vrijdag 25 september 2009

WETHOUDER KARIN DEKKER OVER DE TRAMPOLL

Het heeft even geduurd maar eindelijk is het er dan toch van gekomen. De trampoll van afgelopen zomer op Beijumnieuws is al weer lang en breed voorbij maar ik wilde het pas helemaal afsluiten met een reactie van de verantwoordelijke wethouder van verkeer in de stad. De doelstelling van de poll was om aan te tonen dat een marginale splintergroepering in een wijk als Beijum niet de politieke agenda voor een kleine 14.000 inwoners kan en mag bepalen. Van de toren roepen dat Beijum tegen de komst van een tram zou zijn, daar moést m.i. iets mee gedaan worden. Onverteerbaar dat een paar enkelingen hun eigen politieke visie bevoogdend aan een volwassen wijk wil opleggen. Er werd 435 keer gestemd, 33% was voor de komst van de tram en 34% was tegen, 13% voor mits de tram naar Beijum zou worden doorgetrokken en 15% als ook buslijn 6 zou worden gehandhaafd en 11 % weet het nog niet. Het aantal van 435 viel me wat tegen gezien het aantal bezoekers van deze site, maar duidelijk is wel dat Beijum heel verschillend denkt over de mogelijke komst van de tram. De mening van Karin Dekker hierover:
"Het verbaast me niet zo heel erg dat er in Beijum zo verschillend over de komst van de tram gedacht wordt, dit komt wel aardig overeen met het beeld wat ik hierover had. In oktober komen de plannen voor de 2e tramlijn, van het Hoofdstation naar Kardinge, naar buiten. In een soort van 'schetsboek' wordt alles uitgewerkt en vandaaruit kunnen we zien wat in grote lijnen de consequenties zullen zijn van deze plannen voor de oostelijke stadswijken. De opstelling van de raad zal zijn dat de komst van de Regiotram niet ten koste mag gaan van het openbaar vervoer in een wijk als Beijum."
(zie ook de reacties)

11 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Hierbij een bijna exacte berekening van de percentages:

in %; vervolgens aantal stemmen

Ik ben voor: 33,6% 146

Ik ben tegen 34,9% * 152

Alleen, mits tram door Beijum 13,3% 58

Alleen, mits buslijn 6 blijft 15,6% 68

Ik weet het nog niet 2,5% 11


Totaal 99,9% 435

(0,1% margeverschil).

* Afronding naar boven van 34,9% naar 35% levert geen margeschil op.

De twee "alleen-varianten" leveren een genuanceerd beeld op. Het is niet eenderde voor en eenderde tegen. Er zijn ook personen, die onder voorwaarden akkoord gaan. Na 2020 is een tramlijn door Beijum denkbaar, gegeven de rapporten van het Projectbureau Regiotram.

Indien tramlijn 2 bij Kardinge stopt, kunnen de twee buslijnvarianten van Jeffrey Lamein in beeld komen als wijkpendeldiensten. Buslijn 6 en 16. Met deze twee buslijnen wordt Beijum bijna integraal met het openbaar vervoer bereikt. Idem dito buslijn 3 naar Lewenborg.

Op dit moment is er veel tegenstand m.b.t. tramlijn 1 (Hoofdstation naar Zernike v.v.) door de Oosterstraat. Dat vind ik erg begrijpelijk. Het zal duidelijk zijn dat tramlijn 2 naar Kardinge helemaal niet door de Oosterstaat kan gaan. De Oosterstraat kan twee tramlijnen (met een trechter) immers niet verwerken?

Actuele noot: het is mijn hoop dat het eurobuskaartje in december 2009 niet wordt verhoogd tot € 1,50. Dat is een te grote stijging.

Alie zei

Kees,
je laatste opmerking ten spijt, het zal toch gebeuren. Arriva wordt overgenomen door Qbuzz en daarmee stijgen de prijzen van het euro kaartje naar 1,50. Ook de 3 euro wordt verhoogt naar 4 en de 5 euro naar 6,50 (meen ik).
Ja, het wordt er alleen maar beter op...pffff
En dan willen ze nog steeds iedereen uit de auto in de bus. Ja moet je vooral zo doorgaan.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Die verhogingen van het kaartje voor de bus komen alleen maar om ons alvast te laten wennen aan het straks veel duurdere systeem van de OV chip. Dan valt het namelijk niet zo veel op en lijkt de OV chip straks zelfs goedkoper.

