dinsdag 23 februari 2010

LEO VAN GENT: "IK BETREUR DIT ZEER."

Beijum staat er vandaag weer gekleurd op in het Dagblad van het Noorden en de Gezinsbode. Teneur van de verhalen, en het is ook zo'n beetje de eerste zin in het artikel in het Dagblad: het is weer zover. Zie het krantenartikel hieronder, klik groter om de tekst te kunnen lezen. Vanmiddag hoorde ik van een opgestapte redacteur weer allerhande negatieve berichten uit wat je zo langzamerhand de beerput van Beijum kunt noemen. Vrijwilligers die gecommandeerd, uitgescholden en denigrerend behandeld werden. Alsof het gebruiksvoorwerpen waren. Vanmiddag sprak ik stadsdeelcoördinator Leo van Gent van het stadsdeel Noorddijk. Die is vanzelfspreken not amused met de berichten uit Beijum:"Ik betreur het dat mensen die vrijwilligerswerk doen, en zich samen sterk willen maken voor de wijk, elkaar zo slecht verdragen dat ze het bijltje erbij neergooien en afscheid nemen. Ik vind het jammer voor de mensen die nu weggaan en dat ze met hun vertrek hun prima vrijwilligersplek kwijtraken."

Hieronder het verhaal van een ex-aspirant bestuurslid.

33 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik ken de mensen van de BOB niet, ik ken Wim Klein niet. Maar wat bizar Johan dat jij twee jaar na jouw conflict nog zo verbitterd en stikvol gif bent... Bijna zielig gewoon. Wel eens aan een cursus 'rouwverwerking' gedacht? Laat toch los, kijk lekker vooruit man!
En die meneer Koopman heeft ruzie met de BOB, loopt vervolgens direct naar 'hun grootste vijand' en gaat daar met modder gooien en de vuile was buiten hangen. Dat getuigt van grote klasse!
Wat is het probleem exact? Dat vind ik niet terug in die duizenden woorden. Dat een reporter/verslaggever of journalist wordt overruled door zijn opdrachtgever - voor wie hij werkt - is toch van alle tijden en alle kranten? Denk je dat een Dagblad van het Noorden journalist het leuk vindt als op 11 november vier kleine kindjes met lampionnetje op de voorpagina staat? Daar krijgt hij kromme tenen van, er is wereldnieuws! Maar een journalist krijgt heel veel speelruimte en af en toe schikt hij. No big deal.
Wat was het breakpoint? Wou het BOB-bestuur het eerste lammetje op de voorpagina...

Anoniem zei

Hallo Anoniem, Dit is Johan zijn eigen weblog en daarop mag hij zeggen wat hij wil. Hij mag zijn mening over deze zaak geven. Vreemd is dat je op de website van het BOB niets ziet staan. Terwijl in het wijkconvenant van de gemeente echt staat "De wijkorganisaties hebben de inspanningsverplichting aangenomen zoveel mogelijk wijkbewoners bij hun aktiviteiten te betrekken en met zoveel mogelijk bewoners te communiceren ook langs de digitale weg."

Overigens staat hier ook Communiceren en niet commanderen.

Waarom komt de Beijumkrant niet los te staan van de BOB?
En waarom vraagt het BOB zelf geen advies en ondersteuning bij de gemeente over beter functioneren en communiceren.
6 mensen die beslissen over een hele wijk dat is erg weinig. Ik heb wijkpanels bijgewoond van 20 man, Prem is nu opgestapt, maar er is geen buitenlandse vertegenwoordiger in de BOB, dat is toch vreemd in onze gekleurde wijk.

Gerda

Frank zei

De BOB wil het artikel over de geweldige tram op de voorpagina..Nee, beste anoniem-dapper zo te reageren- Johan bericht erover dat er in ruim twee jaar tijd 12 redacteuren over de kling worden gejaagd. Een journalist van het Dagblad vhN werkt onder een hierarchie, ze worden betaald voor opdrachten die ze moéten aannemen. Wat een domme vergelijk. Geef nou gewoon je naam en zeg wie van de BOB je bent. Ben blij met dit medium in de wijk die de onderste steen boven wil halen. Gek dat de BOB een "grootste vijand" in de eigen wijk heeft,niet? De boodschapper krijgt zoals altijd de schuld van de onnozelen.

Kees Huizenga zei

@ Gerda:

Zie mijn ingezonden bericht op Beijumnieuws van 7 september 2008 (in meerdere reacties vanwege de lengte ervan):


Wijkcommunicatie en de BOB (deel 1)

Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/09/wijkcommunicatie-en-de-bob.html


1. Het convenant tussen de gemeente en de wijkorganisaties

Op 14 juli 2008 belde ik met mevrouw Rolinda Ferwerda, coördinator Wijkcommunicatie bij de Bestuursdienst van de gemeente Groningen. Ik gaf haar mijn oprechte complimenten door over een bericht op de nieuwe wijkportalwebsite van de gemeente Groningen. Het gaat over het op 19 juni 2008 in Cultuurcentrum De Oosterpoort ondertekende convenant tussen de gemeente Groningen en de erkende wijkorganisaties. Ik citeer punt 8 van deze overeenkomst ( zie:
http://www.groningen.nl/functies/pagfunctie.cfm?parameter=521&method=display&object=21932#article ):

“De wijkorganisaties hebben de inspanningsverplichting aangenomen zoveel mogelijk wijkbewoners bij hun activiteiten te betrekken en met zoveel mogelijk bewoners te communiceren, ook langs digitale weg.
De wijkorganisatie activeert de leden, betrekt nieuwe inwoners uit de wijk bij de activiteiten van de wijkorganisatie en communiceert nadrukkelijk met de achterban.
De wijkorganisatie gebruikt daarbij ook (experimentele) vormen van digitale communicatie en meningsvorming.” Einde citaat.

Mevrouw Rolinda Ferwerda reageert op het nieuwe wijkportal als volgt:

Communiceren

“Ook Rolinda Ferwerda (…) vindt dat de gemeente er met de feitelijke ondertekening van het wijkconvenant nog niet is. ‘Het is het begin van iets dat we nader moeten invullen: hoe kan het college beter communiceren met de wijkorganisaties en wijkbewoners?’

Tierelier

Maar het convenant schept niet alleen verplichtingen voor de gemeente, benadrukt Ferwerda. ‘De bal ligt ook heel duidelijk bij de wijkorganisaties zelf. Zij moeten met hun achterban communiceren als er in hun wijk iets gaat spelen. En dan liefst met digitale middelen als een wijkwebsite. Want als je moet wachten totdat het wijkkrantje met een frequentie van eens per kwartaal weer op de mat valt, schiet het niet op. Een website communiceert als een tierelier.’ Einde citaat.

Kees Huizenga zei

2. De Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Groningen

In het bovengenoemde convenant wordt helaas geschreven over een “inspanningsverplichting”. Dit is mijns inziens een zeer groot gebrek. Veel beter was het geweest indien in dit convenant de term resultaatverplichting had gestaan. Een inspanningsverplichting is bestuurlijk gezien een softe uitdrukking, waarop organisaties niet kunnen worden afgerekend (inclusief sancties). Gelukkig heeft de gemeente Groningen sinds 1 januari 2008 een nieuwe Algemene Subsidie Verordening (ASV). In art. 30 lid 2 van deze ASV staat (citaat):
“Het college (van Burgemeester en Wethouders) kan aan een wijkorganisatie subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van:
a. Communicatie en informatieverstrekking;
b. Activering.” Einde citaat.

Dit is duidelijke taal. Het gaat hier over inhoud van beleid. Een verordening is een gemeentelijke wet. Aan deze verordening zijn de betrokken wijkorganisaties gebonden. Op straffe van intrekking van de OCSW-subsidie (na een door de dienst OCSW aanbevolen verbetertraject of leerperiode; zonder zicht op een verandering ten goede na deze reïntegratieperiode). Een verordening geeft resultaatverplichtingen, evenals de statuten van de BOB. In die zin is het convenant logischerwijs in strijd met art. 30 lid 2 ASV.

Communicatie is tweezijdig. Informatieverstrekking is eenzijdig. Wijkactivering heeft te maken met draagvlak verwerven, netwerken door middel van aanwezig zijn bij heerdoverleggen met heerdcomités, wijkschouwen met woningbouwcorporaties en ambtenaren van de dienst RO/EZ, het houden van spreekuren, bindend bezig zijn in plaats van monopoliserend bezig te zijn (zie de overname van de Beijumkrantredactie aan het einde van het jaar 2007), etc. Activeren is vooral communiceren en present zijn. Het heeft te maken met vertrouwen in de heerden en in de eigen wijk. Om effectieve wijkopbouw en actieve wijkbewonersparticipatie.

Kees Huizenga zei

3. Over de website van de BOB

Op 15 april 2008 stond op de website van de BOB:
“Na maanden, zo niet jaren, is het tijd voor groot onderhoud aan de website. Het voorlopige resultaat kunt u voor u zien. Met name de verdere invulling van, en inhoud geven aan, de website is nu een groot aandachtspunt. Aangezien dit nogal een groot karwei is, zal het dus niet van vandaag-op-morgen geregeld zijn." Einde citaat.

Na het aftreden van de penningmeester/websitebeheerder van de BOB, de heer Noah Hoijtink, omstreeks medio april 2008, is er niets meer gedaan aan de website van de BOB. Althans niet zichtbaar voor bezoekers van deze website. Deze BOB-club krijgt per jaar wel bijna 13.000 euro aan subsidie van de dienst OCSW. In 2007 exact € 12.699,-. Het actief werken aan een wijkwebsite is een onderdeel van de activering, communicatie en informatieverstrekking van art. 30 lid 2 sub a en b ASV en punt 8 van het bovengenoemde convenant met de gemeente Groningen.

In art. 2 sub d van de statuten van de BOB staat:
“De vereniging (= de BOB) tracht haar doel te bereiken door (sub d): het verzorgen van publiciteit en informatie over de situatie in Beijum.” Einde citaat. Hieronder valt in het Internettijdperk onder meer de website van de BOB.
Uit zeer betrouwbare bron vernam ik in augustus j.l. dat vertegenwoordigers van de BOB een stedelijke vergadering van wijkwebsitebeheerders in juni 2008 node gemist hebben. Dit tot verbijstering van de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk. Kennelijk vond men bij de BOB het aanwezig zijn bij een wijkwebsite-activerende vergadering niet van wijkbelang.
Nu, op 7 september 2008, staat op http://www.beijum.org : “De BOB bouwt een nieuwe website.” Er staan op dit moment alleen maar contactgegevens op. Niets over de komende BOB-AV van 24 september a.s. De bestuursstukken voor deze AV dienen de leden en de Beijumers op te halen bij De Wegwijzer. Zie pagina 2, bovenaan, van de Beijumkrant van augustus 2008. Op deze wijze wordt een geringe opkomst bij wijkvergaderingen bevorderd. Sinds jaren!

Conclusie: De BOB houdt zich niet aan art. 30 lid 2 ASV; niet aan punt 8 van het in juni 2008 gesloten convenant en niet aan haar eigen statuten.


4. Gedogen?

De vraag is hoe lang de gemeente Groningen de toestanden bij de BOB nog kan gedogen. Een website van een actieve wijkorganisatie moet de eigen wijk in het zonnetje zetten. Moet reclame maken voor de wijk, maar ook wijkproblemen doorzichtig aan de orde stellen. In dit verband is het heel aardig dat de bevlogen stadsdeelcoördinator van Noorddijk, de heer Leo van Gent, op 27 augustus 2008 op Beijumnieuws transparant mededeelde: "maar jouw hele site is toch reclame voor Beijum?”

De website van Beijumnieuws functioneert zichtbaar als “een tierelier”. Zonder subsidie van de gemeente. Wanneer heeft de rijkelijk gesubsidieerde BOB een interactieve website? Aan overeenkomsten moet men zich houden…

Noot: het nieuwe wijkportal is te bereiken via http://www.mijnwijk.groningen.nl

Johan Fehrmann zei

Beste Gerda, Frank en nog een paar die via de mail reageerden op de bovenste "Anoniem." Via een geavanceerde inkijkje in de bezoekersstromen, via sitemeter, kan ik af en toe vrij nauwkeurig zien wie wanneer kijkt en reageert. Degene die me in therapie wil hebben om aan rouwverwerking te doen om mijn "verbitterdheid" op te doen lossen heeft afgelopen jaar al een keer een spaar soortgelijke 'adviezen' gegeven. Omdat het zo in het riool afspeelt van hoe sommigen reageren, en vooral dit voor mij bekende heerschap, maak ik hier liever geen nieuwsbericht van. Ook ga ik de reactie niet verwijderen want daar heeft de persoon al een keer tegen geageerd dat ik dat deed. Hier geen discussie over.

Kees Huizenga zei

Gaat de BOB ondergronds c.q. laag-bij-de-gronds reageren? Anoniem?

Een wijkorganisatie moet toch transparant opereren, gegeven haar statuten?

De wijk ten goede!
Niet afbreken, maar opbouwen!
Niet monopoliseren, maar integreren!
Samen staan we sterk!
Niet exclusief denken, maar inclusief denken!
Taken delegeren; vertrouwen in elkaar hebben!
Mensen niet uitsluiten, maar insluiten.
Netwerken door een interactieve website!
Niet: de Beijumers dom houden en zelf weten wat goed voor de wijk of buurt is.

Waarvoor dient die vette OCSW-subsidie aan de BOB eigenlijk? Om eigenmachtige ego's te strelen???

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

@ Anoniem:

Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/04/tram-en-wijkbelangen.html
d.d. 14 april 2009.

De vileine reactie van John Veldman in twee delen!

John Veldman zei

Beste Johan,

Ik heb een paar dagen gewacht met het reageren op je laatste tramstukjes omdat ik je de kans wilde geven er zelf op terug te komen. Want het gaat zo niet goed met je, als ik die stukjes lees. Ik maak me dan ook in toenemende mate zorgen om je.

Zoals je weet ben ik inmiddels een dik half jaar bij de BOB betrokken. Maar ik heb me al eerder verdiept in zaken rond de wijk en weet dus ook dat jij niet alleen tot deze week lid van de BOB was, maar tot een dik jaar geleden ook enorm actief binnen die club. Je was zelfs hoofdredacteur van de Beijumkrant. In die hoedanigheid kreeg je echter een conflict met het bestuur. Ondanks alle propaganda die je in de hele wijk met een paar medestanders maakte, bleek op de ledenvergadering dat je verder geen enkele steun kreeg. Behalve de indieners steunde verder helemaal niemand de motie tegen het bestuur.

Lang leek het dat je deze smadelijke nederlaag wel een plekje had gegeven in je nieuwe bestaan. Vol energie had je je op deze blog gestort. Twee, drie nieuwe berichten per dag, een cursus tot journalist, wat bijscholing als filmer, je vulde de dagen met ‘nieuwtjes, wetenswaardigheden, columns en ontwikkelingen binnen de groenste wijk van de gemeente’. Met genoegen las ik je verhalen over vrouwengroep Orchidee, de schooltuintjes, ijscomannetjes en –wagentjes, opbloeiend voorjaar en al de leuke en bijzondere dingen die de wijk herbergt, zoals je schreef op 25 maart 2008. Maar af en toe sloeg de verleiding toe. Dan werd je iets over de BOB gevraagd, of over een standpunt van de BOB. Meestal reageerde je sterk, zoals in augustus. Toen schreef je: “zoals beloofd laat ik de hele ontwikkeling rond de bewonersclub rusten. Ik schrijf er niet meer over, dat hoofdstuk is voor mij voorbij”.

