vrijdag 19 oktober 2012

WOB-HOORZITTING VOOR OPENHEID ONDERZOEKSRAPPORT

Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om er ook maar één letter aan te wijden, liever niet al teveel wijkperikel-berichten op Beijumnieuws. Waarover? Wel, gisteravond was een hoorzitting georganiseerd in een gebouw van de gemeente Groningen aan de Kreupelstraat in de stad. Een hoorzitting om in het kader van Openbaarheid van Bestuur inzage te krijgen in de conclusies van een onderzoeksrapport n.a.v. een 'in opspraak geraakte' ambtenaar van de Gemeente Groningen. De drie woorden tussen accolades komen weer uit een rapport van de gemeentelijke ombudsman/vrouw. Die adviseerde de gemeente twee jaar geleden om een onderzoek te starten naar de gedragingen van de desbetreffende ambtenaar, dit om, en ik citeer weer uit het rapport van de ombudsman, 'twijfels in de wijk Beijum weg te nemen.'

Wazige foto. Koopman aan het woord, let op de tribune.
 Om een lang verhaal kort te houden, dat onderzoek werd gehouden, allerhande Beijumers gingen bijna anderhalf jaar geleden op gesprek bij onderzoeker Abbing, vooral enkele ex-redactieleden van de wijkkrant liepen een uur leeg om hun gal te spugen bij de onderzoeker over het in hun ogen disfunctioneren van de betreffende ambtenaar, die tevens een voorzittersrol vervult in de lokale wijkclub.
Na lang 'treuzelen', het duurde maar en het duurde maar, heeft Abbing begin dit jaar zijn onderzoeksrapport naar het college van B&W gestuurd. Die (B&W) concludeerde doodleuk dat er niks aan de hand was met het (dis)functioneren van haar eigen werknemer. De mensen die aan het onderzoeksrapport hebben meegewerkt, ondergetekende is er een van, mochten en mogen het rapport echter niet inzien. Er is en er wordt geen inzage verleend in hoe de gemeente Groningen de vertaalslag heeft gemaakt van Beijumers die op niet mis te verstane wijze hun beklag hebben gedaan omtrent de betreffende persoon, naar, om het maar even zo te noemen, vrijspraak. Nogmaals, het gaat om een eigen medewerker van de gemeente Groningen.

 De lezer snapt, de twijfel in de wijk is door deze stellingname van het college van B&W van de gemeente Groningen alleen maar toegenomen. Geen transparantie, een zweem van achterkamertjespolitiek, en bovenal, weggegooid duur geld voor een waardeloos onderzoeksrapport. Dat rapport hoeft niet waardeloos te zijn, in tegendeel, het kan van grote waarde zijn, maar dat kan alleen als er transparantie is. Waarom durft de gemeente Groningen geen open kaart te spelen? Valt er wat te verbergen? Hoezo een beroep doen op privacy en daarom de conclusies niet uitgebreid toelichten en motiveren? Jammer, de wijkperikelen etteren aldus onverminderd voort.

De reden waarom ik er wel over schrijf, is omdat er de bewuste avond wat eigenaardigs gebeurde. Iets wat het midden houdt tussen iets tragisch en iets dolkomisch. Anna Riemersma en Hans Koopman van Lijn6 en ondergetekende van Beijumnieuws waren in de veronderstelling alleen met de commissie die moet beoordelen of er met succes ge-wobt wordt om de tafel te gaan. Echter, de genoemde drie hebben buiten de waard gerekend. En eigenlijk hadden ze het kunnen weten. Zoals in 2008 in de Kleihorn mensen waren geronseld en opgetrommeld door 'de ambtenaar' om zich niet door opposanten als voorzitter te kunnen laten wegstemmen, zoals in 2010 er weer driftig is geronseld om Anna Riemersma uit een bestuur te kunnen wegstemmen, zo werd ook op deze memorabele donderdag de 18e oktober 2012 door de ambtenaar/voorzitter een 25 tal sympathisanten bij elkaar getrommeld die met z'n allen ter zijner ondersteuning plaatsnamen op de publieke tribune.


Riemersma en Koopman, na afloop breedlachend een kop koffie
  De ironie wil dat de opgetrommelde en aanwezige mensen a.h.w. een steunbetuiging uitspraken voor de drie Beijumers die openheid van zaken rond het onderzoeksrapport willen. Wat moet er toch een twijfel en onrust heersen om zo 'massaal' achter je leider, bekende of familielid aan richting Grote Markt te gaan voor een hoorzitting. Als je toch zo zeker van je zaak bent dan laat je die drie opposanten toch gewoon een WOB-procedure beginnen? Dan laat je dat toch langs je heen glijden? Waar maak je je druk om. Maar nee, het was belangrijk genoeg om met een clubje aanhangers naar de hoorzitting te komen. Verbazingwekkend. Hilarisch en treurig tegelijkertijd.
Misschien dat via www.lijn6.com een meer inhoudelijk verslag van de avond online wordt gezet. Anna Riemersma vertelde haar bezwaren tegen het niet openbaar maken van het Abbing/rapport met veel kracht en argumenten. Dat een paar keer honend en minachtend vanaf de tribune werd gezucht en gekreund, zegt daarbij weer iets over het karakter van bepaalde andere aanwezigen. Of die kwamen om te imponeren, om te intimideren, vanuit nieuwsgierigheid of vanuit een houding van 'hier zijn wij' is niet helemaal duidelijk. Het stimuleerde in elk geval Riemersma om met verve haar betoog te houden waarom het Abbing-rapport openbaar moet worden gemaakt (Eindconclusie).

Saillant detail, Riemersma vroeg op een gegeven moment aan de voorzitter van de commissie, M.A. de Vries, of hij het hele rapport Abbing in z´n bezit had. Die bevestigde dat in eerste instantie, maar kwam daar direct op terug. Nee, hij had geen individuele verslagen van de interviews die zijn gehouden gekregen. Ze werden hem terstond door Riemersma toegeschoven. Je moet natuurlijk wel de volledige informatie hebben om een afgewogen oordeel over het WOB-verzoek te kunnen vellen...

Ondergetekende en de genoemde mensen van Lijn6 hebben in wezen reeds een groot deel van het onderzoeksrapport in handen. De eigen interviewverslagen van de gesprekken met Abbing, en van nog enkele van mensen uit de wijk die de misstanden aan de kaak wilden stellen. Het wachten is nu op de uitgebreide gemotiveerde eindconclusie van de gemeente Groningen. Het zou prettig zijn als de opdracht van de ombudsman om ´de twijfel in Beijum´ weg te nemen zal worden geconcretiseerd. Openheid van zaken geven. Beter dat dan dat Beijumnieuws en lijn6 eenderde van het rapport (de interviews) zelf gaan publiceren. Dat zou immers nog meer onnodige twijfels en vragen in de wijk op gaan roepen. Het wordt tijd dat de gemeente Groningen haar burgers serieus gaat nemen, en ze niet voor de flauwekul aan een duur onderzoeksrapport laat meedoen.
De vraag kan worden gesteld of de commissie het oorspronkelijke Abbing-rapport tot haar beschikking heeft, of alleen een door het college bijgeschaafde exemplaar. Waarom zaten de individuele gespreksverslagen er niet bij? De tijd zal het leren.

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Hoi ben je wel helemaal volledig?
Waarom was het ombudsmanrapport wel geschikt voor inzage en dit Abingrapport niet?
Hadden de aanwezigen op de tribune spreekrecht of zaten ze alleen te luisteren en te kijken.

Anoniem zei

Hey man,
ik snap er de balle van maar krijg langzamerhand begrip voor je standpunt en aanhoudenheid,
net de niuwste wijkkrant gekregen en de grote leider staat pontifical 2 maal op de foto. De beherder van de biblioteek Fritsma dit keer niet. Was hij gisteravond ook aanwezig?
Suc6 met je mooie side man!

Anoniem zei

Hallo, voor ene buitenstaander is dit algebra. Waar gat dit over? Waarom zegt Kees Huisenga niks?

Anoniem zei

Het was een openbare hoorzitting. Hiervan is kennis gegeven na melding van bezwaar. Ook is toen genoemd wie er in de commissie zaten.

De individuele verslagen zitten in het rapport van Abbing volgens de advocaat van de gemeente de heer Tichelaar.

Als dat niet het geval zou zijn zou niets openbaarmaking van het rapport in de weg staan.
Het hele verweer van de advocaat is gebaseerd op de intervieuws.

Het gekke is dat de BOB zelf altijd de publiciteit heeft opgezocht. Heel Beijum heeft laten kennismaken via de Beijumkrant over de zaak en het rapport, maar ook zelf schreef in het voorjaar dat zij de uitslag van het college afwachten.
Dus alle burgers 6700 mochten hun mening constant weten en nu zijn ze tegen openbaarheid.

Vreemde mensen toch.

Als de gemeente iemand inhuurt voor advies dhr. Abbing in dit geval. Dan wordt er in de Algemene wet bestuursrecht
dat die persoon al rekening moet houden met de dingen die openbaarmaking in de weg staan art.10 Wob.

Iedere burger wordt geachte de wet te kennen. Dus ook BOB-leden.

Het is tenslotte Openbaar Bestuur.
En de Wet Openbaarheid van Bestuur is eigenlijk de Grondwet voor Bestuurders.

De BOB is vertegenwoordiging van bewoners van de wijk, het is toch vreemd dat zij in die functie ook geen openbaarheid zouden willen.

Anoniem zei

Wat en zeikerds daar in Beijum

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

1. Deze zaak is nog ingewikkelder dan deze lijkt. De heer mr. B. Abbing, de externe onderzoeker van de gemeente Groningen, heeft niet het recht om zijn eigen onderzoeksrapport te mogen publiceren. Daarover besliste het college van B&W van Groningen. Met andere woorden: de gemeente Groningen, lees de dienst RO/EZ, heeft het auteursrecht overgenomen van mr. B. Abbing. Het auteursrecht is het zakelijk recht op bescherming van producten van de menselijk geest. Het betreft "intellectuele eigendom" als onderdeel van het privaatrecht/vermogensrecht.

2. Dit jaar medio april belde de vroegere stadsdeelcoördinator van Noorddijk, de heer Leo van Gent, mij op. Geheel spontaan zei Leo tegen mij (zonder dat ik erom vroeg) dat hij "zich had bemoeid met het onderzoeksrapport van mr. Abbing". Waaruit dit "bemoeien" bleek, vertelde hij echter niet. Niet uit te sluiten valt dat de dienst RO/EZ c.q. de SDC Noorddijk zich heftig heeft bemoeid met de eindconclusies van de heer Abbing. Om deze te matigen, hetgeen eerder was geschied met een extern rapport inzake Kees van Twist van het Groninger Museum.

3. Heel belangrijk is om na te gaan, waaruit de overdracht van het auteursrecht van mr. Ben Abbing aan de gemeente Groningen blijkt. Dit kan per onderhandse akte (gehecht aan de dure opdrachtverleningsovereenkomst) of door middel van een notariële akte.

De lezer begrijpt het nu misschien beter. Indien er sprake is van het auteursrecht van de gemeente Groningen op het geesteskind van mr. Abbing, dan is deze bekende lijfspreuk van toepassing: "Wie betaalt, bepaalt!" Dan is van een waarlijk ONAFHANKELIJK ONDERZOEK geen sprake. Ergo: de slager is de keurmeester van zijn eigen vlees! Vandaar dat bepaalde informatie (de interviews) niet aan de WOB-commissie is overhandigd door bepaalde ambtenaren. Ons kent ons! Hierbij zijn we aangeland bij de introverte en verkokerde organisatiecultuur van de machtige dienst RO/EZ.
Voor de volledigheid: WK werkt bij de dienst RO/EZ. Bij woonwagenbeheer.

4. Deze punten van aandacht heb ik bij herhaling aan Beijumnieuws en lijn6.com doorgegeven. Ik weet niet wat er met deze informatie gedaan is. Graag was ik aanwezig geweest bij deze hoorzitting. Maar ik wist van niets...

Anoniem zei

Wat denk ik het moeilijkst te verteren is ,is dat er geen openheid van zaken is .
Transparantie is het toverwoord .
Je blijft maar tegen muren op boksen en dat laat je nooit met rust .
Alle begrip en ik hoop dat de gemeente Groningen ook eens wakker wordt .

Anoniem zei

Waarom wist Wim Klein wel van hoozitting op bezwaar Beijumnieuws & Lijn6 en Kees Huizinga niet?
Welke bevoorrechte behandeling had dhr Klein -op grond waarvan? Van ambtelijk RO-directeurschap(schaal 15+ schat ik zo) PvdA-genoot (oud-afdelingsvoorzitter), BOB-voorzitter wijk Beijum, GVAV-bestuurder, etcetera.
De doorgaans goed geinformeerde heer Huizinga die niet weet hoe openheid werkt en openbare zittingen mist, ik kan er niet bij -daar moeten de gepolitiseerde ambtelijke verhoudingen in stad (rapport Tichelaar) wel achter zitten.
Of is het gewoon de buurman van Wim Klein, die tegenwoordig stadsdeelcoordinator is voor stad, die dhr Klein wel heeft geinformeerd, en de rest van Beijum niet, dus ook heer Huizinga niet?