dinsdag 16 maart 2010

DEZE TWEE SITES MOESTEN VAN DE GEMEENTE-SITE

De heisa over het opstappen van de 2e wijkkrantredactie in tweeënhalf jaar tijd ligt gelukkig al weer drie weken achter ons. Ik zeg gelukkig, omdat het vervelend nieuws is.
Liever plaats ik hier opbeurende, opbouwende en plezierige berichten, artikelen die Beijum een stralend beeld verschaffen. Maar ik ontkom er niet aan om ook te berichten over wantoestanden, onrecht en misbruik in de wijk. Het blijft daarbij ironisch en tragisch te merken dat de club die eigenlijk zou moeten zorgen voor opbouwende impulsen in Beijum zichzelf keer op keer te kijk zet. Weer een groep woedende en teleurgestelde vrijwilligers in de wijk erbij. En nog steeds geen zelfkritiek of zelfreinigend vermogen. Alle schuld voor de misstanden wordt helemaal buiten de club gelegd. Waarom dit nu weer oprakelen?

De laatste weken zijn me allerhande notulen en mails toegespeeld door mensen die hopen dat via Beijumnieuws het onrecht en de arrogante houding vanuit de bewonersclub wordt aangepakt. Er zijn genoeg notulen en mails op- en doorgestuurd om er een wekelijkse soapserie van te kunnen maken. Eén ding wil ik er hier uitlichten. Het geeft een fraai inkijkje in de bevoogdende, arrogante houding en het gedachtengoed van de bewonersclub. Wat blijkt? In september vorig jaar werd een voorstel gelanceerd om de wijksites van Jaap van Leeuwen en ondergetekende van de gemeentelijke pagina te halen. Mensen van buiten de wijk die informatie uit Beijum willen kunnen zoeken op http://mijnwijk.groningen.nl/kies-uw-wijk/beijum en hun keuze maken. Beijumnieuws is een van de te maken keuzes.

Maar wat blijkt? Het gaat de bewonersorganisatie niet om de vrije keuze van buitenstaanders om ze zelf hun weg te laten vinden in het aanbod vanuit de wijk. Het gaat om de eigen 'norm,' of beter gezegd: de eigen monopoliepositie.(..) Hieronder een paar citaten uit een intern schrijven van afgelopen jaar september, geschreven door een bestuurslid:
Ik keek even op de kijk op de wijk site van de gemeente en zag dat op de Beijumpagina ook prominent wordt verwezen naar de sites van Jaap van Leeuwen en Johan Fehrmann. Dat lijkt me niet de plaats voor deze verwijzingen.
Ik zie dat bij alle wijken boven in de rechterkolom een 'pagina' wordt weergegeven van de website van de bewonersorganisatie. In een enkel geval ook van de wijkkrant (zoals bij Lewenborg). Dat lijkt me prima, maar ik zie op een aantal sites ook 'pagina' die niet in dat rijtje past. Dat geldt vooral voor de sites van Beijum, Lewenborg, Noorderhoogebrug en misschien nog wel een paar sites van wijken in het stadsdeel Noorddijk. Dat betreft sites van een commerciële partij, te weten uitgeverij Leander die de betreffende domeinnamen heeft geregistreerd. Dus: Beijum.nl is niet de site van de bewonersorganisatie, maar van genoemde uitgeverij. M.i. hoort deze dus niet op deze gemeentesite. Bij Beijum is ook een 'pagina'verwijzing naar Beijumnieuws. Ook dit is geen site van een wijkorganisatie, maar een blog van een particulier. De site Beijum.org is de officiële site van de BOB. Die hoort daar wel thuis. Wat mij betreft komt daar beijumkrant.nl bij, de site van de wijkkrant van de BOB.


Rolinda Ferwerda is communicatieadviseur bij de gemeente Groningen en ze is verantwoordelijk voor de indeling op de gemeentelijke wijkpagina's. Aan haar legde ik de vraag voor of er inmiddels concrete actie is ondernomen om de twee sites die 'niet op de gemeentepagina thuishoren' te verwijderen. Haar antwoord is helder:"Nee, en aan die plannen zal ik ook zeker niet meewerken. Het is niet de bedoeling om een selectie te maken voor mensen die informatie over een wijk zoeken. Alle sites die over Beijum gaan verdienen een plekje op de gemeentesite, een breed aanbod is beter dan een smalle. Vanuit de gemeente gezien is het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden, en voor de wijk Beijum hoort Beijumnieuws daar ook bij."

Het blijkt, ook op wijkniveau kan (on)machtspolitiek worden bedreven. Het eigenbelang gaat voor het wijkbelang. De mechanismen die in dictatoriaal bestuurde landen plaatsvinden worden in Beijum in het klein gekopieerd. Een eigen propagandablad. En de rest van de informatievoorziening (media) moet aan banden worden gelegd.

27 opmerkingen:

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Zeer interessant is dat John Veldman van de BOB, toen nog geen secretaris van de BOB, schreef:
"Wat mij betreft komt daar beijumkrant.nl bij, de site van de wijkkrant van de BOB."

Mijn commentaar

De wijkkrant is helemaal niet "van de BOB". Dat mag statutair ook niet. In art. 2 lid 2 sub c van de BOB-statuten staat over "de middelen" van de BOB: "het verzorgen van publiciteit en informatie over de situatie in Beijum".

Dat is iets gans anders dan dat de wijkkrant de spreekbuis van het doen en laten van de BOB is. Er staat niet: "het verzorgen van publiciteit en informatie over de BOB"!!! De wijkkrant is geen contactorgaan of ledenorgaan van de BOB.
De Beijumkrant is er voor heel de wijk en heel de buurt! Gemaakt door vrijwillige wijkbewoners met aandacht voor o.a. ouderen en kinderen. Toch? Zonder dat één partij in Beijum het wijknieuws kan en mag monopoliseren. Hierop zijn vanaf 11 oktober 2007 t/m 19 februari 2010 twee goed gemotiveerde wijkredacties op afgeknapt. Dat is ook zeer slecht voor de wijkopbouw en de bewonersparticipatie. Van groot belang voor STIEL, de dienst OCSW en de SDC Noorddijk.

De Beijumkrant moet er voor de wijk zijn! Zonder aanzien des persoons. Bouwen aan vertrouwen! Een publiek doel. De wijk ten goede. Niet om met name de private vereniging BOB in het zonnetje te zetten.
Daarom krijgt de Beijumkrant ook een subsidie van de dienst OCSW. Om goed met de wijk te "communiceren" en om deugdelijke "informatie te verstrekken". In een wijkopbouwend en wijkactiverend proces van hoor & wederhoor. Ik verwijs naar art. 30 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening van de dienst OCSW. Hieraan voldoet de BOB kenbaar niet. Een door de BOB geannexeerde wijkkrant kan nimmer goed "informatie verstrekken en communiceren". Omdat de BOB-redactie het wijknieuws vooraf inkleurt en derhalve domineert. De Beijumkrant is gedegradeerd tot een BOB-promokrant! Helaas. De wijk is hiervan het grote slachtoffer. En afgebrande individuen, die psychisch niet in staat zijn om naar de algemene ledenvergaderingen van de BOB te gaan. Dieptriest. Om van te huilen!

Een pikant detail is dat de verwoede pogingen van de BOB om www.beijum.nl en Beijumnieuws van het gemeentelijk wijkportal van Beijum te weren, niet zijn genoemd in het secretarieel jaarverslag 2009 van John Veldman. Wederom wordt de wijk niet serieus genomen. Maar gelukkig is er de klokkenluider van Beijumnieuws.

Tot slot: u kunt naar de jaarvergadering van de BOB d.d. 23 maart 2010 in Het Heerdenhoes komen. Aanvang 20:00 uur.
Over de tweede Beijumkrantcrisis binnen 2,5 jaar zal uiteraard worden gesproken.
Laat uw drijfveer zijn dat de wijk Beijum een betere bewonersorganisatie verdient. Met een positieve blik naar de toekomst. Met open vizier strijden voor een leefbaar Beijum. Zonder te moeten dreigen met een bestuursafzetting van een reeds opgestapte hoofdredacteur...