Maar nu maak ik me zorgen over je.
Want dat hoofdstuk is helemaal niet voorbij. De laatste weken ben je behoorlijk op het oorlogspad; het zit blijkbaar dieper dan je zelf dacht. Het is ook direct te zien en te lezen. Ik heb het niet nagekeken, maar in zo ongeveer elk stukje dat over de BOB gaat, weet je die naam te vermijden. Dan gaat het over ‘die club’ of ‘die bewonersclub’, vaak ook vergezeld van wat negatieve bijvoeglijke naamwoorden. En er staan ook meer spelfouten dan anders in deze stukjes. Maar OK, dat zal wel de adrenaline zijn. Minder is het echter met de inhoud. Je hebt nu blijkbaar ook al foute informatie nodig om je gram te halen, valse voorstellingen van zaken te geven waarmee je mensen doelbewust op het verkeerde been zet. En het is niet best met je gesteld als je dat nodig hebt, is me altijd geleerd.

Kees Huizenga zei

Deel 2 van de "bewogen" pastoraal-psychologische reactie van John Veldman d.d. 17 april 2009:

Neem alleen al je tramenquête. Naast één mogelijkheid tegen de tram presenteer je 3 varianten voor: gewoon voor, voor als de tram naar Beijum gaat en voor als bus 6 blijft. Je weet, want je zal de stukken wel hebben gelezen, dat die laatste twee helemaal niet aan de orde zijn. En in het geval van de bus is juist het tegendeel waar. Zodra zo rond 2018/2019 de tram naar Kardinge gereed is, verdwijnt lijn 6 gewoon. In plaats daarvan komt er een pendelbus van Beijum naar Kardinge en weer terug. Als je dan met het openbaar vervoer naar de stad wil, kan dat alleen met pendelbus én overstap op de tram.
En komt de tram naar Beijum? Als lijn 2 wordt aangelegd, gaat deze tot Kardinge en geen meter verder. Pas als alle andere tramlijnen zijn gerealiseerd ((naar het Martiniziekenhuis en vliegveld Eelde, naar Meerstad, naar het Europapark, ja, zelfs na het doortrekken van lijn 2 naar Lewenborg (en eventueel ook zo naar Meerstad)) zou de tram misschien kunnen worden doorgetrokken naar Beijum. Maar dan zitten we al ver na 2030. Dat verzin ik niet, dat staat zo in de stukken. En als je de stukken niet hebt gelezen, is je bemoeienis met dit onderwerp nog opruiender. Dan weet je niet eens waar het over gaat en gaat het je blijkbaar alleen maar om stennis te maken tegen de BOB.

Voor de tram als bus 6 blijft, of voor de tram als deze naar Beijum gaat, zijn dus helemaal geen serieuze opties. Je houdt met deze twee zogenaamde varianten de mensen voor de gek. Het is voor de tram zoals gepresenteerd, of tegen de tram. Of je weet het niet of hebt geen voorkeur. Meer smaken zijn er niet.
Hoe zit het overigens verder met de betrouwbaarheid van je zogenaamde enquête? Je kan gewoon zonder problemen vaker stemmen, heb ik proefondervindelijk vastgesteld.

In je stukje van 14 april, maak je het overigens wel helemaal bont. Ik pik er maar één zin uit, anders wordt deze reactie nog wel drie keer langer. De ledenvergadering van de BOB typeer je als ‘totaal zinloos. Zit je met z’n tienen, op een wijk van ruim 13.000 inwoners, te praten over al dan niet een tram en andere onderwerpen’. Nee, dat was in de periode dat jij binnen de BOB actief was, vast hééél anders. Dus als je er zelf actief bent is, is het zeer zinvol, en als je dat niet of niet meer bent, totaal zinloos. Een volstrekt logische redenering, hééél begrijpelijk.

Het is duidelijk. Ik maak me terecht zorgen over je. Alle redelijkheid wat nog in je zat, is inmiddels verdwenen. En heeft plaatsgemaakt voor iets wat ik niet anders kan omschrijven als doodordinaire rancune. Dat zat er natuurlijk al, maar komt nu in volle omvang te voorschijn. Beste Johan, kom tot inkeer voor het te laat is. Zoek hulp in deze blijkbaar moeilijke tijden voor je.

John Veldman,
bestuurslid van de BOB
17 april, 2009 17:39

Toen was JV nog geheel tegen de Regiotram. In oktober 2009 maakte hij een geniaal voorstel pro de Regiotram. "Het kan verkeeren!" Nietwaar?

Hieronder staat de reactie van Johan Fehrmann van 17 april 2009.

louis zei

Meneer Kees Huizinga,

Men kan het van U niet anders verwachten, maar naar het lijkt schijnt U er een dagtaak van/aan te maken/ hebben om anderen het leven "zuur" te maken. Neem nu dhr.JV
Deze word neergezet als een grote tegenstander van de tram en later degenerend weer opgehemeld met een geniaal voorstel. (welke overigens opgenomen is in de inspraakronde betreffende de Tram) En dit een voorstel van een VRIJWILLIGER van dat gesubsidieerde zootje, de BOB?
Als BOB lid (want dat bent u toch?)zou u beter moeten weten. Uw informatie naar de lezers van dit blog is in deze zeker niet correct, getuige de laatste 2 ALV's van de BOB. Daar is door JV een en ander toegelicht en uitgelegd. U weet toch ook dat mevr. R. wel tegen de tram is? Dit ook mede door haar politieke ambities? U heeft haar toch ook verguisd op dit blog? Waarom hoor ik u daar niet over?. Hoor en wederhoor is bij u niet aan de orde. Beeldvorming heeft u toch al, de objectieviteit in deze is echter ver te zoeken. Leer eens optellen dan komt u zelf tot een resultaat. Reacties uitlokken en reageren op is voor u niet zo moeilijk, de waarheid vertellen of achterhalen blijkbaar wel.

Een veelvuldig lezer van dit blog,
Louis

Anoniem zei

Louis van Gaal? Of Louis Veldman?

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Louis/Louis_56 is -met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid- Wim Klein, de grote man van de BOB, die kenbaar afstoot, afbreekt en uitsluit. In ieder geval “activeert” hij niet. Wijkbewoners haken door hem af. Dat is gebleken. In ieder geval is het een bestuurslid van de BOB.

Ik citeer hem (met veel taalfouten) op:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/04/tram-en-wijkbelangen.html
(van 16 april 2009)


louis_56 zei
Af en toe lees ik op deze site de verhalen over die "club" zoals door twee vaste schrijvers op deze de BOB word omschreven. Al eerder heb ik een reactie hierop gegeven echter deze is door de beheerder, Johan Fehrman, weer verwijdert gezien deze anoniem was. (waarom is deze mogelijkheid er dan?)
Zoals ik een en ander kan volgen wordt er met twee maten gemeten: of je bent voor deze lastersite, dan kun je anoniem je verhaal plaatsen, of je bent tegen en je reactie verwijdert cq niet geplaatst.
Slecht beleid en niet van deze tijd. Vrijwilligers, die het goed menen, zwart maken en constant dwars te zitten met deze onzin, om je eigen ik omhoog proberen te krikken.
Informatie halen via via. Niet aanwezig zijn op de ledenvergadering en toch afgeven op deze vrijwiligers
Meneer Fehrman is journalist in opleiding? Volgens mij is de eerste les: Haal je informatie uit betrouwbare bronnen en verifieer deze. Dan pas plaats je een stuk.
De heer Huizinga kan voor een paar euro bij Intertoys een telraam kopen om leren te tellen. Misschien dat hij dan ook eens bij zich zelf denkt": waar ben ik nog meer de fout in gegaan.
Rest mij nog te vermelden dat het grootste gedeelte van het huidige bestuur ook verantwoordelijk was voor de realisering van de fietspaden in onze wijk terwijl de heer Huizinga toen der tijd de boel aan het verzieken was in Lewenborg. Toch meneer Huizinga?
Geachte lezer, Google eens dan komt u er achter wat u leest, nl. zuiver en alleen onrust zaaien.

Een bezorgde Beijumer

16 april, 2009 23:16

Einde citaat uit Beijumnieuws.

De BOB krijgt voor het jaar 2010 een “aanvullend basisbedrag” van € 1.500,- en voor “activering/communicatie/informatie” (gegeven art. 30 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Groningen) een bedrag van € 16.658,-. In totaal € 18.158,- volgens de BOB-begroting van 2010.

In 2009 stond op de BOB-begroting een aangevraagd totaalbedrag van € 19.440,-. Het hoogste bedrag ooit!!! Het wachten is op de exploitatierekening 2009, waarbij deze OCSW-subsidie lager kan uitvallen. Of hoger.

Dit geld krijgt de BOB voor “gesubsidieerd ruziemaken”. Ook op het weblog van Beijumnieuws. Met Wim Klein en John Veldman als azijnzure stalkers. Op hun eigen website kunnen ze niet eens zorgvuldig berichten over de tweede Beijumkrantcrisis! Geen HOOR & WEDERHOOR! In het eigen lijfblad de BOB-krant/Beijumkrant wordt slechts de visie van de BOB uitgedragen. Dat is geen "communiceren" met de wijk, dunkt me. De Beijumkrant is geen krant van de wijk, maar van de BOB. Helaas!!!

De forse OCSW-subsidie aan de BOB moet mijns inziens zo spoedig mogelijk afgeschaft worden. Daar pleit ik al jaren voor. De wijkkrant kan een eigen subsidie bij de dienst OCSW aanvragen.

Kees Huizenga zei

@ Louis:

Wat betreft Anna Riemersma: lees mijn reactie op:

http://www.bettydeboer.eu/?p=415

1. Ter kennisgeving aangeboden. Uit het RTV Noord-archief. Een bericht van RTV Noord van bijna één jaar geleden. Jammer dat je gisteravond bij NOVA hier niet naar verwees, Betty!

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=79903

“De SP wil niet dat buslijnen gaan verdwijnen

SP krijgt twijfels over tram

Geplaatst: donderdag 5 maart 2009 08:59

GRONINGEN – De SP in de Groningse gemeenteraad heeft twijfels over het plan voor een tram in de stad.

De partij was tot nu toe altijd positief en er zijn ook afspraken gemaakt over de tram in het collegeakkoord. Nu heeft de SP twijfels over de financiering en ze wil niet dat buslijnen moeten wijken voor de tram.

De andere collegepartijen, de PvdA en GroenLinks, zijn verbaasd over de veranderde houding van de SP.”

Lees ook de reacties!

Is de SP een kameleon?

2. Oud-SP-raadslid Anna Riemersma stapt over naar de Stadspartij

Het verhaal van woordvoerder Michel Marion van de SP-fractie binnen de raadscommissie Beheer & Verkeer van 4 maart 2009 was mede gebaseerd op een anti-regiotram-voorpagina-hoofdartikel van toenmalig hoofdredacteur/BOB-secretaris/oud-SP-raadslid Anna Riemersma in de gelijkgeschakelde Beijumkrant/BOB-krant van februari 2009 (zonder toepassing van het principe van hoor & wederhoor). De SP-fractie is volledig veranderd van standpunt. Een reden voor de belijnde Anna Riemersma om over te stappen naar de Stadspartij Groningen. Ze staat nu op nummer 3 van de kandidatenlijst van de Stadspartij. Sociaal-economisch zit de Stadspartij op de lijn van D66 en de VVD. Hoe lang zal Anna Riemersma het binnen de “liberale” Stadspartij volhouden?

Louis zei

Dat je er naast zit zal je denk ik een worst wezen . Je scheert teveel reacties over een kam Kees. Ik ben niet John en niet Wim. Ik ken je nog van je Lewenborg periode en nu dus ook van je Beijum periode. veel bal bla, veel verwijzingen naar..... Maar om terug te komen op mijn eerste reactie op dit blog die je zelf aanhaalde. Koop een keer een telraam. Je is toch wel geleerd een en een =?
Het is trouwens een flauwe opmerking om te wijzen op spelfouten, die zijn er op dit blog genoeg te vinden/lezen. Van jou en de andere bloggers, maar ook van de beheerder. Heb je niets beters?

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

@ Louis:

1. In ieder geval ben je een prachtige en pikante stroman van de BOB. Wees een flinke kerel en geef je achternaam te kennen. Doen hoor!!! Waarom uit je je zo negatief over Beijumnieuws? Waarom zoveel negatieve energie spuien?

2. Wat betreft de “Koppelingsvariant” bij de tramhalte/het tramstation bij het UMCG Noord van de BOB inzake de Regiotram, waarbij reizigers van de tramlijnen 1 en 2 kunnen overstappen: deze is niet besproken tijdens de AV van de BOB van 23 september 2009.

Ik citeer uit de volgende "standpuntbepaling" van 31 augustus 2009 van het BOB-bestuur, inclusief Anna Riemersma (zie de bijlage bij agendapunt 8 van de AV van 23 sept. 2009):

"1. We geven verreweg de voorkeur aan een rechtstreekse verbinding - zonder overstap - met de Grote Markt. Dat gaat nu met de huidige buslijn 6, maar kan ook met de tram.

2. Als lijn 2 (Hoofdstation - Kardinge v.v., KBH) niet via de Grote Markt, maar via Damsterdiep en Oostersingel (of een bijna vergelijkbare route) gaat: de combinatie pendelbus Beijum - Kardinge, daar een overstap op de tram, gevolgd door een tram die via een omweg naar het centrum gaat en de Grote Markt niet aandoet, is een veel te grote verslechtering voor onder andere onze wijk.

3. Als lijn 2 toch ongeveer via de route van de huidige busbaan gaat, dient dat ons inziens op relatief korte termijn gekoppeld te worden aan het doortrekken van de lijn Kardinge naar Beijum."
Einde citaat BOB-bestuur.

In oktober 2009 bedacht John Veldman de "Koppelingsvariant", waarbij reizigers vanuit Kardinge bij de nieuwe halte UMCG Noord kunnen overstappen naar Zernike (en omgekeerd). De Grote Markt wordt ontlast. Reizigers naar het UMCG Zuid en naar UMCG Noord rijden via het Damsterdiep en de Oostersingel, waarbij wederom de Grote Markt wordt ontlast.

Ik citeer pagina 4 van "Koppeling van Lijn 1 en Lijn 2", Projectbureau Regiotram, eerste druk, februari 2010, p. 4:
"De Bewonersorganisatie Beijum stelt voor de zuidelijke tracédelen van de twee tramlijnen te wisselen. Lijn 1 zou via het UMCG en de Oostersingel naar Zernike moeten rijden en Lijn 2 via de Grote Markt naar Kardinge. De beide lijnen kruisen elkaar in het BOB-voorstel ter hoogte van de Bloemsingel. De BOB stelt voor de tram over de Antonius Deusinglaan en door de Bloemstraat te leiden." Etc.

Nogmaals: die intelligente koppeling of kruising van de tramlijnen 1 en 2 bij het UMCG Noord is op 23 september 2009 niet aan de orde gesteld. De “Koppelingsvariant” van de BOB was een bestuursvoorstel, waarvan het grootste gedeelte niet is gecommuniceerd met de ledenvergadering van de BOB. Wederom heeft de BOB zich als een introverte stichting gedragen. Het bestuur sloot zich aan bij het plan van John Veldman. Toenmalig BOB-secretaris Anna Riemersma kwam hierdoor binnen het BOB-bestuur geïsoleerd te staan. Waarvan melding. Dit is een procedurele opmerking.

Het zal bekend zijn dat ik het inhoudelijk zeer eens ben met dit geniaal BOB-voorstel. Daarvoor heb ik John Veldman gehuldigd. Omdat ik zaken van personen kan scheiden. Dat weet Leo van Gent ook...

