maandag 22 februari 2010

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING

Ik ben vanochtend door een (buik) griep geveld. Ik zal u de details besparen. Ik ben te beroerd om naar buiten te trekken voor een fris, vrolijk en fruitig nieuwtje en kan even niet in woord en beeld aangeven dat Beijum niet alleen wijk met ellende is. Foto's en berichtjes uit de nog steeds mooiste wijk van de stad zijn welkom. Hieronder een bericht die gisteravond reeds is gemaakt maar nu wordt gepubliceerd. Later op de dag, of eventueel morgenvroeg, plaats ik de integrale tekst van de reactie uit het BOBbestuur. Let daarbij wat mij betreft op de toonhoogte van de verklaring en het subtiel beschuldigen van deze blogger en de net opgestapte vrijwilligers.

De verklaring kwam gisteravond omstreeks half 12 binnen en het zal even moeten wachten omdat er anders teveel lappen tekst in een keer worden gepubliceerd. Hans Koopman is bereid een reactie op de verklaring te geven.

7 opmerkingen:

Bestuur BOB zei

beste mensen,

ook gezien de ziekte van Johan (beterschap!) komt hier alvast de verklaring van het bestuur van de BOB:

Verklaring deel 1

Van Johan Fehrmann ontvingen twee bestuursleden van de BOB vrijdagavond een mail die zo begon:

Vanmiddag heb ik van vier redactieleden van de Beijumkrant begrepen dat ze de samenwerking met de BOB per direct opzeggen. Ik begrijp dat de voltallige redactie is opgestapt. Dit doet sterk denken aan de gang van zaken die zich in oktober 2007 heeft afgespeeld met de oude redactie van de toenmalige Beijumkrant.

In het kader van ‘hoor en wederhoor’ werd ons vervolgens de gelegenheid geboden hierop te reageren. Dat doen we bij dezen.

Aan De Beijumkrant werken gemiddeld zo’n 15 mensen mee. Afgelopen vrijdag hebben 6 leden van de redactie te kennen gegeven dat ze per direct hun werkzaamheden voor de krant staken. Eén van hen heeft inmiddels ons te kennen gegeven dat hij zijn werkzaamheden voor de site van de BOB graag wil blijven voortzetten, met een ander is nog overleg gaande over een eventuele hervatting van de werkzaamheden. Een derde is een bestuurslid dat ons niet te kennen heeft gegeven het bestuurslidmaatschap per direct neer te leggen. Zeker drie van hen hebben de ‘samenwerking met de BOB’ dus niet opgezegd. Inmiddels hebben overigens ook twee leden die in de afgelopen maanden zijn gestopt, zich gemeld om weer aan de krant mee te werken.

Er is daarom geen sprake van het voltallig opstappen van de redactie en dat ‘en bloc’ de samenwerking met de BOB per direct zou zijn opgezegd. Slechts op één manier zou het dan ook kunnen lijken op de situatie van eind 2007. Toen zijn ook redactieleden vertrokken, te beginnen met het plotselinge opstappen van de toenmalige hoofdredacteur, de rest van de redactie in verwarring achterlatend. Overigens is ook toen de voltallige redactie niet opgestapt.

Meerdere malen heeft Johan Fehrmann gemeld dat hij aan het gebeuren van ruim twee jaar geleden geen aandacht meer zou besteden. Dat heeft hij niet waargemaakt en ook bij een stelling van een paar weken geleden inzake mogelijke samenwerking tussen de Beijumkrant en deze site werd door hem gemeld dat hij daar zijn zienswijze weer op zou gaan geven. In de mail aan ons wordt de link ook weer door hem gelegd. Ons archief uit die tijd is in elk geval nog volledig intact.

(omdat de verklaring te lang schijnt te zijn om in 1 keer geplaatst te kunnen worden, hierna deel 2).

bestuur BOB zei

Verklaring deel 2

Wat is er wel aan de hand.

Op 28 januari ontvingen wij een 'brandbrief van 'de redactie van de Beijumkrant'. In die brandbrief komen binnen de BOB al langer lopende discussies over eventuele uitbreiding van de Beijumkrant en een mogelijk redactiestatuut aan de orde evenals de communicatie tussen redactie en bestuur.

Op 1 februari reageerden wij op de brandbrief. We wezen op de afspraken die door het bestuur (waarvan ook een redactielid deel uitmaakt) zijn gemaakt over het vervolg en de discussie over de eventuele uitbreiding van de krant en over het eventuele redactiestatuut. We herinnerden er verder aan dat er ook wat betreft communicatie tussen redactie en bestuur duidelijke afspraken zijn. We constateerden dat meerdere ondertekenaars van de bovengenoemde brandbrief niet of niet goed van de verschillende afspraken op de hoogte waren en mede daardoor een aantal zaken onnodig tot conflicten waren gegroeid. We nodigden de redactie uit tot een gezamenlijk overleg over de gerezen problemen, desgewenst met een onafhankelijk voorzitter of intermediair.

Op 5 februari ontvingen wij een verslag van het redactieoverleg van 25 januari waar tot verzending van de brandbrief aan het bestuur werd besloten. In dat verslag werd zodanig over het functioneren van ons als bestuur en over ons als bestuursleden geschreven dat wij lieten weten dat dit voor ons niet aanvaardbaar was.

