maandag 18 januari 2016

DE EERSTE BOMEN LANGS DE ZUIDWENDING ZIJN VERWIJDERD


Gelet op de mate van overlast en gevaar menen wij dat ondanks de waarde van de bomen het verwijderingsbelang dient te prevaleren.

Een gemeentelijk schrijven richting een bezwaar aantekenende Beijumer die het niet eens is met de bomenkap langs de Zuidwending windt er geen doekjes om. De bomen vormen een gevaar en ze moeten weg. Vanochtend zijn de eerste bomen langs het Beijumer kanaal verwijderd. Zie foto's, in verband met de verwijdering is het voetpad tussen de Calvijnbrug en de loop- en fietsbrug dat tussen de Froukema- en Munsterheerd in ligt afgesloten. Het ijs op de Zuidwending zorgt ervoor dat de grote tak-stukken niet kopje onder gaan.
 Zie ook het blogbericht van afgelopen vrijdag over de bomenkap.

Verder uit de gemeentelijke brief: Dit onderdeel maakt deel uit van de3 omgevingsvergunning verleend op 17 juni 2015. De aanvraag betreft het vellen van 157 bomen en is aangevraagd door de gemeente Groningen, Stadsbeheer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 201571066. Wij hebben de aanvraag getoetst aan de beleidsregels vellen van een houtopstand. Bij deze beoordeling is gekeken naar het belang om de bomen te behouden en de reden om de bomen te verwijderen.

Verderop in de brief staan de redenen om de bomen te verwijderen:
De inventarisatie van de bomen is een onderdeel van het beheerplan bomen Beijum, aanpak populieren en wilgen, van 2 oktober 2014. Dit beheerplan is op 9 december 2014 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is per brief ge├»nformeerd. Het vellen van deze 157 bomen staat verwoord in het beheerplan en past binnen het uitvoeringsplan. De bomen veroorzaken wortelopdruk in het voetpad van de Zuidwending en aan de huizenkant parallel langs de Zuidwending. Deze wortelopdruk is niet herstelbaar met behoud van de bomen. De bomen leveren een gevaar op voor de omgeving vanwege frequent takbreuk van van zwaar dood hout. Het uitvoeren van een onderhoudsmaatregel biedt geen toekomstperspectief.
Voor Beijumers die het desondanks jammer vinden dat de hoge bomen gaan verdwijnen, er is goed nieuws, voor komende kerst zal jonge aanplant de te verwijderen hoge bomen vervangen:
Wij verbinden aan deze kapvergunning een herplantingsplicht van 157 bomen, plantmaat en technische voorzieningen volgens het nog te stellen groenplan. Het groenplan dient ter goedkeuring te worden aangeboden aan het bevoegd gezag. Deze bomen moeten gepland worden voor 20 december 2016. Deze voorwaarden kunnen wij opleggen op grond van artikel 4:15 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009.

Geen opmerkingen: