zondag 22 januari 2012

BESCHOUWINGEN VAN H. VORSTEVELD

Columnist Harm Vorsteveld mag je gerust een betrokken en bevlogen Beijumer noemen. Lees vooral ook z'n columns op http://www.lijn6.com/. Met z'n scootmobiel sjeest hij regelmatig door de wijk. Z'n ogen en oren en ook z'n hersenen funcioneren naar behoren.... En ook z'n vingers weten het toetsenbord goed te vinden als hij z'n observaties, analyses en visies aan het lezerspubliek wil toevertrouwen. Aan de maestro vroeg ik of hij op wijkniveau wat wilde vertellen over dit nog prille jaar 2012. En of hij ook even terug wilde blikken over het afgelopen jaar. Dit deden we aan de hand van een paar vragen.
Hoe vind je dat het ging in 2011 in Beijum?
Terugkijkend op Beijum in het jaar 2011 bespeur ik dat velen zoekende zijn en balanceren tussen tal van vragen wat goed en niet goed voor de wijk is? Uitgaande van goede bedoelingen voor het algemeen belang van de wijk zijn en blijven het de stilzwijgende vrijwilligers die in de schaduw van alle structuren en regels hun werk blijven doen.
Even verder kijkend dan je eigen voordeur valt het op dat op het punt van betrokkenheid en het motto “samen doen” een zeer onrustig jaar is geweest waarin door de verschillende partijen bewust of onbewust kritische vraagstellingen werden ontweken
En, is de situatie in Beijum verbeterd tussen de verschillende 'partijen?'
Of de situatie in Beijum is verbeterd hangt sterk af waarna je op zoek bent en waarmee je je kunt verenigen. Of waarin iemand zicht zou kunnen vinden. Dat Beijum in beweging en zoekende is, getuige het feit dat er verschillende partijen elk op eigen manier het specifieke spel spelen. Of dat spel altijd het algemeen belang behartigd blijft tot op heden een discussiepunt
Wat vind je van de rol van de gemeente Groningen in deze?
De rol van de Gemeente lijkt een te zijn van een afwachtende houding hoe de verdere samenwerking in de wijk verloopt. En een houding van het feit in afwachting van resultaten van in 2011 gestarte onderzoeken waar velen nog steeds op wachten. Helderheid, openheid is een eerste vereiste om de betrokkenheid in de wijk te vergroten
Wat vind je van de NLA-verdeling?
Het Nieuw Lokaal Akkoord(NLA). Een samenwerkingsverband tussen Gemeente en corporaties waar wijken een bepaald deel uit het fonds krijgen.
Zo’n vier a vijf jaar geleden werd het NLA ingevoerd als een instrument voor alle wijken in de stad Groningen van waaruit bewoners gezamenlijke projecten activiteiten te ontwikkelen waar zij zelf direct bij betrokken zijn
In de bijeenkomst NLA in 2011,is er tekst en uitleg gegeven over de laatste 4 jaar. Tevens is er van uit de zaal om meer transparantie gevraagd. Ik vrees dat 80% van de inwoners niet weten wat het NLA is en wat de inwoner er zelf projecten kunnen in dienen.
Wat wens je Beijum in 2012 toe?
Voor Beijum wens ik veel goeds toe en dat partijen meer samen gaan werken en elkaar meer aanvullen voor hetzelfde doel

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Hierbij de taakstelling van de NLA-wijkteams in de stad Groningen. Op 18 januari 2012 kreeg ik dit document vanuit de dienst RO/EZ toegestuurd. Vastgesteld op 30 mei 2011.

Taakstelling wijkteams.

De taakstelling van het wijkteam luidt als volgt:

1. Het wijkteam draagt er zorg voor dat zij goed bereikbaar zijn voor bewoners met ideeën en initiatieven voor de leefbaarheid in hun wijk. Namen en telefoonnummers worden bekend gemaakt, bijvoorbeeld via publicatie in de wijkkrant.

2. De belangrijkste opdracht aan het wijkteam is het organiseren van betrokkenheid van bewoners bij de leefbaarheid in de wijk volgens de uitgangspunten van Vertrouwen in de Buurt.

3. Het wijkteam draagt actief zorg voor het inzamelen van ideeën van bewoners door het gesprek in de wijk te organiseren over onderwerpen die voor de wijk van belang zijn. Dit kan door algemene buurtvergaderingen, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen, allochtonen, enz.), voor delen van de wijk (straten, blokken) of rond specifieke thema’s.

4. Naast het ophalen van bewonersideeën kan het wijkteam ook in overleg met bewoners thema’s aan de orde stellen uit het wijkperspectief. En daarmee de actiepunten in de wijk agenderen.

5. Op basis van het gesprek met bewoners neemt het wijkteam beslissingen in de aanwending van het wijkbudget. Op deze manier dragen zij zorg voor investeringen in de leefbaarheid (fysiek en sociaal) die liggen in de lijn van het wijkperspectief.

6. Het wijkteam geeft voorrang aan projecten waarbij bewoners zelf een actieve rol voor de wijk kunnen en willen spelen.

7. Per aanvraag wordt beoordeeld of er voldoende draagvlak is onder bewoners en of het past binnen het wijkperspectief. Wijkteams hebben de vrijheid om zelf nadere richtlijnen of voorwaarden in te vullen. Belangrijk is dat bewoners dingen voor elkaar krijgen die regulier niet gebeuren. Dat dit hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de wijk vergroot.

8. Leden van het wijkteam houden zoveel mogelijk zicht op aanvragen bij andere leefbaarheidspotjes (Goed Idee, fondsen van corporaties, etc). Zij kunnen bewoners doorverwijzen.

9. Het wijkteam bespreekt haar werkzaamheden periodiek in het reguliere overleg met bewoners, zoals het Heel de Buurt overleg.

10. Het wijkteam draagt zorg voor een verantwoording van de werkzaamheden aan het Bestuurlijk Overleg Nieuw Lokaal Akkoord. Dit omvat een verantwoording van de investeringen (aanwending wijkbudget) én de wijze waarop hierover met bewoners is gesproken (het draagvlak).

Vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg van 30 mei 2011.

Kees Huizenga zei

Hierbij mijn acht punten van aandacht van 18 januari 2012, die mijns inziens in deze taakomschrijving ontbreken.
Reeds op 10 november 2011 vroeg ik aan wijkopbouwwerker Francis Nijdam van STIEL of de Wet Openbaarheid van Bestuur (de WOB) van toepassing is op de NLA-wijkteams. Ze zou navraag gaan doen. Nog steeds heb ik geen antwoord ontvangen. Feit is dat er voor 50% gemeentegeld in het NLA-fonds zit.

Citaat:

"Ik noem enkele eenvoudige, maar wel belangrijke aspecten:

1. de openbaarheid van de vergaderingen van de NLA-wijkteams (wie zijn welkom naast de wijkteamleden; ook de media, zoals Beijumnieuws, lijn6.com, de GIC, OOG TV en het DvhN???);

2. de besluitvorming binnen de NLA-wijkteams (hoe wordt gestemd?);

3. de openbare verantwoording van de NLA-wijkteams in de wijkkranten en aan de gemeenteraad (lees de SAMEN Doen-pagina's in de Beijumkrant en huiver!);

4. de interne verslaglegging binnen de wijkteams (inclusief de stemmingen);

5. zijn de verslagen van de NLA-wijkteams openbaar? Vallen deze onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)?;

6. hoe worden NLA-voorstellen gemaakt? Wanneer worden de bewoners betrokken bij de NLA-planvorming ((aan het begin of aan het einde (d.m.v. "huisbezoeken"))?;

7. welke rol heeft STIEL bij het opzetten van de bewonersparticipatie?;

8. op welke wijze worden NLA-projecten geselecteerd?"

Einde citaat van een deel van mijn bericht aan onder meer de RO/EZ-programmaleider van het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA).