dinsdag 14 maart 2017

EEN DIFTAR-AVOND IN HET TREFPUNT TE BEIJUM


 Gisteravond gingen ruim twintig Beijumers naar multifunctioneel centrum het Trefpunt om te praten over een afvalscheiding-systeem, Diftar genaamd, die mogelijk in het jaar 2020 in de stad Groningen, en dus ook in Beijum, zal worden ingevoerd.In het eerste half uur vertelde en liet Marjet Woldhuis van 100 % Groningen informatie zien over Diftar. De invoering van het systeem zal Groningen een miljoen euro gaan kosten.

De zaal luisterde.

De discussie wachtte de Beijumblogger niet af, als je een mening wil van een 14.000 tellende grootste wijk van de stad Groningen, dan zal dit breder en massaler moeten worden getrokken.

De avond was een aanzetje, het duurt immers nog drie jaar voor een mogelijke Ditar. De discussie zal de komende jaren vast verder gaan.
Wel vast een tipje van de sluier opgelicht, het overgrote gedeelte van de aanwezigen was en is tegen de invoering van het Diftar-systeem in de wijk.

Diftar hanteert gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Des te meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval minder variabele afvalstoffenheffing op. Het basisbedrag, het vastrecht, blijft hetzelfde.

Zie de video beneden.

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Zie verder:

https://www.oogtv.nl/2017/03/100-groningen-peilt-stadjers-over-diftar/

Zie tevens de reacties.

Gisteravond waren circa 27 personen aanwezig, waaronder een raadslid van D66 (voor DIFTAR) en een raadslid van GroenLinks (voor DIFTAR). De PvdA-raadsfractie is tegen DIFTAR. Ook de SP-raadsfractie.

Zeer bijzonder was dat ambtenaar Kees Brinkman, senior medewerker DIFTAR, grofvuil + GFT-afval, apart naar deze vergadering kwam. Daar heb ik veel waardering voor.

Kees Huizenga zei

Over de DIFTAR-vergadering van 100% Groningen in het Trefpunt (Beijum) d.d. 13 maart 2017

Deel 1

Een impressie

De vergadering van gisteren heeft opgeleverd dat vrijwilligers onder het systeem van DIFTAR gratis zwerfafval kunnen blijven opruimen. Idem dito GFT-afval van de buurt.
Deze vrijwilligers krijgen hiervoor extra minicontainers/kliko’s (groen en grijs). Met dank aan ambtenaar Kees Brinkman van Stadsbeheer.
Noot: dit staat niet in het raadsvoorstel van B&W.

Een mevrouw achter mij opperde aan het eind van de vergadering om deze “gouden vrijwilligers” te belonen met premies. Een financiële tegemoetkoming. Heel goed.
Dit ontlast de buurtconciërges.
Deze premies kunnen mogelijk bekostigd worden uit de stadsdeelbudgetten van de vijf stadsdeelwethouders. Dit creatief voorstel kwam tijdens een nagesprek uit de koker van het aanwezige raadslid van D66, de heer Tom Rustebiel.

De gemeente kan eveneens een GFT-afvalcontainer in de wijken zetten. Met gratis terbeschikkingstelling van bakfietsen (mijn voorstel van gisteren) of kruiwagens (zojuist spontaan bedacht).

Gisteravond was er volgens mij brede overeenstemming om de DIFTAR-kliko’s te voorzien van sloten. Dit kost veel geld. Anders is er sprake van liftersgedrag door de buren, maar de aangesloten burger van de extra gevulde kliko is de klos. Dumping door de naaste buren. Met als gevolg: burenruzies of spanningen in de straat.
Advies: kan over de wenselijkheid van sloten op deze kliko’s een motie worden ingediend?

Is het aanbieden van GFT-afval onder DIFTAR gratis? Zo niet, dan moeten er ook sloten komen op de GFT-kliko’s.

DIFTAR ondermijnt de buurt-/straatsolidariteit van het huidige ophaalsysteem. Alleen volle bakken worden aangeboden. Leentjebuur spelen is dan niet meer mogelijk. Die volle bakken kunnen wel extra gaan stinken! Tevens niet goed voor de volksgezondheid, met dank aan Loppersum Vooruit.

Nog een probleem: minima krijgen kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Zonder sloten op de kliko’s worden de bakken van met name bijstandsgerechtigden extra gevuld.
In buitenwijken met extra veel werklozen, Wajongers en arbeidsongeschikten geeft dit extra problemen. Mogelijk zelfs burenruzies. Gisteren heb ik dit niet gemeld. Om anderen het woord te gunnen. Ik weet niet of personen die enkel moeten leven van een AOW volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing (ASH) krijgen. Dit is mede afhankelijk van de te betalen huur en de toeslagen van de Belastingdienst.

Het aanbieden van afval (grijs en groen) kan bij mensen die slecht ter been zijn, etc. ook worden gedaan door mantelzorgers. Dus niet alleen door vrijwilligers van Humanitas of van de Wij Groningen-teams/de thuiszorg. Het raadsvoorstel en het rapport van het Stadspanel zwijgen over mantelzorgers. Een behoorlijke omissie. Die afvaltrommels voor ouderen of gehandicapten lijken me uitstekend toe. Ook binnen het huidige systeem. Zie het raadsstuk.

Kees Huizenga zei

Deel 2 (vervolg impressie DIFTAR-bijeenkomst)

De heer Kees Brinkman van Stadsbeheer wilde DIFTAR ontkoppelen van het moeten betalen voor het afhalen van grofvuil op afspraak. De zaal wilde volgens mijn indruk dat er een einde komt aan het moeten betalen voor het ophalen van grofvuil op afspraak. Dat kost minimaal € 46,50 per afspraak. Er werd gesproken over Milieustraten, het ophalen van grofvuil door elke maand een grote zeecontainer in de wijk te zetten. Dan kunnen personen hun grofvuil wegbrengen. Met de auto. Wellicht ook met een bakfiets.
Dit punt, het afschaffen van het moeten betalen voor het ophalen van grofvuil op afspraak, kan geschieden binnen het huidige afvalophaalsysteem, maar ook binnen DIFTAR.

Contactpersonen van woningbouwcorporaties, straatcomités, Verenigingen Eigen Huis (VEH) en vrijwilligers kunnen milieuwachters worden richting Stadsbeheer. Deze afvalcoaches of “milieustewards” of “containeradoptanten” (zie het raadsstuk) met afvalapps mogen best goed beloond worden voor hun lokale signaleringsfunctie. Vanuit Stadsbeheer of vanuit de stadsdeelbudgetten (zie het voorstel van Tom Rustebiel van D66, boven).
Gisteren opperde ik aan de voorzitter van de Bewonersorganisatie Beijum dat deze vereniging wellicht de coördinatie kan verrichten inzake de afvalcoaches/milieuassistenten in Beijum. Er is een relatie met wijkopbouw en het oprichten van deugdelijke straatcomités. Zie verder het raadsstuk, pagina 4 (voorgesteld raadsbesluit).* Samenwerking met Wij Beijum lijkt mij verstandig toe.

* Zie: https://groningen.raadsinformatie.nl/document/5060692/1/Uitwerking_amendement_uitstel_uitwerking_Diftar_


Ik wens de (steun)fractie van 100% Groningen veel sterkte en wijsheid toe.

Professionele overheidscommunicatie lijkt mij onmisbaar toe. De burger serieus nemen. Heel goed luisteren. Ga uit van de kennis en kunde van de wijk!

De geslaagde bijeenkomst van gisteravond geeft aan dat in het raadsvoorstel veel lacunes zitten.

Ik vraag me af hoe de gemeente aan de financiële onderbouwing komt. De ASH-kosten dalen met € 217.000 per jaar. Per aangesloten huishouden is dit slechts een daling van € 2,55 per jaar. € 4,- minder als het afval goed wordt gescheiden. Moet de gemeente hiervoor een enorm bureaucratisch systeem optuigen (met Big Brother is Watching You)? Met slechts drie extra boete-uitdelers/handhavers. Gisteren werd verwezen naar de hondenbelasting en de chronische hondenpoep.

Gisteren hoorde ik in de wandelgangen dat het goed is dat een BOA boetes uitdeelt.
Kan een buurtconciërge dit ook doen? Nee, dit kan niet o.g.v. wetgeving (de Politiewet).

Tot zover enkele aantekeningen.