woensdag 9 juni 2010

VANDAAG IN DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Ik had het voornemen om er niks over te publiceren, maar er wordt zo glashard gelogen dat ik toch op deze manier de lezers van de werkelijke gang van zaken op de hoogte wil stellen.

Vandaag een interview in DvhN over het schandaal dat zich al tweeënhalf jaar in Beijum afspeelt. Voor lezers die door dit artikel nieuw instromen, typ in de zoekbalk linksboven het woord 'bewonersclub' in en u vindt een hele rij berichten over de club en de man die de wijk verdeelt, vrijwilligers schoffeert en liegen en kwaadspreken tot kunst verheft. 

Over dat liegen: Stadsdeelcoordinator Leo van Gent van Noorddijk heeft in twee onafhankelijke gesprekken met Beijumers, waaronder met ondergetekende, vertelt dat ROEZ-ambtenaar Wim Klein op zijn werk, in het gebouw van ROEZ, een negatief samengestelde collage van Beijumnieuws aan hem heeft overhandigd met de vraag of dit leefbaarheidbevorderend is en of dit subsidie moet krijgen. Het zou van Gent sieren als hij de leugen in bovenstaand artikel, al zou dat niet gebeurd zijn, recht zou zetten. Tevens zijn in 2007 vijf redacteuren om dezelfde redenen opgestapt als ondergetekende. Het draaien en liegen heeft zijn grens, drie redacteuren stapten op één en dezelfde dag op, ondergetekende incluis, twee anderen enkele weken later. Allemaal om dezelfde redenen, zie ook het citaat van Hans Koopman in het artikel. De lezers moeten verder zelf maar uitmaken of Beijumnieuws verbindend werkt in de wijk of niet. En of de boodschapper hier gekapittelt moet worden, of de leugens, list en bedrog van Klein en consorten. Verder deze dag weer fris en fruitig nieuws uit de mooiste en groenste wijk van de stad: Beijum!
http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article6148261.ece/Felle-kritiek-
Lees ook deze reactie, geschreven op een blog die ik dagelijks even het bekijken waard vind.
http://gelkinghe.web-log.nl/

24 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Deel 1

Wim Klein spreekt in het DvhN niet de waarheid en is derhalve niet integer. Wim Klein bood in het gebouw van de dienst RO/EZ, onder werktijd, de Beijumnieuwscitatencollage aan de stadsdeelcoördinator van Noorddijk, de heer Leo van Gent, aan. De datum ken ik niet. Waarschijnlijk in maart 2010.

Ik verwijs naar onderstaande verklaring van mij van 16 april 2010, die op 23 april 2010 is gestuurd naar:
1. de klachtenfunctionaris van de dienst RO/EZ, mevrouw Ada de Jager;
2. de waarnemend Algemeen Directeur van de dienst RO/EZ, de heer Bert Popken;
3. de toenmalig wethouder van Personeel en Organisatie, mevrouw Karin Dekker;
4. de toenmalig wethouder van Welzijn, mevrouw José van Schie;
5. de wethouder van sociale wijkvernieuwing, de heer Frank de Vries;
6. het CDA-raadslid mr. Jan Seton als voorzitter van "Heel de Buurt Beijum";
7. het PvdA-raadslid drs. Arjan de Rooij, woonachtig in Beijum.

"16 april 2010

Dag Johan,

Ik heb jou gisteravond nog gewezen op het feit dat Leo van Gent de Gedragscode voor ambtenaren van dec. 2006 met voeten heeft getreden. Zie § 1, tweede punt van aandacht. Je bent niet correct behandeld. Sterker nog: je wordt niet serieus genomen. Leo van Gent negeert jouw herhaald verzoek. Je krijgt wederom geen schriftelijk gemotiveerd besluit voor de afwijzing van een subsidie voor Beijumnieuws. Het grenst zelfs aan ambtelijke willekeur. In ieder geval is Leo zeer onzorgvuldig te werk gegaan (in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel).
De gevraagde beschikking, namens B&W van Groningen, dient goed en draagkrachtig gemotiveerd te zijn. Ik verwijs naar art. 3:46 Awb (een gecodificeerd Algemeen Beginsel van Behoorlijk Bestuur) en art. 3 lid 1 van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB; informatie op verzoek).
Je hebt de Gedragscode Integriteit en de Gedragscode voor ambtenaren van mij ontvangen.


Hieronder mijn verklaring, welke je mag verzenden naar mevrouw A. de Jager, de Klachtenfunctionaris van de dienst RO/EZ.

Belangenverstrengeling

Wim Klein treedt tijdens werktijd op RO/EZ in discussie over een zaak, die niets heeft te maken met zijn formele woonwagenfunctie bij RO/EZ. Wim Klein gebruikt c.q. misbruikt zijn vroegere en huidige relaties als oud-stadsdeelcoördinator van Noorddijk voor BOB-zaken en privézaken (hij voelt zich immers tevens persoonlijk beledigd door Beijumnieuws). Dan is sprake van belangenvermenging / belangenverstrengeling. Dat is in strijd met de Gedragscode Integriteit. Zelfs de schijn van belangenvermenging mag niet gewekt worden! Zelfs dubbele vermenging, omdat Wim Klein privézaken laat samenvallen met BOB-zaken."

Kees Huizenga zei

Deel 2

"Ik verklaar hierbij dat Leo van Gent op 15 april 2010 tussen 17:00 uur en 18:00 uur aan mij telefonisch heeft toegegeven dat hij onlangs (omstreeks maart 2010) Wim Klein "toevallig tegenkwam" in het gebouw van de dienst RO/EZ aan het Gedempte Zuiderdiep (ze spraken niet in de werkkamer van Leo van Gent). Voor Leo van Gent was het "toevallig". Wim Klein kwam aan met een collage van voor hem en de BOB negatieve citaten van het weblog van Beijumnieuws. Wim Klein kwam derhalve gepland, doelbewust en goed voorbereid op Leo van Gent af. Laatstgenoemde vond de citaten van Beijumnieuws onder de maat. Leo bevestigde dit gistermiddag tegen mij. Hij gaf Wim Klein gelijk. Wim heeft al-werkende-weg op de dienst RO/EZ zijn straatje voor de BOB en hemzelf schoongeveegd. Leo van Gent heeft zich gemakkelijk voor het karretje van zijn ambtsvoorganger en de BOB-voorzitter laten spannen. Leo van Gent nam deze beslissing zonder eerst hoor en wederhoor te plegen! Op woensdagmiddag 31 maart 2010 werd Johan Fehrmann op het matje geroepen. Laatstgenoemde vernam de bezwaren van Leo van Gent tegen Beijumnieuws. Daarop hield JF de eer aan zichzelf. Hij knapte af op de ambtelijke attitude van Leo van Gent. Op ambtelijke hovaardij en vooroordelen.
Dit is zeer opvallend, aangezien Leo van Gent zich in het verleden, op 27 augustus 2008, lovend over Beijumnieuws heeft uitgelaten. Beijumnieuws maakt "reclame voor Beijum".
Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/08/beijum-wordt-gescand.html
Citaat: "Terwijl ik op de loftrompet begon te toeteren over hoe mooi Beijum wel niet is en me aanbood als reclamemaker voor de wijk, zei Leo van Gent: 'maar jouw hele site is toch reclame voor Beijum'?"

Noot: ook voor augustus 2008 heeft Johan Fehrmann zich kritisch uitgelaten over Wim Klein en de BOB. Dat wist en weet Leo van Gent.

Misbruik maken van "financiële voorkennis"

Wim Klein heeft gebruik/misbruik gemaakt van "financiële voorkennis", zeer waarschijnlijk afkomstig van BOB-secretaris John Veldman, die in de commissie zit om aanvragen uit Beijum voor "een goed idee" te honoreren. Dit is in strijd met de Gedragscode Integriteit voor ambtenaren. Wim Klein dient zich bij de dienst RO/EZ niet te bemoeien met subsidieaanvragen buiten zijn beleidsterrein inzake woonwagens. Hij heeft in dezen zijn functie bij de dienst RO/EZ misbruikt om zijn grote tegenstrever van Beijumnieuws letterlijk en figuurlijk te dwarsbomen.
Op het territorium van de dienst RO/EZ zet Wim Klein zijn persoonlijke en bestuurlijke oorlog tegen Beijumnieuws voort. Dit ambtelijk-verkokerd gedrag dient afgekeurd te worden.

De BOB heeft geen eigen website

Het is zeer opmerkelijk dat de BOB geen eigen website heeft, ondanks de zeer forse OCSW-subsidie van ± € 19.000,- (in 2009) voor "informatieverstrekking, communicatie en activering". Is Wim Klein jaloers op het grote succes van Beijumnieuws als Tierelier van Beijum?
Zie in dit verband: http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/09/wijkcommunicatie-en-de-bob.html van 7 september 2008.

Einde verklaring van Kees Huizenga d.d. 16 april 2010"

Kunstenaar zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

1. Wim Klein maakte ook een "citatencollage" van Beijumnieuws voor de zgn. stoomafblaasvergadering van 28 februari 2008 onder leiding van drs. Anja Bos van STIEL. Een achteraf totaal zinloos gebleken "bemiddelingsgesprek" tussen BOBbers en de afgetreden redactieleden in het najaar van 2007 (in twee etappes).
Wim Klein las voor uit Beijumnieuws, omdat hij zichzelf het mikpunt voelde van Johan Fehrmann. De geschiedenis herhaalt zich in het voorjaar van 2010.

2. Vraag: wie is dan dat BOB-bestuurslid, waarop Wim Klein in het DvhN doelt? Is dat John Veldman? Zo ja, dan heeft John Veldman met een dubbele pet op gehandeld. John V. is lid van de "goed-idee-toewijzingscommissie" binnen het wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord (NLA Beijum) vanuit de BOB. In de optiek van Wim Klein heeft John Veldman als secretaris van de BOB of een ander BOB-bestuurslid deze aanvraag ondermijnd. Door namelijk deze citatencollage te maken. Dat is dan ook fout, omdat John Veldman in deze gedachtengang met dubbele petten op heeft gehandeld. Deze gedachtensprong (fictie) van Wim Klein is dan ook zeker als gevaarlijk (niet zonder risico) te brandmerken.

3. Op welke locatie is deze collage dan overhandigd? Wim Klein zwijgt hierover, terwijl Leo van Gent op geheel spontane wijze aan ondergetekende toegaf (op 15 april 2010) dat hij binnen het hoofdgebouw van de dienst RO/EZ onverwacht werd aangesproken door Wim Klein. Dit is zeer waarschijnlijk gebeurd op de grote trap binnen dit hoofdgebouw van RO/EZ.

4. Ik kan heel goed begrijpen dat Wim Klein een ander personage opvoert (verzint). WK weet dat hij de Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Groningen van december 2006 heeft overtreden. Daarom ontkent hij de gang van zaken. Dat psychologisch verschijnsel heet "cognitieve dissonantie". Later volgen citaten uit deze Gedragscode. Het gaat met name om het misbruik maken van financiële voorkennis en belangenverstrengeling (opereren met dubbele petten op).

Gerda zei

Beide partijen doen hetzelfde op elkaar afgeven. Maar van de BOB begrijp ik het bezwaar tegen de €1500,-- niet. Hier moeten bewoners hun handtekening voor zetten, dan is het aan die bewoners die tekenen of zij het bindend vinden of niet. De BOB had juist blij moeten zijn en het moeten steunen, want die mensen zijn ook bewoners van Beijum. Die genieten van de weblog.
De stadsdeelcoördinator heeft hier denk ik ook een fout gemaakt die hij gewoon moet corrigeren.
Het heet niet voor niets burgerinitiatief "Een Goed Idee".
Je hebt overal voor en tegenstanders van dan had je het idee niet in moeten voeren met de handtekeningen, dat geeft juist aan dat het gesteund wordt door de vereiste bewoners.

Johan Fehrmann zei

Graag alleen met naam reageren. Twee na laatste reactie van "kunstenaar" is om die reden verwijderd.

Anoniem zei

Misschien... misschien moet je zo trots zijn om subsidie van ROEZ te weigeren. Want geld aanemen op déze manier lijkt op heulen met de tegenpartij.

Dan kun je ook met opgeheven hoofd verder.

(René)

Harry Perton zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Liesbeth zei

Ik zal wederom weer mijn zegje gaan doen.Wim zegt dat wij na het opstappen van Johan ontredderd achterbleven.Nou beste Wim dit was niet het geval.Wij hebben er bewust voor gekozen om nog 1 maand de krant te maken en als het dan nog niet ging zoals het moest,zouden wij ook weg gaan.De sfeer was ook niet echt leuk meer te noemen...en de druk van bovenaf niet meer normaal.
ik zat tussen 2 vuren..de readactie en het bestuur,geen makkelijke positie.En ik ben nog steeds van mening als het bestuur zich niet met de krant en ons bemoeit had,was het niet tot zover gekomen.

Anoniem zei

Johan, waar twee vechten hebben twee schuld.

Johan Fehrmann zei

Er zijn twee reageerders geweest die in het verleden hebbeb gevraagd of hun reacties konden worden verwijderd. Dat is ok, maar graag nu ook niet meer reageren. Het is moeilijk te controleren maar het gaat om Beijumnieuws. Voor lezers uit Beijum.

Harry Perton zei

Flauwekul Fehrmann. Je kunt niet tegen kritiek. Bovendien gaat het om een gemeentelijke subsidie, iets wat alle Groningers aangaat.

Frans zei

Ik snap niet dat Johan die subsidie uberhaupt wil. Kom op man, geen oren laten hangen naar geldschieters.

Kees Huizenga zei

Ondertussen bij de buren: zie de felle reacties van onder meer Gelkinghe (= Harry Perton) op de website van het DvhN.

Zie:
http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article6148261.ece/Felle-kritiek-

Kees K. zei

@Kees.H, "Wim Klein spreekt in het DvhN niet de waarheid en is derhalve niet integer...". Maar hij is helemaal niet aan het woord in dit stukje krant. Is dat dan een integere reactie?

Kees Huizenga zei

@ Kees K.:

Goed lezen! Zie het rechtergedeelte in het DvhN. Daar waar zijn markante foto staat.

Citaat: Klein ontkent dat hijzelf een verzameling kritische citaten heeft verzameld van Fehrmann's blog en deze heeft aangeboden aan collega Leo van Gent. "Dat heeft een ander bestuurslid gedaan, nadat de BOB ter ore was gekomen dat Fehrmann die subsidie had aanvraagd. Wij dachten: dit kan toch zo niet zijn!?" Etc.

BOB-bobo Wim Klein spreekt in het DvhN op een geringschattende en verheven manier over "een paar troebelwatervissers". Ik moet denken aan een prachtig lied van het duo Simon & Garfunkel (zeventiger jaren) over "a bridge over troubled water". Met een knipoog naar de bruggen over de Zuidwending in Beijum!
Men kan het woord "troebelwatervissers" vergelijken met de geuzenterm "klokkenluiders". Goed voor het aan de kaak stellen van verziekte en verkokerde toestanden in introverte organisaties.

De waarnemend Algemeen Directeur van de dienst RO/EZ, de heer Bert Popken, doet nader onderzoek.

Mieke zei

Ik heb de reactie van "kunstenaar" gelezen en dat was een lelijke richting de BOB. Niet meer dan ok dat die verwijderd is.

Kees K. zei

@Kees H. Ja, je hebt helemaal gelijk, ligt aan m'n browser, ik had zelfs zijn markante kop niet gezien. Hij wordt geciteerd. Voor de rest bemoei ik me er niet me.

Kees Huizenga zei

Op 27 mei 2010 gaf ik per e-mail o.a. deze tekst door aan de heer B. Popken, de wnd. AD van de dienst RO/EZ (bij punt 3).

"Aangaande ons toekomstig gesprek: de volgende zinnen uit de bovengenoemde Gedragscode voor ambtenaren lijken me zeer relevant om nader met u te bespreken:

§ 1, eerste punt van aandacht: "U beseft dat u onderdeel bent van de overheid. U dient het algemeen belang en probeert met uw handelen het vertrouwen in de overheid te versterken."

§ 2, derde punt van aandacht: "U gebruikt financiële informatie en voorkennis van beleid voor de uitoefening van uw functie en niet voor andere doeleinden."
Zie verder de toelichting van § 2 op pagina 5. "De rechtspositie verbiedt oneigenlijk gebruik van kennis die ambtenaren in hun functie hebben opgedaan (art. 15:1:3 ARG)."
En art. 125a, lid 3, van de Ambtenarenwet (geheimhouding over ambtelijk-functionele zaken jegens derden). Leo van Gent had derhalve over Beijumnieuws moeten zwijgen richting Wim Klein!!!

§ 3, tweede punt van aandacht: Toestemming vragen aan uw leidinggevende om een nevenfunctie te bekleden. Heeft WK dit gedaan bij Arie Wink, de vroegere AD van de dienst RO/EZ? De BOB is verweven met de dienst OCSW. Woonwagenbeleid is er ook in de wijk Beijum en op Kardinge met de campers. De BOB pleegt regelmatig overleg met Peter Homan van Stadsbeheer Noorddijk (onderdeel van de dienst RO/EZ). Drs. Anja Bos van STIEL heeft in het verleden bij de dienst OCSW grotelijks aan de bel getrokken om te verhinderen dat Wim Klein bestuurslid van de BOB zou worden. In augustus/september 2007. Oud-BOB-voorzitter Henk Oostinga heeft bij de dienst RO/EZ (de directie) aan de bel getrokken vanwege dezelfde redenen. Eveneens in dezelfde tijd van 2007.
Leo van Gent is de derde ambtsopvolger van Wim Klein. Met oud-stadsdeelcoördinator Peter Wijnsma had WK grote problemen (en omgekeerd). Dit alles leidde/leidt tot dubbelzinnige raakvlakken en belangenverstrengeling binnen de dienst RO/EZ, zoals is geschied met de weigering van een subsidie aan Beijumnieuws. De BOB heeft geen website die als een tierelier functioneert. Wim Klein waant zich als de burgemeester van Beijum. Puur compensatiegedrag vanwege zijn vroegere functie als stadsdeelcoördinator van Noorddijk.
Ik sluit niet uit dat Leo van Gent eenzijdig afhankelijk is van de dossierkennis van Wim Klein, wat betreft de wijk Beijum.

§ 3, vijfde punt van aandacht: "U realiseert zich dat ook het oordeel van de buitenwereld van belang is. U kunt uw 'petten' misschien zonder probleem scheiden, maar als uw nevenactiviteit de schijn van belangenverstrengeling wekt, is dit ook schadelijk voor het vertrouwen in de overheid."
Zie ook de toelichting bij § 3 op pagina 5: "Bestaat er een risico dat ambtelijke informatie wordt gebruikt?" Zie tevens de andere vragen.
De reputatie van de dienst RO/EZ is ronduit slecht. Zie de rapporten van de RO/EZ-trojka van 4 december 2007. N.a.v. de Europapark-affaire (forse kredietoverschrijding). Nu weer met de parkeergarage onder het Damsterdiep (2,7 miljoen euro).


Ik wacht uw nadere reactie af.

Met alle achting,

Kees Huizenga"

Kees Huizenga zei

Op vrijdag 21 mei 2010, in de ochtend, had jij, Johan, een klachtgesprek met Bert Popken over het voortwoekerende BOB-drama. Jij stelde voor om dit gesprek te mogen opnemen. Bert Popken ging hiermee akkoord. Na enig wikken en wegen.

Met andere woorden: wat Leo van Gent aan jou verteld heeft, op 31 maart 2010 in het RO/EZ-gebouw aan het Gedempte Zuiderdiep, kan gecontroleerd worden. Hij heeft twee keren hetzelfde tegen jou en mij gezegd. De bron (LvG) kan zichzelf immers niet tegenspreken?

De fictieve uitvluchten van Wim Klein zijn dus kansloos. Vluchten voor de waarheid kan niet meer...

Bevordert Wim Klein op deze typerende wijze "het vertrouwen in de overheid"? En in de geloofwaardigheid van de BOB? Bevordert de BOB aldus doende "de leefbaarheid en de saamhorigheid" in Beijum? En dat met OCSW-geld? "Gesubsidieerd ruziemaken"!!! Dat blijkt uit het prachtige WK-geuzenwoord "troebelwatervissers". De vraag is: laat de zoetwatervis Wim Klein zich vangen in zijn eigen verzonnen visfuik?

Gerda zei

Beste heer Huizinga, ik weet niet goed of ik dit wel kan zeggen, maar ik zeg het toch, uw reacties worden vervelend. Uw standpunt is bekend, en u gaat maar door en door en houdt niet meer op. Als we hier even kijken u heeft 7x gereageerd, verwijderd 2x en Johans reactie daarop 2x, verder hebben maar 6 anderen gereageerd. Tegen wie reageert u dan, wat verwacht u nog.
Mensen zijn allang afgehaakt.
En ik denk dat u inmiddels meer schaadt dan goed doet over dit onderwerp.
Ik vind toch dat dit een keer gezegd moet worden. Iemand reageerde eens dat u advocaat zou zijn, dat geloof ik niet, die weten ook dat het soms verstandig is om je mond even te houden.
Ik ben ervan overtuigd dat uw reacties met hele goede bedoelingen geschreven worden.
En soms vind ik ze ook heel goed.
En u hebt het recht om te reageren. Maar als u anderen wilt overtuigen dan schiet u echt door op deze manier denk ik.
Dit wordt voor een doorsnee lezer gewoon een beetje teveel.
En ik denk dat u anderen op deze manier weerhoudt om hun mening te geven.

Kees Huizenga zei

@ Gerda: het gaat om ambtelijke integriteit, gegeven de Gedragscode voor ambtenaren.

Dit weblogbericht en de reacties worden gelezen door raadsleden, leden van het college van B&W en vele ambtenaren van de diensten OCSW en RO/EZ. Het is belangrijk dat ze weten dat het gesprek tussen Bert Popken en Johan Fehrmann is opgenomen.

Het staat een ieder vrij om haar of zijn mening te geven. Ik "weerhoud" niemand. Dat spreekt uiteraard vanzelf.

Anoniem zei

@ gerda,

Kees Huizinga beataat helemaal niet. Het is een pseudoniem van Johan zelf, net zoals Jan van de Atensheerd en enkele andere anoniemen. Johan kan uitstekend foutloos schrijven - dat doet hij als Kees. In alle andere reacties zitten altijd prezies dezelfde spelfouten als in de stukjes van Johan. Let daar maar eens goed op!

Anoniem zei

Hoi Johan. gewoon registratie invoeren voor reacties, ben je van gezeur af. Doe je dat dan wil ik ook wel met naam reageren.