zaterdag 26 juni 2010

EEN TRAGISCHE ACTIE

Afgelopen vrijdag kregen ondergetekende, Hans Koopman en Anna Riemersma deze brief, zie links, in de brievenbus gegooid. Twee uur later was de brief met persoonlijke uitnodigingen ook te lezen in de net nieuw uitgekomen wijkkrant. Een brief vol beschuldigingen, verwijten, verdachtmakingen en hele onwaarheden. Met daarop volgend een "uitnodiging" om alles te komen uitpraten. Ja, u leest het echt goed. De lezer moet zelf maar uitmaken of hij het een komische dan wel een tragisch actie vindt, bij mij zit het er tussen in.

De feiten: niemand van de genoemde drie, ondergetekende incluis, heeft contact gezocht met de mensen van de Gezinsbode of Dagblad van het Noorden. Toch worden we "belangrijke drijvende krachten" achter "de felle aanvallen" genoemd. Twaalf redacteuren zijn in tweeënhalf jaar opgestapt. U kent de achtergronden, ze zijn breed uitgemeten op deze blog. Enkelen van hen zaten een tijdje kapot thuis. Geen woord daarover, nee de daders blijken zelf vreemd genoeg erg beschadigd. Geen zelfkritiek, geen zelfrefleksie en geen zelfreinigend vermogen, nee "de schuld van alles" ligt zoals altijd buiten de eigen club zelf. In het Dagblad van het Noorden werden de vele opgestapte mensen "troebelwatervissers" genoemd, nu heten ze "wegduikers." Zou het tot de mogelijkheden behoren dat deze classificaties het "samen werken aan een leefbaar Beijum geen goed doen?" Beste lezers, er vinden allerhande gesprekken plaats achter gesloten deuren. U moet deze pr- stunt maar interpreteren zoals u dat zelf wil. Eén tipje van de sluier, ik sprak vandaag een Beijumer over deze actie: "Dit wist ik al een week. Ik wil niet dat je mijn naam noemt, maar het doel van deze publicatie was om jouw en de andere twee publiekelijk voor het blok te zetten en om jullie aan te pakken."

En zo gaat het tragisch -komische (met nadruk op tragisch) wijkverhaal na dit dieptepunt weer een nieuwe fase in. Want, de weigering om te gaan praten zal worden uitgelegd als onwilligheid. De eigen "goedheid" staat weer centraal, "ze willen onze uitgestoken hand niet aannemen." De lezer beoordeelt zelf maar of deze actie, zie epistel linksboven, de cohesie en leefbaarheid in de wijk op een hoger plan trekt. En wie er verantwoordelijk zijn voor de tragische teloorgang van wat eens een gezonde bewonersorganisatie Beijum was. Er vinden zoals gezegd de nodige gesprekken plaats op gemeentelijk niveau. Een paniekactie als dit, zie nogmaals het epistel, levert vanzelfsprekend geen constructieve bijdrage aan het oplossen van problemen.
Hierna weer zoveel mogelijk fris en fruitig nieuws uit de mooiste wijk van de stad: Beijum.

29 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

In mijn persoonlijk verslag van de BOB-jaarvergadering van 23 maart 2010 staat:
"De mensen van de twee opgestapte redacties moeten van opperhoofd Wim Klein een goed gemotiveerde en onderbouwde brief aan de BOB schrijven waarover bemiddeld en gesproken moet worden. Hij zei er tussendoor vilein bij ‘dat het bestuur het erg druk heeft’. Dus zin in zo'n gesprek heeft WK niet."

In de BOB-krant van maart 2010 staat op pagina 2, tweede kolom, een nogal kort verslag:
"Over het onlangs opstappen van enkele Beijumkrantmedewerkers constateerde de ledenvergadering dat het bestuur in deze correct heeft gehandeld. Het bestuur toonde zich bereid in te stemmen met een open gesprek met onlangs en eerder opgestapte medewerkers van de Beijumkrant als die daar een voorstel voor doen."

Noot 1 van mijn kant: tijdens deze BOB-AV is niet gestemd over het feit dat het bestuur van de BOB "correct heeft gehandeld". Dat is eenzijdige bestuurlijke inductie/- inlegkunde. Jochem Atema "hield zijn voorstel immers aan" tot de AV van september 2010? Na te vragen bij o.a. Jochem Atema, Hilda Hofstra en Machteld Veenker.

Noot 2 van mijn kant: Wim Klein zei op 23 maart 2010 uitdrukkelijk en met grote klem dat de opgestapte redacties goed gemotiveerd dienen aan te geven waarom men een nader gesprek wenst. Happig op zo'n gesprek was WK, zoals gezegd, niet. Integendeel!!!

In de Beijumkrant/de BOB-Waarheid van juni 2010 staat op pagina 2 in strijd met de WK-uitspraken van bovengenoemde jaarvergadering:
“Het BOB-bestuur vindt dat het hoog tijd is om samen om de tafel te gaan en te proberen oud en nieuw zeer op te ruimen en de onderlinge verhoudingen te verbeteren met een onafhankelijke gespreksleiding en notulist.”
Het gespreksklimaat wordt bij voorbaat evenwel niet bevorderd door de volgende publieke beschuldigingen (m.i. laster en smaad):

A. De eerste kolom. “Volgens het BOB-bestuur zijn Johan Fehrmann, Hans Koopman en Anna Riemersma alle drie opgestapt als Beijumkrantredactieleden en als BOB-lid, daar belangrijke drijvende krachten achter en bevatten hun verhalen een flink aantal halve waarheden en hele onjuistheden.” Einde citaat.
Dit wordt gesteld, maar helaas niet bewezen. Geen gemotiveerde onderbouwing.

B. De tweede kolom. “Het BOB-bestuur vindt dat Johan Fehrmann, Hans Koopman en Anna Riemersma wegduiken voor een eerlijk gesprek. Zij stapten zelf uit de redactie van de Beijumkrant, zij zegden hun BOB-lidmaatschap op en zijn volgens het bestuur vanaf de zijlijn publiekelijk de BOB en de BOB-kaderleden persoonlijk op een bedenkelijke wijze gaan aanvallen.” Einde citaat.
Waarom dit “bedenkelijk” en van “persoonlijke” aard is wordt helaas niet aangegeven. Wederom een stellige bewering. Vanuit een zielige slachtofferrol. Zonder de hand in eigen boezem te steken! Puur defensief en introvert gedrag.


Nu is het BOB-bestuur opeens wel happig op een bemiddelingsgesprek. Niet op 23 maart 2010. Dit is innerlijk tegenstrijdig. Op grond van de prangende publicaties in het DvhN en uiteraard Beijumnieuws?
"Een kat in het nauw maakt vreemde sprongen!"

Laat de heer Bert Popken, de waarnemend Algemeen Directeur van de dienst RO/EZ, maar eerst zijn intern RO/EZ-onderzoek aangaande RO/EZ-ambtenaar Wim Klein afronden!!! Het gaat om ambtelijke integriteit...

Alie zei

ik ken de andere mensen niet, van Bob en de andere kant. Maar door dit alles ben ik wel aardig op de hoogte geraakt. Ik kan maar 1 ding: jou geloven, Johan.
Door hoe je bent en hoe je schrijft, toon je aan dat je zo niet in elkaar steekt.
Daardoor kan in mijn optiek slechts de andere partij het verkeerd hebben.
Wat mij betreft vind ik het de laagste daad van allemaal dat ze in de Beijumkrant jullie 3 noemen met naam en toenaam, en ze zichzelf de hemel in prijzen alsof hun geen blaam treft. Komop mensen, krab je zelf eens achter de oren en vraag je af hoe dit alles ontstaan is. Dan blijkt vanzelf wel dat de Bob waarschijnlijk een goede organisatie is maar met totaal de verkeerde mensen aan het roer.
En de hele Beijumkrant wordt dus door hun geschreven!! Vergeet dat niet.
Mijn steun krijgen ze niet, eerder mijn tegenstem!

Gerda zei

Als je van goede wil bent voor een oplossing dan doe je dit niet als bestuur zijnde.
Maar het mag duidelijk zijn dat dit bestuur niet gedragen wordt door wijkbewoners. Qua ledenaantal niet en qua houding niet.
Als je als bestuur ontdekt dat mensen je niet meer steunen (geen vrijwilligers kunnen krijgen) dan moet je opstappen. Dan heb je gefaald als bestuur zijnde.
En een taak van een bestuur om de verhoudingen goed te krijgen, is soms gewoon sorry zeggen. Dat hoort ook thuis in een bestuur.
Ook al vind je het persoonlijk niet noodzakelijk, in het belang van het doel van het bestuur moet je dit soms doen.
Je kunt zelfs met onenigheid uit elkaar gaan, dan nog kun je de vrijwilliger bedanken voor zijn/haar inzet de tijd dat het wel goed ging. Dat hoort gewoon zo. Je vertegenwoordigt een achterban, en je maakt gebruik van vrijwilligers. Soms lig je elkaar niet en ga je uit elkaar maar ook dat doe je respectvol.
En dit is zo laag richting alle opgestapte vrijwilligers.

Kees Huizenga zei

Nog een toegift van mijn verslag van de jaarvergadering van de BOB van 23 maart 2010:

"Uitsmijter John Veldman

Nog een leuke uitsmijter van John Veldman. Hij had kennisgenomen van het feit dat op zaterdag 20 maart 2010 -tijdens de Lentemarkt op Plein Oost- bleek dat er "bemiddeld" kon worden.
(Terzijde: ik noemde toen de naam van Marjo van Dijken; op 22 maart tegen Irma Zijlstra van de SDC Noorddijk; zij vond dit een waardevol voorstel. Francis Nijdam van STIEL en Menno Fritsma waren op 20 maart jl. op Plein Oost eveneens positief over bemiddeling door MJvD.)
Op 21 maart 2010 zegde Anna Riemersma haar bestuurslidmaatschap van de BOB op. Dat begreep John Veldman niet. In die zin had hij zijn twijfels over “bemiddeling”. Dat John Veldman door zijn BOB-ultimatumbrief van 16 februari 2010 richting Anna Riemersma (aftreden voor vrijdagmiddag 19 februari 2010, 16:00 uur) het aftreden van de redactie had bewerkstelligd/bespoedigd en daarna haar bestuursaftreden, nee, dat was kennelijk niet belangrijk. Anna doet iets wat het bestuur graag wil (aftreden per decreet) en vervolgens blijkt uit haar bestuursaftreden dat “bemiddeling” geen zin heeft. Gekker moet het niet worden, toch??? Zie verder de persverklaring van het BOB-bestuur over het aftreden van de redactie. Het redactielid Anna R. werd op een vileine manier uitgespeeld tegen het bestuurslid Anna R.

Ik heb van deze jaarvergadering een behoorlijke kater, maar zou deze qua informatievoorziening, bestuurlijke omgangsvormen, bestuursattitude, benepenheid, introverte sfeer en defensief gedrag niet graag gemist willen hebben.


Met bevindelijke groet,

uw willige waarnemer in de kille keuken van een totaal verziekte wijkbewonersorganisatie, in casu het BOB-Politbureau, tevens uitgever en hoofdredactie van de BeijumWaarheid,

Kees Huizenga"


Noot: ik was de aanstichter van het DvhN-artikel over de studentenkamerverhuur aan de Framaheerd en de opmerkelijke verkokering met de BOB. Zie het DvhN van 2 juni 2010 en Beijumnieuws van deze datum. Ik was echter aanwezig op de BOB-AV van 23 maart 2010. Dus kan de BOB mij niet verwijten dat ik "vanaf de zijlijn" bezig ben...

Karin.P. zei

Ik las het en dacht OMG wat een kinderachtig gedrag en idd Johan Triest maar ook lachwekkend.
HOW LOW CAN YOU GO !!!
Ik las er niks over op beijumnieuws maar weet inmiddels dat je er eigelijk totaal geen aandacht aan wilde besteden hier maar na de vele reacties in je mail heb je het toch gedaan en goed zo !!!
Beijumnieuws groet en groeit en zal nog meer groeien :)
en wie hielt ook al weer tegen dat er subsidie ging naar Beijumnieuws ???
Ach ik kan alles wel weer aanhalen zoals eerder al is gezegd opstappen en een nieuw bestuur.
En wie weet kan Beijumnieuws samen werken met de krant dan ben ik ook bereid vrijwillig me in te zetten zie en hoor genoeg om me heen.

Anoniem zei

Domme aktie van Bob. Gooien met modder maar willen zelf niet gegooid.Pot verwijt de ketel

Kees Huizenga zei

Zie mijn reactie van 26-03-2010, 23:38 uur:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2010/03/33-mensen-en-een-wijkvergadering.html

Het BOB-bestuur besloot op maandag 15 februari 2010 om Anna Riemersma uit het bestuur te zetten. Nota bene buiten haar aanwezigheid om. Dit was een bewuste keuze. Een bestuursbesluit over een medebestuurslid, waarbij zij/hij niet aanwezig mag zijn, is van rechtswege nietig van aard. Dat weten ze kenbaar bij de BOB niet. Zie in dezen art. 11 lid 6 van de BOB-statuten: "Elk bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van één stem" (tijdens de bestuursvergaderingen).
Anna R. kreeg op dinsdag 16 februari 2010 de inmiddels beruchte "Anna-brief". Ze moest reageren vóór uiterlijk vrijdag 19 februari 2010, 16:00 uur.
Deze harde ultimatumbrief (lees vooral de hovaardige toonzetting) was de grote reden waarom op vrijdagochtend 19 februari jl. zes redactieleden het besluit namen om uit de Beijumkrantredactie te stappen. Deze botte BOB-brief is geschreven door John Veldman. Deze brief was niet gevoegd bij de openbare stukken voor de gehouden jaarvergadering van de BOB. Waarvan akte!
Ik citeer de verstuurde e-mail in twee delen. Op verzoek.

Deel 1.

"Dag Anna,

Wij ontvingen van jou ter informatie en als bijdrage in de meningsvorming het verslag van de redactievergadering van 25 januari 2010. We zijn geschokt door de passage onder de eerste mededeling van dat verslag. In een stuk of twaalf regels wordt daarin een bijzonder slechte en negatieve karikatuur gemaakt van opvattingen van het bestuur en handelingen van bestuursleden, waarna vervolgens tot het schrijven van een “brandbrief” wordt besloten.

Praktisch op elke bestuursvergadering staat de Beijumkrant op de agenda, van elke bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt. Jij stelt mede onze bestuursverslagen vast. In onze reactie op de brandbrief van de redactie gaven wij al aan dat in die brandbrief een volstrekt onjuist beeld wordt geschetst van de gang van zaken en stand van zaken met betrekking tot een eventuele uitbreiding van de krant en een eventueel redactiestatuut. Wij begrijpen nu hoe bij de redactie dat foutieve beeld heeft kunnen ontstaan, evenals trouwens van jouw verantwoordelijkheid voor de communicatie tussen redactie en bestuur.

Juni 2009 gaf jij aan de combinatie van je redactiewerk en het secretariaat en mogelijk zelfs het bestuurslidmaatschap jou teveel werd. Jammer genoeg slaagden we er toen niet in daar op dat moment een oplossing voor te vinden. Intussen kreeg jij het feitelijk nog drukker door je Stadspartijactiviteiten.

Wij hebben moeten constateren dat zich sindsdien steeds vaker botsingen voor hebben gedaan in het bestuur die niet alleen maar wel voor een groot deel te maken hadden met jouw functioneren. Taken ging je steeds slechter uitvoering (bv. verslaggeving, archivering, afhandeling post), zaken zoals de mogelijke uitbreiding van de krant werden ondanks de duidelijke bestuursafspraken door jou tot onnodige conflicten opgeblazen, nog steeds trek je de discussie en meningsvorming over een eventueel redactiestatuut volstrekt onnodig in de conflictsfeer wat betreft gang van zaken en zonder dat goed overleg tussen bestuur en redactie heeft plaatsgevonden.

We moeten constateren dat het je steeds minder is gelukt je bestuurslidmaatschap verantwoord in te vullen; we moeten ook constateren dat je loyaliteit steeds meer bij de redactie is komen te liggen en steeds minder bij je bestuurslidmaatschap, met wat ons betreft als absoluut dieptepunt de persoonlijke aanvallen vanuit redactiegeledingen op en intriges rond bestuursleden en het bestuur als geheel die jij helaas mee voedt en steunt.

Tot onze spijt kunnen we dat niet langer accepteren. We zijn het vertrouwen in jou als medebestuurslid kwijt. We gaan er vanuit dat mede door je steeds verder toenemende werkdruk de spanning rond je verschillende functies op is gaan lopen, maar wij kunnen zo niet verder met je bestuurslidmaatschap.

We verzoeken je daarom dringend om afstand te doen van je bestuurslidmaatschap."

Kees Huizenga zei

Op 27 maart 2010 om 00:00 uur:

Deel 2 van de "Anna-brief"

"We willen bovendien een aantal afspraken met je maken over je functioneren als (eind)redactielid van de Beijumkrant mocht jij je daarvoor willen blijven inzetten:
- we willen zeker weten dat jij je in wilt zetten voor een zorgvuldige en zakelijke voortzetting en afronding van de discussies over eventuele uitbreiding van de krant en een eventueel Beijumkrantstatuut;
- we willen zeker weten dat ook jij je daarbij in wilt zetten voor normalisering van de samenwerking tussen bestuur en redactie;
- we willen dat het redactievooroverleg opnieuw wordt ingesteld waarin vanuit het bestuur John en Wim en vanuit de redactie Hans en/of jij participeren. John en Wim zijn het beste op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rond allerlei zaken en kunnen dus vanuit het bestuur het beste input leveren in het vooroverleg. We vinden bovendien dat de hele gang van zaken gedurende de afgelopen periode het weren van elkaars vertegenwoordigers absoluut niet rechtvaardigt. John en Wim zijn zondermeer van plan zich optimaal in te zetten voor een goede samenwerking. Voor ons is dat de enige manier om lopende de uitkomst van de statuutdiscussie op verantwoorde wijze als redactie en bestuur samen vorm te blijven geven aan de krant. Wij vinden het prima om voor dat vooroverleg zo nodig tijdelijk een voorzitter van buiten aan te trekken, bv. iemand van Stiel.

We willen graag uiterlijk vrijdag 19 februari om 16.00 uur een antwoord van jou persoonlijk op bovenstaande punten. Dan gaat het om:
• je antwoord op ons verzoek om het bestuurslidmaatschap op te geven
• je antwoord of je (eind)redactielid wilt blijven
• je antwoord of jij je kunt vinden in de door ons voorgestelde afspraken om tot normalisatie van betrekkingen te komen en tot zakelijke discussies over geschilpunten en hoe jij dat denkt vorm te geven.

We willen graag vervolgens op zo kort mogelijke termijn een gezamenlijk overleg tussen bestuur en redactie om te komen tot een betere samenwerking.
Dat overleg dient wat ons betreft uiterlijk maandag 1 maart gehouden te worden zodat wij ons als bestuur (indien nodig) nog tot de ledenvergadering van 23 maart kunnen wenden over een en ander. Dit overleg kan door Mylène of ook iemand van buiten worden voorgezeten.

Voor nader overleg kun jij je desgewenst wenden tot Mylène.
En wat ons betreft handelen we een en ander samen met jou naar buiten toe discreet af, naar de overige redactieleden, de ledenvergadering enz. We hebben er geen behoefte aan jou tegen wie dan ook in diskrediet te brengen.

16 februari 2010,

Prem Anroedh
Rita Arkema
Mylène Gerritsen
Wim Klein
Rein v.d. Velde
John Veldman
Tiemen Wagenaar"

Einde citaat van de "Anna-brief".

Wie kleinse wind zaait, zal grootse veldstorm oogsten!!!

Het BOB-bestuur wilde zgn. "afspraken" maken met Anna Riemersma. U ziet dat dit in de barre praktijk bikkelharde eisen waren van een dictatoriaal genootschap...

Gerda zei

@Huizenga
U valt weer in herhaling. Maar wat is uw oplossing??

We weten nu hoe u over de BOB denkt op grond waarvan u vind dat u gelijk heeft etc. U heeft mensen overtuigd, u heeft mensen afgestoten. Maar nu......
Hoe gaat u het probleem oplossen?

