vrijdag 24 mei 2013

D66 WIL WIJKCONFERENTIES IN DE STAD

Afbeelding van hier
Onderstaand bericht stond een paar dagen geleden op www.oogtv.nl.
De fractie van D66 in Groningen wil dat de gemeente per wijk conferenties gaat organiseren. Op die manier moet samen met inwoners van een wijk gewerkt worden aan de leefbaarheid in de wijk.
De wijkconferentie is al in gebruik in verschillende andere gemeentes. D66 wil op deze manier inspelen op het feit dat sommige wijkbewoners zich op dit moment niet vertegenwoordigd voelen. Tijdens een wijkconferentie gaan wijkbewoners, gemeente, maar ook instellingen zoals woningcorporaties, met elkaar in gesprek over hoe samen gewerkt kan worden aan de leefbaarheid in de wijk. Het initiatiefvoorstel is door D66 naar het College gestuurd.

Commentaar
Het initiatief van D66 kan voor een wijk als Beijum interressant zijn. Ook hier zijn meerdere groeperingen en stromingen te vinden die zich niet willen verbinden met een naar binnen gerichte splinter-wijkclubje dat meent de wijk naar buiten toe te vertegenwoordigen. Het ons-kent-ons-clubje heeft geen mandaat van de bewoners van Beijum om als belangenbehartiger voor de wijk richting stad Groninger politiek te fungeren. Ruim 97 % van de Beijumers heeft tot nu toe statistisch gezien geen behoefte om zich bij ze aan te sluiten. Dat zegt genoeg.
Ik kan niet voor alle wijken spreken, maar het zou toe te juichen zijn als de stad Groninger politiek met meerdere groeperingen in Beijum in gesprek zou gaan. Bijvoorbeeld over thema's als studentenhuisvesting, veiligheid, het groen in de wijk, leefbaarheid, bomenkap, etc. De leefbaarheid in de wijk wordt zeker niet vergroot als de gemeente Groningen alleen de oren laat hangen naar een paar individuen die uit naam van een klein wijkclubje ten onrechte menen 'de stem van Beijum' uit te dragen. Meerdere contacten tussen gemeentelijke politici en wijkbewoners kan een plus-plus situatie bewerkstelligen tussen politici en 'de burger.' Bewoners kunnen zich gehoord en zich serieus genomen voelen. En het vertrouwen in 'de politiek' kan er door verhoogd worden.

9 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Zie in dit verband mijn pleidooi voor een Veiligheidsberaad in Beijum d.d. 18 november 2009:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2009/11/de-stelling-van-de-week-3.html

Met 56 reacties.

Het dient niet alleen te gaan om een wijkconferentie, maar ook om de follow-up: een themagerichte aanpak van de Veiligheid in Beijum.

Voorbeeld: in Beijum-West komt aan de achterkant een versmald plein met een prachtige vluchtroute voor criminelen. Meerdere Beijumers hebben hun verontrusting hieromtrent aan de beheerder van Beijumnieuws en anderen kenbaar gemaakt.

Nog een voorbeeld: de oprichting van particuliere Heerdenpadwachters.

Ten slotte: particuliere bewakingsteams van het winkelcentrum van Beijum-West en het dienstencentrum van Plein Oost. Uiteraard in goede samenwerking met de wijkagenten en de regiopolitie. In samenspraak met de buurtconciërges van de woningcorporaties.

De vroegere stadsdeelcoördinator van Noorddijk, de heer Leo van Gent, was hier in 2010 positief over gestemd. Er zou een proefproject/een pilot bij onder meer het winkelcentrum van Lewenborg komen. Helaas heb ik hier nooit meer iets van vernomen. Een gemiste kans!


Het voorstel van D66 impliceert eveneens dat de NLA-wijkteams in de stad niet naar behoren functioneren. Er dient nadere NLA-regelgeving te komen inzake de communicatie met de wijk, de NLA-besluitvorming, de draagkracht van ingediende NLA-projecten, de "Heel de buurt"-vergaderingen, de financiële verantwoording en de NLA-beleidsevaluatie. Dit kan geschieden in een NLA-verordening. De NLA-directeur, de heer Kees van der Helm van de dienst RO/EZ, vindt dit niet noodzakelijk. Wederom een dieptrieste zaak...


P.S.: De werkgroep Veiligheid van de BOB is begin dit jaar op non-actief gesteld. Om over na te denken...

Kees Huizenga zei

Hierbij de link van de stedelijke website van D66 met het plan voor de wijkconferenties. Zie het pdf-bestand.

http://www.d66groningen.com/actueel/100-nieuws/1124-d66-introduceert-wijkconferenties-in-groningen-.html

De bijlage doelt inderdaad mede op de NLA-wijkteams.

JV van de BOB, de genaaste Beijumkrant/BOB-krant en het NLA-wijkteam Beijum is blijkens zijn twittervriend boos op D66.

Ik citeer hem van heden (afgelopen nacht):

“Vanavond had #D66 heel #Noorddijk uitgenodigd. Welgeteld 1 bezoeker.
Raden wie? Maar wel goed kunnen vertellen wat #Beijum wil.”

Ik weet niet op welke D66-bijeenkomst hij doelt.

D66 vertelt helemaal niet "wat Beijum wil". Deze partij wil de wijkbewoners de mond gunnen. Wat is daar fout of mis aan, JV? Waarom zo getergd?

Anoniem zei

Alsjeblieft niet weer die bob zeg!

Anoniem zei

Kees H. laat die lui van de Bob aub in rust hun maandelijkse gezeur in humn Bobkrant voorbereiden. Een broedene kip moet je ook niet storen hoor

Anoniem zei

Het is de vraag of bij een wijkconferentie ook niet dezelfde mensen het hoogste woord voeren. En een groot deel ook niet gehoord wordt. Kijk bij NLA bijeenkomsten, zijn ook dezelfde mensen die het geld willen.

Kees Huizenga zei

Op 23 mei 2013 was er een D66-bijeenkomst in Het Trefpunt aan de Beijumerweg, waarbij met name de bewonersorganisaties van Noorddijk waren uitgenodigd. Van Ruischerbrug, Lewenborg, Beijum, De Hunze/Van Starkenborgh, Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg en Noorderhoogebrug. Kortom: gans Noorddijk.

Als D66 tijdig gebruik had gemaakt van Lijn6.com of van Beijumnieuws waren er waarschijnlijk meer bewoners van Noorddijk op de hoogte gesteld van de bijeenkomst in Het Trefpunt. Ik wist niet dat D66 een “inputvergadering” in Noorddijk had georganiseerd.

Zie: http://www.d66groningen.com/actueel/100-nieuws/1126-d66-gaat-wijken-in-voor-input-verkiezingsprogramma-.html

De vice-voorzitter van de BOB, de heer JV, was als enige Noorddijker komen opdagen. Hij sprak over studentenhuisvesting en onveilige verkeerssituaties (waarschijnlijk bij de Korrewegbrug, buiten het grondgebied waarmee de BOB zich statutair mag bemoeien).

Op de stedelijke website van D66 staat deze tweet van 23 mei jl. te lezen:

“Wijkbijeenkomst Beijum: Studentenhuisvesting en onveilige verkeerssituaties zijn besproken. We nemen het mee! #middenin050 #GR2014”

John Veldman deelde op 24 mei jl. op zijn twittervriend mede (zie bovenstaande reactie van mij):

“ Maar wel goed kunnen vertellen wat #Beijum wil.”

De vice-voorzitter van de BOB verbeeldt zich te kunnen vertolken “wat Beijum wil”. Dit moet uiteraard zijn: wat het bestuur van de BOB wil. De man maakt op zijn tweet dus een enorme bestuurlijke en strategische denkfout. Hij schakelt Beijum gelijk met de BOB, hetgeen eveneens is geschied met de Beijumkrant, welke is verworden tot een eenzijdige spreekbuis van en voor de BOB. De BOB-krant of BOBWAARHEID.
Laat dit duidelijk zijn: Beijum laat zich niet reduceren tot de BOB! Beijum is veel meer dan de BOB. JV heeft al sprekende weg een groteske tunnelvisie. Wat een zinderende hoogmoed!

Ik dacht gisteren dat JV D66 verweet dat deze partij meent te kunnen vertellen wat Beijum wil. Dat is met de wetenschap van bovenstaande tweet van D66 van 23 mei 2013 onjuist. Nee, JV weet wat Beijum wil.

Het lijkt mij overwegenswaardig dat er een gedragscode komt voor bestuursleden van door de gemeente Groningen gesubsidieerde organisaties. Mede in relatie met hun mogelijk twittergedrag. De SDC Noorddijk kan hiertoe het initiatief nemen. Mede omdat JV tevens twittert over zaken van het NLA-wijkteam Beijum en zelfs over de SDC Noorddijk (interne zaken).

Anoniem zei

Het NLA -nieuw lokaal akkoord wonen krijgt 10% bezuiniging aan z'n broek van de gemeente Groningen, schrijft B & W afgelopen vrijdag in haar Voorjaarsbrief. Was getekend D^^ wethouder Schroor, oud Beijumer (Boelemaheerd), van Financien.
Wijkbudget, sportinstuif en overlastaanpak krijgen zo minder geld ook in Beijum.
Hoe D66 dit kan verenigen met meer wijkdemocratie is mij niet duidelijk. En hoe de gemeente eenzijdig het contract met woningcorporaties en huurders kan openbreken in de lopende overeenkomst die het NLA is is mij ook al niet helder. De corporaties en gemeente betalen nl.op fiftyfifty basis. AFSPRAAKJES MOET JE NAKOMEN is mij geleerd.
gerrit

Kees Huizenga zei

Geachte Gerrit,

Je hebt gelijk. De gemeente Groningen kan niet eenzijdig inbreken op de gemaakte afspraken van het vigerende Nieuw Lokaal Akkoord 2011-2014. Anders maakt de gemeente Groningen zich schuldig aan contractbreuk en wanprestatie.

Zie Google: intypen op "Nieuw Lokaal Akkoord Groningen 2011-2014". Er verschijnt een mooi pdf-bestand.

Voor het derde NLA kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden. Uiteraard in goed overleg met de deelnemende woningbouwcorporaties.

Kees Huizenga zei

De vraag is of er wel een Nieuw Lokaal Akkoord 2015-2018 komt, gegeven dit bericht van de NOS van gisteren:

http://nos.nl/artikel/511757-corporaties-aan-banden-gelegd.html

Minister Stef Blok wil dat de corporaties zich "uitsluitend" bezighouden met hun wettelijke kerntaak: de volkshuisvesting. Zie art. 70 lid 1 van de Woningwet.

Wijkvernieuwing en wijkonderhoud zijn in de nabije toekomst beleidszaken voor de gemeenten, die eveneens financieel knel zitten.

Maar kunnen de woningbouwcorporaties hierbij gemist worden?