Anoniem zei

@ Kees H.

weet jij ook welke behulpzame buurman Prem heeft geholpen bijk het opstellen van zijn verklaring? De stijl lijkt verdacht veel op die van iemand waar ik vaker wat van lees.

Kees Huizenga zei

Gisteravond vernam ik dat "Louis" de heer Rein van de Velde is, de huidige penningmeester van de BOB.

Mijn bron zei dit "zeker te weten"!

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Kan Huizenga niet eens een eigen weblog opzetten.Ik weet niet hoe dhr Fehrmann erover denkt, maar zo tekeergaan met ellenlange verhalen vind ik misbruik maken van andermans blog. Dit ligt ook niet meer in de discussiesfeer. Ik krijg steeds meer bedenkingen.
gwanders.

Kees Huizenga zei

1. Ik hoop dat Ruud van Erp, Leo van Gent en Irma Zijlstra er kennis van nemen dat de door de dienst OCSW gesubsidieerde (anonieme) gifmengers van de BOB Beijumnieuws misbruiken om Beijum te vergiftigen. De eigen BOB-site wordt slecht onderhouden.

2. "Gesubsidieerd ruziemaken" (met dank aan Jaap van Leeuwen van de Regiokrant Groningen), gesubsidieerd vrijwilligers afbreken en kwetsen, het gesubsidieerd en structureel heersen van het BOB-bestuur over de redactie van de Beijumkrant, het gesubsidieerd onderuithalen van de redactie binnen het bestuur, het miscommuniceren van Wim Klein vanuit de redactie naar het bestuur, de weigering van het BOB-bestuur om een redactiestatuut op te stellen, het uitsluiten van Anna Riemersma binnen het bestuur (ook als communicator vanuit de redactie)!
Conclusie: dit is geen wijkopbouw, maar wijkafbraak!

3. Verenigingsrechtelijke opmerking: het bestuur van de BOB kan wel op 16 februari 2010 zijn vertrouwen in bestuurslid Anna Riemersma opgezegd hebben, maar de AV van de BOB beslist formeel over haar aanblijven. De BOB kan zich in dezen niet wederom gedragen als een besloten stichting.

4. Aanstaande 3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Mijn inschatting is dat Anna Riemersma zal worden verkozen tot lid van de gemeenteraad namens de Stadspartij Groningen. Ze staat op nummer 3. De Stadspartij zal m.i. zeker vier raadszetels bemachtigen. Anna Riemersma mag het raadslidmaatschap echter niet verenigen met het bestuurslidmaatschap van de BOB. Op grond van regelgeving. Ze zal op grond hiervan moeten aftreden als bestuurslid van de BOB.

5. Het door Anna Riemersma uitgedragen anti-regiotram-hoofdredactioneel-standpunt in de Beijumkrant/BOB-krant heeft haar gebracht binnen de gelederen van de Stadspartij. De Stadspartij is de nieuwe Tegenpartij (met dank aan Koot & Bie). Waar wat doet Anna Riemersma als de SP niet in het nieuwe college van B&W komt? Sociaal-economisch is de Stadspartij een liberale partij! Kan Anna R. zich als "socialist" hierin thuisvoelen???

Kees Huizenga zei

@ Gienus Wanders: ik weet dat je in De Wegwijzer werkzaamheden voor de BOB verricht. Je weet dat de BOB geen interactieve website heeft. Ondanks de forse subsidie van de dienst OCSW voor "communicatie, informatieverstrekking en activering".

Op het prachtige weblog van Johan Fehrmann, zonder subsidie, erger je je aan mijn gedocumenteerde informatie over de BOB. Vervolgens vraag je aan de beheerder van dit weblog om mij uit te sluiten op Beijumnieuws (ik kan volgens jou beter een eigen weblog beginnen, nietwaar?).

Kennelijk ben ik te gevaarlijk voor de BOB. Je dient je als administratief medewerker van de BOB evenwel te realiseren dat je niet kunt "heersen" over Beijumnieuws. Dat is voor de BOB ècht een paar bruggen te ver!!! Mede uit oogpunt van wijkdemocratie, wijkopbouw, bewonersparticipatie, wijkactivering en wijkintegratie.

Ik maak geen "misbruik" van Beijumnieuws. Ik maak er wel gebruik van. Om de wijk te dienen vanwege die genoemde wijkdemocratie. Ik kom altijd op voor de verdrukte, onderliggende partij. Mijn vader zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet. Als calvinist strijd ik voor een rechtvaardige samenleving. Zonder wijkdictatuur en gelijkschakeling van de wijkkrant/BOB-krant.

Jouw opstelling is typerend voor de introverte en defensieve organisatiecultuur van de BOB. Eng, uitsluitend bastiondenken...

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
gwanders zei

Dit geeft wel aan hoe Huizenga "werkt".Dat maakt het nog bedenkelijker. Wat doe ik, wel net als z'n commentaar van 25 nov,2009 12:58 (stelling van de week(3)). Ik markeer het,copieer het, plak het in Word,print het,leg het A4tje in de wc en..en dan spoel ik het door en dan gaat het met alle shit in het riool naar de zuiveringsinstallatie. Als dan de volgende dag de zon schijnt weet ik dat het is aangekomen.
Sorry heer Fehrmann,

gwanders zei

Dit geeft wel aan hoe Huizenga "werkt".Dat maakt het nog bedenkelijker. Wat doe ik, wel net als z'n commentaar van 25 nov,2009 12:58 (stelling van de week(3)). Ik markeer het,copieer het, plak het in Word,print het,leg het A4tje in de wc en..en dan spoel ik het door en dan gaat het met alle shit in het riool naar de zuiveringsinstallatie. Als dan de volgende dag de zon schijnt weet ik dat het is aangekomen.
Sorry heer Fehrmann,

gwanders zei

Dit geeft wel aan hoe Huizenga "werkt".Dat maakt het nog bedenkelijker. Wat doe ik, wel net als z'n commentaar van 25 nov,2009 12:58 (stelling van de week(3)). Ik markeer het,copieer het, plak het in Word,print het,leg het A4tje in de wc en..en dan spoel ik het door en dan gaat het met alle shit in het riool naar de zuiveringsinstallatie. Als dan de volgende dag de zon schijnt weet ik dat het is aangekomen.
Sorry heer Fehrmann,

Kees Huizenga zei

1. De heer Gienus Wanders schreef op 21 november 2009 op Beijumnieuws:

http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/11/de-stelling-van-de-week-3.html

Mijn stelling over het Veiligheidsberaad van Beijum.

“g. wanders zei
De inleiding (van de stelling) deugt niet. Je stelt niet van te voren de door jou gewenste uitkomst. Je poneert een stelling en wacht de reakties en de discussies af. Als een reaktie je niet goed uitkomt, grijp je als stellingnemer niet 3x in, want dan ga je "sturen" door o.a. op een slinkse wijze te zeggen dat BOB-bestuurders een politieke achtergrond hebben. Wat bedoelt hij daar nu mee. Punt 1 is een zaak voor de BOB om te bespreken, of je het nu leuk vindt of niet. Punt 2 en 4 behoren ook bij de BOB thuis. Punt 3 is ongewenst, daar hebben we Politie voor. (anoniem 19 nov. 23:25) Van een eerder geschreven reaktie op 26-10-09 van Kees Huizenga 26-10-09 om 19:20 ben ik wel heel erg geschrokken. Zo wil ik niet leven! De stelling stelt een nieuwe Bewonersorganisatie voor, want ik lees:>Het Veiligheidsberaad kan spreken over o.a.<, "spreken" dus over de punten. Zie dan de doelstellingen van de BOB en de uitspraken van de Burgemeester.
Ik kan uit de door de stellingnemer genoemde “stukken” nergens opmaken dat daarin burger- of heerdwachten naar voren gebracht worden. Heerdwachten kunnen ontaarden in burgerwachten. (daarmee bedoel ik de ongunstige betekenis)

21 november, 2009 19:57”

Op 24 november 2009 bij hetzelfde weblogbericht:

“Anoniem zei
Zonder aanhef en groet.
K.H., Ik woon in Beijum, maar dat wist U van een eerdere reactie al. Na Uw bovenstaande reactie naar mij is dit mijn laatste en afsluitende reactie naar U toe. U blijft achterlopen op reeds vastgestelde besluiten. Bovendien kan tweedracht nare gevolgen hebben voor een wijk inzake overheidscontacten. Respect is een groot goed.

P.S. Vandaag ben ik geaccepteerd als ondersteunend lid van de BOB.
Gienus Wanders

24 november, 2009 16:07”

Kort Commentaar

Dit is een grotelijkse verdediging van de BOB. Dat is best, in een (wijk)democratie moet dit kunnen. Zie verder mijn reacties bij deze stelling. Ook richting G. Wanders.


2. De heer Gienus Wanders schreef op 25 november 2009 op Beijumnieuws:

http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/11/maandagochtend-7.html

“g. wanders zei
P.S. Vandaag ben ik geaccepteerd als ondersteunend lid van de BOB.
Gienus Wanders
24 november, 2009 16:07

Uit deze P.S. worden bovenstaande conclusies getrokken. Deze zin kunt U als sluitzin vinden in een reactie van mij, onder anoniem maar wel met mijn naam eronder, op "de stelling van de week (3)" Voor mij worden door deze "conclusies" op slag vele uitingen richting BOB op dit Blog discutabel.
Ik zoek het zelf wel uit.
Ik ben 76 jaar en woon 2 jaar in Beijum en heb geen enkele intentie om bestuurslid te worden. Die tijd heb ik gehad.
Nou zijn m'n klompen alweer gebarsten en heb ik pijn onder de gordel.

25 november, 2009 11:28”

Vragen

Wat is een “ondersteunend lid” van de BOB? Bent u een BOB-stroman of niet? Wat doet u concreet als “ondersteunend lid” van de BOB? De BOB loyaal en voluit verdedigen op Beijumnieuws? Of meer?

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
gw zei

De gebiedende vragen van Huizenga beantwoord ik niet. Ze slaan nergens op.
GW

Kees Huizenga zei

@ Gienus Wanders en enkele anoniemen:

waarom zoveel negatieve energie spuien? Waarom worden jullie zo boos? Waardoor wordt jullie felheid veroorzaakt? Doen jullie mee met "gesubsidieerd ruziemaken" (als gasten op Beijumnieuws)? Daarvoor is de BOB niet opgericht!!! Denk ook aan de Nettiquette.

Ik wens Gienus Wanders veel sterkte toe met zijn "ondersteunend lidmaatschap" van de BOB.

P.S.: Penningmeester Rein van de Velde van de BOB heeft nog niet gereageerd...