Lolke zei

Wie begrijpt het beleid van de wijkorganisatie nog? Uitnodigen en dan de deur dicht klappen, dit is niet in het belang voor de inwoners van Beijum. Beijum verdient een beter bestuur. Moeten wij ons ook gaan verzamelen om ook een zwartboek aan de Gemeente aan te bieden?
Harm Vorsteveld

Kees Huizenga zei

@ Gerda:

1. De subsidie aan de BOB moet onmiddellijk ingetrokken worden. Wegens gebleken wanprestatie. Omdat de BOB niet voldoet aan de eisen van de Algemene Subsidie Verordening (art. 30 lid 2). De besmette BOB kan opgeheven worden.

2. Gedurende twee jaren werkt een nieuw team aan een nieuwe wijkorganisatie. Met een wervende en activerende website. Aansluiting kan worden gezocht bij bestaande huurdersorganisaties, heerdcomités, wijkinstanties, wijkondernemers, verenigingen van huiseigenaren, ouderenbonden, het WMO-platform, Vensterscholen, sportverenigingen, jongerenorganisaties, etc.
Wellicht is een interim-coach noodzakelijk, die zaken coördineert en vooral delegeert. Basaal is: "Vertrouwen in de buurt" (het WRR-credo).

3. Heel belangrijk is om de problemen van Beijum eerst goed in kaart te brengen. Het organiseren van themabijeenkomsten. Bijvoorbeeld over veiligheid & wonen. Samen met de bewoners oplossingen bedenken. Goed overleg plegen met woningcorporaties, milieugroeperingen, verkeersdeskundigen, zorgverleners, leerkrachten, de St. BIB, etc. Gebruik maken van talenten in en van de wijk. Goed netwerken.

4. Er komt een nieuwe onafhankelijke (!) redactie van de Beijumkrant (een nieuwe naam is wenselijk). Samenwerking met Beijumnieuws is mogelijk.

Op weg naar een Leefbaar Beijum!

P.S.: Ik doe deze voorstellen op persoonlijke titel.

Gerda zei

Nu begrijp ik waarom u de BOB op alle kanten afkraakt, de nieuwe organisatie krijgt geen geld als de huidige BOB blijft bestaan.

U doet dit niet op persoonlijke titel, u zegt dat er al 2 jaar aan gewerkt wordt.

Ik vind dat u de goede zaken van de BOB en de vrijwilligers die zich nu wel inzetten tekort doet door ze zo aan de kant te zetten.
Zij zijn ook bewoners van Beijum.

U handelt dus eigenlijk niet beter dan dat zij doen.

Kees Huizenga zei

Nee, Gerda, het gaat erom dat in de nabije toekomst, gedurende twee jaren, aan een nieuwe wijkorganisatie gewerkt wordt.

Inderdaad, van de BOB is geen wijkopbouw te verwachten. Deze club stoot louter af. Dat is de afgelopen jaren immers voldoende gebleken. Zowel binnen het bestuur als binnen de redacties. Toch? In Beijum kan een klaslokaal gevuld worden met voortijdig afgetreden bestuursleden en redactieleden.

Als de SDC Noorddijk en de dienst OCSW niet ingrijpen, komen er in Beijum twee wijkorganisaties, die beide recht op een OCSW-subsidie hebben, gegeven de ASV OCSW (een gemeentelijke wet). Wijkopbouwwerker drs. Anja Bos van STIEL heeft ongeveer twee jaren geleden tegen mij gezegd dat dit in de praktijk mogelijk is. Ook wettelijk. Maar het is beter dat de BOB volledig verdwijnt.

Wat betreft art. 30 lid 2 ASV OCSW:
zie Beijumnieuws van 7 september 2008 (nog steeds superactueel, omdat de BOB geen “activerende” website heeft; ook niet van de Beijumkrant on line):
http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/09/wijkcommunicatie-en-de-bob.html


Ondertussen bij de buren van het DvhN (van heden):

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article6196569.ece/Kritiek-op-BOB-niet-gewaardeerd

Gerda zei

Dank u wel voor de uitleg meneer Huizenga. Ik kan wel goed lezen, maar soms werken mijn hersenen niet mee. Nu dus wel met uw uitleg.

Kees Huizenga zei

Ik kan me nog sterker uitdrukken: op 3 februari 2009 riep wijkopbouwwerker Anja Bos mij in Het Heerdenhoes op om een nieuwe Beijumse wijkorganisatie op te richten (daarvoor had ze het hetzelfde op 19 augustus 2008 in eveneens Het Heerdenhoes tegen mij gezegd). Via Beijumnieuws zouden contacten gelegd kunnen worden met de heerdcomités van Beijum. Ik zei toen twee keren dat ik tegen polarisatie in Beijum was.

Welnu: ik constateer dat er juist door de BOB polarisatie in Beijum komt. En blijft. In maart 2010, tijdens de jaarvergadering, wilde de BOB niets weten van bemiddeling. De door Wim Klein genoemde "wegduikers" of "troebelwatervissers" moesten maar een gemotiveerd verzoek aan de hooggezeten BOB richten. De BOB bleef van haar kant passief. Helaas! En nu, op 25 juni 2010, wil de BOB opeens van haar kant een bemiddeling een kans van slagen geven. Na eerst "de oud-leden van de BOB vanaf de zijlijn" fors te beschuldigen, waardoor er totaal niet meer met elkaar gecommuniceerd kan worden. De zaak Beijum zit muurvast. Met dank aan de "emotionele intelligentie" van de BOB. Gemeenteambtenaren zitten met de handen in het haar! Wat te doen?

