woensdag 16 maart 2011

HALLO BEIJUMERSDoor Mike Tomale

Naar aanleiding van de promotie van mijn politieke partij op Beijumnieuws (13-01-2011), de felle discussies die daaruit voortkwamen, en de toezeggingen die ik toen heb gedaan om mij in te zetten voor de wijk, wil ik u dit verslag niet onthouden. Het verslag van de ledenvergadering van de BOB, gisteravond, 15 maart 2011.
Ik durf eerlijk te bekennen dat ik gisteren enigszins met lood in de schoenen naar de ledenvergadering van de BOB ben gegaan. Ik had me voorgenomen om met een open mind de vergadering bij te wonen, maar na alles wat ik de afgelopen maanden heb gelezen en gehoord m.b.t. de BOB is het niet makkelijk om niet bevooroordeeld te zijn.

Aanwezig waren ongeveer 30 mensen inclusief voltallig bestuur. Misschien een rede voor iemand om over de aantallen te vallen, maar als we even naar de cijfers kijken in andere wijken in onze stad en kijken naar de cijfers van leden, actieve leden en aanwezigen bij wijkvergaderingen, scoort Beijum en de BOB nog zo gek niet. Ik had in ieder geval de indruk dat een ieder uit de wijk welkom was. Lid of geen lid. Nu kan ik natuurlijk niet letterlijk ieder woord en zin herhalen wat er gezegd is op die vergadering gisteren. Wel kan ik vermelden dat iedere bewoner van Beijum die aanwezig was, ongeacht of deze werkzaam was in een werkgroep, zijn woordje mocht doen. Bij diverse onderwerpen liepen de emoties en argumenten soms hoog op, maar werden netjes afgehandeld en niet van tafel geschoven.

Ik zelf heb diverse malen het woord gevraagd aan de voorzitter m.b.t. tot onderwerpen als het Heerdenpad, de Gerrit Krol-brug en de Woldstreek (Golfbaan tussen Beijum en Zuidwolde). Iedere kritische vraag die ik had werd professioneel, goed beargumenteerd en naar tevredenheid beantwoord. Of ik het er mee eens ben staat er even helemaal los van. Voor mij een reden om toch even mijn bevooroordeelde gevoelens te laten varen. Ik heb dan misschien niet zoveel bestuurlijke ervaring, maar hoe het gisteren bij de Algemene Vergadering van de BOB er aan toe ging, gelet op het informele karakter van deze organisatie, moet ik bekennen dat ik niet ontevreden ben en aangenaam verrast door de inhoudelijke kennis met betrekking tot lopende zaken in Beijum en omgeving. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat het hier gaat om een organisatie die zich op diverse vlakken vrijwillig nuttig wil maken in en voor de wijk. Ook moeten we niet vergeten dat als de BOB er niet was, de gemeente Groningen vrij spel heeft in de wijk.

Brandende vraag bij iedereen is natuurlijk het stukje communicatie naar de inwoners van onze wijk toe, en het langlopende probleem met betrekking tot de Beijumkrant en de opgestapte redactie leden. Tijdens de vergadering is unaniem besloten dat er een extra vergadering zal komen over de Beijumkrant. Zowel over de krant op zich, de journalistieke invulling van deze, en de problematiek omtrent de opgestapte bestuursleden.
Verder kan ik vermelden dat na de vergadering er gelegenheid was om eens wat uitgebreider te praten met het bestuur en kennis te maken. Ook was dit voor mij de mogelijkheid om wat meer kritische vragen te stellen, op de persoon af. De antwoorden waren voor mij bevredigend. Voor mij was de zaak helder, het is niet zo zwart wit als geschetst wordt in de media bij de BOB. Voor ieder misverstand wat leeft in de wijk is er wel een oplossing, mits we bereidt zijn om naar mekaar te luisteren en te werken aan een oplossing, waarbij professionaliteit hoog in het vaandel zou moeten staan.

Ik heb afgesproken met het bestuur om op 28 maart a.s. een uitgebreide lezing te geven met betrekking tot Heerdoverleggen, inloopspreekuren, communicatie naar wijkbewoners d.m.v. de krant en internet en een stukje PR. Ook hier was men enthousiast over. Mocht het bestuur zich kunnen vinden in mijn voorstellen en mij kunnen zien als een aanvulling voor Beijum, zal ik dan als aspirant bestuurslid deze taak graag op mij nemen.
Vanuit deze vrijwillige functie hoop ik het contact tussen de BOB en de Beijumers laagdrempeliger te maken en problemen of onduidelijkheden voor te blijven. Deze opbouwende wijkvisie, denk ik, zal menigeen hoopvol stemmen. Laten we nu in ieder geval niet teveel vooruit lopen op de zaken die nog moeten komen en deze vergadering op 28 maart 2011 afwachten.

Met vriendelijke groet,
Mike Tomale

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Goh, wat interessant zeg

Kees Huizenga zei

De vraag is of hier sprake is van een "verslag". Het is veeleer een persoonlijke impressie met een netwerknagesprek. Een uiting van bestuurlijk "daten", als ik zo vrij mag zijn. Dit is een compliment!

Hierboven staat:
"Ik zelf heb diverse malen het woord gevraagd aan de voorzitter m.b.t. tot onderwerpen als het Heerdenpad, de Gerrit Krol-brug en de Woldstreek (Golfbaan tussen Beijum en Zuidwolde)."

Kun je de antwoorden op jouw vragen hierbij weergeven, Mike?

Is er ook iets vanuit de BOB-gelederen gezegd over het interview van John Veldman voor de camera van OOG TV van 24 februari 2011? Ik doel op die "16 knelpunten" in relatie met de Heerdenaanpak en de aanpak van de wijkring, te financieren vanuit de gelden van het huidige Nieuw Lokaal Akkoord 2007-2010. Hiervoor is 350.000 euro beschikbaar, mits deze projecten in Beijum nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Ik wijs op pagina 7 van de stukken voor de jaarvergadering.
Meer concreet: wordt heerdoverleg gepleegd, voordat de Heerdenaanpak wordt uitgevoerd, gegeven het NLA-credo "Vertrouwen in de Buurt"?

Bij voorbaat mijn dank voor jouw inhoudelijke reactie.

Mike Tomale zei

Beste Kees,

Ik kan kort even reageren op het inhoudelijke gedeelte. En dan ook alleen op de punten waar ik even wat vragen over had.

1. Heerdenpad: De aanwezige leden waren het unaniem eens dat de Bob zich verder ging inzetten voor het veilig maken van dit fietspad waar dagelijks 1000 den Beijumers overheen fietsen. Persoonlijke reactie: Terecht lijkt mij ook.

2. Gerrit Krol-brug: Mijn vraag was in hoeverre de verantwoordelijkheid reikt van de BOB met betrekking tot zaken buiten de wijkgrens. Dit valt onder adviseren in informeren naar de gemeente toe m.b.t tot alle paden en wegen waar Beijumers overheen volgens BOB. Persoonlijke reactie: Enigszins aanvaardbaar.

3. Woldstreek: Mijn vraag was de reden waarom de BOB hier niet achter staat ( golfbaan) Antwoord was in verband met toenemende verkeersdrukte voor Beijum. Bob adviseert hier alleen in omdat het besluit genomen moet worden door de gemeente Bedum, als ik me niet vergis. Persoonlijke reactie: Begrijpelijk, maar niet mee eens.

4. NLA-gelden: Toezegging vanuit de Bob dat de verklaring via de pers (OOG TV) een beetje voorbarig was m.b.t tot het overleg met de betrokken Heerden en bewoners wat nog moet gebeuren. Zuiver een enthousiaste vaststelling, dat de financiële middelen vanuit het NLA beschikbaar zijn voor o.a. dit project. Persoonlijke reactie: Duidelijk was niet op wiens verzoek dit in de pers is gekomen. Vanuit de BOB zelf of Interview door Oog TV aangevraagd?

Hoop hiermee te voldoen aan uw vraag met betrekking tot het inhoudelijke gedeelte van de vergadering, die voor zover ik weet open is voor iedere Beijumer. Ik ga er vanuit dat in de komende Beijumkrant ook een uitgebreid verslag zal staan.

Anoniem zei

Bejumers fietsen ok over rotonde op Korreweg. Linke rotonde:)

Kees Huizenga zei

Mike, bedankt.