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

@ Anoniem (van de BOB?): veel informatie zit in het digitaal archief van de wijkkrant. Op de harde schijven of USB-sticks. Het aardige van de wijkkrant is dat deze wordt gesubsidieerd door de dienst OCSW. De Beijumkrant valt daarom onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Sterker nog: de opgestapte redactie kan vanwege het openbaar karakter van de Beijumkrant naar de gemeentelijke Ombudsvrouw gaan. De BOB verschuilt zich in haar vesting in De Wegwijzer. De wijkbewoners willen wijktransparantie.

Wat je over Prem Anroedh schrijft, vind ik beledigend. Wederom een uiting van "gesubsidieerd moddergooien". STIEL en de SDC Noorddijk lezen deze afbrekende reacties ook, Anoniem!!!

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Frank zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees.K zei

Ik meng me maar even niet al te diep in de 'discussie' tussen anoniem/Kees.H over de bedoeling van de subsidie die aan de Bob gegeven wordt om de communicatie naar de wijk te bevorderen. Wel denk ik uit ervaring te weten dat als je een club geld geeft om te communiceren, die club dan ook die communicatie zo inricht dat ze er zelf beter van wordt en 'kritiek' daarop bestreden zal worden, m.a.w. de hoofdredacteur wil zijn.

Maar dan nog bovenal het verslag (citaat) van JF over het moeten laten verdwijnen van beijum.nl en beijumnieuws als link op een gemeentelijke site. Dat vind ik te gek voor woorden. Ik woon nu zeven jaar in Beijum en heb vanaf het begin gezocht naar info over de wijk. Kwam toen uit op Beijum.org (ofwel de bob), waar helemaal niks over de wijk te vinden was behalve dat er een bob was. Dat is eigenlijk tot eind vorig jaar zo gebleven. Nu is er wat info te vinden die ook in de Beijumkrant staat, dus overbodig en mogelijkheid tot reactie is er niet.

Beijum.nl was er wel toen ik voor het eerst zocht, dat was al veel informatiever. Later kwam Beijumnieuws, inderdaad een persoonlijk blog, maar wel heel informatief en open kwa communicatievorm. Dus gelukkig hebben we toch ook nog wijze ambtenaren (Rolinda Ferwerda) die geen onderscheid wil maken naar 'commercieel', 'gesubsidieerd' en 'privaat. Prima instelling. Mensen mogen zelf kiezen wat ze lezen en hoe meer bronnen, hoe beter men zelf kan afwegen waar de 'waarheid' ligt. En het is dus ook een taak voor een gemeente om die bronnen te noemen.

En dan ook nog een vraag die me te binnen schiet: is een ambtelijk gesubsidieerd orgaan eigenlijk ook niet commercieel? Ze moeten toch ook hun 'omzet' halen om hun gelden (subsidies) te waarborgen? Ik beantwoord die vraag met JA, en begrijp dan ook meteen niet meer waarom deze bob subsidie krijgt.

Kees Huizenga zei

@ Anoniem:

Wilt u kijken naar pagina 14 van de stukken voor de jaarvergadering van de BOB? Onderaan, bij de Beijumkrantexploitatie over het jaar 2009.

Inkomsten 2009: € 4.341,-
Uitgaven 2009: € 5.034

Tekort Beijumkrantexploitatie 2009: € 693,-

Naast deze bedragen zijn er uiteraard de algemene administratieve kosten in verband met de Beijumkrant in De Wegwijzer, zoals telefoonkosten, PC-kosten, mogelijke hard- en software, elektra, etc. Deze kosten financiert de BOB.

Het tekort van de Beijumkrantexploitatie komt ten laste van het resultaat 2009 van de BOB. Zie pagina 13: het exploitatieoverzicht 2009. Het tekort van de Beijumkrant is verweven in de jaarcijfers van de BOB. Met andere woorden: indirect subsidieert de dienst OCSW het exploitatietekort van de Beijumkrant. Ik spreek mij dus niet tegen, geachte Anoniem.

Het is mij niet duidelijk waarvoor de "aanvullende subsidie" van de dienst OCSW ten bedrage van € 840,- wordt aangewend. De stukken zwijgen hierover. Zie pagina 13, bovenaan.

Het is waar dat in de begroting 2009 geen bedrag is opgenomen voor de BOB-financiering van de Beijumkrant. Zowel de inkomsten als de uitgaven voor de Beijumkrant 2009 waren begroot op € 5.500,-. In het jaar 2008 was er echter een exploitatietekort van de Beijumkrant ten bedrage van € 880,-. Zie nogmaals pagina 14, onderaan.

In het verleden maakte de Beijumkrant zelfs winst, maar die mooie tijd is helaas voorbij. Zeer triest is dat de Beijumkrant geen advertenties heeft van de middenstand van Beijum. Kijk maar na! Ik zie wel kleine advertenties van "Zaakjes" op pagina 15 van het februarinummer 2010 van de Beijumkrant.

Ik hoop dat ik uw vraag heb beantwoord.

Voor de financiële fijnproevers: kijkt u eens naar pagina 12, onderaan. De balansposten "Nog te ontvangen boekjaar (2009) € 2.072,80" en "Nog te betalen boekjaar (2009) € 6.598,00". Betaalt de BOB haar rekeningen wel tijdig? Ik hoop dat de kascommissie hier boekhoudkundige woorden aan zal gaan wijden.

Noot 2 voor de kascommissie: het positief saldo over het boekjaar 2009 bedraagt € 1.840,-. Niet € 1.839,-. Reken maar uit! Zie pagina 13, onderaan.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees.K zei

Nou, anoniem 23:03, hij is leuk, maar ik wil niet dat ze betaald worden om ruzie te maken, ook niet die soldaten. Het ging mij om betaalde info, die dus ingevuld wordt door diegene die het geld krijgen. Dat is commercieel. Dat de politiek door ons weer betaald wordt om het Afghanistan-verhaal goed te praten, da's ook zoiets als de bob.

Jeanette zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Wat stelt de website van de Beijumkrant thans eigenlijk voor? Zie: http://www.beijumkrant.nl

Ik kan geen oude nummers van de Beijumkrant downloaden. Ik lees iets over de uiterste datum van de inlevering van de kopij en de data van de verspreiding. En een nieuw e-mailadres van de redactie.

Wat is de toegevoegde waarde van deze introverte website? Waarom moet ik extra gegevens, etc. invullen? Zie de “upload (redactie)” en “downloads”. Gebruikersnaam en wachtwoord invullen. Mijn wachtwoord wordt niet geaccepteerd. De Beijumkrant is toch een openbaar medium? Deze website van de Beijumkrant lijkt op een bastion van en voor de defensieve BOB. De wijk wordt niet als partner gezien, maar als een gevaar!

Op www.beijum.org stonden vroeger de Beijumkranten on line. Tot en met maart 2008 (maar niet volledig). Nadien zijn de Beijumkranten niet meer te traceren via www.beijum.org of via www.beijumkrant.nl

Wederom kan de BOB niet goed “informatie verstrekken” en “communiceren”. Ondanks de OCSW-subsidie hiervoor. In strijd met het Convenant van het gemeentebestuur met de wijkorganisaties d.d. 19 juni 2008, punt 8 (inzake digitale communicatie). Waarvan akte.

Wel gegevens over de Beijumkrant via Google:
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=Beijumkrant&meta=

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

@ Anoniem:

De BOB valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Groningen met als bestuursorgaan het college van B&W van de gemeente Groningen. Het college van B&W geeft immers een jaarlijkse OCSW-subsidie aan de BOB, gegeven art. 30 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening. Politiek verantwoordelijk is de wethouder van o.m. Welzijn, mevr. drs. José van Schie.
Over het jaar 2009 kreeg de BOB een subsidiebedrag van € 18.998,- minus de terugbetaling van € 2.500,- inzake te veel ontvangen subsidie over het jaar 2008. Zie pagina 13, bovenaan, van de jaarstukken voor de komende jaarvergadering van 23 maart 2010.

Door (lagere) overheden gefinancierde instellingen vallen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), mits een bestuursorgaan valt aan te wijzen. Als de overheid een vereniging of stichting steunt, is er sprake van een publiek doel, dat het waard is om gesubsidieerd te worden. Dan treedt zo'n rechtspersoon in het publieke domein. Met (financieel) overheidstoezicht als rechtsgevolg. Vandaar ook de druk op de heer Ruud van Erp van de dienst OCSW om op te treden tegen de BOB. Pikant detail: Ruud van Erp en Wim Klein wonen beiden op de Fossemaheerd in Beijum.

Uit de jaarcijfers van de BOB blijkt dat de Beijumkrant door de BOB wordt medegefinancierd, gegeven de tekorten over de jaren 2008 en 2009.

De WOB spreekt in art. 1a lid 1 sub b over de bestuursorganen van o.m. gemeenten. Zie verder artikel 3, dat handelt over "informatie op verzoek". Veel journalisten en burgers beroepen zich op dit artikel van de WOB.

Bestuurlijke noot: het is redelijk bizar dat in het BOB-bestuur een RO/EZ-ambtenaar zit (nota bene als voorzitter), terwijl de BOB een subsidie van de dienst OCSW krijgt. Een ambtenaar van de Bestuursdienst, mevrouw Rolinda Ferwerda, moet het bestuur van de BOB terechtwijzen door www.beijum.nl en Beijumnieuws ten volle te accepteren als nieuwsbronnen van en voor de wijk Beijum.
Indien de BOB zich bezighoudt met Stadsbeheer, komt zij de dienst RO/EZ tegen. De stadsdeelcoördinator van Noorddijk werkt bij de dienst RO/EZ. Wim Klein was de tweede voorganger van Leo van Gent als stadsdeelcoördinator van Noorddijk. Ik ben niet de enige wijkbewoner die zich grote zorgen maakt over ambtelijke wrijvingen (ik druk me parlementair uit).

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees.K zei

Anoniem 17-3 00:17 het is be-lach-e-lijk. Maar wat?

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Jasper S zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Geachte Anoniem (17 maart 2010, 19:36 uur):

U bent met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een bestuurslid van de BOB. Waarom stelt u zich niet voor? Bent u een bestuurlijke onderduiker op het weblog van “de Tierelier van Beijum”? Krijgt u hier een OCSW-subsidie voor? Bedankt voor de toonzetting van uw vraag.
Waarom is www.beijum.org niet interactief en activerend van aard? Ik verwijs nogmaals naar bovengenoemd Convenant van het gemeentebestuur met de wijkorganisaties, punt 8.
Zie in dit verband: http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/09/wijkcommunicatie-en-de-bob.html van 7 september 2008.

Anna Riemersma is nog steeds bestuurslid van de BOB

Ik deel u mede dat Anna Riemersma nog steeds bestuurslid is van de BOB. Artikelen voor de Beijumkrant, zoals de beoogde kinderpagina’s voor de Beijumkrant van februari 2010, vallen onder verantwoordelijkheid van de oude Beijumkrantredactie. Daarom bevatte de gelijkgeschakelde BOB-krant van februari 2010 helaas geen kinderpagina’s. E-mails die naar de oude Beijumkrantredactie en Anna Riemersma zijn gestuurd, zoals de e-mail van 30 september 2009 van John Veldman naar kopij@beijumkrant.nl met als onderwerp “de kijk op de wijk site” (overigens een foute naamgeving), zijn onderdeel van het archief van de oude Beijumkrantredactie. Nu de hele oude Beijumkrantredactie is opgestapt, vallen de oude Beijumkrant-documenten van deze oude redactie onder de jurisdictie of bevoegdheid van deze groep afgehaakte vrijwilligers. Totdat nadere afspraken gemaakt worden. Via bemiddeling.
Van verduistering of diefstal van Beijumkrant-documenten of bestuursdocumenten is geen sprake omdat (1) Anna Riemersma nog steeds BOB-bestuurslid is en (2) de oude Beijumkrantredactie is afgetreden, waarbij het Beijumkrantarchief (ten dele) op de harde schijven in hun PC’s staat.

Bestuurlijke noot

Anna Riemersma had nooit hoofdredacteur mogen worden van de Beijumkrant in combinatie met haar secretariaat van het BOB-bestuur. Dat is een structurele weeffout geweest. Geen dubbele petten a.u.b.! Hans Koopman heeft deze dubbelfunctie genoemd in zijn interview met het DvhN van 23 februari 2010. “Dat kan eigenlijk niet.” Graag een onafhankelijke wijkkrant!!!

Redactiestatuut

Zeer pikant is dat het bestuur van de BOB, met uitzondering van Anna Riemersma, geen Redactiestatuut wenst/wenste. Nu komt “boontje om zijn loontje”. In zo’n redactiestatuut kunnen afspraken worden neergelegd hoe het moet gaan met het Beijumkrantarchief, als een complete redactie opstapt.

Schending auteursrecht?

Als John Veldman van mening is dat het auteursrecht van zijn bestuursmemo is geschonden, is sprake van een mogelijke onrechtmatige daad. Deze mogelijke onrechtmatige daad wordt dan mede bekeken in het licht van de “Openbaarheid van Bestuur” van een door de gemeente Groningen gesubsidieerde en erkende wijkorganisatie, gegeven de statuten van de BOB. Wat weegt in dit geval zwaarder? John Veldman zal zeer goed dienen te motiveren waarom hij de digitale monopoliepositie van de BOB op http://mijnwijk.groningen.nl/kies-uw-wijk/beijum wilde claimen. Waarom schrijft hij hier niet over in zijn secretarieel jaarverslag 2009? Hoe verhoudt deze introverte en superverheven bestuursattitude zich met wijkopbouw, multiculturaliteit en wijkbewonersparticipatie? Wederom een zaak voor STIEL, de SDC Noorddijk en de dienst OCSW. Toch?

Doelstelling BOB

De BOB heeft als doelstelling (art. 2 lid 1 van de statuten): “Het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat in Beijum.” Twee wijkredacties zijn binnen 2,5 jaren totaal afgebrand en kapotgemaakt! Heel slecht voor het woon- en leefklimaat in Beijum...

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anton S. zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

@ Anoniem (bent u John Veldman van de BOB)?

Ik verwijs naar http://beijumnieuws.blogspot.com/2010/02/vertrekkend-redacteur-hans-koopman.html
Datum: 22 februari 2010

Citaat:
“De redactie bestond uit 7 mensen. Of eigenlijk 6 en 1 aspirant want ze had nog nooit een verhaal geschreven en was bovendien op vakantie. Deze 6 hebben ook ondertekend. 1 van de 6 besloot, in overleg met ons, wel door te gaan met de website en daar wordt in het verweer direct al misbruik van gemaakt door hem zonder in te lichten te benoemen als iemand die bekeerd is om toch met het bestuur samen te werken. Het bestuur noemt 15 mensen en ik 6 + 1. Laten we het er maar op houden dat het bestuur hier een onvriendelijk 6 + 1 = 15 verhaal levert." Einde citaat van Hans Koopman.

Zes (kern)redactieleden zijn opgestapt. In het verweer van de BOB staat dat er 15 “medewerkers” waren en er 6 zijn opgestapt en 3 weer teruggekomen. Die 15 en die 3 zijn pertinent onjuist (zeer parlementair uitgedrukt) en staan ook niet in de laatste wijkkrant bij de “medewerkers”. Kijk maar!

In de Beijumkrant van februari 2010 staan slechts 8 “medewerkers”, inclusief columniste en PvdA-Tweede-Kamerlid Marjo van Dijken met een dramatisch verhaal.
In de Beijumkrant van januari 2010 staan 18 “medewerkers” en de “Kinderen van de Schatkamer”.
Het verhaal van de BOB volgend zouden er nu (15 – 6) + 3 = 12 “medewerkers” moeten zijn. U ziet geheel transparant dat dit BOB-verhaal rekenkundig fout is en derhalve feitelijk onjuist.

Het is mijn praktische mening dat de leden van de kernredactie in het colofon van de wijkkrant moeten staan. Met, indien dit wenselijk is, een lijst van medewerkers. Deze kernredactie dient volgens mij door de AV van de BOB verkozen te worden. Dit moet komen te staan in de BOB-statuten en in een aangehecht Redactiestatuut.

P.S.: Ik doe niet mee aan uw "veldtocht" tegen Anna Riemersma!

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.