Mijn devies is: ontbind de BOB!

De BOB biedt een gebalde vuist aan; geen uitgestoken hand. Van bestuurlijke integriteit is totaal geen sprake...

Gerda zei

IK zeg wel dat ik u begrijp, maar ik deel uw mening niet.
Dus u bent vanaf 2008 al bezig de BOB geen kans te geven. I.p.v. dat u dat op de ledenvergadering doet, doet u het achter de rug om.

Ik blijf erbij dat er op dit moment ook goede mensen bij de BOB of de werkgroepen goed werk verrichten.
Ze hebben leden, die ook wijkbewoners zijn en een mening hebben.
U tast net zo goed op deze manier de wijkdemocratie aan.

Deze hele situatie heeft alleen maar verliezers. I.p.v. dat mensen samenwerken aan een goede wijk.

Anoniem zei

Voor de zoveelste keer geeft Fehrmann met dit artikel aan dat hij totaal niet geschikt was, en is, als hoofdredacteur van de wijkkrant. Een artikel op deze wijze beschreven zou niet kunnen in een wijkkrant, het is een privé-oorlog tussen twee personen op een privéblog, maar dan éénzijdig gevoerd. Zou het nu echt niet een goedbedoelde poging zijn van bestuurskant om dit absurde gedrag van Fehrmann en Huizenga eens te beeindigen? Met dit artikel belet hij wel erg snel de anderen om tot een oplossing te komen. Het "Ik heb gelijk" gehalte is wel erg hoog. Is dit nu allemaal dan wel constructief? Als je alle artikelen leest die gericht zijn tegen de heer Klein(want daar gaat het hem om)ontdek je een obsessie die er niet om liegt. Wat Huizenga betreft, op de AV. Maart ’10 heeft hij niets gezegd(nou ja,die ene euro dan). Later laat hij fatsoensgrenzen los door in geschrifte te doen of hij als enige het bestuur van repliek dient. Aanvallen op personen schuwt hij niet. Wat hij nu aan Gerda schrijft is weer zo’n verzinsel. Vertegenwoordigd hij als enig persoon nu de hele wijkbevolking door op eigen houtje met ambtenaren te praten? Vreemd gedrag, daardoor niet serieus te nemen.

Gerda zei

@anoniem U wilt toch niet zeggen dat je op deze manier goede bedoelingen hebt? Door om 12 uur het bij de mensen in de bus te gooien, zonder datum aanhef, gewoon het stuk zoals hij in de krant staat.
Niet getekend door voorzitter en secretaris zoals het hoort.
Het artikel is gewoon in de bus gegooid.

Terwijl de heer Fehrman op gesprek is geweest. Dan kun je toch niet zeggen dat hij niet wil.

U schrijft wel dat de heer Fehrman niet geschikt is als hoofdredacteur maar ze zijn destijds wel genomineerd en derde prijs behaald voor de Fakkeltrofee.
Dus zo ongeschikt was hij ook weer niet.

Privé oorlog onder de noemer van de BOB, waarom reageert de heer Veldman dan? De vorige keer richting vele andere mensen die reageerden, gelukkig verwijderd inmiddels.
Waarom staat het dan onder de noemer van de BOB in de Beijumer?
Ik ben het met u eens de heer Huizenga schiet vaak door.
Maar u kunt feiten van de BOB niet gaan ontkennen, dat is ook niet realistisch.
Dit is niet een privé oorlog.
Dan werden Anna en Hans ook niet in het artikel genoemd.

Kees Huizenga zei

@ Gerda:

Ik heb de BOB vanaf 2008 veel kansen gegeven. Aan twee dringende oproepen van Anja Bos heb ik niet voldaan! Toch?

Ik heb regelmatig met de BOB gemaild. Sprak met Ruud van Erp (OCSW) en Leo van Gent en Irma Zijlstra (SDC Noorddijk). Met een extern ingehuurde deskundige bij OCSW. Veel adviespunten van mij d.d. 15 mei 2008 werden gehonoreerd, maar helaas niet door de BOB uitgevoerd. Leo van Gent heeft de BOB enorm gedoogd. Altijd! Ik sprak met Joyce van der waal van STIEL, etc.

In maart wilde 2010 ik bemiddelen (ik kwam met Marjo van Dijken als bemiddelaar).
Francis Nijdam van STIEL heb ik op 20 maart 2010 op Plein Oost ook ingelicht. Evenals Tiemen Wagenaar, bestuurslid van de BOB, die toen eveneens voorstander van bemiddeling was. Maar niet Wim Klein!

Ik was aanwezig op de BOB-AV van maart 2010. Wat is er ondemocratisch aan mijn gedrag? Je stelt me teleur.

Je schiet nu zelf behoorlijk door, Gerda!

Gerda zei

@ heer Huizenga,
Wijkdemocratie is ook dat het bestuur gekozen is en dat de leden oordelen over hun functioneren, dat weet u toch ook.
Wie is uw achterban? Door wie bent u gekozen?
Ik vind het helemaal niet erg als mensen een mening hebben, wat ik wel erg vind is hoe erg u het op de man speelt. Wat u vanmiddag de heer Fritsma hebt geschreven en ook eerder, dat is te ver.
Dat noem ik doorgeschoten.

Fatsoen moet je doen!

Kees Huizenga zei

@ Gerda:

"Wie wind zaait, zal storm oogsten!" Bij het bericht over het Beijumboek zat een grotelijks doorgeschoten reactie van Menno Fritsma. Hij speelde enorm op de man; niet de bal. Die reactie van MF kan niet door de beugel van de Nettiquette. Ben je dat met me eens, Gerda? MF had snel zijn excuses kunnen maken. Dat doet hij niet. Dus ga ik hogerop. "Boontje komt om zijn loontje!" Begin bij de bron, bij de oorzaak.

Waarom moet ik een achterban hebben? Mag ik niet namens mezelf met ambtenaren spreken?

Is Johan Fehrmann democratisch verkozen?

Opmerking: de redactie van de Beijumkrant is eveneens niet democratisch verkozen. In een concept-redactiestatuut heb ik in februari 2008 voorgesteld om de redactie van de Beijumkrant door de AV van de BOB te laten verkiezen. Anja Bos van STIEL steunde mij. En Irma Zijlstra van de SDC Noorddijk. Maar de meerderheid van het BOB-bestuur, waaronder Wim Klein, was tegen. Nu zitten we met de gebakken peren! Op een doodlopende BOB-weg. Met allemaal verliezers. De wijk Beijum is ook de verliezer.

Noot: het is misschien beter dat we elkaar eens spreken. Dan begrijp je mij misschien beter. De komende tijd ga ik wat dimmen. Ook uit oogpunt van effectiviteit en wijkcrisisbeheersing.

Gerda zei

@Geachte heer Huizenga,
Dan moet je ook alle werkgroepen laten kiezen dat gebeurt eigenlijk nergens. Maar ook dat had u kunnen inbrengen in de ledenvergadering. Het bestuur beslist niet, de leden.
U kunt het met iedereen bespreken maar de leden zijn het hoogste orgaan, niet het bestuur. Dat weet u ook.
En dat is ook mijn opmerking dat u de wijkdemocratie aantast op die manier.

Laten we heel simpel kijken, er zijn 20 mensen op de AV, als alle opgestapte leden ook waren gekomen ca. 20, dan had u al 50% van de stemmen gehad om het evt. wanbeleid van het bestuur aan te tonen en te laten wijzigen. Was deze hele heisa niet nodig geweest.

Ik ben het met u eens, hier zijn alleen maar verliezers.

En eerder had ik het over de andere vrijwilligers, de mensen van de groepen Groen@Grijs en de Ouderenwerkgroep en nu weer Verkeer, die vrijwilligers mogen wij niet in een kwaad daglicht zetten omdat er een bestuur niet zo netjes functioneert.

Hans K zei

Johan,
Laten we wel zijn, van beide kanten is in het verleden met modder gegooid. En volgens mij zijn ook aan beide kanten mensen hierdoor beschadigd. Je kunt overal wel heel erg negatief over berichten, maar daarmee los je de situatie nooit op. Je kunt deze actie van de BOB ook zien als een handreiking. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek, je kunt waarschijnlijk samen wel een onafhankelijke gespreksleider vinden waar beide partijen vrede mee hebben en er wordt een verslag gemaakt. Laat ik voor mezelf spreken, ik kijk graag op Beijumnieuws, maar ik ben dit soort artikelen meer dan zat. Ga om de tafel zitten! Ongetwijfeld een lang proces, maar het is een kans.

Unknown zei

Wil even melden dat bovenstaande bericht absoluut niet van mij afkomstig.

Hans Koopman

Hans K zei

@Hans
We delen dan niet dezelfde mening, wel de initialen, kan ik ook niets aan doen :-)

Unknown zei

Geen probleem hoor, ik wou alleen verwarring voorkomen. Iedereen mag van mij zijn eigen mening hebben (gelukkig maar) :-)

Kees Huizenga zei

1. Op 29 juni om 11:44 uur schreef een anonieme BOB-aanhanger (waarschijnlijk een oud-eindredacteur van de Beijumkrant en oud-BOB-bestuurslid) met veel opgekropte splijtzwamagressie (een "obsessie" naar Johan en ondergetekende?), dat ik op de jaarvergadering van de BOB van 23 maart 2010 alleen maar een vraag had gesteld over die "ene euro" aan kasverschil. Dat is onjuist. Bovendien bracht ik het heel vriendelijk en inlevend naar voren. Het was geen verwijt, maar een eenvoudige vaststelling. Dat komt door het afronden van bedragen, wat ik altijd afwijs.

2. Ik stelde ook aan de orde dat op pagina 14 van de financiële stukken wordt geschreven over een "Communicatieplan Heerden". Daar was in 2009 € 1.500 voor begroot, maar er was in 2009 niets aan uitgegeven. Er staat "pm" (Pro Memorie). Dat is natuurlijk fout als er geen geld is uitgegeven. Er moet staan: nul euro of een streepje.
Ik stelde de vraag of dat "Communicatieplan Heerden" nog bestaat. Wim Klein antwoordde (met een onnodige persoonlijke uithaal) dat dit plan niet meer bestaat. Het was ingetrokken. Dit staat zeer opmerkelijk niet in het secretarieel jaarverslag 2009. De BOB heeft contact met vier heerden in de wijk. Dat is ook juist haar typerende zwakte, omdat in Beijum bijna 40 heerden bestaan.
Dat "Communicatieplan Heerden" is met name opgesteld door drs. Joyce van der Waal van ex-STIEL. Zij werkt niet meer in Beijum. Tja, waarom is Joyce van der Waal vertrokken bij STIEL? Zou het door de BOB zijn gekomen? Over "het werk-, woon- en leefklimaat" dat de BOB statutair moet “bevorderen”?

3. Wat betreft die uitnodiging in de BOBWaarheid van vorige week vrijdag (juni 2010): in deze onzalige blunderbrief staat niet dat deze brief zou worden afgedrukt in de Beijumkrant van juni 2010. Dat is heel slordig. Brieven zijn persoonlijk van aard. In deze brief staat niet dat het een "open brief" betreft; een openbare brief voor gans Beijum.
De brief bevat verder geen handtekening en geen datum, wat Gerda op 29 juni jl., 12:40 uur, ook reeds opmerkte. De adressen van Anna, Hans en Johan ontbreken eveneens. Tot slot: er staat geen onderwerp in de brief.
Conclusie: deze BOB-brief is zeer ondeskundig en ongemotiveerd geschreven. Het lijkt er zeer sterk op dat deze brief onder grote ambtelijke druk geschreven is. Een "moetje". Window dressing. Voor het toneel van Beijum (met haar “troebel water” in de loopgraven van de Zuidwending). De schone schijn ophouden vanuit de eenzame BOB-vesting!

Onderaan de brief staat namelijk:
"NB: we zijn zo vrij geweest om Bert Popken, Leo van Gent en Ruud van Erp een afschrift te sturen van deze brief."
De Beijumers zijn kenbaar niet belangrijk om te vermelden. De BOB werkt met een voldongen feit. Pats boem! Het gespreksklimaat is totaal stuk. Bedorven. Exit. Met dank aan de emotionele en bestuurlijke intelligentie van de BOB. Wim Klein beseft niet dat zijn BOB-handelen een slechte invloed heeft op zijn functioneren als ambtenaar. En voor het vertrouwen in de (lagere) overheid.

Anoniem zei

De hierboven bedoelde anoniem is geen oud-redacteur, geen oud-BOBbestuurslid,geen BOB-lid,woont niet in Beijum, kent geen agressie in deze en heeft al helemaal geen obsessie. Zo kan men niet de verkeerde er op aanzien. Anoniem volgt de (verwijderde) raad op van Karel.
"Niet op Huizenga reageren"
Daarom wordt ook in de derde persoon geschreven

Kees Huizenga zei

@ Anoniem buiten Beijum:

1. U moet wel goed lezen. Ik schreef "waarschijnlijk". Ik dekte me dus in!

U schrijft dat u niet woont in Beijum. Wat is uw belang dan? Bent u oud-inwoner van Beijum? Of een toevallige passant?

Waarom anoniem? Vanaf de gemakkelijke zijlijn.

Op grond waarvan kunt u stellen: "Voor de zoveelste keer geeft Fehrmann met dit artikel aan dat hij totaal niet geschikt was, en is, als hoofdredacteur van de wijkkrant."
Heeft u de Beijumkranten vóór oktober 2007 gelezen? Zo nee, dan is uw reactie weinig doordacht en zinloos. Louter agressie.

2. Heeft u het ingezonden stukje van John Veldman in het DvhN van 3 juli 2010, pagina twee, gelezen? Getiteld "BOB". Hieruit blijkt dat de oproep van de BOB in de Beijumkrant van juni 2010 niet oprecht bedoeld is. Dit is niet integer (bestuurs)handelen. De schone schijn ophouden! De reactie van Anna Riemersma in het DvhN van 29 juni 2010 doet BOB-secretaris John Veldman op stellige wijze af als "een aantoonbare dooddoener". Zonder argumentatie. Op deze geringschattende manier bevordert John Veldman het gespreksklimaat in de dreven van Beijum uiteraard niet. Zonder enig psychologisch en tactisch inzicht. Hij breekt de oproep van het BOB-bestuur al doende vanaf de verhitte zomergrond af...

De vraag is of John Veldman vooraf overleg met het BOB-bestuur heeft gehad over de plaatsing van zijn ingezonden stuk. Zijn tekst verwijst naar "voorzitter Wim Klein". Met andere woorden: dit ingezonden stukje is feitelijk een verdediging van het handelen van het bestuur van de BOB. De BOB kan de persoon niet van de zaak scheiden (bij o.m. Framaheerdgate).
Nogmaals: tegelijkertijd ondermijnt deze openbare DvhN-bijdrage van JV de oproep tot bemiddeling of een gesprek. Er is sprake van innerlijk tegenstrijdig BOB-gedrag.

De medewerkers van stichting STIEL (wijkopbouwwerk) zullen hun handen getergd naar de hemel uitstrekken...

P.S.: wees niet boos op de analyserende boodschapper!