De vraag is of aan de BOB een "advies" is gevraagd. Door de gemeente Groningen. De BOB geeft zeer waarschijnlijk ongevraagde adviezen buiten haar statutair (geografisch) grondgebied.

Ik stel vast dat de BOB niet "adviseert", maar dicteert.
Ik verwijs naar de BOBWAARHEID van februari 2011, pagina 1, vierde kolom. Ik merk de gebiedende wijs op: "MOETEN".

Citaat: "Zo zouden op de Korreweg en Ulgersmaweg stopborden MOETEN komen, zodat niemand zonder te stoppen de kruising of brug op mag."
En: "De BOB vindt dat gemeente en politie snel in actie MOETEN komen."

Tja, er zijn vele toegangswegen naar Beijum en omgekeerd. In het verlengde hiervan mag de BOB zich kennelijk tevens bemoeien met de Oude - en Nieuwe Ebbingestraat, het Boterdiep, de Korreweg (inclusief de rotonde), etc. Vanuit de dienst OCSW moeten hier richtlijnen voor bestaan. Anders worden de competentieafbakeningen en gebiedsafbakeningen van wijkorganisaties zeer diffuus en mistig.

In art. 2 lid 1 van de statuten van de BOB staat het goed: "De vereniging (...) heeft ten doel het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat in Beijum." Niet buiten het grondgebied van Beijum dus.

Veel verstandiger is het om goed en gedurig overleg met de bewonersorganisaties van de nabuurwijken te hebben. De BOB heeft behoefte aan een PR-functionaris, die de externe contacten goed onderhoudt. Geen solisme van de BOB vanuit haar ivoren toren, maar "samenwerking met de buren".

Wat betreft het onmisbare Heerdenoverleg, helaas niet vermeld in het Inhoudelijk Jaarverslag 2010, dient er mijns inziens een secretaris Heerdenoverleg of secretaris Intern te komen. Gegeven “Vertrouwen in de Buurt”. Niet voortijdig en voorbarig roeptoeteren voor de camera van OOG TV a.u.b.!

Kees Huizenga zei

Ondertussen bij de buren van OOG TV:

http://www.oogtv.nl/2011/02/opknapbeurt-voor-beijum/

Aldaar reageert steeds iemand vanuit de BOB als "geïnformeerde bewoner". Er wordt op mijn persoon gespeeld. Op gans anonieme wijze. Ik heb een vermoeden wie deze introverte BOBber is. Het is wederom "gesubsidieerd ruziemaken", met dank aan Jaap van Leeuwen van Leander Media.

Als argumenten niet meer gelden, dan gaat de BOB schelden!

Froukje zei

Gaat de BOB ook over de A-28 en S'oog? Daar waren wij afgelopen week met 'n stel beijumers :)

Kees Huizenga zei

Het websitebericht van OOG TV over de "Opknapbeurt voor Beijum" wordt weer zeer goed bekeken.

Zojuist antwoordde ik de "geïnformeerde bewoner" van het BOB-front.

Mijn reactie luidt:

"@ "geïnformeerde bewoner"

U kunt kenbaar zeer slecht lezen.

1. Op 28 februari jl. sprak ik met bewoners van de Fossemaheerd, die van niets wisten. Zie mijn eerste reactie bij dit OOG-bericht van 1 maart 2011, boven.

2. Vorige week sprak ik met de vertegenwoordiger van woningcorporatie De Huismeesters in het NLA-wijkteam Beijum. Ook zij was van mening dat eerst met de bewoners ter plekke moet worden gesproken.

3. Ik gaf hierboven op 14 maart jl. een belangwekkend citaat van STIEL Beijum weer.

4. Het citaat van Mike Tomale op Beijumnieuws van 17 maart 2011. Mike Tomale gaf geen letterlijk verslag van het antwoord van John Veldman (hij had geen taperecorder bij zich), maar de kern is gans duidelijk, toch? Feit is dat John Veldman met enige moeite zijn PR-fout toegaf.

Ik heb dus vier ijkpunten of checks. Dus drie dubbelchecks, zure BOB-reaguurder."

De hartelijke groeten vanuit het loopgraf van de Zuidwending.