met de bewonersorganisaties van onder meer Beijum, De Hunze/Van Starkenborgh en Lewenborg. Dit heb ik op 6 april 2009 aan de heer Hans Broekhuizen geadviseerd. Hij was het met mij eens. Het gaat om goede informatieverschaffing en draagvlakverbreding voor de regiotram. Om goede procedures, waarbij de bevolking serieus wordt genomen. Niet solistisch: “over u, zonder u”.

Wat betreft buslijn 10, de (oude) route tussen Beijum en Zernike, is de BOB in haar inspraakreactie “voorbarig” geweest (citaat van de BOB: “We vinden het ook positief dat lijn 10 in 2010 weer in ere wordt hersteld”). Het Openbaar Vervoer-Bureau Groningen – Drenthe gaf in het DvhN van 8 april jl. te kennen, dat Beijum “een redelijk snelle verbinding met Zernike heeft via een overstap op de Grote Markt”.

Binnen de Provinciale Staten wordt de regiotram kritisch bekeken. Zie het volgende bericht van RTV Noord van heden:

GRONINGEN - Provinciale Staten zetten grote vraagtekens bij de komst van de RegioTram in de stad Groningen. Dat bleek woensdagavond tijdens het eerste Statendebat over de RegioTram.

Alle fracties zijn kritisch over het nieuwe vervoersysteem. Het grootste probleem lijken de kosten van de tram. De exploitatie is nog niet sluitend en het prijspeil zal in de toekomst waarschijnlijk flink stijgen. Het vervoerssysteem wordt dan flink duurder dan de geraamde 700 miljoen euro. Daarnaast benadrukt de ChristenUnie dat er in de toekomst in het openbaar vervoer bezuinigd zal worden.

Volgens de fracties is er nog niet voldoende gekeken naar alternatieven van de tram, zoals de bus. De VVD pleit er opnieuw voor dat een kabelbaan in overweging wordt genomen. De PvdA eist snel een overzicht van alle risico' s. 'Alles moet op tafel voor we een besluit nemen.'