maandag 28 maart 2011

GEEN GOLFBAAN IN HET BEIJUMERBOS

Vorige week donderdag was er weer een bijeenkomst georganiseerd om de plannen rond de mogelijke komst van een golfbaan te bespreken. Gerrit Lennips ging naar de bijeenkomst in Zuidwolde en maakte onderstaand verslag.

Golfbaan Zuidwolde geeft stront aan de knikker

Er komt geen golfbaan in het Beijumbos. Het milieubos blijft permanent bos. Ook de ontsluitingsweg direct door de oostelijke bosrand van de wijk is van de baan.
Door Gerrit Lennips
Voorstel is wel een ontsluitingsweg direct ten noorden van de wijk Beijum en ten zuiden van Zuidwolde, haaks op de Beijumerweg aan te leggen de komende vijf jaar. Dit is nu nog laaggelegen weide. Een nieuwe, beweegbare brug over de vaarweg Boterdiep tussen Zuidwolde en Beijum is daarvoor noodzakelijk, maar met een uitgave van 5 tot 7,5 miljoen erg duur. Daarmee is de weg vrij voor aanleg van een golfbaan direct tussen het dorp Zuidwolde en de woonwijk Beijum, en verder doorgetrokken onmiddellijk langs de noordrand van het Beijumbos. Totale grootte 120 voetbalvelden. En nog twee voetbalvelden voor verhard parkeerterrein. Effecten op het wonen in Beijum zijn niet onderzocht. Dit blijkt uit het nog te verschijnen concept-rapport over de toekomst van de noordoostelijke stadsrand tussen Groningen en Zuidwolde, de Woldstreek. Op jaarbasis worden er ruim 125.000 extra auto’s verwacht door de golfbaan, met in het zeven maanden durende zomerseizoen een verschrikkelijke verkeerspiek op zaterdag en zondag, die heen en terug moet (CROW).

Zeven in het 417 hectare grote gebied werkzame landbouwers en bewoners-vertegenwoordigers uit Zuidwolde en direct betrokken stadswijken (Beijum, Lewenborg, Noorddijk) hebben eind vorige week een vluchtige powerpoint kunnen zien in het dorpshuis van Zuidwolde. Hoewel er na afloop alleen feitelijke vragen gesteld konden worden, bleken boeren, burgers en buitenlui het opvallend eens te zijn. Stront aan de knikker. Als politieke, bureaucratische en consultancy-types niet willen luisteren naar eigenaren-werkers en gebruikers-bewoners dan moeten ze maar voelen. Dan wordt de huid zo duur mogelijk verkocht; prijsopdrijving, tijdrovende juridische procedures, negatieve beeldvorming, tweespalt, en verrassing. Waarom moet het gebied helemaal over de kop? Gohh van mien laand!

Het sparen van het Beijumbos vloeit voort uit de ontstaansgeschiedenis van het bos en de gevoeligheid voor kappen van schaars bos bij stadjers. Het bos is twintig jaar geleden betaald door de stichting FACE the Future, op verzoek van de gemeente Groningen die de benodigde grond had aangekocht. Doel van Face is door het planten van bomen CO-2 uit de lucht te halen en op te slaan in groeiende bomen. Face is betaald door de SEP, de samenwerkende energieproductiebedrijven Nederland. Face wil een permanent bos, daarom mag er 99 jaar lang niet gekapt in Face bos zoals het Beijumbos. Het zou dan ook wel heel cynisch zijn om toch te gaan kappen en de milieu-reputatie van de stad en de energiebedrijven te grabbel te gooien voor een exploitant van golfbanen met de vraag om een ontsluitingsweg door het bos. Nog afgezien van juridische en geldelijke gevolgen van contractbreuk. Bij de planontwikkeling van het bos is 20 jaar geleden de situering van het bosgebied in nauw overleg met de boeren opgesteld. Wijkbewoners uit stad bedongen open verbindingsstroken omdat zij het contact met het platteland niet wilden verliezen; daarom is gekozen voor historisch bepaald (ontveningsafgraving) strokenbos, met overigens open gebied dat doorloopt tot in het buitengebied (platteland), zo is verteld door o.a. Rob Oorthuizen van de gemeente Groningen. Vallend buiten de onderzoeksopdracht meldt het rapport toch dat er aan de noordelijke bosrand gesleuteld moet worden, dat er bomen en struiken uit moeten. De bosrand moet zachter, bomen zouden te hard zijn. Gek, gelet op Face en onderzoeksopdracht op te houden bij bosrand. Het is duidelijk dat hier toch weer een poging wordt gedaan het bos nadrukkelijk voor de golfplannen binnen te halen door er lege plekken voor golf-kuiltjes met gazon erom voor te stellen. Benieuwd of Natuurmonumenten, die het Beijumbos voor de gemeente Groningen beheert, net zo hard oordeelt over kappen van bomen in de noordelijke bosrand.

De voorgestelde ontsluitingsweg tussen Beijum’s noordzijde en Zuidwolde’s zuidzijde, met een nieuwe beweegbare brug over de vaarweg Boterdiep komt via een nieuwe afslag van de Groningerweg, langs de Hiddema-, Edzema-, Rensuma-, Scheltema-, Jensemaheerd te lopen om de verkeerslast weg te halen uit het dorp Zuidwolde; met name de draaibrug bij cafe Vaatstra wordt door de ambitieuze onderzoekers als knelpunt gezien dat aangepakt moet. Bewoners en boeren zijn het hardgrondig eens over de kwaliteit van die brug; die geeft rust in deWoldstreek, en is overigens net helemaal gerenoveerd met willens en wetens nog steeds maar een rijstrook om het dorp niet verder te belasten. Daarom een nieuwe brug zegt DHV-adviseur Danel, met ontsluitingsweg naar de golfbaan. Om de kosten, alleen al 5 tot 7.5 miljoen voor de noodzakelijk beweegbare brug over het Boterdiep, nog los van de weg, met succes op de gemeenschap, gemeenten en provincies (de belastingbetaler dus) af te kunnen wentelen, is er een verhaal bedacht. Dat gaat als volgt; de boeren met hun grote landbouwwerktuigen hebben het gedaan, of anders het autosluipverkeer van Delfzijl naar Winsum, of anders midden op Oosterseweg skatende Beijumers met oortjes in, of anders loonwerkers met hun machtige tractoren die werken voor gemeentes, waterschap en bouwbedrijven en geen alternatief hebben nu de gemeente Groningen Kardinge en Ulgersmaweg heeft afgesloten voor tractorverkeer, daarom is het vereersonveilig op de Oosterseweg (en Noorddijkerweg). En moet er een extra rondweg komen, met extra (dure) brug tussen stad en Zuidwolde. Dat er verder niets gebeurt aan de Noorddijkerweg, waar dus nog steeds het oude, en straks ook het nieuwe extra golfverkeer over moet, dat staat niet in het rapport met tunnelvisie richting golfbaan. Verkeer is vrij, en zoekt dus de kortste weg, en dat is lang niet altijd die nieuwe weg met brug richting Groningerweg. Net zo ontbreekt een analyse van het Bestemmingsplan Lewenborg, vooral de bijlage van Linda Voortman over Noorddijk, die in samenhang met de Kardinge-visie van de gemeente bepaalt dat er maximaal 10.000 auto’s per jaar over de Noorddijkerweg mogen voor natuur- en cultuur-historische recreatiedoeleinden. Golf als kak-sport lijkt mij buiten dit doel te vallen; evenals de aantallenoverschrijding. De a.s. golfbaan-exploitant heeft DHV en de gemeente Bedum goed voor zijn karretje weten te spannen, die de lasten mooi afwentelt op de gemeenschap ipv. op de veroorzaker van de verkeersdrukte, de golfbaanman Jart Sluiter uit Gelderland. Onduidelijk is op welke wijze er voorkomen wordt dat de wijk Beijum als ontsluiting via de Beijumerweg door de 125.000 automobilisten die willen gaan golfen gebruikt gaat worden. Hierover heerste oorverdovende stilte tijdens de bijeenkomst in Zuidwolde. Het ontbrekende fietspad langs de wijkring in Beijum bij winkelplein Oost zal onherroepelijk als hinderpaal in de strijd worden geworpen, mocht ook maar een golfer zijn/hhar weg zoeken langs deze route. Overigens lijkt buiten de kwartelkoning gerekend; deze op de Rode lijst van sterk bedreigde vogels staande vogel woont niet toevallig juist in de laaggelegen ruige grasstrook die hier ligt. Benadrukt nog maar eens de waarde van dit gebied, ook leefgebied voor de ree en de haas die wij allemaal wel eens zien in dit agrarisch terrein. Ook de recent geziene lepelaars houden niet van drukte. Eventueel kan er nog worden gedacht aan vrijliggend fietspad naast de Oosterseweg, of langs die nieuw gedachte weg, als er geld en grond is. Verder is er even gekeken naar drie recreatieve fiets- en wandelommetjes, waar overigens geen geld voor is, en waar de boeren ook geen land voor willen verkopen. Opmerkelijk is hierbij dat bestaande, maar nu nog niet openbaar toegankelijke landweggetjes en waterschapsschoupaden zijn veronachtzaamd, die langs prachtboerderijen als Zonnehoeve, Tempelsheem bij Zuidwolde en Steerwolde bij Thesinge lopen.

Nu er dan aan een ontsluitingsweg gewerkt kan worden is er ruimte voor een golfbaan; de vraag of die er moet komen is aan de politiek van gemeente Bedum, van gemeente Groningen en de Provincie Groningen. De onderzoekers zeggen er niks over; dat is aan de markt, in een straal van 30 km rond Zuidwolde. Groningen is een onderwijsstad, met verder een diensteneconomie die tegen de publieke sector aanschuurt. Niet de typische golfer uit het grotere bedrijfsleven woont hier. En al helemaal niet in de noord-oostelijke stadswijken. Beijum heeft bijvoorbeeld als een van de goedkoopste koophuizen-wijken van de stad een heel andere doelgroep; ook voor de Beijumse huurmarkt, nog steeds 50% van de 6500 woningen in de wijk is sociale huur, is aan de dure en met een poenerig imago kampende golfsport geen behoefte. Beijum ziet dit beeld recent alleen maar versterkt, nu steeds meer midden- en hoger kader de wijk verlaat, zo schrijven Burgemeester en wethouders in het Wijkplan deze week aan de gemeenteraad. Voor Lewenborg, die andere grote stadswijk geldt hetzelfde. Dus of hier ook een markt is naast de reeds bestaande golfbanen in de ommelanden van zuid tot noord en van west tot oost? Eerder versplintering, die ook voor bedrijfsnetwerk-evenementen slecht kan uitpakken voor de noordelijke economie. Ik ben bang dat er straks geen ruimte is voor jaarlijkse evenementen vanuit Kardinge, zoals de winter-triathlong en de zomer-triathlong, de stadsmarathon en de 180 km Noorderrondrit op de racefiets, die allemaal ook door de Woldstreek gaan.

Deze week komt het concept-advies van DHV-Noordpeil op de site van de gemeente Bedum. Dan kunnen u en ik rustig de feiten op een rijtje krijgen. En een meer definitief standpunt innemen. De feiten voorzover nu bekend liegen er niet om –een golfbaan in de Woldstreek betekent stront aan de knikker. Ondanks het sparen van het Beijumbos betekent de noordelijke rondweg gesitueerd tussen Zuidwolde en Beijum en de verdere verkeersdrukte op de Noorddijkerweg halverwege het Beijumbos een barriere om naar buiten te trekken. Cartoon van http://www.cartoonfile.net/golf_cartoons.htm (Naschrift JF; ik ontdek net dat op de cartoon staat Do not publish. Derhalve wordt de tekening over een paar dagen verwijderd)

14 opmerkingen:

Anoniem zei

Als bewoner van de Noordelijke wijkrand - met prachtig en rustig uitzicht over de velden richting Zuidwolde - is dit natuurlijk wel het laatste waar ik op zit te wachten. Het is nogal wat, een drukke ontsluitingsweg (waarschijnlijk pal tegen onze wijk aan) en de verandering van een open landschap in iets parkachtigs gevuld met voortsjokkende golfers. Brrr.
Mogelijk dat de wijkrandbewoners planschade (wegens duidelijke afname van woongenot in de vorm van vrij uitzicht en plattelandsrust)kunnen claimen. Is er een jurist in de zaal die zoiets kan uitzoeken? Uiteindelijk luistert een gemeente (Bedum) of exploitant het beste naar de financiële gevolgen.

Met vr.gr., Hajé Bussink

Anoniem zei

Kees Huizenga...

Kees Huizenga zei

Planschade impliceert objectiveerbare schade door ruimtelijke planvorming. In de praktijk is de bewijslast voor planschade een moeilijke zaak.

Het is me nog niet duidelijk geworden of de gemeente Winsum gaat kiezen voor een nieuw bestemmingsplan of een art. 19 lid 2 WRO-procedure (met een ruimtelijke onderbouwing in de vorm van een dorpsontwikkelingsplan; te vergelijken met een stedenbouwkundig plan). De WRO is Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gerrit, je bent zelf ook jurist en/of bestuurskundige. Contact opnemen mag uiteraard altijd. Maar voor een rechtszaak bij de bestuursrechter heb je een planschadeadvocaat nodig.

Kees Huizenga zei

Excuses, ik bedoel de gemeente Bedum. Ik vergiste me grotelijks.

Ik was even verdwaald in het bos van Beijum...

Anoniem zei

Als 100 eigenaren van percelen die grenzen aan de nieuwe ontsluitingsweg de koppen bijelkaar steken... daar zou toch een planschade-advocaat van te betalen moeten zijn. Maar goed, daar zal eerst veel aan vooraf gaan. Mijn wens is dat het zaakje gewoon net (of aanzienlijk) te duur wordt om te gaan ontwikkelen.

Even googlen op 'planschade' en 'golfbaan' levert wel enkele voorbeelden elders in het land op.

Ik zal de ontwikkelingen zo scherp als maar kan gaan volgen - fijn dat ik dit op Beijumnieuws kan lezen.

En, op het gevaar af in heel andere discussies te belanden, is dit niet iets waar de BOB zo breed als mogelijk voor moet gaan liggen?

met vr gr Hajé Bussink (hajebussink@hotmail.com)

Kees Huizenga zei

Wat juridische informatie:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-planschade-en-wanneer-heb-ik-recht-op-schadevergoeding.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Planschade

http://www.planschade.net/
Citaat:
Bovenstaande betekent in ieder geval dat bij het ontwikkelingen van nieuwe gebieden of wijzigen van bestemmingsplannen er een zorgvuldige risico-analyse gemaakt dient te worden, omdat op die wijze de gemeente de planschade kan verhalen op derden. Op grond van de nieuwe wetgeving kunnen planschadekosten en onderzoekskosten verhaald worden in het kader van de grondexploitatie. In de BRO is de kostensoortenlijst verder uitgewerkt.

http://www.langhoutwiarda.nl/planschade

http://www.verhagen-groep.nl/advies/tegemoetkoming_planschade_particulier_bedrijf.cfm#Hoe kom ik dan aan een vergoeding?

http://www.bestemmingsplan.nl/

http://www.geoplan.nl/home/gebiedsontwikkeling-en-grondbeleid/Grondbeleid/planschade-en-nadeelcompensatie?gclid=CLbqqtSS8qcCFQGGDgodjH-BbQ

http://www.ltonoordadvies.nl/Landbouw/RuimtelijkeOrdeningenMilieu/Overheidsingrijpenschadevergoedingenplanschade/tabid/316/language/nl-NL/Default.aspx?gclid=CJen7PaS8qcCFUUm3godeSJTag

Van LTO Noord.