Kees Huizenga zei

Anna Riemersma en de regiotram (1)

Het persoonlijke artikel in het DvhN van 25 september 2009

In het DvhN van 25 september 2009, pagina 2, staat een lang ingezonden artikel van Anna Riemersma als “lezeres van het Dagblad van het Noorden”. Het is een bikkelhard verhaal van vier kolommen zonder tussenkopjes (evenals in de Beijumkrant). De structuur van haar verhaal wordt derhalve niet aangegeven, hetgeen de leesbaarheid uiteraard verslechtert. Op één punt ben ik het met haar eens. Wat betreft de Oosterstraat. Ik citeer: “De Oosterstraat wordt niet alleen bedorven, maar zelfs gevaarlijk, wanneer daar twee trams, ieder zo groot en breed als een trein, doorheen moeten rijden. Voor ons, bewoners van Beijum, betekent het tramplan een forse achteruitgang. Wij zitten in hetzelfde schuitje als de Amsterdammers in Slotervaart een aantal jaren geleden.”
In de derde kolom lees ik, wat betreft het zgn. “schrikbeeld” van 1200 bussen per dag over de Grote Markt in het jaar 2040: “Dit is van een ontstellende eendimensionaliteit, waar zelfs politici zich voor zouden moeten schamen.” Waarom zo onnodig fel? Als een ongeleid projectiel! Als oud-politicus. Wat wint ze daarmee? Ze spaart in de tweede kolom, onderaan, de SP-fractie (collegepartij), die op 17 juni 2009 in de gemeenteraad voor de regiotram heeft gestemd. Zeer opmerkelijk! Op 4 maart 2009 was de Beijumer J.A. Marion in de raadscommissie Beheer & Verkeer nog tegen de regiotram; waarschijnlijk mede door het eenzijdig en politiek-hoofdredactioneel voorpagina-artikel van Anna Riemersma in de Beijumkrant/BOB-krant van februari 2009. Waarvan melding. Lastig, die dubbele petten (secretaris van de BOB en hoofdredacteur)! En oud-raadslid van de SP met politieke netwerken. De Beijumkrant als politiek speeltje van een gewezen oud-raadslid.

Oosterstraat en financiën

Wat betreft de Oosterstraat - ik herhaal het - ben ik het met Anna R. eens. Ik vind het echter te kort door de bocht als de tram in algemene zin als een achteruitgang wordt gezien. Als de regiotram als een integraal regionaal raamwerk wordt bekeken (in een regionale context), kan de tram goed zijn voor Stad & Ommeland.
Waar ik me vooral zorgen over maak, is de toekomstige exploitatie van de tram. Begin 2010 zal hier nadere informatie over komen. Met name het CDA en de VVD zijn erg gespitst op de regiotramfinanciën. De VVD-fractie stemde op 17 juni 2009 in de raad tegen de regiotram, evenals de Stadspartij Groningen. De CDA-fractie maakte een financieel voorbehoud.
Zie: http://www.cdagroningen.nl/Default.aspx?tabid=22212&language=nl-NL
Citaat (uit de Groninger Gezinsbode van januari 2009): “De financiering van de tramlijn naar Zernike is niet rond. Wij zijn érg voor de tram maar je moet wel weten of je iets kunt betalen als je eraan begint. Je kunt niet ongestraft steeds bijplussen. Daarin volgen wij een solide financiële lijn.” Einde citaat.

Kees Huizenga zei

Anna Riemersma en de regiotram (2)

Verbijstering over de wijvorm

Wat mij enorm verbijstert, is dat Anna R. schrijft in de wijvorm. “Voor ons, bewoners van Beijum, (...)” en ”wij zitten in hetzelfde schuitje (...)”. Het lijkt erop, alsof dit artikel is bedoeld voor de Beijumkrant. Of de slecht onderhouden website van de BOB. Waarom schrijft ze anders in meervoud? Nogmaals: Anna R. ontvouwt haar gedachten op persoonlijke titel! Dus moet ze de ikvorm hanteren. Dat is logisch, toch? Ook wel zo bescheiden, nietwaar?
Anna Riemersma vindt de tram “een ouderwetse oplossing”. Dat is haar goed recht, maar ze moet zich wederom niet verbeelden dat ze namens alle Beijumers het woord voert. Ze handelt enkel namens zichzelf. Ook niet namens de BOB! Soleren mag slechts in enkelvoud...

Verwijzingen

Zie verder Beijumnieuws van 26 maart 2009:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/03/de-tram-en-beijumnamens-het-project.html en de reacties.

Op de website van het DvhN van 7 april 2009 staat: “Beijum baalt van de tram” (de vrijheid van de multimediaredactie van het DvhN).
Zie: http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/stad/article4566647.ece
Het Dagblad van het Noorden kopte op de stadsvoorpagina d.d. 8 april 2009: “Beijum neemt het op voor de bus” (auteur: Frits Poelman). Maar de BOB is niet gelijk aan Beijum! De gehouden trampoll van Beijumnieuws bewijst dit ten volle.

Inspraakreactie van de BOB over de regiotram

De inspraakreactie van de BOB over de regiotram d.d. 15 maart 2009 staat integraal afgedrukt in mijn tweede reactie van 31 maart 2009 bij bovengenoemd weblogbericht van Beijumnieuws.
Deze inspraakreactie van de BOB heeft nog nimmer in de Beijumkrant gestaan! Deze is ook niet uitgereikt tijdens de ledenvergadering van de BOB op 24 maart 2009. Deze inspraakreactie is derhalve niet gelegitimeerd of goedgekeurd door de ledenvergadering van de BOB. Het is met name een product van twee kernleden van het bestuur van de BOB.
Deze inspraakreactie zat wederom niet bij de informatie van agendapunt 8, getiteld: “Beijum, de tram en de BOB: vervolgdiscussie” (6 pagina’s), voor de BOB-AV van 23 september 2009. Wel een politiek eenzijdig verhaal over de tram. Reeds op pagina 2 staat als conclusie: “De tram komt dus niet naar Beijum.” Alsof het Raamwerk RegioRail – als "Indicatief Plan" (zie "de indicatieve lijsten" in de bijlagen 1 en 4, pp. 52, 57-58, van Raamwerk RegioRail) - reeds volledig is dichtgetimmerd! Bijstelling kan immers geschieden door alle beleidsactoren inzake de regiotram! En na raads- en Statenverkiezingen. Dat is mij verteld door de projectsecretaris van de Regiotram, de heer mr. J.C.F. Broekhuizen, op maandag 6 april 2009 in het Regiotramkantoor aan de Oosterstraat 56A. Zie verder mijn reactie op bovengenoemd weblogbericht van Beijumnieuws d.d. 9 april 2009.

Naschrift

Op 23 september 2009 zijn Wim Klein, Anna Riemersma en Tiemen Wagenaar herkozen als bestuursleden van de BOB. Voor een periode van twee jaren. Meerdere Beijumers zijn benaderd voor een bestuursfunctie. Ze weigerden met gegronde redenen...

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Anna Riemersma en de regiotram (3)

Tolk van de "nuchtere burger"?

Mevrouw Riemersma besluit haar verheven epistel in het DvhN met de volgende typerende volzin:
"Onze gemeente lijkt wanhopig zijn best te doen om het geloof in de regiotram te vestigen, terwijl de nuchtere burger enorme vraagtekens zet bij nut en noodzaak ervan."

"Onze gemeente". Weer meervoud.
Het mooiste is dat Anna Riemersma zich de grote tolk waant van "de nuchtere burger". In het algemeen! Onbeperkt! Ze durft wel! Anna R. staat borg voor deze "nuchtere burger". Zij voelt zich de alerte (wijk)waakhond van Groningen. Met name van het stadsdeel Noorddijk. Een variant op de Telegraaf-reclamekreet: de krant van "wakker Nederland"!

Het moet zijn dat Anna Riemersma op persoonlijke titel "enorme vraagtekens" zet bij de regiotram. Zij heeft immers geen enkele volmacht of geen mandaat om namens "nuchtere" Groningers het woord te voeren?
Anna R. moet zich niet verbeelden dat zij "de nuchtere burger" kan monopoliseren of inkapselen.

"In de bescheidenheid toont zich de meester", aldus het spreekwoord.

Anoniem zei

Maar Kees, als je ooit nog rechtshulp nodig hebt, dan kun je naar haar!!! Da's toch fijn om te weten, ze doet het niet alleen voor 'ons', maar ook voor 'jou'. (zie beijukrant). Groet'n, Kees

Henk zei

Ik ben geen fan van Kees Huizenga maar wat dit betreft heeft hij groot gelijk. Er staat ten eerste een schandalig stuk van Anna Riemersma op de voorpagina van de nieuwste wijkkrant over de Montessoriplannen. Als omwonende is ze puur anti, ze pleegt geen hoor en wederhoor niks. Op de voorpagina een foto van haar met doorverwijzing over een stuk over haar juristenpraktijk. Een schandalige vermenging van functies. Het lijkt wel een hoerekast daro.

Kees Huizenga zei

Anna Riemersma kan het publieke domein niet scheiden van haar eigen domein

@ Henk: ik weet niet wie je bent, maar bedankt voor jouw reactie.

Publiek

Anna Riemersma is hoofdredacteur/eindredacteur van de Beijumkrant. Ze is tevens secretaris van de BOB. Dit zijn publieke functies, omdat de BOB door de gemeente wordt gesubsidieerd.

Privaat

Als hoofdredacteur staat ze toe dat haar "Juridische Basishulp" breeduit en gratis in de Beijumkrant/BOB-krant (dubbel; op twee pagina's, waaronder de voorpagina!!!) aan de orde komt. Sterker nog: dat wil ze kenbaar graag. Met een tintelende foto erbij. Nee, mevrouw Anna is niet bescheiden! Deze geforceerde ijdelheid, gratis reclame voor haar bedrijfje, kan haar op den duur fataal worden!

Omwonende van De Dijk

Als "omwonende" van De Dijk geeft ze haar belegen mening. In de wijkkrant, waarvan zij hoofdredacteur is. Anna R. ligt zeer slecht in haar directe woonomgeving. Ze roept veel weerzin en irritatie op. Ik weet dit uit gesprekken met omwonenden. Begin vorig jaar heeft ze haar excuses aangeboden aan de directeur van De Dijk. Dit blijkt uit een verslag van het AB van de BOB d.d. 20 februari 2008 (in mijn bezit). Deze oprechte excuses hebben begin vorig jaar niet in de BOB-berichten van de Beijumkrant gestaan. De Beijumers worden dus dom gehouden. Voor onmondig aangezien. Waarvan melding!

BOB-krant van het duo Wim & Anna

Wim Klein zit de vergaderingen van de zgn. "redactie" voor. Er zijn voornamelijk "medewerkers". Zie het colofon van de Beijumkrant. Anna R. is de spil van de BOB-krant. Op pagina 2, "Berichten van de BOB", staan vaak dezelfde artikelen. Een uiting van bloedarmoede.

Geen redactiestatuut

De BOB heeft geen redactiestatuut voor de Beijumkrant. Een ontwerp, dat ik vorig jaar maakte (Anja Bos van STEIL was hier erg blij mee), werd niet door de meerderheid van het BOB-bestuur aanvaard. BOB-voorzitter Wim Klein houdt namelijk niet van regeltjes, die zijn vrijheid beperken. In zo'n redactiestatuut kan staan dat redactieleden onafhankelijk dienen samen te werken. Zonder vermenging van belangen. Met het oog op de wijk Beijum. Aangezien Wim Klein en Anna Riemersma de Beijumkrant domineren, is er in Beijum geen sprake van een vrije en onafhankelijke wijkkrant. Voor de wijk is dit een grote ramp. Dat blijkt nu ten volle. De wijkkrant is nu bijna twee jaar geleden gelijkgeschakeld met de BOB.

Vermenging van publiek - en privaat belang

Deze vorm van kruisbestuiving tussen het publieke domein en het privé-/bedrijfsdomein Van Anna R. is in journalistieke zin als onbehoorlijk en zeer ongewenst te kenschetsen. Deze narcistische vorm van zelfbewieroking geeft aan dat de Beijumkrant er vooral voor onze wijknar Annar is. Een wijkkrant moet de wijk dienen. In een gedurig proces van "hoor & wederhoor". In goede dialoog met de heerden. De Beijumkrant dient evenwel de BOB en met name Anna R. De omgekeerde werkelijkheid!

Conclusie

Het wordt tijd dat de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk, de dienst OCSW (subsidiegever) of STIEL ingrijpen. Zo kan het echt niet langer! Hoogmoed komt vóór de val.