woensdag 20 januari 2016

HET WORDT KAAL LANGS DE ZUIDWENDING


Het gaat hard met de bomenkap langs de Zuidwending. Op het stukje tussen de Calvijnschool en het fietsbruggetje, tussen de Munster- en Froukemaheerd, wordt hard gewerkt om de hoge bomen verwijderen.

Een wagen rijdt af en aan om gevelde boomstammen op een parkeerplaats tegenover de Calvijnschool op te stapelen. Zie foto's. 
Hoe zit het eigenlijk met bomenkappen binnen Nederlandse gemeenten. Kan dat allemaal zomaar? Wat zijn de spelregels?
Gemeenten proberen al honderden jaren de bomen binnen hun grenzen goed te beschermen. Vrijwel iedere gemeente in Nederland heeft een verordening waarin een verbod tot vellen is opgenomen. Kap is dan alleen toegestaan als daarvoor een vergunning is verleend. 

De laatste jaren is er een tendens van gemeenten die kiezen voor een systeem waarbij minder bomen kapvergunningsplichtig zijn. Het kapverbod wordt dan beperkt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een lijst met bomen die beschermd worden. Soms is alleen voor het kappen van bomen die op de lijst staan een vergunning vereist. Bomen die niet op die lijst staat, mogen dan vergunningsvrij worden gekapt. Andere gemeenten kiezen er voor de diameter van vergunningvrije bomen kleiner te maken of bepaalde boomsoorten vergunningvrij te maken. De regelgeving over het kappen van bomen kan dus per gemeente enorm verschillen.


Sinds de invoering van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is de term “kapvergunning” vervangen door de term “omgevingsvergunning”, vaak met de aanvulling “voor de activiteit kappen” of “vellen”. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor kappen dient de vergunninghouder in ieder geval zes weken te wachten voordat hij mag overgaan tot kappen. In die periode kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de voorgenomen kap, hun bezwaar indienen bij de gemeente.

Veel gemeenten hebben hun visie op de bomen in de gemeente vastgelegd in een bomenbeleidsplan of een vergelijkbaar beleidsdocument. Daarmee geeft de gemeente aan welke waarden en functies van bomen leiden tot bescherming van die bomen. Samen met het kapverbod zorgt het bomenbeleid er voor dat haar bomenbestand goed en gezond blijft en dat alle aanvragen voor een vergunning op een duidelijke en eerlijke manier worden behandeld. Bomenrecht.nl

Geen opmerkingen: