zondag 23 oktober 2016

ZAK MET GELD NAAR BEIJUM VOOR WIJKAANPAK (Sociale Long 50.000?)

Er circuleert een plan van de gemeente Groningen door de wijk over Integraal Wijkgericht Werken. Beijumnieuws heeft daarvan een exemplaar in bezit. Wat opvalt is dat er behoorlijke bedragen naar Beijum gaan voor wijk-opbouwende initiatieven. Zie de scan beneden waarop de achterste pagina staat afgebeeld. Er staat dat Sociale Long 50.000 euro ter beschikking krijgt (als het anders is, het staat immers zwart op wit, dan hoort de Beijumblogger het graag).

Uit het schriftelijke plan: Het gebiedsgerichte werken willen we passende gebiedsprogramma's uitwerken. in goed overleg met alle betrokkenen. Een 'ongedeelde inclusieve stad' blijft ons streven.

Wat opvalt in het stuk is dat de rol van de bewonersclub, als aanspreekpunt voor de gemeente Groningen, lijkt te zijn uitgespeeld en dat WIJ Beijum en Sociale Long dat meer lijken te worden. Op geen enkele manier komt de bewonersclub van Beijum in het stuk voor.

Opvallend ook: Voor de verdere vormgeving van WIJ-Beijum en de buurthuizen wordt een centrale plek gemaakt. Aansluitend is het WIJ-team geïntegreerd met andere instellingen, lokale netwerken en voorzieningen.
Dit duidt op het te bouwen Derdengebouw, een plek waar WIJ Beijum en de buurthuizen Kleihorn en Heerdenhoes in 2018 naar toe zullen gaan verhuizen.
Het Derdengebouw zal vlak naast Plein Oost worden gebouwd, als onderdeel van een nieuw Innersdijk-gebouw. Op ongeveer 200 meter afstand van De Wegwijzer, het gebouw dat ruim een decennium geleden werd geopend, en onderdak bood aan instellingen die in het tijdelijk pand van WIJ in de Isebrandtsheerd zijn ondergebracht (wijkagenten, MJD o.a.).

Uit een pdf van de gemeente Groningen op internet over Gebiedsprogramma 2016:
De Sociale Long in Beijum is een nieuwe beweging van bewoners op de thema’s: Levendig Ondernemend Natuurlijk en Gezond. Bewoners uit het oude NLA wijkteam Beijum willen de energie bundelen met energieke bewoners uit de wijk. De Sociale Long wil met een positief imago voor de wijk naar buiten. Bewoners willen samen met gemeente en corporaties initiatieven gestalte geven. Er zijn Beijum-sessies gestart waarin bewoners “pitchen” voor hun onderwerp en daar medestanders bij zoeken. Deze sessies worden door bewoners georganiseerd en uitgewerkt. 

De vraag dient zich aan hoe de verhoudingen in Beijum zich gaan ontwikkelen. Krijgt WIJ-Beijum een dominante rol en moeten de buurthuizen inschikken? Wat gaat er straks met de leegstaande panden van de Kleihorn en het Heerdenhoes gebeuren?
Kan of mag Sociale Long zonder verenigingsverband of juridische status een half ton beheren (de blogger baseert zich op onderstaande afbeelding)?
Waar geld rond gaat speelt het element macht immers een woordje mee.

Voor info of eventuele wederhoor, Beijumnieuws@ziggo.nl

Update 20.43 uur; Bianca van Sociale Long weet niks van 50.000 euro. "We hebben niet eens een rekeningnummer. Het is waarschijnlijk geld van de gemeente voor wijkinitiatieven. Wij hebben met niemand om de tafel gezeten, voor geld moet je niet bij ons zijn maar bij de gemeente. Toch mooi dat er geld beschikbaar is? Kunnen mensen mooi plannen in gaan brengen."

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Zie tevens mijn berichten van 20 en 21 oktober 2016 op Facebook Slechte ervaringen met Wij Beijum:

https://www.facebook.com/groups/358115511201697/


Tijdens de onlangs gehouden vierde Beijumsessie wisten de kernteamleden van de Sociale Long Beijum van niets!

Is met deze lieden vooraf geen overleg geweest?

Werkt Wij Beijum met een politiek van voldongen feiten?

Wordt ook zo omgegaan met de Stichting Buurtcentra in Beijum en de Stichting Trefpunt?

Werkt Wij Beijum met een rechtens bindende (!) gedragscode? Vergelijkbaar met de "Gedragscode voor Ambtenaren".

Kees Huizenga zei

Volgens mij is het geoormerkt geld voor de Sociale Long Beijum. De SLB krijgt sinds enige tijd (na de aanbieding van het “Visiedocument” van de SLB van begin april 2016 aan de stadsdeelwethouder) per week vijf uren professionele ondersteuning voor wijkopbouw vanuit Wij Beijum. Op dit moment wordt dit gedaan door mevrouw Leonie. Als opvolgster van Debora den Haring. Verder huurt de SLB ruimte in het gebouw van Wij Beijum. Samen met Studio CC. De huur en de wijkopbouw kosten op jaarbasis reeds een bedrag van circa € 5.000 + circa € 30.000 = ± € 35.000. Voor het ondersteunen van wijkinitiatieven rest een bedrag van ± € 15.000. Achter "Sociale Long" staat € 50.000. Daarom is het volgens mij geoormerkt geld. Geld met een specifieke bestemming.

Niet alleen met de SLB had vooraf gedegen overleg moeten worden gevoerd, maar ook met het bestuur van de BOB, gegeven het Convenant van 2008 en de statutaire doelstelling van de BOB (samengevat: het bevorderen van de leefbaarheid in Beijum). Zie verder mijn reacties op "Facebook slechte ervaringen met Wij Beijum". "Het kan verkeeren": ik kom op voor de rechten van de BOB!

Een vraag: welke instantie heeft de laatste vier Beijumsessies betaald?

Nog een vraag: welke instantie betaalde het Kleihornberaad, voorgezeten door een functionaris van de SDC Oost? Eerst Irma Zijlstra; later Ruud van Erp.