woensdag 24 april 2013

DE MAKEOVER VAN HET GROENE HART

Dat er van alles gaande  is in het Groene Hart van Beijum, Groene Long zoals u wil, kunt u met eigen ogen aanschouwen als u ter hoogte van de Grevingaheerd ons aller groenstrook inloopt. Wat zijn ze toch allemaal aan het doen? Veel tijd om overal in te duiken heeft ondergetekende niet, daarom maar even leentjebuur gespeeld bij Jaap van Leeuwen van Uitgeverij Leander. Zoals bekend mag worden verondersteld geeft Leander om de drie weken een krant voor de regio waartoe Beijum behoort uit, de Regiokrant genaamd. In het laatste nummer, editie 15 april, staat onderstaand stuk over de ontwikkelingen in het Groene Hart. Het is geschreven door Willy Koolstra. 
(Ondergetekende heeft een voorkeur voor het woord hart i.p.v. long)

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Wat betreft de kaalslag in de Groene Long, de inspraakbijeenkomst van het Plan van Aanpak, fase 2, en de NLA-communicatie:

0. Op 25 april 2012 was er een inspraakbijeenkomst/informatiebijeenkomst over het Plan van Aanpak, fase 2, van de Groene Long van Beijum. In De Wegwijzer. Een zeer kleine locatie dus. Niet in een buurtcentrum.

1. Er heeft in de Beijumkrant van mei 2012 geen verslag gestaan van deze inspraakbijeenkomst van 25 april 2012. Niets hierover op de NLA-pagina of elders in deze wijkkrant. Een zeer grote gemiste kans!!!

2. In de Beijumkrant van maart 2012, voorafgaande aan deze inspraakbijeenkomst, werd gezwegen over de bomenkap van exact 62 exemplaren. Op een redactionele pagina. Let op! Geen NLA-pagina. U kunt dit nagaan. Een onafhankelijke redactie had de wijk ingelicht over deze forse bomenkap. Maar de wijk heeft een verkokerde wijkkrant. Dat blijkt nu wederom ten volle. Het gaat mij over de slechte NLA-communicatie. Over de manier waarop met de burgers van Beijum wordt omgegaan. Die Groene Long van Beijum is van de hele wijk. Niet enkel van het NLA-wijkteam Beijum, de Klankbordgroep Groene Long, de dienst RO/EZ, de BOB en de direct omliggende heerden. Het credo van het Nieuw Lokaal is: “Vertrouwen in de Buurt”. Waaruit blijkt dit vertrouwen?

3. Pas op 28 februari 2013 of kort daarna werden de omliggende heerdbewoners van de Groene Long per flyer ingelicht over de kap van 62 bomen (het is een NLA-Plan van Aanpak; dus alle bewoners hadden moeten worden ingelicht). “Samen Doen!” Samen verantwoordelijk toch? Heel de buurt! Toch? Zie punt 2, boven. De gemeente had Lijn6.com en Beijumnieuws kunnen benaderen voor een deugdelijk persbericht. Heel doelgericht en effectief.

4. RO/EZ-ambtenaar Kees van Bohemen van de afdeling Stadsontwerp zweeg in de Beijumkrant van februari 2013 (nota bene op een ingekochte NLA-pagina) over de kap van exact 62 bomen. Hij schreef wel over de kap van bomen en de herplant. Dat verhaal over de verplichte herplant is goed. Evenals het punt van na te streven bomendiversiteit. Maar het gaat om volledige informatie! Waarin niet het getal genoemd van precies 62 te kappen bomen? De burgers goed informeren en serieus nemen! Daar gaat het om, beste mensen!

5. Begin maart 2013 was er de bomenkap in de Groene Long. De meeste bewoners voelden dit als een voldongen feitenpolitiek. Eind maart 2013 noemde slechts één wandelende jonge vrouw in de Groene LOng mij een voordeel: meer (zon)licht in de Groene Long.

6. Tussen de inspraakbijeenkomst van 25 april 2012 en de bomenkap van begin maart 2013 lagen 11 maanden. Waarom eigenlijk? Zo ervaren veel bewoners - ik herhaal het - deze bomenkap als een voldongen feit. In strijd met tip 1 van ‘Operatie Achtertuin’: “Stel bewoners niet voor voldongen feiten!” De flyer van 28 februari 2013 verwees geheel ten onrechte niet naar de gehouden inspraakbijeenkomst van 25 april 2012. Idem dito niet specifiek naar de Klankbordgroep Groene Long (als planvoorbereider). Uiterst onprofessioneel en onzorgvuldig. Tevens in strijd met § 1 van de “Gedragscode voor ambtenaren”. Waarom heeft deze Klankbordgroep Groene Long geen goede PR-functionaris? In het kader van gebiedsgerichte Publiek-Private Samenwerking (PPS).

Zie verder mijn reacties van eind maart 2013 op:
http://beijumnieuws.blogspot.nl/2013/03/de-ontwikkeling-van-het-groene-hart-1.html


Over deze tergende grootschalige bomenkap en de zeer slechte voorlichting (de bewoners voor onmondig aanzien) ga ik een klacht indienen bij de dienst RO/EZ. Ik ga uiteraard verwijzen naar die flyer van 28 febr. 2013 van Jan Visser van het Ingenieursbureau van de gemeente Groningen (IGG); tevens de mede-opsteller van ‘Operatie Achtertuin’ uit april 2003 (een uitgave van de dienst OCSW).

Kees Huizenga zei

In de Beijumkrant van februari 2013 stond op pagina 12 een NLA-bijdrage van de heer Kees van Bohemen van de dienst RO/EZ. Hierin werd, zoals boven reeds gemeld, niets geschreven over de kap van 62 bomen. Ik weet niet of dit een weloverwogen strategie van de dienst RO/EZ is geweest. Voor mijzelf geldt, dat ik zeker naar die inspraakbijeenkomst van april 2013 was gekomen, indien ik vooraf (!) had geweten dat 62 bomen zouden worden gekapt, waaronder gezonde bomen.

Hieronder volgt een gedeelte van de tekst van de flyer van de dienst RO/EZ van 28 februari 2013. Op deze flyer stond geen NLA-logo. Dit is mijns inziens een PR-gebrek.

De flyer is gericht aan: “de omwonenden van het westelijk vijvergebied van Beijum, tussen Bunnemaheerd en Bentismaheerd”. Welke heerden zijn benaderd, wordt helaas niet vermeld. Dit is niet bewonersvriendelijk. Kijkend naar de plattegrond van de wijk Beijum moeten de volgende heerden integraal of gedeeltelijk zijn benaderd: Bunnemaheerd, Amkemaheerd aan de westelijke zijde, Jaltadaheerd, Onnemaheerd, Bentismaheerd en Grevingaheerd. Ik weet niet of dit gebeurd is. De gemeente heeft het informatiemonopolie, wat betreft het professioneel inlichten van de betrokken Beijumers.

Nu de bovenkant van de RO/EZ-tekst:

“Geachte heer, mevrouw,

In de eerste helft van maart starten de werkzaamheden voor het opknappen van uw wijkpark ‘de Groene Long’, tweede fase. Het park is 25 jaar geleden aangelegd en het ziet er nu versleten uit. Een groot aantal bewoners, zeker ook uit uw omgeving, vraagt al enige jaren aandacht voor dit groengebied.

De werkzaamheden beginnen met het kappen van 62 bomen. De bomen waarom het gaat krijgen een merkteken. De bomen moeten daar deels weg om de sloot te kunnen verbreden. Daarvoor komen struiken en kruiden in de plaats. Begin april gaan de werkzaamheden verder. Dan wordt de sloot verbreed, de oevers krijgen een natuurlijk aanzien en de kruidenbermen worden aangelegd. We hopen deze werkzaamheden af te hebben vóór de zomervakantie. Dat geldt niet voor de beplanting zelf, die komt in het najaar.” Einde citaat van de informatiebrief van de dienst RO/EZ, ondertekend door de heer J. Visser, hoofd afdeling Ingenieursbureau van de gemeente Groningen.

Welke bewoners hebben de laatste jaren aandacht gevraagd voor een opwaardering van de Groene Long van Beijum? Zijn dit de Beijumers, die lid zijn van de Klankbordgroep Groene Long? Of zijn het andere bewoners van Beijum? Joost mag het weten! Gaat het om ons-kent-ons?

De Klankbordgroep Groene Long wordt in deze flyer niet specifiek vermeld. Wel valt te lezen:
“Zoals u waarschijnlijk al weet, heeft een groep van bewoners, natuurvrienden en professionals samen met de gemeente een plan gemaakt voor de verbetering van het wijkpark.” In deze groep zitten ook vertegenwoordigers van de grote woningcorporaties. Ik weet niet of dezelfde corporatiemedewerkers eveneens in het NLA-wijkteam Beijum zitten. Transparantie in dezen ontbreekt. Welnu, dit plan van deze plangroep/visiegroep/klankbordgroep is vorig jaar april in de inspraak geweest. Een inspraakverslag of een samenvatting hiervan heb ik nimmer op de NLA-pagina van de Beijumkrant gelezen. De bewoners van Beijum worden kenbaar voor onmondig aangezien. Inspraak is een goede zaak, maar het is dan wel verstandig om de bewoners van tevoren goed voor te lichten. “Samen Doen!” Ook NA de inspraak en met verwijzing hiernaar…

Kees Huizenga zei

Een correctie

Deze zin van de eerste alinea van mijn tweede reactie dient te luiden:

Voor mijzelf geldt, dat ik zeker naar die inspraakbijeenkomst van april 2012 was gekomen, indien ik vooraf (!) had geweten dat 62 bomen zouden worden gekapt, waaronder gezonde bomen.