19 Februari was er een redactieoverleg over de reactie van het bestuur op de brandbrief. Op onze uitnodiging voor een gesprek werd niet ingegaan en een 6-tal redactieleden verklaren hun werk voor de krant per direct te staken. Eerder in deze verklaring hebben we al aangegeven hoe dit, in de afgelopen twee dagen, zich verder heeft ontwikkeld.

We betreuren dat een gesprek tussen deze leden van de redactie en het bestuur over de gerezen problemen niet mogelijk bleek. Wij constateren dat enkele redactieleden over deze kwestie eenzijdig via dit medium de publiciteit hebben gezocht en daarbij blijkbaar nogal op de persoon spelen.

Tot slot willen we opmerken dat we wel enig idee hebben hoe Johan Fehrmann zijn berichtgeving zou gaan inkleden. Hoewel hij ons om weerwoord verzocht, heeft hij dat niet willen afwachten en onder een huishoudelijke mededeling een vooraankondiging geplaatst met een aantal typeringen die naar onze mening meer zeggen over hoe hij het graag had willen zien. Dat is dus niet het geval.
We vertrouwen er op dat in het kader van wederhoor deze verklaring in zijn geheel wordt geplaatst.

21 februari 2010,

Rita Arkema, Mylène Gerritsen, Wim Klein, Rein van der Velde, John Veldman, Tiemen Wagenaar (allen bestuursleden) en Prem Anroedh (aspirant bestuurslid), tezamen de grootst mogelijke meerderheid van het bestuur.

Jeanette zei

Allemaal goed en wel hierboven, ik mis de compassie en mededogen naar de mensen die nu weer verdrietig thuiszitten. Hun lust en hun leven zijn ze kwijt geraakt, beseffen jullie dat wel?
Is het te moeilijk om sorry te zeggen? De hand in eigen boezem te steken. De verklaring hierboven bevesigen alleen maar het beel wat er rondom jullie heerst. Onvriendelijk, schuld afschuivend, geen verantwoording nemen. Zo lang als er geen verontschuldigingen worden aangeboden aan de opgestapte mensen(12?)is dit hierboven een waardeloze reactie. Waar zijn de eigen fouten?

Kees Huizenga zei

Het bestuur van de BOB schrijft hierboven:

"Een derde is een bestuurslid dat ons NIET te kennen heeft gegeven het bestuurslidmaatschap per direct neer te leggen. Zeker drie van hen hebben de ‘samenwerking met de BOB’ dus niet opgezegd."

Het gaat in dezen om Anna Riemersma. Het feit dat zij niet is afgetreden als bestuurslid van de BOB (wat het bestuur van de BOB in het kader van "gesubsidieerd ruziemaken" kenbaar zeer graag wil; zie noot 1, onder), doet niet af aan het feit dat zij op vrijdag 19 februari 2010 is afgetreden als hoofdredacteur van de Beijumkrant. Waarvan akte. Het bestuur van de BOB dient ruiterlijk te erkennen dat Anna Riemersma is opgestapt als lid van het Beijumkrantteam.

In de huidige situatie kan ik me overigens heel goed voorstellen dat Anna Riemersma aan wil blijven als bestuurslid van de BOB. Vanwege strategische redenen wil zij de band met de BOB nog niet verbreken.

Noot 1

Ik verwijs naar de persverklaring van de Beijumkrant-redactie van 21 februari 2010:
“Een van de redactieleden, tevens bestuurslid van de BOB, die de onderhandelingen voerde, is nu onder druk gezet om afstand te doen van haar BOB-bestuurslidmaatschap.”

Noot 2

Ik merk op dat de BOB geen stichting is. Aspirant-bestuursleden hebben geen democratische legitimatie. De heer Prem Anroedh is immers nog niet verkozen als BOB-bestuurslid. Zijn naam onder de verklaring van het BOB-bestuur is derhalve als nietig/ongeldig te brandmerken. Aspirant-bestuursleden zijn niet bevoegd om bestuurshandelingen te verrichten. Waarom weet het bestuur van de BOB dit niet?

Anoniem zei

Als de toon van een brandbrief je niet aanstaat dan is het de hoogst mogelijke tijd voor aktie en een luisterend oor hoe het zover heeft kunnen komen.
Dan is het al ver heen en kun je niet zeggen de inhoud over ons functioneren staat ons niet aan. Nee, neem je eigen functioneren eens onder de loupe. Vreemd vind ik wel dat er in de vorige Beijumkrant nog redactieleden werden gevraagd terwijl er al 15 mensen zijn. Hoe functioneert de redactie dan..... Als Bob moet je je werkgroep eigen initiatief laten ontplooien, zij zijn ook mensen uit de wijk. Het bestuur BOB zijn 6 mensen ondertekening er zijn 6 mensen opgestapt, wie is het BOB dan om te zeggen dat zij gelijk hebben..... Waarom zouden ze gelijk willen hebben?
Gerda

Anoniem zei

Gerda legt de kern van het probleem uiteen. Wat bezielt mensen om te denken dat als ze in een bestuur van een bewonersorganisatie zitten dat ze dan in rangorde hoger zijn dan de rest? Wat een onbenullige opstelling op wijknivo. Ik lees nergens berouw of verontschuldigingen, ongelovelijk.

Karin.P. zei

Johan beterschap hoop dat je snel opknap en jammer dat die domme BOB nu jou topic weer overschaduwd.