Anoniem zei

Gerrit zegt:
-Wageningen Universiteit heeft onderzoek gepubliceerd over de waardering van stadsbewoners van hun stadsranden. Daaruit blijkt dat platteland en landbouw grote betekenis hebben voor stadsbewoners; parkachtige landschappen, zoals golfbanen, worden als barrieres beleeft om naar het buitengebied te trekken. Vakblad Noorderbreedte praat over verrommeling van het landschap door golfbanen aanleg. En barrieres zijn niet zo gezond voor de toch al met een mindere gezondheid kampende Beijumers (GGD), die meer moeten wandelen en fietsen.
Wie kan die publicaties (namen) van Wageningen opduikelen; ik heb alleen indirect hierover wat gelezen? Levert argumenten voor alternatieven, en nieuwe kijk/kennis voor ingenieurs van DHV/Noordpeil en politici Bedum/Provincie/stad.

Over planschade:
-ik ben huurder van rijtjeshuis van corporatie, niet direct aan de buitenkant van de wijk - mijn verhuurder heeft alleen aan Hiddemaheerd enkele speciale complexen. Of daar evt. planschade optreedt? Zaak voor woningeigenaren, mn. eigenaar-bewoners. Geldig is wel puntje van kostenopdrijving golfbaanplannen-inzichtelijk maken particuliere derdenschade door ruimtelijke veranderingen woonomgeving maakt exploitatie golfbaan mogelijk onhaalbaar, net zoals in Westpoort Groningen (golfbaan op bedrijventerrein was niet exploitabel volgens kredietbeoordelaars baken) gebeurde.
Wie weet meer over Wageningen onderzoek stadsranden?
Blog ze,
gerrit

Kees Huizenga zei

@ Gerrit,

Je kunt contact opnemen met de juristen van de Vereniging Natuurmonumenten. Ik ben lid van deze zeer grote vereniging.

Probeer steun te verwerven van de Stichting Het Groninger Landschap, waarvan ik donateur ben.

Anoniem zei

Ik woon zelf in de Jaltadaheerd, ik zit niet te wachten op het verkeer door onze wijk. En ik wil nog wel even inbrengen dat een golfbaan erg vaar gemaaid moet worden....Dit wordt natuurlijk niet onverdag gedaan, maar aan de randen van de dag dus.... 's ochtens en 's avonds???

Kees Huizenga zei

http://www.belvedere.nu/nieuwsbrief/nieuwsbrief2/index.html#onderzoek1

Citaat:

Onderzoek
Stadsrand in transformatie

Hoe verloopt de ruimtelijke ordening wanneer de overheid slechts kaderstellend is, wanneer de meeste ruimtelijke initiatieven juist van particulieren komen? Deze vraag wordt beantwoord in het proefschrift van Frank Suurenbroek, waarvan de handelseditie onder de titel: (On)begrensd land. De transformatie van de stadsrand van Haarlem tijdens een debat in het Haarlemse ABC architectuurcentrum op 30 mei gepresenteerd wordt.
Tijdens het onderzoek dat Suurenbroek aan de Vrije Universiteit uitvoerde analyseerde hij tot in detail de transformatie van functies in de stadsrand. Een hulpmiddel hierbij was een Geografisch Informatie Systeem waarmee voor twee momenten in de tijd (1832 en 1900) een tweedimensionale ruimtelijke reconstructie van het gebied gemaakt is. De geconstateerde transformaties zijn vervolgens verklaard aan de hand van tal van factoren en met name actoren. Juist door de locatie tussen stad en land staat de besluitvorming in de stadsrand onder invloed van uiteenlopende actoren. Zo bleek bijvoorbeeld dat de beroemde familie Zocher indirect grote invloed op de totstandkoming van met name alle woningbouw voor de meer gegoeden heeft gehad.
De transformaties die in de bestudeerde periode tot stand zijn gebracht hebben ook nu nog hun sporen in de stad achtergelaten. Met name de bijna organische wijze waarop de stadsrand ontwikkelde heeft tot gevolg dat bij weinig beslissingen rekening werd gehouden met de lange termijn gevolgen. Vanuit deze kennis kan de hedendaagse ruimtelijke ordening, met ontwikkelingsplanologie en decentralisatie, best wat leren van het verleden. 'We doen nu net of de grotere rol van de markt zo nieuw is. Maar eigenlijk is het altijd zo geweest. De enige periode dat de overheid een monopoliepositie had binnen de ruimtelijke ordening zijn de veertig jaar na de Tweede Wereldoorlog geweest.'
De publicatie kwam mede tot stand met financiële steun van Belvedere. Juist daarom wordt het boek gepresenteerd in een debat over de toekomst van de ruimtelijke orde van de regio Haarlem.
Informatie: dr. Frank Suurenbroek, 06-25286395 of f.suurenbroek@cie.nl.

11 mei 2007

Anoniem zei

@Kees Huizenga:

Hartelijk dank voor de geleverde linkjes - het is een beginnetje.
Maar van wat? Hoe organiseren we, en op welk moment beginnen we ermee, de krachten tegen een golfbaan (in een buurgemeente) met z'n vele ongewenste bij-effecten? Hoe krijgen we allerlei deelbelangen onder één noemer?

Nou, ik ga eerst maar weer even over de velden staren - dit zal vast inspiratie opleveren.

Hajé Bussink

[toevallig(..) ook Noorderbreedte-lezer, lid Groninger Landschap, lid Natuurmonumenten - mogelijk dat daar inderdaad ook steun en munitie te vinden is]

Kees Huizenga zei

Beste Gerrit en Hajé,

Nog wat leuke linkjes.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening/vraag-en-antwoord/wat-houdt-de-nieuwe-wet-ruimtelijke-ordening-wro-in.html

http://www1.milieudefensie.nl/ruimte/handboek

http://www1.milieudefensie.nl/ruimte/handboek/3-politieke-besluitvorming-effectieve-beleidsbeinvloeding-in-acht-stappen


Kan worden samengewerkt met de Milieufederatie Groningen, vogelverenigingen en natuurverenigingen?

Wat te denken van een braintrust inzake dit onderwerp? Met betrekking tot PR, maatschappelijke en tevens effectieve beïnvloeding van het politieke besluitvormingsproces.

Groninger57 zei

Noord, Zuid, Oost, West, Beijumerweg, Haaks op.
Snap er allemaal niks van en kan me geen beeld vormen van de eventuele weg.
Een tekening/plattegrondje bij dit artikel was wel handig geweest.
Daarnaast ben ik natuurlijk blij, dat het Beijumerbos, waar ik zo heerlijk kan strunen, bewaard blijft. Als dit echter als een soort wisselgeld wordt gezien voor het aanleggen van toch een golfbaan en nieuwe verkeersweg weet ik nog niet of ik wel blij moet wezen.

Birza, Jensemaheerd

Anoniem zei

site gemeente bedum, projecten, gebiedsontwikkeling woldstreek biedt powerpoint-presentatie van 24 maart 2011 van DHV-adviesbureau waarin ook opgenomen plaatje van situering golfbaan en weg noordzijde Beijum en beijumbos.
Golfbaan en weg geen wisselgeld voor sparen bos. Golfbaan exploitant wil profiteren van bos, en ligging baan in of tegen bos aan.
gerrit, 1 mei