zaterdag 18 januari 2014

BESLUIT GASWINNING IS ONVOLDOENDE

(Ingezonden)
Besluit gaswinning goede stap, maar niet voldoende
NMG: “Hand aan de kraan en compensatiefonds los van schadevergoedingen”

Vrijdag besloot Minister Kamp dat de NAM gas mag blijven winnen uit de Groninger bodem. De jaarlijkse gaswinning wordt gemaximeerd, maar feitelijk niet verminderd ten opzichte van eerdere afspraken. De Natuur en Milieufederatie Groningen is van mening dat dit besluit niet afdoende is en pleit voor het ‘hand aan de kraan’-principe. Daarnaast is de Natuur en Milieufederatie Groningen van mening dat een compensatiefonds bedoeld moet zijn voor compensatie en niet om daaruit de schade door gaswinning en het aardbevingsbestendig maken van gebouwen te vergoeden. Op dat punt volgt Minister Kamp het advies van de Commissie Meijer onvoldoende. Compensatiegelden moeten zich richten op het aantrekkelijker maken van de woonomgeving, het vergroenen van de energievoorziening in Groningen en op maatregelen die risico’s voor mens en milieu verminderen als bevingen schade toebrengen aan dijken of fabrieken in de Eemshaven en Delfzijl.

Het besluit van Kamp om de totale hoeveelheid te winnen gas niet te verminderen, maar alleen de winning rond Loppersum met 80% te reduceren is volgens de Natuur en Milieufederatie Groningen niet afdoende om het risico op zwaardere bevingen te verminderen. Het Staatstoezicht op de Mijnen stelt in de rapporten die rondom dit besluit zijn gepubliceerd vast, dat bevingen met een kracht van maximaal 4.1 op de Richterschaal kunnen blijven optreden. Er is een kans van 10% dat de bevingen zwaarder zullen zijn dan dat. Alleen een reductie van 40% of meer zou de kans op zwaardere bevingen op termijn sterk doen verminderen. Dat er niet in die mate gas wordt teruggenomen, zorgt dus ook volgens het Staatstoezicht op de Mijnen niet voor een veilige situatie voor mens en milieu in Groningen.

Siegbert van der Velde, directeur Natuur en Milieufederatie Groningen: “Wij pleiten daarom voor het ‘hand aan de kraan’-principe. Dat betekent dat we willen afspreken dat de productie uit het Groninger veld wordt gestopt als de bodem niet stabiliseert en zich bevingen zwaarder dan 3 op de Schaal van Richter blijven voordoen. Veiligheid hoort voorop te staan. Bij de winning van Waddengas hebben we het ‘hand aan de kraan’-principe kunnen afspreken om de natuur te beschermen. Het zou bijzonder onlogisch zijn als dat niet zou kunnen als de veiligheid van de inwoners in het geding is.”
Compensatiefonds gericht op leefbaarheid en verduurzaming
Het is goed dat besloten is een compensatiefonds in te stellen voor Noordoost Groningen. De hoogte daarvan en de wijze waarop het fonds kan worden ingezet, is naar de mening van de Natuur en Milieufederatie Groningen een forse stap in de goede richting. Directe schade aan woningen zou echter ruimhartig moeten worden vergoed, los van het compensatiefonds. Hetzelfde zou moeten gelden voor waardevermindering van huizen in het gebied en uitkoop van inwoners uit onverkoopbare woningen.
De Natuur en Milieufederatie is tevens van mening dat een compensatiefonds gericht zou moeten zijn op vergroting van leefbaarheid van het gebied, in de vorm van energiebesparing en een goedkope duurzame energievoorziening voor Groningse huizen en bedrijven. De ambitie zou moeten zijn om gebouwen in dit gebied energieneutraal te maken. Dat biedt de inwoners een duidelijk (financieel) voordeel en draagt bij aan compensatie voor het verlies van waarde van de woning. Daarnaast zou meer aandacht moeten zijn voor het vestigigingsklimaat voor bedrijven. Anders ontstaan op de langere termijn grote werkgelegenheidsproblemen in Groningen. Het huidige compensatiefonds komt daaraan deels tegemoet.
Onaanvaardbaar risico industrie
Verder vindt de Natuur en Milieufederatie Groningen dat er voldoende middelen moeten worden ingezet om waterkeringen en industriële installaties aardbevingsbestendig te maken. Een beving kan desastreuze gevolgen hebben voor de stevigheid van de zeekering in een gebied dat al geplaagd wordt door zwakke dijken, een stijgende zeespiegel en bodemdaling door gaswinning. Het risico op bevingschade aan (chemische!) industriële installaties in de Eemshaven en Delfzijl brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee voor inwoners van Noordoost Groningen en de beschermde natuur van de Eems-Dollard.
Meer informatie
Eigenlijk is er op dit moment überhaupt onvoldoende kennis beschikbaar om accurate schattingen te maken van een percentage ‘veilig te winnen gas’. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen baseert zich op de modellen en gegevens, op grond waarvan nog maar enkele jaren geleden werd ontkend dat gaswinning voor bevingen kon zorgen. Om bij het ‘hand aan de kraan’-principe of zelfs een eventuele totale stop van de gaswinning onze energievoorziening veilig te stellen, zou Nederland zich versneld moeten richten op het omschakelen naar een energievoorziening die onafhankelijk is van aardgas. Import van gas of de winning van schaliegas ziet de Natuur en Milieufederatie niet als oplossing. De opbrengsten van de huidige gaswinning zouden gebruikt moeten worden om los te komen van fossiele brandstoffen.
De Natuur en Milieufederatie Groningen gaat ervan uit dat nog met belanghebbenden in Groningen zal worden gesproken over een juiste balans tussen lusten en lasten van gaswinning en daarmee samenhangend de besteding van de middelen in het compensatiefonds. Aan die dialoogtafels zal de NMG deze boodschap naar voren brengen.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Jammer Natuur en Milieu, maar er moeten ook centjes worden verdiend.

Willem Pauwelussen zei

Die 'centjes' hoeven niet per se te worden verdiend met levensbedreigend risico voor de mensen die bovenop die gasbult wonen.
Rondom 1980 stond er een windturbine, gevuld met meetinstrumenten, in Petten, want windenergie, dat wás het. Waar zijn die meetgegevens toegepast? Ik zie het land niet echt volstaan met windturbines. Ja, horizonvervuiling hoor je dan, maar de elektriciteitsmasten laten we staan. Om nog maar te zwijgen over lelijke torenflats.
Er was toen zoveel steun onder de bevolking voor duurzame energie dat de regering de commissie De Brauw het land rondstuurde met een 'brede maatschappelijke discussie'. Wat is er met de uitkomst gebeurd? Waar zijn die duurzame energiecentrales gebouwd?
Rondom 1990 had je de klimaatconferentie. Nederland moest aan een bepaalde norm voldoen en de regering kwam met subsidies zodat overal de bureautjes de grond uitschoten die zich met het onderzoek naar zonnecellen gingen bezighouden. Maar op zeker moment was de norm gehaald en werd overal de geldkraan dichtgedraaid. Waardoor een heleboel opgebouwde expertise verloren ging.
Groenlinks stelt momenteel niet zoveel meer voor, en dat is jammer want toen hun geestverwanten in Duitsland in de regering zaten zijn overal windturbines neergezet en zonnepanelen op daken aangebracht. Het kan dus wél!
Denken dat Nederland alleen zijn 'centjes' kan verdienen met aardgas is meelopen met de kortzichtigheid van de Nederlandse regering, lijkt me.

Kees Huizenga zei

Enkele links en een kort commentaar:

http://www.vno-ncwnoord.nl/publicaties/2014/01/17/nu-werk-maken-van-veiligheid-en-economisch-perspec/

https://www.cda.nl/groningen/actueel/toon/maatregelen-kabinet-te-beperkt/

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=129278

Mening Max van den Berg

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=129256

Mening voorzitter Wim Meijer van de Commissie Duurzame Toekomst Noord-oost Groningen. Zie met name het RTV Noord-interview van bijna tien minuten.

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article10116153.ece/Wim-Meijer-onderzoekt-imagoschade-Groningen-

Over Wim Meijer:

http://www.parlement.com/id/vg09llg7l7zo/w_wim_meijer


Commentaar

Ik deel de mening van Wim Meijer. De termijn van vijf jaren is veel te kort om structurele veranderingen aan te brengen in het economisch klimaat (“het economisch perspectief”) van de provincie Groningen. De Commissie Meijer ging uit van een periode van twintig jaar. Maar er is een begin gemaakt. De “Dialoogtafel” kan meerdere nieuwe voorstellen gaan (her)formuleren. Met name de waardebonnen voor investeringen in duurzaamheid en energiebesparing in alle woningen van Noord-oost Groningen (een zeer goed voorstel van de Commissie Meijer). Onder duurzaamheid versta ik tevens aardbevingsbestendig bouwen (inclusief duurzame renovatie van bestaande woningen). MEERSTAD lijkt me een mooi proefgebied. Idem dito Blauwe Stad.

Tip

Het Groninger Forum kan themagericht aan het werk met duurzame beleidsontwikkeling. Ondernemers, boeren, milieuclubs,architecten, ingenieurs, vakbonden, de Groninger Bodembeweging, de RUG, de Hanzehogeschool en overheden kunnen integraal samenwerken met betrekking tot duurzame beleidsontwikkeling. Inclusief het waterschap Noorderzijlvest om duurzame dijken op te hogen langs de kust van de Waddenzee.

“Er gaat niets boven duurzaam Groningen!” Van Groninger gas naar Groningse duurzaamheid. Vanuit de diepte naar boven…