dinsdag 3 juli 2012

HANDTEKENINGEN VOOR BEHOUD DE DIJK

Nee, ondergetekende kan niet overal tegelijk zijn. Daarom is het des te prettig dat er altijd mensen, instanties, etc. bijspringen en wat inzenden. Aan directeur Han van de Vlist van Montessorischool de Dijk vroeg ik om wat foto's te sturen van het aanbieden van de handtekeningen gisteren aan wethouder Elly Pastoor. Waar gaat dit nog maar over? Wel, de mensen van Montessorischool de Dijk willen graag dat het onderwijs wat daar gegeven wordt voor Beijum behouden blijft. Lees ook het bericht van 29 juni j.l.


Aan Van der Vlist vroeg ik wat hij van de actie vond. " Dat ouders deze acties organiseren blijkt van een grote betrokkenheid bij de school en bij de vorm van onderwijs. Als mensen zo voor een overtuiging en school willen gaan verdient dat alleen maar respect. Ik vind goed van de wethouder dat ze een luisterend heeft getoond en ook toegezegd heeft om het voorgenomen besluit te gaan bespreken met ons bestuur." Voor een foto verwees van der Vlist door naar de Ouderraad. Johan Haasjes van de OR stuurde geen foto op van het moment suprême, van het overhandigen van de handtekeningen aan Pastoor, maar wel drie foto's die u hier ziet. Haasjes schreef erbij:
Afgelopen maandagmiddag hebben ouders van montessorischool De Dijk - zoals al eerder aangekondigd - in het bijzijn van de media ruim driehonderd handtekeningen aan wethouder Pastoor van Onderwijs overhandigd. Daarmee willen ze aangeven dat zij en vele anderen vinden dat het montessorionderwijs voor Beijum behouden moet blijven. Vervolgens kreeg de wethouder montessoriaans rekenmateriaal van de ouders als symbool voor het onderwijs dat op De Dijk wordt gegeven én als herinnering aan deze bijeenkomst. De wethouder gaf aan dat zij blij is dat ouders hun zorgen uiten en meepraten bij dit soort belangrijke ontwikkelingen. Zij heeft nadrukkelijk beloofd bij het College van Bestuur van O2G2 aandacht te zullen vragen voor de zorgen van de ouders. 
(Op de bijgevoegde foto's: Frans van Nes, Regina Strodthoff en Joke Smit, ouders (met de rol handtekeningen). Verder nog een plaatje van twee aanwezige journalisten en één van het montessoriaans rekenmateriaal.)Op de site van OOG staat een video over de kwestie: http://www.youtube.com/watch?v=yHbCkWu1xAA
Bij het OOG-bericht staat: De ouders van Montessorischool De Dijk in Beijum overhandigen aanstaande maandag handtekeningen aan wethouder Elly Pastoor van Onderwijs. Uit plannen van onderwijsorganisatie O2G2 blijkt dat De Dijk over een jaar moet zijn gefuseerd met de nabijgelegen school De Doefmat. De ouders van De Dijk voelen zich door de plannen overvallen. Zij vrezen dat het Montessori-onderwijs door de fusie niet behouden kan blijven. Er is dan nog maar éen Montessorischool in de stad, in Groningen-Zuid. Bovendien is het schoolgebouw nog maar drie jaar oud en telt De Dijk meer leerlingen dan het minimum van 164 dat in Groningen geldt om te blijven bestaan . De ouders vragen de wethouder, op zoek te gaan naar mogelijkheden om het Montessori-onderwijs voor Beijum te behouden.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Begrijpelijke actie maar vechten tegen de bierkaai want alles draait om geld

Kees Huizenga zei

John Veldman, hoofdredacteur van de verkokerde BOB-krant, streelt zichzelf op zijn bestuurlijke twittervriend.

Op 2 juli 2012 schreef hij op geheel narcistische wijze:

"Alleen OOG-tv en #Beijumkrant vanmiddag aanwezig bij overhandiging handtekeningen De Dijk aan wethouder Elly Pastoor." Einde citaat.

Alsof hij alleen bij deze bijeenkomst was om zichzelf en de BOB te behagen.

Feit is dat de Medezeggenschapsraad (de MR) van De Dijk niets te maken wil hebben met de BOB. Dat weet ik uit zeer betrouwbare bron. Het artikel in de BOBWAARHEID van mei 2012 is behoorlijk toe-eigenend van aard. Ik citeer de voorpagina:

"We kunnen het ons (is dat de anonieme hoofdredactie van de BOB-krant of het bestuur van de BOB?) dan ook niet voorstellen dat besluiten worden genomen zonder fatsoenlijk overleg met ouders en andere betrokkenen in de wijk" (lees: het bestuur van de BOB). Waarom staat niet de auteur vermeld onder dit (hoofd)redactioneel artikel?

In lijn met deze JV-BOB-tweet van 12 mei 2012:

“Helft openbare basisscholen in #Beijum weg? Mag de wijk daarover meepraten? Zie http://www.beijum.org/ voor de te stellen vragen; graag RT” Einde citaat.

John Veldman van de BOB wilde zich zelfs als particulier met De Dijk bemoeien, zonder dat hij kinderen op deze school heeft. Lees zijn typerende tweet van 9 juni 2012:

“@MRDeDijk Mogen geïnteresseerden - die geen teamlid zijn en/of geen kind op De Dijk hebben - ook een account en meedenken en meepraten?”

Hij schrijft niet over een reactie ter zake van de MR van De Dijk. Dat zegt voldoende, dunkt me...

De wethouder van Onderwijs kan formeel niets doen. Het College van Bestuur (CvB) van O2G2 beslist over de scholenfusies in Beijum en andere wijken. Zij kan de noodkreet van De Dijk enkel doorsluizen naar het CvB van O2G2. Deze wethouder heeft geen machtsmiddelen. Ook niet de gemeenteraad van Groningen.

Heel belangrijk lijkt mij de mening van het bestuur van de stichting Buurtcentra in Beijum (BIB). Gevreesd moet worden voor het voortbestaan van Het Heerdenhoes en De Kleihorn. Omdat de met deze buurtcentra verbonden scholen bedreigd worden met sluiting!

Kees Huizenga zei

Het vuilspuitertje van de BOB, meneer John V., gaat door met “gesubsidieerd ruziemaken”. Op zijn eenzame en solistische twittervriend van 4 juli 2012.

Met de Groninger Studentenbond, de GSB, leeft hij eveneens in onmin. De GSB vindt hij “knap stom”. Lees zijn scheldtweet van 27 juni 2012.

Hierbij het citaat van 4 juli jl.:
“leugen Kees Huizenga (MRDeDijk wil niets met de BOB #beijum te maken hebben) door diezelfde MR weerlegt. MR zit bv. in BOBwerkgr.veiligheid” Einde citaat.

Mijn commentaar:

1. JV begaat een afleidingsmanoeuvre. Het feit dat de MR van De Dijk in de werkgroep Veiligheid zit, heeft immers niets te maken met de reorganisatie van het openbaar onderwijs in Beijum. JV vergelijkt appels met peren. Intellectueel is dit zeer onder de maat. De Medezeggenschapsraad (MR) van De Dijk wil niets te maken hebben met de BOB inzake het beleid van O2G2. De Dijk voert haar eigen regie. Dat blijkt uit de handtekeningenlijst van de Ouderraad van De Dijk.

2. In de werkgroep Veiligheid van de BOB zitten natuurlijke personen. De MR van De Dijk is geen privaatrechtelijke rechtspersoon. De MR van De Dijk heeft dus niets weerlegd (met een d, niet met een t!). Wel kan ik me voorstellen dat De Dijk belangstelling heeft voor het thema Veiligheid. Op onder meer het (openbaar) schoolplein van deze school. Daarin zit ook NLA-geld!!!

3. Waarom beschuldigt JV mij van “een leugen”? Waarom is hij zo gebeten en verbeten? Waarom gedraagt JV zich als een keffende en krijsende Keeshond? Wat wil hij hiermee bereiken?

4. De BOB heeft geen contact met het maatschappelijk middenveld van Beijum. Ik denk aan de Ondernemersvereniging van Beijum, multiculturele netwerken, Kleurrijk Bruisend Beijum, Innersdijk, het zorgveld, het onderwijsveld, de BIB, de Sporthal Beijum en het geringe aantal personen dat bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van de BOB komt. Zie verder de geringe opkomst bij de ledenvergaderingen van de BOB, opstappende (kandidaat)-bestuursleden, opstappende medewerkers bij de BOB-krant, etc.
Met andere woorden: de BOB bevindt zich in een groot isolement. Meerdere instanties vormen een spontaan “condon sanitaire” rondom deze club. Met drie heerden heeft de BOB feitelijk contact. Hoeveel heerden telt Beijum? STIEL Beijum heeft het project “Welkom in de buurt” aan de BOB gedelegeerd. Wat is daarvan in de barre praktijk terecht gekomen? Wat doet de Werkgroep Ouderen Beijum, de WOB?

5. John V. mag van het bestuur van de BOB (lees: Wim K.) niet op Beijumnieuws reageren. Ook niet meer anoniem. De tweets van JV zijn vooral bevredigend voor JV zelf. Met wijkopbouw en verbinden hebben zijn tweets niets te maken. De leefbaarheid is Beijum wordt door zijn getier en gescheld aangetast. De vraag is wanneer het bestuur van de BOB of de SDC Noorddijk JV gaat verbieden om nog verder door te gaan met zijn irritant en beschuldigend twittergedrag.

6. De BOB deelt op pagina 2 van de wijkkrant van juni 2012 lijdelijk mede:
“Geen nieuws rond de scholenfusie. Wat ons betreft ligt de bal bij ouders en het wijkteam NLA, dat veel zaken daaromtrent heeft gefinancierd.”
Geen rol voor de BOB bij deze schoolsanering. In strijd met het voorpagina-artikel in de BOBWAARHEID van mei 2012 en de berichten op de website van de BOB ter zake.

Kees Huizenga zei

Bij punt 4 boven staat een taalfout. Ik schreef over "condon sanitaire". Het moet zijn: cordon sanitaire. Sorry.

Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Cordon_sanitaire